Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 2.11.2017
§
41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
43 Esityslistan hyväksyminen
44 Rakennusjärjestyksen päivittäminen
45 Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen
46 Ympäristöpalkinto
47Kesäniemen yksityistien nopeusrajoitus
48 Muut asiat
49 Ilmoitusasiat


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Rak.ltk 41 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 9.2.2017 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen


Rak.ltk. 42 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.


Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Virtanen ja Pirjo Lehtinen.                    
                    


Esityslistan hyväksyminen


Rak.ltk. 43 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.


Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennusjärjestyksen uudistaminen


Rak.ltk 30 §/ 5.10.2017


Luhangan kunnan rakennusjärjestys on kunnanvaltuuston hyväksymä 19.12.2002 § 60. Rakennusjärjestystä olisi tarkistettava mm. lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Rakennusjärjestyksen uudistaminen vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusprosessin kulkua. Rakennusjärjestyksen uudistamisesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. (Liite 1)

                    Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta päättää käynnistää rakennusjärjestyksen uudistamistyön ja asettaa nähtäville rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

________________________________________________________________________________


Rak.ltk. 44 §


                    Rakennusjärjestyksen uudistaminen on alettu valmistella viranhaltijatyönä. (liite 1)

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta merkitsee rakennusjärjestyksen valmistelun vaiheen tiedokseen ja tarvittaessa keskustelee rakennusjärjestyksestä.
                    

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Rak.ltk. 31 §/ 5.10.2017

Luhangan kunnalla ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).
Ympäristönsuojelumääräykset helpottavat ja selkiyttävät viranomaisen työtä ja antavat tukea päätöksenteolle. Niiden avulla on mahdollista joustavasti ja tehokkaasti estää sellaisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat liian yleisluontoisia. Määräyksillä voidaan luoda paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia käytäntöjä.
Ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. (Liite 2).
Ympäristönsuojelumääräyksien sisällysluettelo liite 3.

Ympäristötarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta päättää käynnistää ympäristönsuojelumääräysten laatimistyön ja asettaa nähtäville ympäristönsuojelumääräysten osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
________________________________________________________________________________
                    
Rak.ltk. 45 §


                    Ympäristönsuojelumääräyksiä on alettu valmistella viranhaltijatyönä. (liite 2)

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta merkitsee ympäristönsuojelumääräysten valmistelun vaiheen tiedokseen ja tarvittaessa keskustelee ympäristönsuojelumääräyksistä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Ympäristöpalkinto

Khall 35 § / 11.9.2017

Kunnan ympäristötoimen aloitteesta on valmisteltu yhdeksi juhlavuoden toimeksi ympäristöpalkinnon myöntäminen yksityishenkilölle, yritykselle, järjestöille tai muille tahoille, jotka ovat toimissaan edistäneet asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tms. kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.
Ympäristöpalkinnon myöntämiseksi on laadittu säännöt ja palkinnon hakemisesta on tarkoitus julkaista tiedote.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus julistaa haettavaksi Luhangan kunnan 150-juhlavuoden ympäristöpalkinnon arvoltaan 500 € ja hyväksyy siinä tarkoituksessa ympäristöpalkinnon säännöt.
                    Liitteet;
Tiedote Luhangan kunta 150 vuotta –juhlavuoden ympäristöpalkinto
Luhangan kunta 150 vuotta –juhlavuoden ympäristöpalkinnon säännöt

Päätös:
                    Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    ____________________________________________


Rak.ltk. 46 §

Tiedote Luhangan kunta 150-vuotta juhlavuoden ympäristöpalkinnosta on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. Tulleet ehdotukset ympäristöpalkinnon saajiksi esitellään lautakunnan jäsenille kokouksessa.
Ympäristötarkastajan esitys: Ympäristölautakunta keskustelee ja päättää palkinnonsaajan ehdottamisesta kunnanhallitukselle.
                    
                    Päätös:


Kirjallisia ehdotuksia tuli kaksi, ehdotukset olivat XXX XXX ja XXX XXX ja XXX.
Rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle palkinnon saajaksi XXX XXX.
Perusteluina; metalliromun, renkaiden ja öljynsuodattimien keräyksen muodossa ympäristön hyväksi tehty pitkäjännitteinen työ joka jatkuu edelleen.Kesäniemen yksityistien nopeusrajoitus


Rak.ltk. 47 §
Kesäniemen yksityistien hoitokunta on hakenut 60 kilometrin nopeusrajoitusta Kesäniemen yksityistille välille Lempääntie-Rentolantie. (liite 3)

Tieliikennelain 51 §:n mukaan yksityistielle liikenteen pysyvän ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä.
                    
                    
                    
                    Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta antaa suostumuksen siihen, että Kesäniemen yksityistielle voidaan hakemuksen mukaisesti asettaa 60 km/h nopeusrajoitus. Liikennemerkit tulee olla tieliikennelain mukaiset ja ne hankkii ja asentaa tiekunta omalla kustannuksellaan.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


                                       
Muut asiat

Rak.ltk. 48 §


Ei muita asioita.


Ilmoitus asiat

Rak.ltk. 49 §


Ei ilmoitusasioita.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 41,42,43,44,45,46,48,49

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 47


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 47

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    
Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv


Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                     Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                     Valitusaika 30 pv                     


Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu
53

Rakennuslautakunta                     2.11.2017                    

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
Otteen oikeaksi todistaaLuhangassa ___ / ___ 2017 _____________________________________                    


                    Pöytäkirjanpitäjä, Risto Salonen