Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

KUKOISTAVA KOTIHOITO –HANKE /TOIMINTAMALLIEN JUURRUTTAMINEN

TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1 -30.6.2017 (50 %)

LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 2017 -2019 / Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2017 :6

IÄKKÄIDEN LAITOSHOIDON PERUSTEET / Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:30

OMAISHOIDON TILANNE LUHANGASSA SEKÄ OMAISHOIDOSTA VASTAAVAN TYÖNTEKIJÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

PERHEPÄIVÄHOITAJA MARJATTA SAUKONOJAN ILMOITUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ 1.11.2017 ALKAEN

TYÖNTEKIJÄN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON

MUUTOSEHDOTUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN: TYÖNTEKIJÄN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON 3§ / 22.8.2017

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO 4.5.2017

MUUT ASIAT

ILMOITUSASIAT

KUKOISTAVA KOTIHOITO – HANKE /TOIMINTAMALLIEN JUURRUTTAMINEN
Perustltk 10 §

Hallituksen kärkihankkeesta, Kukoistava kotihoito –hankkeesta, vieraili kaksi työntekijää Luhangassa kuntavierailulla tapaamassa allekirjoittanutta sekä kotihoidon tiimivastaavaa ja palvelukeskus Tuuliharjun johtajaa. He ovat mukana hankkeessa Luhangan osalta. Tapaaminen pidettiin 9.6.2017 klo 10 valtuustosalissa.
Kukoistava kotihoito – hankkeen visiot: Kotihoidolla on koko maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit ja yhteiset toimintamallit.1.1.2019. Ikäihmiset asuvat turvallisesti ja arvokkaasti kotona, henkilöstö voi hyvin ja kustannusten kasvua hillitään.
Kukoistava kotihoito – hankkeen päätavoitteet: Yhdenvertaiset, vaikuttavat asiakaslähtöiset ja laadukkaat kotona pärjäämistä tukevat palvelut sekä kustannustehokas palvelutuotanto ja sujuvat prosessit.
Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta esittelee tarkemmin hankkeen sisältöä, Luhangassa tehtyä selvitystä ja tarkoituksenmukaisia painopiste – ja kehittämisen alueita.
Liite 1 (Kukoistava kotihoito –hankkeen toimintamallien juurruttaminen)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään se tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin asia tiedoksi.
Palataan myöhemmin seuraaviin keskustelun aiheisiin: mahdolliseen kotihoidon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen Luhangassa sekä ikäihmisille kohdistettujen asumispalvelujen lisäämiseen, rakentamalla lisäsiipi palvelukeskus Tuuliharjun yhteyteen.


TALOUSARVION TOTEUMA AJALTA 1.1 -30.6.2017 (50 %)
Perustltk 11 §

Perusturvan talousarviosta on käytetty 46,4 % 31.6.2017.
Liite 2 (Talousarvion toteuma perusturvan osalta ajalta 1.1. – 30.6.20117)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi perusturvan taloudellinen tilanne 31.6.2017.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin taloudellinen tilanne ajalla 1.1- 30.6.2017 tiedoksi.


LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 2017 -2019 / Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2017 :6
Perustltk 12§
Laatusuosituksen tarkoituksena on tukea vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Laatusuositus on valmisteltu laajapohjaisessa työryhmässä ja sen valmistelussa on kuultu asiantuntijoita. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi. Sitä voivat hyödyntää kuntien ja maakuntien, sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ym.; lisäksi yksityiset palveluntuottajat, alan ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat.
Laatusuositusten keskeiset sisällöt ovat: 1. Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä 2. Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön 3. Laadulla on tekijänsä 4.Ikäystävällinen palvelun rakenne 5. Teknologiasta kaikki irti
Liite 3 (Laatusuositus)

Perusturvalautakuntajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään asia tiedoksi

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin laatusuositus tiedoksi.


IÄKKÄIDEN LAITOSHOIDON PERUSTEET / Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:30
Perustltk 13§
Kunta voi vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.
75- vuotta täyttäneestä väestöstä 0-1 % tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa lääketieteellisillä perusteilla. Laitoshoidon tulee pääasiassa olla määräaikaista.
Työryhmä piti erittäin tärkeänä vahvistaa kotona asumista ja palveluasumista tukevia tukipalveluja, kuten kuntoutusta, kotisairaalatoimintaa ja lääkäripalveluja. Myöskään ei pidä unohtaa omaisten ja yhteisön mahdollisuutta vaikuttaa iäkkäiden elämänlaatuun esim. yleiseen yksinäisyysongelmaan.
Liite 4 (Iäkkäiden laitoshoidon perusteet)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja merkitään se tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin laitoshoidon perusteet tiedoksi.


OMAISHOIDON TILANNE LUHANGASSA SEKÄ OMAISHOIDOSTA VASTAAVAN TYÖNTEKIJÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Perustltk 14§
Luhangan omaishoitajat ovat vähentyneet lähes puolella vuodesta 2016. Syynä on ollut luonnollinen poistuma omaishoidettavien keskuudessa tai siirtyminen kunnallisten palvelujen piiriin sekä uusien hakemusten vähyys.
Omaishoito takaa ikäihmiselle hoidon kotona tutussa ja turvallisessa ympäristössä sekä läheisen ihmisen hoidossa. Omaishoitajalla voi olla tukena kotihoidon apu ja hänellä on oikeus pitää vapaata ja saada hoidettava siksi aikaa muualle hoitoon.
Omaishoito on kustannustehokasta toimintaa.
Tarkoituksenmukaista olisi, että omaishoitajat saisivat oman työntekijän, joka tekisi työtä osana omaa tehtävää. Luonnollista olisi, jos oma työntekijä työskentelisi kotihoidossa. Työntekijän tehtävänä olisi tiedottaa omaishoidosta, antaa palveluohjausta, tukea omaishoitajia työssään ja kehittää toimintaa.
Työhön käytetty aika olisi noin 1- 2 tuntia viikossa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Päätetään, että Luhangan kunnan kotihoidosta nimetään työntekijä , joka oman työnsä ohella toimii omaishoitajien omana työntekijänä noin 1- 2 tuntia viikossa. Työntekijä nimetään yhteistyössä kotihoidon kanssa. Varahenkilöä ei valita. Omaishoidon päätöksistä vastaa perusturvajohtaja ja häneen voi olla aina yhteydessä.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että toimitaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Työntekijä valitaan kotihoidon piiristä. Työntekijä valitaan neuvottelemalla työntekijöiden kanssa ja ottamalla ensisijaisesti huomioon valinnassa tehtävästä mahdollisesti kiinnostuneet henkilöt.


PERHEPÄIVÄHOITAJA MARJATTA SAUKONOJAN ILMOITUS ELÄKKEELLE JÄÄMISESTÄ 1.11.2017 ALKAEN
Perustltk 15§
Perhepäivähoitaja Marjatta Saukonoja ilmoitti 5.9.2017 puhelimitse jäävänsä eläkkeelle 1.11..2017 alkaen. Marjatta Saukonoja aloittaa vuosilomien pitämisen 11.9.2017 alkaen. Häntä on pyydetty toimittamaan virallinen ilmoitus eläkkeelle jäämisestä.
Perusturvalautakunta muistaa Marjatta Saukonojaa. Hän ei halua, että järjestetään erillinen läksiäisjuhla .
Liite 5 (Ilmoitus eläkkeelle jäämisestä, saapui 7.9.2017)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään eläkkeelle jääminen tiedoksi ja muistetaan Marjatta Saukonojaa.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin Marjatta Saukonojan eläkkeelle jääminen tiedoksi ja muistetaan häntä perusturvalautakunnan puolesta.


TYÖNTEKIJÄN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON
Perustltk 16§
Luhangan kunta tarvitsee kolmannen toistaiseksi työsuhteessa olevan työntekijän päivähoitoon viimeistään 1.11.2017 alkaen. Tärkeää on kuitenkin pohtia työntekijän ammattinimikettä ja kelpoisuusehtoja ja sitä mitä tarpeita Luhangan päivähoidossa on tulevaisuudessa. Työpaikkana on pääasiassa Tammijärven toimipaikka.
Tärkeää on myös huomioida, että päivähoito siirtyy tulevaisuudessa sivistystoimen alaisuuteen, missä osa henkilökuntaa on jo valmiina ja että jos perhepäivähoidossa on tarvetta kolmannelle työntekijälle, kelpoisuutena kolmannelle työntekijälle on esim. lähihoitajan tutkinto. Lasten päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia (272/2005) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä sellaisina kun ne ovat voimassa tammikuun 1 päivänä 2013. Erityislastentarhanopettajan kelpoisuus löytyy erillisestä asetuksesta.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää laitetaanko Luhangan perhepäivähoitoon työntekijän paikka auki ja mitkä ovat työntekijän kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset. Tarvittaessa päätetään myös hakumenettelystä ja valinnasta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Asia siirretään seuraavaan perusturvalautakunnan kokoukseen, joka pidetään 3.10.2017 klo 17 kunnan valtuustosalissa.


MUUTOSEHDOTUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN: TYÖNTEKIJÄN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON 3§ / 22.8.2017
Perustltk 17§
Perusturvalautakunnan päätöksessä 3§ / 22.8.107 mainitaan, että päivähoidontyöntekijä valitaan lähihoitajan toimeen. Oikeasisältöinen päätös olisi, että työntekijä valitaan lastenhoitajan työsuhteeseen. Samalla lisättäisiin kelpoisuusehtoihin lähihoitajan lisäksi myös muu vastaava tutkinto.
Liite 6 (Päätös 3§/22.8.2017)


Perusturvajohtajan ehdotus:
Korjataan päätöksessä oleva ammattinimike ja muutetaan se perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti eli päivähoidon työntekijä valitaan lastenhoitajan työsuhteeseen jonka kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin muuttaa päätöstä 3§/22.8.2017 perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON MUISTIO 4.5.2017
Perustltk 18§
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Markku Huuskola ja varapuheenjohtajana on Meeri Ruuti ja sihteerinä perusturvajohtaja. Kunta tarjoaa kokoustilat, kahvit ja kahvileivän sekä monistus ym. apua.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontui 4.5.2017 klo 14 kylätalolla ja seuraavan kerran 7.9.2017 (muistio seuraavassa kokouksessa)
Liite 7 ( Vanhus – ja vammaisneuvoston muistio 4.5. 2017)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään muistio tiedoksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin vanhus- ja vammaisneuvoston muistio tiedoksi.


MUUT ASIAT
Perustltk 19§


ILMOITUSASIAT
Perustltk 20§
Perusturvajohtaja osallistuu (muutokset mahdollisia):
15.9.2017 klo 13.30 asiakasyhteistyö, Korpilahti
20.9.2017 klo 9.30- 15.30 Koulutus, asiakasmaksulaki, Tampere
22.9.2017 klo 15 alkaen: Haastattelu: lastenhoitaja, valtuustosali., Luhanka
25.9.2016 klo 17 työkokous, päivähoito, Luhanka
27.9.2017 klo 9.00 Liikenneturvallisuustyöryhmä, Luhanka
28.9.2017 klo 14 Vanhuspalveluiden ohjausryhmä, Luhanka
3.10.2017 klo 13 Perhekeskus- tiimi, Joutsa
3.10.2017 klo 17 TA-lautakunta, Luhanka