Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

PERHEPÄIVÄHOITAJA SIRKKA VIRTASEN IRTISANOUTUMINEN 1.9.2017 ALKAEN

PÄIVÄHOIDON TILANNE LUHANGAN KUNNASSA

TYÖNTEKIJÄN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SEN TOTEUTTAMINEN LUHANGAN KUNNASSA SEKÄ PAIKALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄHOIDON TULEVAISUUS LUHANGASSA

MUUT ASIAT

ILMOITUSASIAT

YLIMÄÄRÄINEN ASIA: MAHDOLLISET INVESTOINNIT VUODELLE 2018

YLIMÄÄRÄINEN ASIA: PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUODELLE 2017

Perusturvalautakunnan teemana: Luhangan kunnan päivähoito

PERHEPÄIVÄHOITAJA SIRKKA VIRTASEN IRTISANOUTUMINEN 1.9.2017 ALKAEN
Perustltk 1 §

Perhepäivähoitaja Sirkka Virtanen irtisanoutui sähköpostin välityksellä ja kirjallisena Luhangan kunnan perhepäivähoitajan toimesta 1.9.2017 alkaen. Sirkka Virtanen työskenteli Kirkonkylän toimipisteessä.
Liite 1 (ilmoitus irtisanoutumisesta x2)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään irtisanoutuminen tiedoksi. Perusturvalautakunta muistaa Sirkka Virtasta, asiasta huolehtii perusturvajohtaja.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi perhepäivähoitaja Sirkka Virtasen irtisanoutuminen ja hänen muistamisensa.


PÄIVÄHOIDON TILANNE LUHANGAN KUNNASSA
Perustltk 2 §

Luhangan kunnassa toimii kaksi ryhmäperhepäiväkotia, toinen sijaitsee kirkonkylällä ja toinen Tammijärvellä Kilpalan asuinalueella. Työntekijöitä on viime vuosina ollut 3- 4.
Lasten määrä elokuussa 2017 kyseisissä hoitopaikoissa : Kirkonkylällä on 6 lasta, joista kaksi on osa-aikaista. Tammijärvellä on neljä lasta, joista yksi on osa-aikainen.
Hoitoaika Kirkonkylällä on aikavälillä 6.30 – 18 ja Tammijärvellä aikavälillä 7-17.
Perhepäivähoitajien työajan (7 h 39 min (työpäivä) + kiky-sopimuksen tunnit 2h/kk) ja hoidon tarpeiden vuoksi kirkonkylällä tarvitaan kaksi työntekijää ja Tammijärvellä vähintään 1, 5 työntekijää.
Sijaisuuksien tekemisistä on viime aikoina ollut muutama henkilö kiinnostunut ja he ovat rekrytointi-listalla.
Lasten enimmäismäärä Luhangan päivähoitopaikoissa: kummassakin on 8 lasta ja lisäksi yksi osapäiväinen esikoululainen.
Huom! tilanne on kirjoitushetkellä (10.8.2017) edellä mainittu, päivähoidon tilanne voi muuttua yhden päivän aikana.
Liite 2 (Hoitolapsien määrä ja hoitoaika päivähoidossa syksyllä 2017 )

Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi päivähoidon tilanne.

Perusturvalautakunnan päätös:
Merkittiin tiedoksi Luhangan päivähoidon tilanne .


TYÖNTEKIJÄN VALINTA LUHANGAN KUNNAN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOON
Perustltk 3 §
Luhangan kunta tarvitsee pitkäaikaisen työntekijän päivähoitoon. Tärkeää on kuitenkin pohtia työntekijän ammattinimikettä ja kelpoisuusehtoja ja sitä mitä tarpeita Luhangan päivähoidossa on tulevaisuudessa.
Tärkeää on myös huomioida, että päivähoito siirtyy tulevaisuudessa sivistystoimen alaisuuteen, missä osa henkilökuntaa on jo valmiina ja että jos perhepäivähoidossa on tarvetta kolmannelle työntekijälle, kelpoisuutena kolmannelle työntekijälle on esim. lähihoitajan tutkinto. Lasten päivähoidon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin sovelletaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia (272/2005) sekä sen nojalla annettuja säännöksiä sellaisina kun ne ovat voimassa tammikuun 1 päivänä 2013. Erityislastentarhanopettajan kelpoisuus löytyy erillisestä asetuksesta.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää laitetaanko Luhangan perhepäivähoitoon työntekijän paikka auki ja mitkä ovat työntekijän kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset. Tarvittaessa päätetään myös hakumenettelystä ja valinnasta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että Luhangan kunnan perhepäivähoitoon laitetaan työntekijän paikka auki. Pääasiallisena toimipaikkana on Kirkonkylän ryhmäperhepäivähoidon toimipaikka. Työntekijän kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto ja hänet valitaan lähihoitajan toimeen. Toimi laitetaan auki työ- ja elinkeinotoimiston sivuille ja Joutsan Seutu –lehteen (30.8.2017) ja kunnan www.-sivuille. Hakuaika on aikavälillä 30.8.2017 – 15.9.2017 ja hakemukset on toimitettava klo 15 mennessä perusturvan toimistoon. Tiedusteluihin vastaa perusturvajohtaja.
Mahdollisten hakijoiden haastattelu – ja valintatilaisuus pyritään pitämään 22.9.2017 klo 15 alkaen valtuustosalissa. Perusturvalautakunnan jäsenet ja valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat voivat halutessaan osallistua tilaisuuteen. Sovitut haastatteluun osallistujat ovat: Pirkko Vilkman( pj), Hilkka Weijo (vpj) , Eija Helen (jäsen) ja perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen.


LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SEN TOTEUTTAMINEN LUHANGAN KUNNASSA SEKÄ PAIKALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
Perustltk4 §

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015 ensimmäisen vaiheen osalta ja lopullisesti laki kokonaisuudessaan tuli voimaan 1.8.2016.
Liite 4 (Varhaiskasvatus ja uusittu varhaiskasvatuslaki)
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) tehdään yhteistyössä lapsen ja vanhempien sekä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Se on yksilöllinen kuvaus lapsen kehityksen ja oppimisen vaiheista. Sen tarkoituksena on selkeyttää asioita, lisätä yhteistyötä ja auttaa kaikkia osapuolia hahmottamaan lapsen tilanne paremmin jotta työskentely kohdentuu oikein ja lapsen ja perheen parhaaksi.
Luhangan kunta on laatinut lapsen vasu-lomakkeet yhteistyössä päivähoidon seudullisena yhteistyönä. Työskentelyssä ovat olleet mukana lähes kaikki Keski-Suomen kunnat. Perusturvajohtaja on ollut mukana työryhmässä sekä ohjausryhmässä.
Liite 5 (Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja liitteet)
Luhangan perhepäivähoitajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Asiasta on keskusteltu myös työkokouksessa.2.5.2017.
Luhangan työntekijät saavat suunnitelman laatimiseen koulutusta Jyväskylässä 22.8.2017, jonka jälkeen suunnitelmat laaditaan kaikkien päivähoidossa olevien lasten ja perheiden kanssa.
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan siten, että siinä huomioidaan kunnan erityispiirteet. Luhangan kunnan on järkevää laatia yksi ja yhteinen suunnitelma, koska varhaiskasvatuksen kenttä ei ole kovinkaan laaja. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Luhangan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on vielä kesken.
Liite 6 (info: Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan lasten varhaiskasvatussuunnitelmasta ja mietitään yhdessä asioita, jotka ovat kunnan erityispiirteitä ja syytä ottaa huomioon paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.
Perusturvalautakunnan päätös:
Keskusteltiin lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ja paikallisesta suunnitelmasta.
Pohdittiin erityisesti Luhangan kunnan erityispiirteitä paikallista suunnitelmaa varten.
Tällaisia asioita olivat: pitkät matkat päivähoitopaikkoihin ja vanhempien pitkä, työn takia kuluva aika, johtuen pitkistä työmatkoista. Pidettiin tärkeänä, että päivähoitopaikat ovat edelleen hajautuneina eri puolelle kuntaa. Tyypillistä kunnassa on myös päivähoidon joustaminen hoitoaikojen osalta.
Päivähoitopaikat ovat pieniä ja kodinomaisia, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön ja nopean tiedonkulun.
Yhteistyö näkyy erityisesti Luhangan kunnan päivähoidon yhteistyönä sivistystoimen, erityisesti esikoululaisten sekä vanhuspalveluiden ja ikäihmisten kanssa. Tammijärvellä päivähoidossa tehdään yhteistyötä Luhangan koulun ja erityisesti esikouluikäisten kanssa. Tammijärvellä päivähoidossa olevat lapset ovat mukana koulun järjestämässä kerhotoiminnassa. Tämä mahdollistaa myös lastentarhanopettajan tieto/taidon käyttämisen tarvittaessa. Kirkonkylän toimipaikan lapset tapaavat ikäihmisiä yhteisten tapaamisten merkeissä esim. syntymäpäivillä ja ikäihmisten vierailuilla päivähoidossa.


PÄIVÄHOIDON TULEVAISUUS LUHANGASSA
Perustltk 5 §
Päivähoitotilanteen ennustaminen on vaikeaa. Tällä hetkellä kunnallisen päivähoidon piirissä on 10 lasta. Lapsia oli vuonna 2016 päivähoidon piirissä 21, joista osa tilapäisesti. Vuosittain syntyy keskimäärin muutama lapsi. Tilastokeskuksen ennusteesta näkee, että muutokset ovat olleet pieniä viimeisen 7 vuoden aikana ja lähitulevaisuudessa ei suuria muutoksia ole ennusteen mukaan näkyvissä. Luhangan kunnassa pienikin muutos voi kuitenkin vaikuttaa suuresti tilanteeseen esim. neljä -lapsisen perheen muutto toiseen kuntaan tai Luhankaan voi vaikuttaa selkeästi tilanteeseen.
Kahden ryhmäperhepäiväkodin ylläpitäminen on kallista hoitoaikojen marginaalin vuoksi ( tarvitaan kaksi työntekijää vaikka lapsia olisi hoidossa 4) ja koska perhepäivähoidon mitoitus lasta kohden on neljä lasta /hoitaja.
Päivähoito voisi olla järkevää keskittää yhteen paikkaan, jolloin säästettäisiin henkilökunnan määrässä, kiinteistökustannuksissa ja toinen tila voitaisiin vuokrata.
Palvelualueena Tammijärvellä olisi yhteistyö koulun kanssa jo valmiina ja lapsilla olisi tuttu ja turvallinen ”polku” esikouluun ja kouluelämään. Lapset ja henkilökunta sekä ympäristö olisi jo ennestään tuttua erilaisten kerhojen ja muiden yhteisten tapahtumien kautta.
Nykyistä Tammijärven päivähoitopaikkaa olisi mahdollista laajentaa, jolloin paikkoja saataisiin lisää.
Tulevaisuudessa Luhangan päivähoito siirtyy sivistystoimen alaisuuteen, jolloin päivähoidon läheisyys koulun ja esikoulun kanssa helpottaisi työskentelyä

Liite 7 (lastenlukumäärä Luhangassa, Tilastokeskuksen ennuste vuodelle 2020)
Liite 8 (karkea kustannusarvio), jaetaan kokouksessa

Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja päätetään aloitetaanko selvitys päivähoitopaikkojen yhdistämisestä Tammijärvelle.

Perusturvalautakunnan päätös:
Keskustelujen jälkeen lautakunta päätti, että selvitystä ei aloiteta.


MUUT ASIAT
Perustltk 6 §


ILMOITUSASIAT
Perustltk 7 §
Perusturvajohtaja osallistuu ( muutoksia voi tulla):
1.9.2017 klo 13, JKL , Henkilöstöryhmä, Sote –uudistus
4.9.2017 klo 14 , Korpilahti, yhteistyö
7.9.2017 klo 14, Luhanka, vanhus-ja vammaisneuvosto
8. 9.2017 klo 10, Luhanka, yhteistyö
11.9.2017 klo 13, JKL, perhehoidon koordinointi, ohjausryhmä
12.9.2017 klo 10, Joutsa, asiakasyhteistyö
20.9.2017 klo 12,30 , JKL, sopimusohjaus, palvelusuunnitelma, K-S shp
25.9.2017 klo 17.30, Luhanka, työkokous , päivähoito


YLIMÄÄRÄINEN ASIA: MAHDOLLISET INVESTOINNIT VUODELLE 2018
Perustltk 8 §

Valtuustoseminaari pidetään 31.8.2017 Kylätalolla klo 9 alkaen. Perusturvalautakunnan on syytä pohtia onko talousarvioehdotukseen tarkoitus sisällyttää investointeja joista on syytä ajoissa tiedottaa kuntapäättäjiä.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Pohditaan yhdessä onko sellaisia tarpeellisia investointiehdotuksia, joista kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenten olisi syytä saada pohtia tarpeeksi ajoissa.

Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin kysyä vanhainkodin katon korjaustilanteesta.
Ehdotetaan kartoitus- ja suunnittelurahaa 20- 30.000 euroa vanhusten asumispalvelujen lisäämiseksi.


YLIMÄÄRÄINEN ASIA: PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017
Perustltk 9 §

Päivähoidossa tapahtuneiden muutosten vuoksi oli tarkoituksenmukaista järjestää kokous päivähoitoasioista mahdollisimman pian. eli 22.8.2017.Tämän vuoksi on syytä siirtää 29.8.2017 sovittua kokousta, koska sitä ei ehdi valmistelemaan eikä esityslistaa lähettämään ajoissa. Samalla on syytä päättää ajankohdat loppuvuoden 2017 kokouksille.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Pidetään kokoukset kunnantalon valtuustosalissa seuraavasti: 5.9. 2017 klo 17 (teemana vanhuspalvelut), 3.10.2017 klo 17 (talousarviolautakunta), 7.11.2017 klo 17 ja 12.12.2017 klo 17.

Perusturvalautakunnan päätös:
Kokoukset pidetään kunnan valtuustosalissa klo 17 seuraavina päivinä: 12.9.2017 (teemana vanhuspalvelut), 3.10.2017, 7.11.2017 ja 12.12.2017.
Lautakunta kokoontuu myös tarvittaessa.