Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Rakennuslautakunta 31.8.2017

§
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Valitus Ristiniementien tiekunnan vuosikokouksesta 17.6.2017
5 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
6 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
7 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
8 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
9 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
10 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
11 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
12 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
13 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
14 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
15 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
16 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
17 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
18 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
19 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
20 Muistutus jätehuoltomaksusta / XXX XXX
21 Lausunto, sähkökaapelin rakentaminen päijänteen Riilahden alitse
Riiniemen ja Ristiniemen välille sekä valmistelulupa                    
22 Kotilahdentien yksityistien nopeusrajoitus
23 Muutoshakemus rakennuslupapäätökseen numero 2017-0020
24 Talousarvion toteutuminen
25 Muut asiat
26 Ilmoitusasiat


Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Rak.ltk 1 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Kokouskutsu rakennuslautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja sekä kunnanjohtajalle on toimitettu rakennuslautakunnan 9.2.2017 päätöksen mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti koollekutsutuksi, ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myöskin päätösvaltaiseksi.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen


Rak.ltk. 2 § Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä keskuudestaan.


Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Virtanen ja Pirjo Lehtinen.                    
                    


Esityslistan hyväksyminen


Rak.ltk. 3 § Esityslistan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.

Lisätään pykälä § 19 muistutus jätehuoltomaksusta/xxx xxx, §20 muistutus jätehuoltomaksusta xxx xxx, §21 Lausunto sähkö- kaapelin rakentaminen päijänteen Riilahden alitse Riiniemen ja Ristinie-
men välille sekä valmistelulupa.                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Valitus Ristiniementien tiekunnan vuosikokouksesta 17.6.2017

Rak.ltk 4

XXX XXX ja XXX XXX ovat tehneet liitteenä olevan valituksen Ristiniementien tiekunnan 17.6.2017 pidetystä vuosikokouksesta. Valitus on saapunut kuntaan sähköpostitse 27.6.2017. Valituksessaan Juvoset pyytävät lautakuntaa asettamaan toimitushenkilön, -östön tutkimaan Ristiniementien tiehoitokunnan hallituksen edesottamuksia tieyksiköiden maksuosuuksien oikeellisuuksista. Lisäksi kysytään loukkaako Ristiniementien hoitokunta yksityistielain henkeä.
Asiassa saadut selvitykset
Ristiniementien tiekunnan puheenjohtaja XXX XXX on antanut asiaan liittyen 29.6.2017 päivätyn, liitteenä olevan selvityksen. Antamassaan selvityksessä xxx mm. toteaa, että Juvonen ei ole tuonut kertaakaan pyyntöä virallisessa ajassa ennen kokousasialistan laatimista, jolloin se olisi tullut kokouksessa käsitellyksi. Lisäksi liitteenä ovat Ristiniemen tiekunnan asialista ja kokouspöytäkirja 17.6.2017, maksuunpanoluettelo (31.05.2017) sekä Rimmin (nyk. Ristiniementie) yksityistien tiekokouksen pöytäkirja 7.6.2008.
Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

Ympäristötarkastajan ehdotus: Tielautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Asia ei kuulu tielautakunnan toimivaltaan.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut: Yksityistielain (358/1962) 70 §:n mukaan ” Tieosakkaalla tai muulla asianosaisella, joka katsoo, ettei tiekunnan kokouksen päätöstä ole tehty laillisessa järjestyksessä tai ettei se muutoin ole lain mukainen taikka että päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta, on oikeus saattaa asia tielautakunnan ratkaistavaksi.”
xxx ovat pyytäneet tielautakuntaa tutkimaan tieyksiköiden maksuosuuksien oikeellisuutta. Asiassa saadun selvityksen mukaan kokouksessa ei ole tehty päätöstä tieyksikköjen määräämisperusteista, määräämisestä tai muuttamisesta. Yksityistielain 29 §:n mukaan ”Mikäli tienpitovelvollisuuteen tai sen jakoon vaikuttavat seikat ovat olennaisesti muuttuneet, on tieosakkaan vaatimuksesta tieyksikköjen jakoon tehtävä siitä johtuvat muutokset. Jos tieyksikköjen jako on ollut voimassa vähintään viisi vuotta, on tieosakkaalla 1 momentissa mainitusta edellytyksestä riippumatta oikeus vaatia, että jako toimitetaan kokonaan uudelleen.” Tiekunnan puheenjohtajalta saadun selvityksen mukaan vaatimusta tieyksikköjen jaon muutoksesta ei ole tullut ennen kokousta eikä kokouspöytäkirjan mukaan kokouksessa. Näin ollen koska asiasta ei ole tehty päätöstä kokouksessa, siihen ei voi hakea muutosta tielautakunnalta. Tieyksikköjen ja käyttömaksujen määräämisperusteista sekä niiden määräämisestä ja muuttamisesta yksityistielain


23 ja 26 §:n, 28 §:n 1 momentin sekä 29 ja 30 §:n mukaisesti samoin kuin 23 §:n 5 momentissa ja 26 §:ssä tarkoitettua käyttömaksua koskevasta sopimuksesta päättää tiekunnan kokous.


Sovelletut oikeusohjeet
Yksityistielaki 358/1962
Muutoksenhaku
Muutosta tielautakunnan yksityistielain mukaan antamaan päätökseen haetaan maaoikeudelta valittamalla. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä ote tai virallinen jäljennös tielautakunnan asiaa koskevasta pöytäkirjasta päätöksineen. Muutoksenhakuasiakirjat on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka lähetin tai postin välityksellä toimitettava maaoikeuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä tielautakunnan päätöksen tekemisestä.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös XXX JA XXX XXX
Jäljennös päätöksestä Ristiniemen tiekunta


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 5 §

XXX XXX hakee jätemaksun kohtuullistamista kiinteistö Kartiskalahti (435-402-7-61) jätehuoltomaksuun. Perusteena, on että vapaa-ajan asuntoa ei ole käytetty 10 vuoteen eikä käytetä tulevaisuudessakaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:
Koska kunnalle aiheutuu jätelain 78 §:n mukaisia kustannuksia jätehuollon järjestämiseksi, ei ole tarkoituksen mukaista poistaa jätemaksua.
Koska mökki on kunnostettu, lautakunta määrää normaalin vapaa-ajan kiinteistön jätemaksun 63,05 €.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut:
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset.

Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).

Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 6 §

XXX XXX hakee kohtuullistamista kiinteistö Kotala (435-405-16-4) jätehuoltomaksuun. Perusteluna että mökillä ei ole ketään asumassa ja itse teen matkatöitä niin että jätettä ei näin muodoin kerry, nurmikon vain ajan kerran kuussa.

                    Rakennustarkastajan ehdotus:

Koska kiinteistö on käytössä, määrätään sille normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset.

Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).
Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 /XXX XXXX


Rak.ltk. 7 §

XXX XXX (XXX XXX) hakee huojennusta kiinteistö Lillukkaniemi (435-405-1-121) jätehuoltomaksuun . Perusteena, että vapaa-ajan kiinteistö on erittäin vähäisellä käytöllä, mökki on asuttu kesä-elokuussa, muuten tyhjillään.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Koska kiinteistö on käytössä, määrätään sille normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset.

Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 8 §

XXX XXX (XXX XXX) kohtuullistamista kiinteistö Pirttilä (435-405-3-93) jätehuoltomaksuun. Perusteena, Kiinteistö on ollut tyhjillään syksystä 2016 lähtien. Se ei ole edes vapaa-ajan asuntona käytössä.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Koska kunnalle aiheutuu jätelain 78 §:n mukaisia kustannuksia jätehuollon järjestämiseksi, ei ole tarkoituksen mukaista poistaa jätemaksua kokonaan. Lautakunta määrää vuoden 2017 jätemaksun 90,21 € muutettavaksi vapaa-ajan kiinteistön maksuksi 63,05 €. Alennettu jätemaksu kattaa kiinteistön osalta vähintään jätehuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuneet kustannukset.

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    

Perustelut:

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.

Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 9 §


XXX XXX (XXX XXX) pyytää vapautusta kiinteistö Metsälä (435-402-7-29) jätehuoltomaksusta. Perusteluna, Omistajat kuolleet vuoden 2017 alkupuolella ja perunkirjoitusasiat ovat vielä kesken. (Liitteenä ympäristötarkastajan kuvia)

                    
                    Rakennustarkastajan ehdotus:

Vuoden 2017 jätemaksu poistetaan kokonaan.
Kiinteistö poistetaan jätehuoltorekisteristä.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    

Perustelut:

Kiinteistöllä sijaitseva rakennus on asumiskelvoton.

Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 10 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Riuttasaari (435-402-1-190-V) jätehuoltomaksusta. Perusteluna, että kiinteistö sijaitsee saaressa jossa on vanha
pieni sauna jota ei käytetä. Saaressa käydään 1-2 kertaa vuodessa eikä näillä tarkastuskäynneillä synny jätettä.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Koska kiinteistö on käytössä, määrätään sille normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.

Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).

Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 11 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Teerimäki (435-402-7-195) jätehuolto- maksusta. Perusteluna että ei liiku veneellä tai autolla Luhangan puolella ja missään vaiheessa ei myöskään ohita yhtään Luhangan järjestämää jätteen vastaanottopistettä. Viimeisen 15 vuoden aikana ei ole vienyt mitään jätettä Luhangan tarjoamiin pisteisiin koska ne yksinkertaisesti sijaitsevat hänen kannalta väärissä paikoissa.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Koska kiinteistö on käytössä, määrätään sille normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut:
Kunnan on järjestettävä vapaa-ajan asunnossa syntyvän sekajätteen jätehuolto. (Jätelain 32 §)
Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Luhangan kunnalla on käytössä alueelliset keräyspisteet tai kiinteistönomista tai haltija voi tehdä sopimuksen suoraan hyväksytyn jätteenkuljetusyrityksen kanssa jätteiden noutamisesta kiinteistöltä.
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 12 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Kotilahti (435-401-1-63) jätehuolto- maksusta. Perusteluna että rakennuksessa on asuttu viimeksi 1970- luvun lopulla josta lähtien mökki on ollut kylmillään jo miltein 40 vuotta. (Liitteenä ympäristötarkastajan kuvia)

Rakennustarkastajan ehdotus:

Vuoden 2017 jätemaksu poistetaan kokonaan.
                    Kiinteistö poistetaan jätehuoltorekisteristä.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:
Kiinteistön asuinrakennus on asumiskelvoton.

Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 13 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Niittylä (435-402-4-314) jätehuolto- maksusta. Perusteluna että edelleenkään tila/mökki ei ole ollut minkäänlaisessa käytössä. Eivät ole edes käyneet paikan päällä katsomassa tilan kuntoa.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Määrätään sille normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).
Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 14 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Liansaari (435-402-4-647) jätehuolto-maksusta. Perusteluna että kiinteistö on ollut yli 40v autiona/asumattomana talona.


Rakennustarkastajan ehdotus:

Määrätään kiinteistölle normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                    Perustelut:
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).
Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 15 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Hauhanniemi (435-402-4-556) jätehuolto-maksusta. Perusteluna että kiinteistö ei ole ollut asumiskäytössä, joten jätettä ei kiinteistöstä ole.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Asian käsittely siirretään.
Pyydetään kiinteistön omistajalta lisäselvitys kiinteistön asumiskelpoisuudesta.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).

Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 16 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Jänissaari (435-402-4-775) jätehuoltomaksusta. Perusteluna että rakennukset eivät ole asuin- tai lomakäytössä, eikä hakija tai kukaan muukaan vietä kiinteistöllä aikaa, eikä kiinteistöltä muodostu jätettä. Hakija asuu ulkomailla, eikä kiinteistö sovellu nykyisessä kunnossa vuokraustoimintaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Määrätään kiinteistölle normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).
Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX (asiamies XXX XXX)


Rak.ltk. 17 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Askola (435-402-4-211) jätehuoltomaksusta. Perusteluna että omistajat eivät ole käyneet talolla viimeksi kun vuokralainen lähti v.2009. Taloa ei voi vuokrata kun porakaivopumppu on rikki ja muutenkin pitäisi tehdä remonttia.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Määrätään kiinteistölle normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §;ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).
Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 18 §

XXX XXX ja XXX hakee vapautusta kiinteistö Isokivi (435-402-2-230) jätehuoltomaksusta. Perusteluna, että he eivät ole käyneet kiinteistöllä.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Määrätään kiinteistölle normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Perustelut:
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset.
Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.
Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).
Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Saadun selvityksen perusteella kyseessä oleva vapaa-ajan asunto ei ole sellaisessa kunnossa, että sitä ei voisi käyttää, vaan kiinteistön käyttämättömyys on johtunut siitä, että sen käyttämiseen ei ole ollut aikaa.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 19 §

XXX XXX (XXX XXX) hakee vapautusta kiinteistö Ylä-Hakolahti (435-401-1-139) jätehuoltomaksusta. Perusteluna, että kiinteistö on tällä hetkellä asuinkelvoton, savupiiput sortuneet yläpäästä, sähköt on katkaistu eikä rakennuksessa ole vesijohtoja eikä viemäriä. Kiinteistö ollut autiona 2000- luvun alkuvuosista asti. Kiinteistö ei tuota jätettä. (Liittenä ympäristötarkastajan kuvia)

Rakennustarkastajan ehdotus:

Määrätään kiinteistölle normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut:
Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset.

Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).

Oikeuskäytännössä jätelain säännöksiä on vapaa-ajan asuntojen osalta tulkittu niin, että jätemaksun määräytymisen kannalta on keskeistä, onko vapaa-ajan asunto käytettävissä vapaa-ajan asumiseen. Koska ulkopuolelta ei ole selvästi havaittavissa, että vapaa-ajan asunto ei ole käytettävissä vapaa-ajan asumiseen, ei maksua voida poistaa. Mikäli em. tilanteessa kiinteistönhaltija on sitä mieltä, että vapaa-ajan asunto ei ole käytettävissä asumiseen, tulee kiinteistönhaltijan toimittaa asiasta ulkopuolisen asiantuntijan selvitys.


Muistutus jätehuoltomaksusta v.2017 / XXX XXX


Rak.ltk. 20 §

XXX XXX hakee vapautusta kiinteistö Myllymäki (435-402-4-691) jätehuoltomaksusta. Perusteluna, että kiinteistö on ollut tyhjillään ja käyttökelvoton vuodesta 2009. (Liitteenä rakennustarkastajan kuvia)


Rakennustarkastajan ehdotus:

Määrätään kiinteistölle normaali vapaa-ajan kiinteistön jätemaksu 63,05 € (alv 0%).


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä lain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätteen loppukäsittelystä perittävällä maksulla on katettava vähintään 21 §:ssä tarkoitetut kustannukset.

Jätelain 80 §:n mukaan kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää.

Kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti (JäteL 81 §).


Lausunto, sähkökaapelin rakentaminen päijänteen Riilahden alitse Riiniemen Ja Ristiniemen välille sekä valmistelulupa

Rak.ltk. 21 §

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa sähkökaapelin rakentamisesta Päijänteen Riilahden alitse Riiniemen ja Ristiniemen välille sekä valmisteluluvasta (Dnro LSSAVI/4059/2017). Lausunto pyydetään toimittamaan 22.9.2017 mennessä.
Suur-Savon Sähkö Oy hakee lupaa sähkökaapelin laskemiseen Luhangan kunnan Luhangan kylässä Päijänteen Riilahteen Riiniemen ja Ristiniemen välille. Samalla on haettu lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen sähköverkon toimintavarmuutta.
Alituksen rantautumiskiinteistöt ovat Juurikkaniemi 435-402-2-458 ja Ruohonalus 435-402-1-215. Alitus kulkee Luhangan osakaskunnan järjestäytyneellä vesialueella 435-876-3-1 sekä Rekolan tilan 1:54 vesialueella 435-402-876-36, joka on järjestäytymätön. Kaapeli lasketaan pohjaan ilman erillistä suojaa tarvittaessa painotettuna. Ranta-alueilla se upotetaan 1,5 metrin minimivesisyvyydestä alkaen pohjaan tehtyyn 70 cm syvään kaivantoon ja peitetään. Vesistöalituksen pituus on noin 705 metriä. Asennettava kaapeli on tyypiltään AXAMK 3 x 95/95.
Kaivutyö rantautumisalueilla saattaa aiheuttaa tilapäistä veden samentumista kaivukohdan läheisyydessä. Työ pyritään tekemään muuta vesialueen käyttöä haittaamatta.
                    Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

                    Ympäristötarkastajan ehdotus:

                    Rakennuslautakunnalla ei ole asiassa huomautettavaa.


Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Kotilahdentien yksityistien nopeusrajoitus


Rak.ltk. 22 §
Kotilahden yksityistien hoitokunta on hakenut 50 kilometrin nopeusrajoitusta Kotalahdentielle. (liite 2) Rajoitus koskisi koko Kotalahdentietä 3,4 km:n matkalta.
Tiekunnan perustelut selostettu liitteessä.

Tieliikennelain 51 §:n mukaan yksityistielle liikenteen pysyvän ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä.
                    
                    
                    
                    Rakennustarkastajan ehdotus:

Rakennuslautakunta antaa suostumuksen siihen, että Kotilahden yksityistielle voidaan hakemuksen mukaisesti asettaa 50 km/h nopeusrajoitus. Liikennemerkit tulee olla tieliikennelain mukaiset ja ne hankkii ja asentaa tiekunta omalla kustannuksellaan.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoshakemus rakennuslupapäätökseen numero 2017-0020

Rak.ltk. 23 §

Rakennustarkastaja on 26.6.2017 § 208 myöntänyt XXX XXX rakennusluvan nro 2017-0020. Lupa koskee rantasauna rakentamista ja vanhan saunan purkua. Rakennuspaikka on Koivuniemi 435-405-3-110.
Päätös on annettu julkipanon jälkeen 29.6.2017, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Lupapäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti rakennuslautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
XXX XXX on tehnyt 10.7.2017 päivätyn muutoshakemuksen rakennustarkastajan 26.6.2017 § 208 tekemästä rakennuslupapäätöksestä. (liite 3).

Muutoshakemuksessa XXX XXX vaatii että rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa tulee kumota. Asemapiirros vääristää todellisuutta suunnitellun saunan tarkasta sijainnista, rantaetäisyys ei riitä, joka jää alle 15m rantaviivasta. Asemapiirustus on lisäksi puutteellinen rakennusten etäisyyksien merkitsemisen osalta.
Rakennusvalvonta on saanut 15.8.2017 vastineen oikaisuvaatimukseen xxx xxx (liite 4).

                    Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennustarkastaja esittää rakennuslautakunnalle, että XXX XXX muutoshakemus rakennustarkastajan päätöksestä hylätään.
Rakennuslautakunta pitää voimassa rakennustarkastajan 26.6.2017 § 208 XXX XXX myönnetyn rakennusluvan nro 2017-0020.


Perustelut:
Muutoshakemuksessa ei ole tuotu esille mitään sellaisia olennaisia uusia seikkoja joita ei olisi otettu huomioon päätöstä tehdessä. Päätös on alueella voimassa olevan oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan mukainen.

                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                    


Talousarvion toteutuminen


Rak.ltk. 24 § Talousarvion toteutuminen 1.1-30.6.2017 toteumatilanteen mukaan.
                    
                    Toteuma liite 5.


                    Rakennustarkastajan ehdotus:
                    
Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.6.2017 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.


                    Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muut asiat

Rak.ltk. 25 §


Ei muita asioita.


Ilmoitus asiat

Rak.ltk. 26 §


- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (17/0255/2) jätemaksua koskeva valitus.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1,2,3,15,21,24,25,26

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 22


Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 22

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan rakennuslautakunta
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pohjois-Savon käräjäoikeus
Oikeus- ja Poliisitalo
Suolakatu 44, 70110 Kuopio
puh.kirjaamo 02956 48503,faksi 02956 48505
puhelin vaihde 02956 48500
sähköposti: pohjois-savo.ko@oikeus.fi                    
Kunnallisvalitus, pykälät 4                    Valitusaika 30 pv


Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                     Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                     Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                     puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200, telekopio 029 56 42269
                     tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                     sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,23 Valitusaika 30 pv                     


Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu
                    4                    
Rakennuslautakunta                     31.8.2017                    

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
Otteen oikeaksi todistaaLuhangassa ___ / ___ 2017 _____________________________________                    


                    Pöytäkirjanpitäjä, Risto Salonen