Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 16.10.2017
§
41 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.8.2017
42 Talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020
43 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018
44 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2018
45 Koiravero vuonna 2018
46 Kiinteistöveroselvitys
47 Nuorisovaltuuston perustaminen
48 Puunostotarjoukset
49 Kunnanhallitukselle saapunut posti


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.8.2017


Khall 41 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.8.2017 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella.

Liite; Toteuma 8/2017

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.8.2017 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 JA 2020

Khall 13 §
7.8.2017
Kunnan tilinpäätös oli reilusi ylijäämäinen tilikaudella 2016. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2017 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan.

Vuoden 2018 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2018. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2019-2020 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 16.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 10.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Valtuustoseminaari pidetään Kylätalolla torstaina 31.8.2017 klo 9.00 alkaen.


-----------------------------------

Khall 42 §

Lautakunnilta on pyydetty ehdotukset vuoden 2018 talousarvioksi ja niiden perusteella laadittu alustava talousarvioehdotus.

Liite; Lautakuntien Tae2018
                    Talousarvio, tekstiluonnos

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta laadittu liitteenä oleva alustava talousarvioehdotus käsitellään kokouksessa, annetaan muutosesitykset sekä esitykset toiminnan rahoituksesta ja investoinneista vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019-2020.

Päätös:

Käsiteltiin alustavasti talousarvion tekstiosa sekä lautakuntien talousarvioehdotukset sekä hyväksyttiin kunnanjohtajan muutosesitykset, liite. Tarkennettiin esitettyä korjaus- ja investointiohjelmaa. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa edellä mainituin muutoksin.


TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Khall 43 §
                    

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelylain 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta tuloveroprosentista ei ole tehty määräaikaan mennessä, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Luhangan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2000 - 2002 18,50 ja vuosina 2003 – 2015 19,00 sekä vuonna 2016 ja 2017 18,50.

Tilikauden 2016 tilityksen mukainen alustava kunnallisverokertymän mukainen las-kennallinen verotettavan tulon määrä oli 8 612 113 €. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 11,9 %. Vuosi 2015 oli kuitenkin poikkeuksellinen vuosi kunnallisveron kertymän osalta, jonka lisäksi veroprosentin alentaminen vaikutti vuoden 2016 kertymään. Alustavan ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto vuonna 2018 säilyy vuoden 2016 kertymätasolla .
                    
Laskennallisen tuloveroprosentin määräämisen perusteeksi otetaan ko. varainhoitovuoden kunnallisverolla koottavaksi arvioitava määrä, joka jaetaan vastaavan vuoden tuloista arvioidulla verotettavan tulon määrällä.
                    
Kunnallisveron verotettavan tulon laskennallinen määrä arvioidaan tasolle 8 650 000 € vuonna 2018. Laskennallinen tuloveroprosentti: 1 600 000 : 8 650 000 = 18,50.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 tulovero-prosentiksi 18,50.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018

Khall 44 §
                    

Vuoden 2017 kiinteistöverot ovat: vakituiset asunnot 0,50 ja yleinen kiinteistövero 1,20 sekä muut asuinrakennukset 1,30 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt 0,00. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei ole määrätty.

Hallituksen esityksen mukaiset veroprosenttien vaihteluvälit v. 2018 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 – 2,00
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 1,03 -2,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 1,00 ja enintään 4,00 prosenttia.
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 1,35
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,80 enintään 3,10.

Valtioneuvoston mahdolliset lisäkorotukset kiinteistöveroprosenttien alarajoihin eivät vaikuta pakottavasti kunnan päätöksentekoon asiassa.

Kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2018 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    ei määrätä

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KOIRAVERO VUONNA 2018

Khall 45 §
                    

Luhangassa ei ole peritty koiraveroa viime vuosina.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna
2018.
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


KIINTEISTÖVEROSELVITYS / ALUSTAVA KARTOITUS

Khall 20 §
6.2.2017
Kunnan kiinteistöverotuotto on vajaat 0,5 M€. Useat kunnat ovat selvittäneet tarkemmin olemassa olevan kiinteistökannan ja verohallinnon kiinteistöverotietojen vastaavuutta. Ennen varsinaisen maastokäynteihin perustuvan selvityksen tekemistä, voidaan tehdä alustava kartoitus, jonka perusteella arvioidaan kiinteistöveron kokonaispotentiaalia täydellisen verokantatiedon tilanteessa. Verottaja luovuttaa kuntiin kiinteistöverotiedot, joiden perusteella kunta voi tehdä selvityksen. Yleinen käsitys on, että kiinteistöverotietojen tarkistaminen kuntien kannalta kustannustehokas ja hyödyllinen toimenpide.

Alustavan analyysivaiheen sekä varsinaisen selvitysvaiheen suorittamisesta on pyydetty tarjous.

Liite;
Tarjous kiinteistöselvityksestä


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ensi vaiheessa liitteenä olevan tarjouksen alustavan kartoituksen osalta, arvoltaan 9 500 €, alv. 0%.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------

Khall 46 §
Kiinteistöveroselvitys tilattiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä ja yrityksen laatima raportti valmistui pvm 12.9.2017. Raportissa on suhteellisen laaja selvitys kiinteistöverotuksen alaisista kiinteistöistä kunnassa. Tarkasteluun sisältyy myös kiinteistöjä ja rakennelmia, jotka lopullista verokannan laajuutta arvioitaessa joudutaan kuitenkin vähentämään. Raportin yhteenvedosta ilmenee jatkoselvityksen kokonaispotentiaali kohdistuen vaiheittain kunnan eri alueille. Lisäksi raportissa on ehdotus jatkotoimenpiteistä.

Liite; Kiinteistöveroselvitys

Kunnanjohtajan ehdotus:


Kunnanhallitus tutustuu raporttiin, jonka jälkeen annetaan ehdotus jatkotoimenpiteiksi.

Päätös:

Selvitysraportti merkittiin tässä vaiheessa tiedoksi. Kiinteistöverokannan jatkoselvitykseen palataan laaditun raportin pohjalta myöhemmin.


NUORISOVALTUUSTON PERUSTAMINEN
Khall 47 §
Kuntalaki (410/2015) velvoittaa kuntia huolehtimaan kaiken ikäisten kuntalaisten monipuolisista ja vaikuttavista osallistumismahdollisuuksista. Lain 22 §:n mukaan osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, sekä mm. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin.
Kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttamisryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa
Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen nuorisolain (1285/2016)24 §:ssä todetaan nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta. Nuorisolaissa todetaan, että nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja –politikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
Nuorten osallistamista, vaikuttamista ja kuulemista ovat mm. lasten ja nuorten osallistuminen ulkona olevien toiminta-alueiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä nuorten kokemustiedon hyödyntäminen ja heidän kuuleminen kunnan palveluiden sujuvuuden ja saavutettavuuden kehittämisessä. Vuoden 2018 talousarviossa osoitetaan määräraha nuorisovaltuuston toimintaan.
Suomen Kuntaliitto ja Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry. ovat yhdessä laatineet ”Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen” –nimisen oppaan, jota suositellaan hyödynnettäväksi nuorisovaltuustoa perustettaessa.
Nuorisovaltuustoa perustettaessa on tärkeää, että:
- nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon
- nuorisovaltuustoilla on riittävät resurssit ja mahdollisuuksia kouluttautua
- nuorilla on näennäisvaikuttamisen sijaan todellisia väyliä saada äänensä kuuluviin


Liite; Nuorisovaltuuston säännöt
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. perustaa kuntalain 26 §:n mukaisen nuorisovaltuuston
2. hyväksyä alustavasti liitteenä olevan toimintasäännön nuorisovaltuuston toimintasäännöksi
3. nuorisovaltuuston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä liitteenä olevan toimintasäännön mukaisesti
4. nimetä nuorisovaltuuston ohjaajaksi ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon, joka toimii myös nuorisovaltuuston sihteerinä


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVION MUKAISET METSÄHAKKUUT SEKÄ MUUT METSÄSUUNNITELMAN MUKAISET TOIMET

Khall 39 §
25.9.2017
Vuoden 2017 talousarvion kustannuspaikalle 068010 Maa- ja metsätilat on merkitty myyntituottoja 50 000 €. Päijänteen metsänhoitoyhdistykseltä on pyydetty suunnitelmat tavoitteen mukaisista metsähakkuista ja annettu ohjeet suunnitelman mukaisten leimikoiden laittamisesta myyntiin. Tarjoukset on pyydetty viikolle 40. Lisäksi metsänhoitoyhdistys on tehnyt ehdotuksen kasvatuslannoituksesta Kesäimen tilan metsäsuunnitelman mukaisille kuvioille 78,0 88,0 97,0 ja 114,0. Kunnalle on laadittu metsäsuunnitelma vuosille 2015-2024 ja suunnitellut hakkuut ja muut toimet ovat metsäsuunnitelman mukaisia.
Liitteet;
Leimausseloste, harvennushakkuu Hepolehto
Leimausseloste, uudistushakkuu Kesäime
Ehdotus kasvatuslannoituksesta 13.9.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. kunnanhallitukselle merkitään tässä vaiheessa tiedoksi leimausselosteet (Hepolehto ja Kesäime);
2. kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen kasvatuslannoituksesta laaditun suunnitelman mukaisena (liite).

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Mahdollinen Hepolehdon harvennushakkuu tulisi toteuttaa ensisijaisesti talvihakkuuna.
---------------------------

PUUNOSTOTARJOUKSET

Khall 48 §
Esitettyihin leimausselosteisiin perustuvat tarjoukset on pyydetty 5.10. mennessä. Hepolehdon harvennushakkuun oheen pyritään saamaan lisäyksenä koulun ympäris-tössä olevan koivikon harvennus.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Puunostotarjousten yhteenvedot esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Päätös:
Hyväksyttiin Hepolehdon harvennushakkuusta Metsä Groupin tarjous, liite.
Hyväksyttiin Kesäimen uudistushakkuusta Versowood Oy:n tarjous, liite.

KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 49 §

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


LINJA-AUTOPYSÄKIN ODOTUSKATOSTEN PYSTYTTÄMINEN JA HOITOVASTUU / SOPIMUS

Khall 50 §


Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on laadittu sopimus linja-autopysäkin odotuskatosten pystyttämisestä ja hoitovastuusta. Sopimuksen mukaan Luhangan kunta yksin rahoittaa ja luovuttaa työn tuloksen vastikkeetta tienpitoviranomaisen omaisuudeksi, hoidettavaksi ja ylläpidettäväksi. Sopimuksen mukaiset katokset pystytetään seuraavasti:

Sysmä - Tammijärvi / 612/5/2456 vasen, Jutilantie 1
Sysmä - Tammijärvi /612/5/3706 vasen, Judinsalo I
Sysmä – Tammijärvi /612/6/1464 vasen, Koivurinteentie E
Sysmä - Tammijärvi /612/7/1688/ oikea, Hietalahdentie P

Liite; sopimus pvm 16.10.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi laadittu sopimus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 48

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 48

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
16.10.2017
                    81


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto