Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 4.12.2017
§
68 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.10.2017
69 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
70 Oppilaskuljetusten tilanne
71 Kuntapaikkojen määrän tarkistaminen ja vahvistaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja /tai kiintiöpakolaisille vuonna 2018
72 Vesikaton uusiminen / Hakulintie 3 D ja E
73 Kunnanhallitukselle saapunut posti
74 Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito / Tarjoukset


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.10.2017


Khall 68 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.10.2017 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella.

Liite; Toteuma 10/2017

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.10.2017 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNAN-VAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYUDENHUOLLOSSA

Khall 69 §


Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä ja lausunnot on pyydetty toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 15.12.2017 klo 16.15 mennessä.

Liitteet; webropol vastauslomake


Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Kunnanjohtaja esitteli kokouksessa lausuntoehdotuksen, joka käsiteltiin ja sitä tarkennettiin kunnanhallituksen toimesta.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi lausuntoehdotuksen kokouksessa tehdyin tarkennuksin.
Liite;


OPPILASKULJETUSTEN TILANNE

Khall 70 §

Kunnalla on ollut voimassa kuljetussopimukset oppilaskuljetuksista Tammijärven ja kirkonkylän alueilla. Oppilaskuljetusten toteutumista Tammijärven alueella arvioidaan uuden tilanteen johdosta ensisijaisesti taksiliikennelain (217/2007) seuraavien kohtien perusteella:
23 §
Kuolinpesän ja konkurssipesän oikeus jatkaa liikennettä
Jos taksiluvan haltija kuolee, kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18 kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa taksiluvan haltijan velvollisuuksista vastaavan 6 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttävän henkilön lupaviranomaisen hyväksyttäväksi.
6 §
Taksiluvan myöntämisen edellytykset
Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa myönnetään hakijalle:
1) joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 18 §:n nojalla rajoitettu ja jolla ei ole saman lain 8 §:n 1 momentin nojalla määrättyä edunvalvojaa; (22.12.2011/1423)
2) joka on hyvämaineinen;
3) joka on suorittanut ammattitaitoa edellyttävän taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja jolle Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta; (22.12.2009/1314)
4) jolla on yhteensä vähintään kuuden kuukauden kokemus taksinkuljettajana; (22.12.2011/1423)
5) joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan; ja
6) jonka taksilupaa ei ole peruutettu 22 §:n 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua yrittäjäkurssia ei kuitenkaan vaadita siltä, jolla on vähintään kahden vuoden käytännön kokemus henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävistä. Kurssia ei myöskään vaadita siltä, joka on suorittanut ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettuun tutkintorakenteeseen sisältyvän kaupallisen, hallinnollisen, teknisen, kuljetusalan tai vastaavan alalle soveltuvan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon taikka korkeakoulututkinnon. Tässä momentissa tarkoitetun on kuitenkin suoritettava hyväksytysti 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu koe.
Taksilupa myönnetään 1 momentin 5 ja 6 kohdan vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 1 momentin 1–6 kohdan tai 1, 2 ja 4–6 kohdan sekä 2 momentin edellytykset. (26.6.2009/482)
Jos hakijoissa ei ole sellaista, joka täyttää 1 momentin 4 kohdassa säädetyn edellytyksen, lupa myönnetään hakijalle, joka täyttää muut tässä pykälässä säädetyt edellytykset.
Erkki Tuomisen kuolinpesän jatkaminen oppilaskuljetuksissa edellyttää lupaviranomaiselle tehtävää taksiliikennelain 23 § :n mukaista ilmoitusta ja se tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Kunnan oppilaskuljetusten toteutumisen osalta on tärkeää, että kunnalla on ajantasainen tieto asiasta jo aikaisemmin.
Autoilijoilta on pyydetty ilmoitukset oppilaskuljetusten tilanteesta reitti/autoilija- kohtaisesti hallituksen kokoukseen mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Oppilaskuljetusten tilanne merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi autoilijoiden ilmoitusten mukaan.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi oppilaskuljetusten tilanne vuoden 2018 alusta lukien autoilijoiden ilmoitusten mukaan seuraavasti:

Erkki Tuomisen kuolinpesä jatkaa oppilaskuljetuksia voimassa olevan sopimuksen mukaan, pois lukien Putkilahden suunta, liite.

Autoilija Tapio Kivistö jatkaa oppilaskuljetuksia koulun kevätlukukauden ajan, liite.

Autoilija Markku Laineen kanssa tehdään sopimus oppilaskuljetuksista Putkilahden - Hauhan suunnasta.


KUNTAPAIKKOJEN MÄÄRÄN TARKISTAMINEN JA VAHVISTAMINEN OLESKELU-LUVAN SAANEILLE TURVAPAIKANHAKIJOILLE JA/TAI KIINTIÖPAKOLAISILLE VUONNA 2018

Khall 71 §

Keski-Suomen alueen kuntia pyydetään tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2018. Kuntien ja ELY -keskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen kuntien vastaanottoresurssit.

Luhangan kunnalla ei ole sopimusta turvapaikanhakijoiden ja/tai kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ELY- keskuksen kanssa. Kunnanvaltuusto on päätöksellään kvalt 10 § 25.5.2016 hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

1. se antaa perusturvalautakunnalle tehtäväksi ensi tilassa laatia ajantasainen Luhangan kunnan kotouttamisohjelma (vrt. Joutsan seudun kotouttamisohjelma 2010), sekä;
2. esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta tarjoaa vuosina 2016 ja 2017 yhteensä enintään 20 kuntapaikkaa oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille, ensisijaisesti lapsiperheille. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään ELY -keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen siinä vaiheessa, kun kunnan uusi kotouttamisohjelma on kunnassa hyväksytty.

Kunnanvaltuuston päätös ei ole johtanut sopimukseen ja se on rajattu koskemaan vuosia 2016 ja 2017. Edellä olevasta johtuen turvapaikanhakijoiden ja/tai kiintiöpakolaisten vastaanottaminen kuntaan edellyttää valtuuston uutta päätöstä.

ELY –keskus on pyytänyt toimittamaan vastaukset perjantaihin 15.12.2017 mennessä käyttämällä sähköistä linkkiä (ohje liitteenä).

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää seuraavasti:
1. Kunnanhallitus ilmoittaa ELY -keskukselle, että se ei toistaiseksi vahvista kuntapaikkoja turvapaikanhakijoille ja /tai kiintiöpakolaisille vuodelle 2018.

2. Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle myöhemmin esityksen turvapaikanhaki- joiden ja/tai kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta kunnan kotouttamisohjelmaan perustuen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

VESIKATON UUSIMINEN / HAKULINTIE 3 D JA E

Khall 72 §

Kunnan omistamassa rivitalossa Hakulintie 3 D ja E ilmenneen vesikatossa olleen yksittäisen vuodon johdosta on tarkoituksenmukaista arvioida koko vesikaton uusimista. Tässä yhteydessä voidaan samalla parantaa vesikaton rakennetta siten, että vastaavia ongelmia ei enää esiinny. Edellä mainitun yksittäisen huoneistokohtaisen vuodon johdosta perhepäivähoito on siirretty väistötiloihin Kylätalolle.

Alustavasti on arvioitu budjettiperustein vesikaton uusimisen kustannuksia. Pinta-ala on 660 m2. Työ voidaan teettää myös talvityönä.
Liite; alustava kustannusarvio


Kunnanjohtajan esitys:

Kunnanhallitus pyytää tarjoukset Hakulintie 3 D ja E talojen vesikaton uusimisesta ja varaa määrärahat vuoden 2018 lisätalousarvioon.

Päätös:

Päätettiin ensisijaisesti laajentaa vanhainkodin meneillään olevaa vesikaton uusimista samaan rakennuskokonaisuuteen kuuluviin asuntoihin kiireellisyysperustein ja pyytää tästä tarjous ao. urakoitsijalta.

Mikäli toimitusaika muodostuu huomattavan pitkäksi, pyydetään tarjoukset erillisurakasta useammalta yritykseltä.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 73 §


Posti merkittiin tiedoksi.


KUNNAN TEIDEN JA PIHA-ALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO / TARJOUKSET

Khall 74 §

Kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidon sopimukset päättyvät kuluvan vuoden lopussa ja uudet tarjoukset on pyydetty kirkonkylän ja Tammijärven alueille liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten tulee olla sitovia talvikausiksi 2018-2020. Aurauksen lisäksi kunnossapitoon kuuluu liukkauden torjunta hiekoittamalla.

Tarjoukset on pyydetty kunnanhallitukselle osoitettuna 4.12.2017 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta.

Liite;
Tarjouspyyntö 8.11.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsiteltiin saapuneet tarjoukset ja niiden tarjouspyynnön mukaisuus.

Päätös:

Kunnanhallitus hylkäsi molemmat tarjoukset ja valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidosta yrittäjien kanssa huomioon ottaen tarjouspyynnön ehdot ja kunnossapidon laatukriteerit.

Hilkka Weijo poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän päätöskohdan ajaksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    4.12.2017
                    129


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto