Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 6.11.2017
§
57 EU:n tietosuoja-asetus
58 Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali
59 Ikäihmisten asumispalvelujen kehittämistarpeen selvitys
60 Kunnanhallitukselle saapunut posti


EU:N TIETOSUOJA-ASETUS

Khall 57 §
EU:n tietosuoja-asetus on annettu 27.4.2016 ja se tulee voimaan kaikkia jäsenvaltioita koskevana 25.5.2018.

Asetuksen johdannossa mainitaan mm. ”Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukainen ja korkeatasoinen luonnollisten henkilöiden suojelu ja poistaa henkilötietojen liikkuvuuden esteet unionissa, luonnollisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelun tason näiden tietojen käsittelyssä olisi oltava vastaava kaikissa jäsenvaltioissa. Luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevien sääntöjen johdonmukainen ja yhtenäinen soveltaminen olisi varmistettava kaikkialla unionissa. Henkilötietojen käsittelyn lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtävän tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä, joilla tämän asetuksen sääntöjen soveltamista voitaisiin täsmentää entisestään. Yhdessä direktiivin 95/46/EY täytäntöön panevan, tietosuojaa koskevan yleisen ja horisontaalisen lainsäädännön kanssa jäsenvaltioilla on useita alakohtaisia lakeja aloilla, joilla tarvitaan yksityiskohtaisempia säännöksiä. Lisäksi tässä asetuksessa annetaan jäsenvaltioille liikkumavaraa sääntöjen täsmentämisen suhteen, mukaan lukien henkilötietojen erityisryhmien, jäljempänä ’arkaluontoiset tiedot’, käsittelyä koskevat säännöt. Näiltä osin tässä asetuksessa ei jätetä soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jossa esitetään erityisiä käsittelytilanteita koskevat olosuhteet, mukaan lukien niiden edellytysten tarkempi määrittely, joiden täyttyessä henkilötietojen käsittely on laillista.”

Tietosuoja-asetuksen velvoitteiden toteuttamista varten ovat kaupalliset toimijat kehittäneet tietosuojan hallintajärjestelmiä, joiden avulla asetuksen tavoitteet mm. kunnissa voitaisiin toteuttaa.

Liitteet; EU:n tietosuoja-asetus perusteluineen
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi EU:n tietosuoja-asetus perusteluineen. Asetuksen edellyttämiin toimiin palataan myöhemmin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI

Khall 58 §
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.
Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan kolme jäsentä ja kolme varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Luhangan kunnan äänimäärä on 755.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.
Liite; Ehdokaslistojen yhdistelmä, Keski-Suomen vaalipiiri
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Päätös:
 Päätösehdotus hyväksyttiin.


IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEEN SELVITYS

Khall 59 §
Lisätalousarvioon vuodelle 2017 on merkitty määräraha ikäihmisten asumispalvelujen kehittämistarpeen selvittämisestä. Lisätalousarvio käsitellään kunnanvaltuustossa 16.11.2017 ja kunnanhallitus voi käynnistää tähän liittyvät toimet ehdollisesti siten, että kunnanvaltuusto kokouksessaan hyväksyy lisätalousarvion määrärahan.

Vuonna 2016 kerättiin kunnista tiedot maakunnalle siirtyvistä kiinteistöistä sen hetkisen käsityksen mukaisesti. Maakunnalle ei tällä tietoa siirry kunnista kuitenkaan yhtään mitään, vaan kunnat vuokraavat tiloja aluksi 3+1 vuodeksi ja sen jälkeen maakunnan mahdollisen tarpeen mukaan.

Ikäihmisten asumispalvelujen kehittämistarpeen selvittämisestä sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen tilanteessa on laadittu tarjouspyyntö ja sen mukaan selvityksessä tulee ainakin selvittää seuraavat asiat:

1. Ikäihmisten tehostetun asumispalveluyksikön tarve kunnassa väestöennuste ja ikärakenne huomioon ottaen.
2. Palvelutarpeeseen perustuvan tehostetun asumispalveluyksikön rakentamisen ja toiminnallisuuden toteuttaminen kunnan omana hankkeena, sisältäen samalla vertailun mahdollisiin yksityisten palvelutuottajien toteuttamiin hankkeisiin ja palvelutarjontaan kunnassa ja seutukunnalla. Alustava arvio rakennuksen pinta-alasta, kustannuksista ja sijoittumisesta olemassa olevan rakennuskannan yhtey-teen.
3. Selvitys tehostetun asumispalveluyksikön taloudellisista edellytyksistä kunnan hankkeena sote- ja maakuntauudistuksen tilanteessa 1.1.2020 lukien, sisältäen riskianalyysin sekä arvion investoinnin rahoituksen ja ennakoitavien tuottojen toteutumisesta kohteen elinkaaren aikana sekä vertailuvaihtoehdon yksityisenä hankkeena.

Selvityksen tulee olla valmis viimeistään 15.3.2018 ja tarjoukset pyydetään kunnan-hallitukselle osoitettuna 20.11.2017 klo 13.00.
Liite; tarjouspyyntö

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun tarjouspyynnön.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa esitetyin tarkennuksin.
Liite

KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 60 §

Posti merkittiin tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 57, 58, 59, 60,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
6.11.2017
                    104


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto