Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 20.11.2017
§
61 Kunnanvaltuuston 16.11.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
62 Ikäihmisten asumispalvelujen kehittämistarpeen selvitys / tarjoukset
63 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta / Posti Kotipalvelut Oy
64 Ympäristöpalkinto
65 Poikkeamishakemus / Tiiro Helena ja Kauko
66 Poikkeamishakemus / Heinonen Hannu Pekka
67 Kunnanhallitukselle saapunut posti


KUNNANVALTUUSTON 16.11.2017 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 61 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 16.11.2017 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEEN SELVITYS

Khall 59 §
6.11.2017
Lisätalousarvioon vuodelle 2017 on merkitty määräraha ikäihmisten asumispalvelujen kehittämistarpeen selvittämisestä. Lisätalousarvio käsitellään kunnanvaltuustossa 16.11.2017 ja kunnanhallitus voi käynnistää tähän liittyvät toimet ehdollisesti siten, että kunnanvaltuusto kokouksessaan hyväksyy lisätalousarvion määrärahan.

Vuonna 2016 kerättiin kunnista tiedot maakunnalle siirtyvistä kiinteistöistä sen hetkisen käsityksen mukaisesti. Maakunnalle ei tällä tietoa siirry kunnista kuitenkaan yhtään mitään, vaan kunnat vuokraavat tiloja aluksi 3+1 vuodeksi ja sen jälkeen maakunnan mahdollisen tarpeen mukaan.

Ikäihmisten asumispalvelujen kehittämistarpeen selvittämisestä sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen tilanteessa on laadittu tarjouspyyntö ja sen mukaan selvityksessä tulee ainakin selvittää seuraavat asiat:

1. Ikäihmisten tehostetun asumispalveluyksikön tarve kunnassa väestöennuste ja ikärakenne huomioon ottaen.
2. Palvelutarpeeseen perustuvan tehostetun asumispalveluyksikön rakentamisen ja toiminnallisuuden toteuttaminen kunnan omana hankkeena, sisältäen samalla vertailun mahdollisiin yksityisten palvelutuottajien toteuttamiin hankkeisiin ja palvelutarjontaan kunnassa ja seutukunnalla. Alustava arvio rakennuksen pinta-alasta, kustannuksista ja sijoittumisesta olemassa olevan rakennuskannan yhtey-teen.
3. Selvitys tehostetun asumispalveluyksikön taloudellisista edellytyksistä kunnan hankkeena sote- ja maakuntauudistuksen tilanteessa 1.1.2020 lukien, sisältäen riskianalyysin sekä arvion investoinnin rahoituksen ja ennakoitavien tuottojen toteutumisesta kohteen elinkaaren aikana sekä vertailuvaihtoehdon yksityisenä hankkeena.

Selvityksen tulee olla valmis viimeistään 15.3.2018 ja tarjoukset pyydetään kunnan-hallitukselle osoitettuna 20.11.2017 klo 13.00.
Liite; tarjouspyyntö

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun tarjouspyynnön.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa esitetyin tarkennuksin.
Liite


---------------------------------

IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEEN SELVITYS /TARJOUKSET

Khall 62 §

Tarjoukset on pyydetty kahdelta yritykseltä määräaikaan 20.11.2017 klo 13.00 mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Saapuneet tarjoukset esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta, jotka esiteltiin hallitukselle.
Liitteenä tarjoukset

Tarjousten perusteella kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy selvitystyöstä edullisimpana tarjouksena LGR - Consulting Oy:n tarjouksen 3 050 € + alv sekä optiona tarjotun esittelyn kunnassa (1 pv) 890 €/pv + matka- ja majoituskulut + alv.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA / POSTI KOTIPALVELUT OY

Khall 63 §

Posti Kotipalvelut Oy on toimittanut kuntaan ilmoituksen kotipalvelujen, kotipalvelun tukipalvelun sekä henkilökohtaisen avun tuottamisesta kunnan alueella. Ilmoituksen mukaan Posti Kotipalvelut Oy toimii kahden y-tunnuksen alla: Posti Oy (y-tunnus 0109357-9) ja Posti Kotipalvelut Oy (y-tunnus 2501969-9. entinen HR-Hoiva). Lisäksi ilmoitetaan, että Posti Oy on aiemmin ilmoitettu kotipalvelun tukipalvelurekisteriin (ei rekisteröidä aviin). Posti Oy tuottaa ainoastaan tukipalveluja, pääasiallisesti ulkoiluapua (Ulkoilukaveri-palvelu), sekä esimerkiksi ateria- ja apteekkipalveluiden yhteydessä kuljetuspalvelua sekä pihatöitä.

Liitteet;
Aluehallintovirasto, Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Posti, Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma
Posti, Lääkehoitosuunnitelma
Posti Kotipalvelut Oy, Patentti- ja rekisterihallitus, Kaupparekisterin rekisteriotteen tiedot

Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi Posti Kotipalvelut Oy:n ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


YMPÄRISTÖPALKINTO

Khall 35 §
11.9.2017

Kunnan ympäristötoimen aloitteesta on valmisteltu yhdeksi juhlavuoden toimeksi ympäristöpalkinnon myöntäminen yksityishenkilölle, yritykselle, järjestöille tai muille tahoille, jotka ovat toimissaan edistäneet asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tms. kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.
Ympäristöpalkinnon myöntämiseksi on laadittu säännöt ja palkinnon hakemisesta on tarkoitus julkaista tiedote.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus julistaa haettavaksi Luhangan kunnan 150-juhlavuoden ympäristöpalkinnon arvoltaan 500 € ja hyväksyy siinä tarkoituksessa ympäristöpalkinnon säännöt.
                    Liitteet;
Tiedote Luhangan kunta 150 vuotta –juhlavuoden ympäristöpalkinto
Luhangan kunta 150 vuotta –juhlavuoden ympäristöpalkinnon säännöt
Päätös:
                    Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    ____________________________________________

Rak.ltk. 46 §
2.11.2017
Tiedote Luhangan kunta 150-vuotta juhlavuoden ympäristöpalkinnosta on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. Tulleet ehdotukset ympäristöpalkinnon saajiksi esitellään lautakunnan jäsenille kokouksessa.
Ympäristötarkastajan esitys: Ympäristölautakunta keskustelee ja päättää palkinnonsaajan ehdottamisesta kunnanhallitukselle.
                    Päätös:
Kirjallisia ehdotuksia tuli kaksi, ehdotukset olivat Ikonen Viljo ja Keihäsniemi Seppo ja Miia.
Rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle palkinnon saajaksi Viljo Ikosta.
Perusteluina; metalliromun, renkaiden ja öljynsuodattimien keräyksen muodossa ympäristön hyväksi tehty pitkäjännitteinen työ joka jatkuu edelleen.

---------------------------------


Khall 64 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan ehdotuksen. Palkinto luovutetaan Suomi 100 vuotta itsenäisyyspäivän ja kunnan 150 –vuotisjuhlan yhteydessä 6.12.2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


POIKKEAMISHAKEMUS / TIIRO HELENA JA KAUKO
Khall 65 §
Tiiro Helena ja Kauko hakevat poikkeamislupaa kiinteistölle Mäntyrinne 435-402-2-585, Tammiselkä, Pilkanselkä, Avoselkä ja kotkatselkä -rantayleiskaavan alueella osoitteessa Mämminiementie 257, 19950 Luhanka. Tarkoituksena on muuttaa v. 20.12.2005 rantayleiskaavassa vahvistettu ja RA –merkinnällä merkitty rakennuspaikka vapaa-ajan asunnosta ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi. Tilan pinta-ala on 04.262 ha.
Naapurin kuuleminen suoritettu hakijan toimesta ja naapurilla ei ole ollut asian suhteen huomautettavaa.
Hakemus koskee poikkeamista MRL 43 §:n määräyksistä oikeusvaikutteisen ranta-yleiskaavan alueella. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeaminen ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa.
Kunnalla on MRL 171 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. Hakemuksessa on mainittu erityiset perustelut, joihin hakijat vetoavat poikkeamisen osalta ja mitkä voidaan katsoa riittäviksi perusteluiksi.
Hakemuksessa esitetyt vesihuollon järjestelyt ovat hyväksyttyjä ja rakennustarkastaja määrittelee erikseen rakennusluvassa vaatimukset ympärivuotisen asuinrakennuksen osalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Mäntyrinne 435-402-2-585 / hakijana Tiiro Kauko ja Helena hakemuksessa mainittuihin erityisiin syihin perustuen. Poikkeaminen myönnetään MRL 171 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
                    Päätös:                    
                    Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
POIKKEAMISHAKEMUS / HEINONEN HANNU PEKKA
Khall 66 §
Heinonen Hannu Pekka hakee poikkeamislupaa kiinteistölle Mäntyniemi 435-405-5-14, Suur-Päijänne, Tammijärvi - Hauha, Pienet järvet -rantayleiskaavan alueella osoitteessa Mäntyniementie 101, 19910 Tammijärvi. Tarkoituksena on muuttaa 20.6.2002 rantayleiskaavassa vahvistettu ja RA–merkinnällä merkitty rakennuspaikka vapaa-ajan asunnosta ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi. Tilan pinta-ala on 35,64 ha.
Naapurin kuuleminen suoritettu hakijan toimesta ja naapurilla ei ole ollut asian suhteen huomautettavaa.
Hakemus koskee poikkeamista MRL 43 §:n määräyksistä oikeusvaikutteisen ranta-yleiskaavan alueella. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeaminen ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa.
Kunnalla on MRL 171 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. Hakemuksessa on mainittu erityiset perustelut, joihin hakija vetoaa poikkeamisen osalta ja mitkä voidaan katsoa riittäviksi perusteluiksi.
Vesihuollon järjestelyt ovat hyväksyttyjä ja rakennustarkastaja määrittelee erikseen rakennusluvassa vaatimukset ympärivuotisen asuinrakennuksen osalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Mäntyniemi 435-405-5-14 / hakijana Heinonen Hannu Pekka hakemuksessa mainittuihin erityisiin syihin perustuen. Poikkeaminen myönnetään MRL 171 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
                    Päätös:                    
Päätösehdotus hyväksyttiin
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 67 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 61, 63, 67, 67

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 62, 64,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 62, 64,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät 65, 66,                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
20.11.2017
                    118


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto