Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 5.10.2017
§
27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
29 Esityslistan hyväksyminen
30 Rakennusjärjestyksen päivittäminen
31 Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen
32 Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / Tarhonen Kari
33 Jätteenkeräyskonttien käytöstä poisto
34 Taloussuunnitelma vuodelle 2018
35 Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2017
36 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle jätemaksuvalituksesta liittyen kiinteistöön Isokivi (435-402-2-230)
37 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastaselityspyyntö
38 Elintarvikkeiden hankintasopimusten jatkaminen optiovuodella
39 Muut asiat
40 Ilmoitusasiat


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Rak.ltk 27 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 9.2.2017 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen


Rak.ltk. 28 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.


Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Seimola ja Ari Ikonen.                    
                    


Esityslistan hyväksyminen


Rak.ltk. 29 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.
Lisätään § 35 Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo vuodel- le 2017, § 36 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle jätemaksuvali- tuksesta liittyen kiinteistö Isokivi (435-402-2-230), § 37 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastaselityspyyntö ja § 38 Elintarvikkei- den hankintasopimusten jatkaminen optiovuodella.                    


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Rakennusjärjestyksen uudistaminen


Rak.ltk 30 §


Luhangan kunnan rakennusjärjestys on kunnanvaltuuston hyväksymä 19.12.2002 § 60. Rakennusjärjestystä olisi tarkistettava mm. lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Rakennusjärjestyksen uudistaminen vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavoitusprosessin kulkua. Rakennusjärjestyksen uudistamisesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. (Liite 1)


                    Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta päättää käynnistää rakennusjärjestyksen uudistamistyön ja asettaa nähtäville rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Luhangan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Rak.ltk. 31 §


Luhangan kunnalla ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Ympäristönsuojelumääräykset helpottavat ja selkiyttävät viranomaisen työtä ja antavat tukea päätöksenteolle. Niiden avulla on mahdollista joustavasti ja tehokkaasti estää sellaisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat liian yleisluontoisia. Määräyksillä voidaan luoda paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia käytäntöjä.

Ympäristönsuojelumääräysten laatimisesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä. (Liite 2).
Ympäristönsuojelumääräyksien sisällysluettelo liite 3.


Ympäristötarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta päättää käynnistää ympäristönsuojelumääräysten laatimistyön ja asettaa nähtäville ympäristönsuojelumääräysten osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
                    
                    
                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 15 § / 31.8.2017
XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Hauhanniemi (435-402-4-556) jätehuolto-maksusta. Perusteluna että kiinteistö ei ole ollut asumiskäytössä, joten jätettä ei kiinteistöstä ole.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Asian käsittely siirretään.
Pyydetään kiinteistön omistajalta lisäselvitys kiinteistön asumiskelpoisuudesta.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).

Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


______________________________________


Rak.ltk. 32 §


Rakennuslautakunta on saanut XXX XXX lisäselvityksen koskien Hauhanniemi (435-402-4-556) kiinteistöä.
Kiinteistö on kevyt rakenteinen aittarakennnus, rakennuksessa ei ole sähköä, ei WC:tä eikä saunaa, joten kiinteistö on ei ole asumiskelpoinen. Aitta on rakennettu 1990 eikä siihen ole sen jälkeen tehty muutoksia. (Liite 4.)


Rakennustarkastajan ehdotus:

Kiinteistö poistetaan jätehuoltorekisteristä.

Perustelut:

Koska kyseessä ei ole vapaa-ajan asunto tai vakituinen asunto maksu poistetaan.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Jätteenkeräyskonttien käytöstä poisto


Rak.ltk. 33 §

Tammipohjan ja Papinmäen risteyksen jätepisteille on tilattu sekajätteelle 8 m3:n pikakonttien tilalle uudet 8 m3:n Kombi-kontit. Molemmissa pisteissä on yksi sekajätekontti, joka korvataan uudella kontilla. Papinmäen risteyksen kontista on tullut palautetta jätteenkuljettajalta, että kontin pohja on huonossa kunnossa. Tammipohjan kontista puuttuu yksi kansista. Tämän hetkisen tiedon mukaan uudet kontit tulevat viikolla 39. Tämän jälkeen vanhat kontit poistetaan käytöstä.
                    
                    Ympäristötarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta antaa luvan poistaa kaksi vanhaa, 8 m3:n pikakonttia (Tammipohja, Papinmäen risteys) käytöstä ja toimittaa ne hyötykäyttöön tai metallinkeräykseen riippuen siitä mikä tapa on kunnalle kustannustehokkain.
                    
                    
                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Taloussuunnitelma vuodelle 2018


Rak.ltk. 34 §

Taloussuunnitelma on laadittu annettujen ohjeistuksien mukaisesti.

Toimintakuluiksi on arvioitu 915.050 euroa ja toimintatuloiksi 680.130 euroa. Toiminta kate on -234.920 euroa.


Taloussuunnitelma liite 5.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta esittää taloussuunnitelman hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2017


Rak.ltk 35 §


Jätehuollon perusmaksut vuodelle 2017 ovat vakituisten asuntojen osalta 21,00 € (alv 0%) ja vapaa-ajan asuntojen osalta 14,00 (alv 0%).

Maksuunpanoluettelossa on vakituisten asukkaiden kiinteistöjä normaalein maksuperustein 376 kpl ja loma-asuntoja on 820 kpl.

Maksuunpano luettelo, mikä on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 24.8.-6.9.2017 esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta käsittelee ja hyväksyy jätehuollon perusmaksun maksuunpanoluettelon vuodelle 2017.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle jätemaksuvalituksesta liittyen kiinteistöön isokivi (435-402-2-230)


Rak.ltk 36 §

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Luhangan kunnan rakennuslautakunnalta lausuntoa XXX XXX 12.09.2017 päivättyyn valitukseen. Lausunto pyydetään toimittamaan liitteineen 26.10.2017 mennessä.
Valituksessaan XXX vaatii poistamaan kiinteistölle Isokivi (435-402-2-230) määrätyn vapaa-ajan kiinteistöä koskevan jätemaksun kokonaan tai ainakin kohtuullistamaan maksun sellaiseksi, joka vastaa rakentamattoman tontin tai tilan jätemaksua. Muun ohessa Hiltunen toteaa, että tilalla oleva asuinrakennus on asuinkelvoton myös vapaa-ajan käyttötarkoitukseen. Hiltusen mukaan rakennus on rakennettu aikana, jolloin välipohjan eristeinä on käytetty sammalta ja hiekkaa. Koska mainitut eristeet ovat kastuneet ja homehtuneet eikä niitä ole poistettu, niin käsityksensä mukaan rakennus on homeen pilaama ja siten asumiskelvoton.
Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan, että XXX XXX 12.9.2017 päivätty valitus tulee hylätä.
Perustelut: Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksensä (päätösnumero 17/0255/2, Dnro 01919/16/5141) johtopäätöksissä muun ohessa todennut, että ”Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen.” XXX XXX ei 27.6.2017 rakennuslautakunnalle sähköpostitse lähettämässään oikaisuvaatimuksessa ole tuonut ilmi, että vapaa-ajan asuntoa ei voisi sen huonokuntoisuuden vuoksi käyttää. Hän pitää laskua ylimitoitettuna, koska tilalla ei ole käyty kertaakaan.
Luhangan kunnan jätehuoltomääräysten 22 §:n mukaan, milloin jätemäärä on poikkeuksellisen vähäinen, voidaan yksittäisen kiinteistön jätemaksua kohtuullistaa kunnan teknisen lautakunnan päätöksellä. Jätetaksan mukainen 63,05 euron suuruinen jätemaksu ei ole kohtuuton.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastaselityspyyntö


Rak.ltk 37 §


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto varaa Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa vastaselityksen Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnosta. Lausunto liittyy Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vireille panemaan hallintopakkoasiaan, joka koskee luvatta aloitetun laiturin rakentamista kiinteistöllä Mattila 435-402-2-493. Vastaselitys pyydetään toimittamaan kirjallisena viimeistään 17.10.2017. Vastaselityksessä on ilmoitettava asian diaarinumero LSSAVI/5095/2016.
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon mukaan kyseessä olevassa hallintopakkohakemuksessa on selostettu kiinteistön Olavila 435-402-2-494 omistajan käsitystä laiturin rakentamisesta aiheutuvista häiriöistä ja kiinteistön Mattila 435-402-2-493 omistajan näkemystä asiasta. Hallintopakkohakemuksesta ei kuitenkaan käy yksiselitteisesti ilmi Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kannanottoa luvanvaraisuuden perusteeseen taikka siihen, mitä hakemuksessa on tarkoitettu rannan ennallistamisella siihen tilaan kuin se on ollut ennen laiturin rakentamisen aloittamista. Liitteenä ELY:n lausunto ja vastaselityspyyntö.


Ympäristötarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta toteaa vastaselityksenään, että luvanvaraisuuden perusteena on Vesilain (587/2011) 2 §:n 3 mom. kohta 2, jossa todetaan, että ”Lupaviranomaisen lupa tarvitaan myös sellaiseen vesialueelle tehtävän rakennelman käyttöön, josta aiheutuu häiriötä toisen kiinteistön käytölle eikä asianomainen ole antanut tähän suostumustaan.” Rannan ennallistamisella rakennuslautakunta tarkoittaa aloitetun laiturin rakenteiden poistamista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Elintarvikkeiden hankintasopimusten jatkaminen optiovuodella
 
Rak.ltk. 38 §
                                           
Joutsan ja Luhangan kunnat kilpailuttivat elintarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.2.2016-31.1.2018.
Hankintasopimuksiin sisältyy yhden optiovuoden mahdollisuus ja tämän option käyttämisestä on sopimusehtojen mukaan ilmoitettava myyjille kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuksen umpeutumista.
Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyessä on järkevää, että uutta kilpailuttamista ei tehdä, vaan hyödynnetään sopimusten jatkamisen mahdollisuus. (Liitteenä ruokahuoltovastaavan lausunto)
                                           
                                 Rakennustarkastajan ehdotus:
                                            Rakennuslautakunta päättää, että Luhangan kunnan elintarvikehan- kintojen sopimuksia jatketaan ajalle 1.2.2018 – 31.1.2019.
 
                                            Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
 


Muut asiat

Rak.ltk. 39 §


Ei muita asioita.


Ilmoitus asiat

Rak.ltk. 40 §


- Tarkastuskertomus: Suunnitelmallisen valvonnan tarkastus/ kuntosalien hygieniaprojekti 2017, Luhangan kylätalon kuntosali.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 35


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 35

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    
Kunnallisvalitus, pykälät 32                    Valitusaika 30 pv


Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                     Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                     Valitusaika 30 pv                     


Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu
                    36                    
Rakennuslautakunta                     5.10.2017                    

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
Otteen oikeaksi todistaaLuhangassa ___ / ___ 2017 _____________________________________                    


                    Pöytäkirjanpitäjä, Risto Salonen