Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 25.9.2017
§
36 Poikkeamishakemus / Ruotsalainen Mikko ja Pirjo
37 Suomen kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien hakeminen
38 Kiinteistökauppakirja / Peltonen Aimo ja Toivonen Kirsi
39 Talousarvion mukaiset metsähakkuut sekä muut metsäsuunnitelman mukaiset toimet
40 Kunnanhallitukselle saapunut posti


POIKKEAMISHAKEMUS / RUOTSALAINEN MIKKO JA PIRJO

Khall 36 §
Ruotsalainen Mikko ja Pirjo hakevat poikkeamislupaa kiinteistölle Mäntyrinne 435-402-19-2, Hakulinniemen ranta-asemakaava alueella osoitteessa Hakulintie 273, 19950 Luhanka. Tarkoituksena on muuttaa v. 2009 Hakulinniemen ranta-kaavassa vahvistettu ja RA –merkinnällä merkitty rakennuspaikka vapaa-ajan asunnosta ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi. Tilan pinta-ala on 3557 m2.
Naapurin kuuleminen suoritettu hakijan toimesta ja naapurilla ei ole ollut asian suhteen huomautettavaa.
Hakemus koskee poikkeamista MRL 43 §:n määräyksistä oikeusvaikutteisen ranta-yleiskaavan alueella. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeaminen ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa.
Kunnalla on MRL 171 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. Hakemuksessa on mainittu erityiset perustelut, joihin hakijat vetoavat poikkeamisen osalta ja mitkä voidaan katsoa riittäviksi perusteluiksi.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Mäntyrinne 435-402-19-2 / hakijoina Ruotsalainen Mikko ja Pirjo vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi hakemuksessa mainittuihin erityisiin syihin perustuen. Poikkeaminen myönnetään MRL 171 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen
                     Päätös:                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.SUOMEN KUNTALIITON KUNNIA- JA ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

Khall 37 §

Suomen kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkejä voidaan hakea kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, joilla on ansioitunutta kunnallista palvelua nykyisen kunnan tai aikaisemmin toisen kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa.

Kunniamerkkejä myönnetään laajasta ja ansiokkaasta toiminnasta kunnan luottamustehtävissä tai vastuullisessa virassa tai toimessa sekä merkittävästä osallistumisesta tai vaikuttamisesta maakunnalliseen toimintaan ja valtakunnalliseen poliittiseen ja järjestötoimintaan. Kunniamerkit myöntää kuntaliiton hallitus arvioiden merkin saajaehdokkaan toimintaa kokonaisuutena.

Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20, 30 tai 40 vuoden toiminnasta kunnan palveluksessa tai kunnan luottamustehtävissä. Täydet luottamuselinkaudet pyöristetään seuraavaan kymmeneen, eli esimerkiksi seitsemän neljän vuoden valtuustokautta (28 vuotta) oikeuttaa 30 vuoden kultaiseen ansiomerkkiin. Lisäksi voidaan myöntää esityksestä erikoisansiomerkki, minkä saaminen ei edellytä tiettyä palvelus- tai toiminta-aikaa.

Kunta on aikaisemmin hakenut ansiomerkit kunnan 140-vuotisjuhlan yhteydessä v. 2007 ja nyt on tarkoitus hakea ansiomerkit tämän hetken tilanteen mukaan ja luovuttaa ne kunnan 150-vuotisjuhlan yhteydessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että toiminnasta kunnan palveluksessa tai luottamustehtävissä oleville henkilöille haetaan Suomen kuntaliiton ansiomerkit ja ne luovutetaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Kimmo Laine saapui kokoukseen.


KIINTEISTÖKAUPPAKIRJA / PELTONEN AIMO JA TOIVONEN KIRSI

Khall 38 §

Kirkonkylän uusi asemakaava on hyväksytty 15.11.2012. Uudessa kaavassa on poistettu Luhankjärventien varrella korttelissa 24 edellisessä kaavassa ollut tontti nro 2 (Rekisteriyksikkö 435-402-4-661, pinta-ala 0,1093 ha) ja se on kaavassa yhdistetty vierekkäisiin tontteihin. Näin muodostuneista tonteista uudessa kaavassa korttelissa 24 tontin numero 1 omistaa kunta ja tontti nro 2 on yksityisessä omistuksessa. Asemakaavan toteuttamiseksi kunta on käynyt neuvottelut lisämaan kaupasta yksityisen tontinomistajan kanssa. Lisäalueesta on laadittu liitteenä oleva kauppa-kirjaluonnos ja kaupan ehtojen mukaisesti lopullinen myytävän alueen pinta-ala määräytyy maanmittaustoimituksen jälkeen. Kaupan hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto.

Liite;
Kauppakirjaluonnos
Rekisterikarttaote
Asemakaava

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy laaditun liitteenä olevan kiinteistökauppakirjan.

Kunnanjohtaja esitti kokouksessa hyväksyttäväksi uuden tarkennetun kauppakirjan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; kokouksessa esitetty tarkennettu kauppakirja


TALOUSARVION MUKAISET METSÄHAKKUUT SEKÄ MUUT METSÄSUUNNITELMAN MUKAISET TOIMET

Khall 39 §

Vuoden 2017 talousarvion kustannuspaikalle 068010 Maa- ja metsätilat on merkitty myyntituottoja 50 000 €. Päijänteen metsänhoitoyhdistykseltä on pyydetty suunnitelmat tavoitteen mukaisista metsähakkuista ja annettu ohjeet suunnitelman mukaisten leimikoiden laittamisesta myyntiin. Tarjoukset on pyydetty viikolle 40. Lisäksi metsänhoitoyhdistys on tehnyt ehdotuksen kasvatuslannoituksesta Kesäimen tilan metsäsuunnitelman mukaisille kuvioille 78,0 88,0 97,0 ja 114,0. Kunnalle on laadittu metsäsuunnitelma vuosille 2015-2024 ja suunnitellut hakkuut ja muut toimet ovat metsäsuunnitelman mukaisia.

Liitteet;
Leimausseloste, harvennushakkuu Hepolehto
Leimausseloste, uudistushakkuu Kesäime
Ehdotus kasvatuslannoituksesta 13.9.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. kunnanhallitukselle merkitään tässä vaiheessa tiedoksi leimausselosteet (Hepolehto ja Kesäime);
2. kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen kasvatuslannoituksesta laaditun suunnitelman mukaisena (liite).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Mahdollinen Hepolehdon harvennushakkuu tulisi toteuttaa ensisijaisesti talvihakkuuna.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 40 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 37, 38, 39, 40

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät 36                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
25.9.2017
                    66


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto