Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 16.11.2017
§
29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30 Pöytäkirjan tarkastajat
31 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
32 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018
33 Koiravero vuonna 2018
34 Kiinteistökauppakirja / Peltonen Aimo ja Toivonen Kirsi
35 Sidonnaisuusrekisterin laatiminen pvm 6.11.2017 sekä sen ilmoittaminen kunnanvaltuustolle
36 Lisätalousarvio vuodelle 2017
37 Talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020
38 Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali
39 Kiireelliset asiat
40 Ilmoitusasiat

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 29 §
                    

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 8.11.2017 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 8.11.2017.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Poissa oli kaksi valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 29 - 40

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 30 §
                    
Pöytäkirja tarkastetaan 17.11.2017

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin Eija Helen ja Pertti Seimola.


TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Khall 43 §
                    
16.10.2017
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelylain 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta tuloveroprosentista ei ole tehty määräaikaan mennessä, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Luhangan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2000 - 2002 18,50 ja vuosina 2003 – 2015 19,00 sekä vuonna 2016 ja 2017 18,50.

Tilikauden 2016 tilityksen mukainen alustava kunnallisverokertymän mukainen las-kennallinen verotettavan tulon määrä oli 8 612 113 €. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 11,9 %. Vuosi 2015 oli kuitenkin poikkeuksellinen vuosi kunnallisveron kertymän osalta, jonka lisäksi veroprosentin alentaminen vaikutti vuoden 2016 kertymään. Alustavan ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto vuonna 2018 säilyy vuoden 2016 kertymätasolla .
                    
Laskennallisen tuloveroprosentin määräämisen perusteeksi otetaan ko. varainhoitovuoden kunnallisverolla koottavaksi arvioitava määrä, joka jaetaan vastaavan vuoden tuloista arvioidulla verotettavan tulon määrällä.
                    
Kunnallisveron verotettavan tulon laskennallinen määrä arvioidaan tasolle 8 650 000 € vuonna 2018. Laskennallinen tuloveroprosentti: 1 600 000 : 8 650 000 = 18,50.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tulovero-prosentiksi 18,50.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------------------------

Kvalt 31 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Khall 44 §
                    
16.10.2017
Vuoden 2017 kiinteistöverot ovat: vakituiset asunnot 0,50 ja yleinen kiinteistövero 1,20 sekä muut asuinrakennukset 1,30 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt 0,00. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei ole määrätty.

Hallituksen esityksen mukaiset veroprosenttien vaihteluvälit v. 2018 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 – 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 1,03 -2,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 1,00 ja enintään 4,00 prosenttia.
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 1,35
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,80 enintään 3,10.

Valtioneuvoston mahdolliset lisäkorotukset kiinteistöveroprosenttien alarajoihin eivät vaikuta pakottavasti kunnan päätöksentekoon asiassa.

Kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2018 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    ei määrätä

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------


KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Khall 56 §
30.10.2017
Kunnanhallitus päätti esityksestään vuoden 2018 kiinteistöveroprosenteiksi kokouk-sessaan 16.10.2017. Tämä jälkeen maan hallitus on peruuttanut suunnitelmissaan olleen esityksen kiinteistöverojen alarajojen korottamisesta vuodelle 2018 ja on antanut esityksen kiinteistöverolain 14 §:n 2 mom muuttamisesta, jonka eduskunta on hyväksynyt 25.10.2017.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit v. 2018 ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 0,93 – 2,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 2,00 ja enintään 6,00 prosenttia. KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 2,00
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,93 enintään 3,10.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti on kiinteistöverolain (654/1992) 14 §:n 2 momentti muutettu, sellaisena kuin se on laissa 1131/2005, seuraavasti: 
”14 §
Eräiden laitosten veroprosentti
Edellä 1 momentissa tarkoitettua veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain (588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa
kiinteistöverotuksessa.
Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2017 ”

Kiinteistöverolain 14 §:n 2 momentin muutos mahdollistaa voimalaitoksen kiinteistö-veron määräämisen myös tuulivoimalaitoksille, mikäli tuulivoimapuistossa olevien


erillisten voimalaitosten yhteen laskettu nimellisteho ylittää laissa mainitut edellytykset veron määräämiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2018 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    3,10

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

Kvalt 32 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KOIRAVERO VUONNA 2018

Khall 45 §
                    
16.10.2017
Luhangassa ei ole peritty koiraveroa viime vuosina.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna
2018.
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

------------------------------

Kvalt 33 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIINTEISTÖKAUPPAKIRJA / PELTONEN AIMO JA TOIVONEN KIRSI

Khall 38 §
25.9.2017
Kirkonkylän uusi asemakaava on hyväksytty 15.11.2012. Uudessa kaavassa on poistettu Luhankjärventien varrella korttelissa 24 edellisessä kaavassa ollut tontti nro 2 (Rekisteriyksikkö 435-402-4-661, pinta-ala 0,1093 ha) ja se on kaavassa yhdistetty vierekkäisiin tontteihin. Näin muodostuneista tonteista uudessa kaavassa korttelissa 24 tontin numero 1 omistaa kunta ja tontti nro 2 on yksityisessä omistuksessa. Asemakaavan toteuttamiseksi kunta on käynyt neuvottelut lisämaan kaupasta yksityisen tontinomistajan kanssa. Lisäalueesta on laadittu liitteenä oleva kauppa-kirjaluonnos ja kaupan ehtojen mukaisesti lopullinen myytävän alueen pinta-ala määräytyy maanmittaustoimituksen jälkeen. Kaupan hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto.

Liite;
Kauppakirjaluonnos
Rekisterikarttaote
Asemakaava

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy laaditun liitteenä olevan kiinteistökauppakirjan.

Kunnanjohtaja esitti kokouksessa hyväksyttäväksi uuden tarkennetun kauppakirjan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; kokouksessa esitetty tarkennettu kauppakirja


------------------------------

Kvalt 34 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


SIDONNAISUUSREKISTERIN LAATIM INEN PVM 6.11.2017 SEKÄ SEN ILMOITTA-MINEN KUNNANVALTUUSTOLLE

Tark.ltk 16 §

Luhangan Vesihuolto Oy perustamisesta johtuen sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja (oto). Muilta osin sidonnaisuus-rekisteriin ei tule muutoksia. Myöhemmin tarkastuslautakunta ilmoittaa sidonnaisuus-rekisterin kunnanvaltuustolle yhden kerran vuodessa.

Liite; sidonnaisuusrekisteri pvm 6.11.2017

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta toteaa sidonnaisuusrekisterin muutokset sekä ilmoittaa laaditun sidon-naisuusrekisterin pvm 6.11.2017 edelleen kunnanvaltuustolle.

Sidonnaisuusrekisteri pvm 6.11.2017 ja rekisteriseloste julkaistaan kunnan internet –sivuilla kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; sidonnaisuusrekisteri pvm 6.11.2017

------------------------------

Kvalt 35 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2017

Khall 51 §
30.11.2017
Vuodelle 2017 on laadittu lisätalousarvio pääosin investointimenojen muutoksiin perustuen. Keskeisenä muutostekijänä on ollut uuden koulun rakennuskustannusten kohdistuminen alkuperäisestä talousarviosta poikkeavasti vuosien 2016 ja 2017 aikana. Lisätalousarviossa on esitetty myös hankkeelle kohdistuneet hyväksytyt lisätyöt, työmaavalvonta ja koulun kalustohankinnat.

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja kouluympäristön monikäyttöisyyden parantamiseksi on aloitettu valaistun ulkoilureitin rakentaminen Tammijärvellä. Ulkoilureitti toimii talvella osana kunnan latuverkostoa ja on pituudeltaan noin yksi kilometri. Hankkeeseen liittyvinä toimina on toteutettu omana työnä puuston poistaminen reitin linjalta, jonka lisäksi hankitaan ostopalveluna puunajoa, kaivinkonetyötä sekä haketusta. Ulkoilureitin kustannukset on eritelty lisätalousarvion liitelaskelmassa.

Edellä mainituin perustein lisätalousarvion suuruus on 216 207 € ja se rahoitetaan kassavaroin.

Investointimenot
LTA 2017                    216 207 €

Rahoitus
LTA 2017, kassavarat 216 207 €

Liite;
Lisätalousarvio vuodelle 2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuodelle 2017 lisätalousarvion liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen siten täydennettynä, että vanhusten asumispalvelujen kehittämisen suunnittelua varten lisätalousarvioon lisätään 20 000 € ja päätti esittää lisätalousarvion, arvoltaan 236 207 € edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Liite; Lisätalousarvio vuodelle 2017.


----------------------------

Kvalt 36 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 JA 2020

Khall 13 §
7.8.2017
Kunnan tilinpäätös oli reilusi ylijäämäinen tilikaudella 2016. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2017 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan.

Vuoden 2018 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2018. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2019-2020 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 16.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 10.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Valtuustoseminaari pidetään Kylätalolla torstaina 31.8.2017 klo 9.00 alkaen.


-----------------------------------

Khall 42 §
16.10.207
Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2018 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustava talousarvioehdotus.

Liite; Lautakuntien Tae2018
                    Talousarvio, tekstiluonnos

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa, annetaan muutosesitykset sekä esitykset toiminnan rahoituksesta ja investoinneista vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020.

Päätös:

Käsiteltiin alustavasti talousarvion tekstiosa sekä lautakuntien talousarvioehdotukset sekä hyväksyttiin kunnanjohtajan muutosesitykset, liite. Tarkennettiin esitettyä korjaus- ja investointiohjelmaa. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa edellä mainituin muutoksin.


--------------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 JA 2020

Khall 52 §
30.11.2017
Talousarvioehdotus vuodelle 2018 on laadittu käyttötalousmenojen osalta lauta-kuntien ehdotusten pohjalta ja siihen on tehty edellisessä kokouksessa hyväksytyt käyttötalousmenojen tarkennukset sekä tarvittavat tekstimuutokset ja suunnitelmakauden tulos- ja rahoituslaskelmat sekä muutokset korjaus- ja investointiohjelmaan.

Kunnan toimintakulut v. 2018 ovat 6 410 603 €, jossa on vähennystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 0,2 %. Vuosikate on positiivinen + 197 776 € ja tilikauden ylijäämä on 76 938 €. Talousarvioon sisältyy satunnaisia tuottoja 90 000 €. Verotuloennustetta vuodelle 2018 on tarkennettu kiinteistöverolain 14 §:n 2 mom muutoksen johdosta. Valtionosuudet vähenevät 7,2 % vuoteen 2017 verrattuna ja korjaus- ja investointiohjelma on kokonaisuudessaan 150 000 €.


Kunnallisverotuksen kohdalla noudatetaan valittua linjaa kuntapalvelujen tuottamisesta keskimääräistä alhaisemmalla veroasteella. Myös vuoden 2018 tuloveroprosentiksi päätetään 18,50.

Liite:
Talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Talousarvion rahoituslaskelmat on muutettu lisätalousarvion aiheuttamien rahavarojen muutosten mukaisiksi.

-------------------------------

Kvalt 37 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI

Khall 58 §
6.11.2017
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Luhangan kunnan äänimäärä on 755.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Liite; Ehdokaslistojen yhdistelmä, Keski-Suomen vaalipiiri
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


-----------------------------

Kvalt 38 § Päätös: Suoritettiin suljetuin lipuin Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali.

Vaalin tulos:                    Ehdokaslista                    Ääniä
2                    50,3333
3                    251,6665
4                    0
5                    0
6                    50,3333
7                    0
8                    402,6664

Yhteensä 754,9995


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 39 § Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
                    


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 40 § Päätös: Ilmoitettiin seuraavista tapahtumista:

Luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön yhteinen joulupäivällinen 30.11.2017 klo 17.00 alkaen Kylätalolla.

Itsenäisyyspäivän juhla ja kunnan 150 –vuotisjuhla 6.12.2017 klo 14.30 Kylätalolla. Tätä ennen jumalanpalvelus talvikirkossa klo 13.00 ja seppeleiden lasku sankari-haudoille klo 14.00.


LUHANGAN KUNTA                    

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Asiat § 35, 39, 40
Kiellon peruste:
Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitus, kunnallisasiat

Asiat 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,

Valitusviranomainen ja valitusoikeus
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 250 euroa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
                    
Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuntalain 140 § mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm 5.9.2017.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-misesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe- valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00–16.15


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
16.11.2017
                    43
2017-2021


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto