Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 30.10.2017
§
51 Lisätalousarvio vuodelle 2017
52 Talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020
53 Vaalilautakuntien asettaminen
54 Vanhainkodin ja kotiäänestyksen vaalitoimikunnan asettaminen
55 Kunnanhallitukselle saapunut posti
56 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018


LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2017

Khall 51 §

Vuodelle 2017 on laadittu lisätalousarvio pääosin investointimenojen muutoksiin perustuen. Keskeisenä muutostekijänä on ollut uuden koulun rakennuskustannusten kohdistuminen alkuperäisestä talousarviosta poikkeavasti vuosien 2016 ja 2017 aikana. Lisätalousarviossa on esitetty myös hankkeelle kohdistuneet hyväksytyt lisätyöt, työmaavalvonta ja koulun kalustohankinnat.

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja kouluympäristön monikäyttöisyyden parantamiseksi on aloitettu valaistun ulkoilureitin rakentaminen Tammijärvellä. Ulkoilureitti toimii talvella osana kunnan latuverkostoa ja on pituudeltaan noin yksi kilometri. Hankkeeseen liittyvinä toimina on toteutettu omana työnä puuston poistaminen reitin linjalta, jonka lisäksi hankitaan ostopalveluna puunajoa, kaivinkonetyötä sekä haketusta. Ulkoilureitin kustannukset on eritelty lisätalousarvion liitelaskelmassa.

Edellä mainituin perustein lisätalousarvion suuruus on 216 207 € ja se rahoitetaan kassavaroin.

Investointimenot
LTA 2017                    216 207 €

Rahoitus
LTA 2017, kassavarat 216 207 €

Liite;
Lisätalousarvio vuodelle 2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuodelle 2017 lisätalousarvion liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen siten täydennettynä, että vanhusten asumispalvelujen kehittämisen suunnittelua varten lisätalousarvioon lisätään 20 000 € ja päätti esittää lisätalousarvion, arvoltaan 236 207 € edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Liite; Lisätalousarvio vuodelle 2017.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 JA 2020

Khall 13 §
7.8.2017
Kunnan tilinpäätös oli reilusi ylijäämäinen tilikaudella 2016. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2017 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan.

Vuoden 2018 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2018. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2019-2020 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 16.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 10.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Valtuustoseminaari pidetään Kylätalolla torstaina 31.8.2017 klo 9.00 alkaen.


-----------------------------------

Khall 42 §
16.10.207
Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2018 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustava talousarvioehdotus.

Liite; Lautakuntien Tae2018
                    Talousarvio, tekstiluonnos

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa, annetaan muutosesitykset sekä esitykset toiminnan rahoituksesta ja investoinneista vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020.

Päätös:

Käsiteltiin alustavasti talousarvion tekstiosa sekä lautakuntien talousarvioehdotukset sekä hyväksyttiin kunnanjohtajan muutosesitykset, liite. Tarkennettiin esitettyä korjaus- ja investointiohjelmaa. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa edellä mainituin muutoksin.


--------------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 JA 2020

Khall 52 §
Talousarvioehdotus vuodelle 2018 on laadittu käyttötalousmenojen osalta lauta-kuntien ehdotusten pohjalta ja siihen on tehty edellisessä kokouksessa hyväksytyt käyttötalousmenojen tarkennukset sekä tarvittavat tekstimuutokset ja suunnitelmakauden tulos- ja rahoituslaskelmat sekä muutokset korjaus- ja investointiohjelmaan.

Kunnan toimintakulut v. 2018 ovat 6 410 603 €, jossa on vähennystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 0,2 %. Vuosikate on positiivinen + 197 776 € ja tilikauden ylijäämä on 76 938 €. Talousarvioon sisältyy satunnaisia tuottoja 90 000 €. Verotuloennustetta vuodelle 2018 on tarkennettu kiinteistöverolain 14 §:n 2 mom muutoksen johdosta. Valtionosuudet vähenevät 7,2 % vuoteen 2017 verrattuna ja korjaus- ja investointiohjelma on kokonaisuudessaan 150 000 €.


Kunnallisverotuksen kohdalla noudatetaan valittua linjaa kuntapalvelujen tuottamisesta keskimääräistä alhaisemmalla veroasteella. Myös vuoden 2018 tuloveroprosentiksi päätetään 18,50.

Liite:
Talousarvio vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Talousarvion rahoituslaskelmat on muutettu lisätalousarvion aiheuttamien rahavarojen muutosten mukaisiksi.


VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN

Khall 53 §
                    

Kunnanhallituksen tulee asettaa vaaleihin vaalilautakunnat kutakin äänestysaluetta varten hyvissä ajoin ennen vaaleja siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat vaalipiirissä edellisissä vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat I ja II äänestysalueille valtuustokauden 2017-2020 vaaleja varten.

Päätös:

                    Valittiin seuraavat henkilöt:

I äänestysalue
Varsinaiset                    Varalla
Teuvo Jaakkola, pj                    1. Elina Virtaniemi                    
Maire Pietilä                    2. Heikki Kiviniemi                    
                    Eila Virtanen                    3. Seija Onkeli
                    Simo Kärnä                    4. Risto Masalin
                    Martti Viinikainen,vpj                    5. Tuomo Kärnä

                    II äänestysalue

                    Varsinaiset                    Varalla
                    Pertti Seimola, pj                    1. Pirkko Hietanen
                    Kaija Sipilä, vpj                    2. Aki Virtaniemi
                    Anita Järvinen                    3. Marko Järvinen
                    Hilkka Virtanen                    4. Raimo Ikonen
                    Aarre Vaari                    5. Tauno Dammert


VANHAINKODIN JA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Khall 54 §
                    

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä kuitenkin vähintään kolme. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä vaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimi-kunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsi-naisten ja varajäsenten osalta.

Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen vanhainkodissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja huolehtii kotiäänestyksestä tiedottamisesta kotiäänestykseen oikeutetuille.

                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa vanhainkodin ja kotiäänestyksen vaalitoimikunnan valtuustokauden 2017-2020 vaaleja varten.

Päätös:

Valittiin seuraavat:

Varsinaiset                    Varalla
Teuvo Jaakkola, pj                    1. Maire Pietilä
Eila Virtanen, vpj                    2. Kimmo Laine
Tauno Dammert                    3. Hilkka Virtanen                    


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 55 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Khall 44 §
                    
16.10.2017
Vuoden 2017 kiinteistöverot ovat: vakituiset asunnot 0,50 ja yleinen kiinteistövero 1,20 sekä muut asuinrakennukset 1,30 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt 0,00. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei ole määrätty.

Hallituksen esityksen mukaiset veroprosenttien vaihteluvälit v. 2018 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 – 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 1,03 -2,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 1,00 ja enintään 4,00 prosenttia.
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 1,35
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,80 enintään 3,10.

Valtioneuvoston mahdolliset lisäkorotukset kiinteistöveroprosenttien alarajoihin eivät vaikuta pakottavasti kunnan päätöksentekoon asiassa.

Kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2018 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    ei määrätä

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------


KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Khall 56 §

Kunnanhallitus päätti esityksestään vuoden 2018 kiinteistöveroprosenteiksi kokouk-sessaan 16.10.2017. Tämä jälkeen maan hallitus on peruuttanut suunnitelmissaan olleen esityksen kiinteistöverojen alarajojen korottamisesta vuodelle 2018 ja on antanut esityksen kiinteistöverolain 14 §:n 2 mom muuttamisesta, jonka eduskunta on hyväksynyt 25.10.2017.

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit v. 2018 ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 0,93 – 2,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 2,00 ja enintään 6,00 prosenttia. KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 2,00
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,93 enintään 3,10.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti on kiinteistöverolain (654/1992) 14 §:n 2 momentti muutettu, sellaisena kuin se on laissa 1131/2005, seuraavasti: 
”14 §
Eräiden laitosten veroprosentti
Edellä 1 momentissa tarkoitettua veroprosenttia voidaan soveltaa vain, jos voimalaitoksen nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria tai, jos useampi voimalaitos on kytketty sähkömarkkinalain (588/2013) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuun jakeluverkkoon tai pykälän 3 kohdassa tarkoitettuun suurjännitteiseen jakeluverkkoon taikka 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kantaverkkoon yhteisen liittymispisteen kautta, niiden yhteenlaskettu nimellisteho ylittää 10 megavolttiampeeria. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 toimitettavassa
kiinteistöverotuksessa.
Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2017 ”

Kiinteistöverolain 14 §:n 2 momentin muutos mahdollistaa voimalaitoksen kiinteistö-veron määräämisen myös tuulivoimalaitoksille, mikäli tuulivoimapuistossa olevien


erillisten voimalaitosten yhteen laskettu nimellisteho ylittää laissa mainitut edellytykset veron määräämiseksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2018 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    3,10

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 51, 52, 55, 56,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 53, 54,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 53, 54,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
30.10.2017
                    94


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto