Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 11.9.2017
§
24 Lähihoitajan työsopimussuhde / Palvelukeskus Tuuliharju
25 Aluehallintovirasto / Hyvinvointikertomus
26 Strategiatyöryhmän asettaminen
27 Kunnanvaltuuston 31.8.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
28 Vuoden 2018 presidentin vaali; äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen
29 Ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen.
30 Avustusanomus / Sotainvalidien Joutsan osasto
31 Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamista varten
32 Kunnanhallitukselle saapunut posti
33 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johtokunnan varajäsenen valinta
34 Koulun kaluston täydentäminen
35 Ympäristöpalkinto


PALVELUKESKUS TUULIHARJUN TYÖNTEKIJÄTILANNE VIIMEISEN VUODEN
AIKANA

Perusturvaltk 34 §
23.5.2017

Perusturvajohtaja on keskustellut useasti vuoden 2017 aikana työntekijätilanteesta palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitan kanssa.
Viimeisen vuoden aikana on ollut vaikea saada palkattua lähihoitajaa ja vanhainkodin puolelta on ollut henkilökuntaa töissä kotihoidossa ja päinvastoin. Pitkäaikainen sijainen siirtyi kunnan palvelukseen 8.5.2017.
Asta Tiitta toivoi perusturvalautakunnalta näkemystä~~ ~ideoita tilanteen ratkaisemiseksi

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta miettii mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen ja niistä tiedotetaan
palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiittaa.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti, että laitetaan vakituisen lähihoitajan toimi hakuun. Toimipaikkana on Palvelukeskus Tuuliharju ja siellä lähinnä vanhainkodin tiimi. Määrärahoja toimeen ei ole osoitettu vuodelle 2017, joten perusturvajohtaja neuvottelee asiasta kunnanjohtajan kanssa. Käytäntöön liittyvät asiat hoitaa palvelukeskuksen johtaja. Mahdollinen valinta tehdään heti, kun se on mahdollista. Seuraavat henkilöt voivat osallistua valintatilaisuuteen: perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen, Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta ja perusturvalautakunnan jäsenet: Hilkka Weijo ja Marja-Leena Nurminen sekä hallituksen edustaja Pirkko Vilkman.


------------------------------------------------

LÄHIHOITAJAN TYÖSOPIMUSSUHDE / PALVELUKESKUS TUULIHARJU

Khall 20 §
14.8.2017
Perusturvalautakunta on käsitellyt Palvelukeskus Tuuliharjun työntekijätilannetta kokouksessaan 23.5.2017. Sittemmin kunnanvaltuusto on päätöksellään valinnut perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi kunnanhallituksen jäsenenä toimivan Pirkko Vilkmanin. Perusturvalautakunnan päätöksessä mainittua kunnanhallituksen edustajaa lautakunnassa ei enää ole. Keskeinen luottamushenkilövastuu asiassa on lautakunnan puheenjohtajalla.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa perusturvalautakunnalle oikeuden palkata yksi työsopimus-suhteinen lähihoitaja Palvelukeskus Tuuliharjuun. Avoimesta työsuhteesta julkaistaan ilmoitus paikallisessa lehdessä sekä TE –palvelujen Avoimet työpaikat-verkkosivuilla. Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle palkkaukseen tarvittavat lisämäärärahat vuoden 2017 lisätalousarviossa.

Päätös

Asia siirrettiin kunnanjohtajan esityksestä seuraavaan kokoukseen.


---------------------------------------

LÄHIHOITAJAN TYÖSOPIMUSSUHDE / PALVELUKESKUS TUULIHARJU


Khall 24 §

Asiassa kuullaan Palvelukeskus Tuuliharjun esimiestä. Kokouksessa selvitetään palvelukeskuksen asiakastilanne sekä työvoiman tarve lyhyen ja pidemmän aikavälin tarkastelussa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Esitys annetaan kokouksessa saatujen selvitysten jälkeen.

Kokouksessa Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta esitti asiakastilanteen sekä työvoiman tarpeen lyhyen ja pidemmän aikavälin tarkastelussa, liite.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Asta Tiitan alustuksen aiheesta (liite) sekä päättää, että lähihoitajan tarve palvelukeskuksessa arvioidaan uudestaan syksyllä 2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ALUEHALLINTOVIRASTO / HYVINVOINTIKERTOMUS

Khall 25 §

Aluehallintovirasto on osoittanut kunnanhallitukselle selvityspyynnön koskien terveydenhuoltolain 12 §:n mukaista hyvinvointikertomusta. Selvityspyynnön johdannossa esitetään väite, jonka mukaan Luhangan kunnassa ei olisi edelleenkään valtuuston hyväksymää hyvinvointikertomusta.

Aluehallintovirastolle on ilmoitettu 30.8.2017, että Luhangan kunnanvaltuusto, toisin kuin selvityspyynnössä mainitaan, on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen kokouksessaan 17.5.2017 / § 17 ja kertomus on lähetetty Aluehallintoviraston kirjaamoon sähköpostina. Kunnan ilmoituksesta huolimatta, virasto pyytää vastausta selvityspyyntöön 5.10. mennessä.

Liite;
Selvityspyyntö, saapunut pvm 30.8.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa Aluehallintoviraston selvityspyynnön johdosta seuraavan vastauksen:

1. Kunnanhallitus toteaa, että v. 2013 alkanut valtuustokausi päättyi poikkeuksellisesti 31.5.2017 ja hyvinvointikertomus on annettu valtuustolle terveydenhuoltolain 12 §:n mukaisesti valtuustokauden aikana.
2. Kunnanvaltuustossa 17.5.2017 hyväksytty hyvinvointikertomus ja pöytäkirjaote kunnanvaltuuston päätöksestä on toimitettu Aluehallintovirastolle.
3. Kunnanhallitus toteaa, että Luhangan kunta on toiminut asiassa lain mukaisesti ja edellä mainitun perusteella kumoaa kaikki selvityspyynnössä esitetyt väitteet.

Vastaukseen liitetään kunnan hyvinvointikertomus sekä pöytäkirjaote kunnanvaltuuston päätöksestä.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


STRATEGIATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN

Khall 26 §

Kunnan strategia on laadittu vuonna 2011. Tämän jälkeen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja kunnanvaltuusto on vaihtunut kahdesti. Strategia-asiakirja tulee vähintäänkin saattaa vanhentuneiden tietojen osalta ajan tasalle, mutta todennäköisimmin strategian päälinjaukset kokonaisuudessaan asetetaan arvioinnin kohteeksi ja kunnan kehityspolkua 2020-luvulle linjataan uusista lähtökohdista

Edellä mainitussa tarkoituksessa kunnanhallituksen tulee asettaa uusi strategiatyöryhmä, sille tehtävänanto ja määräaika, milloin uuden strategian tulee olla valmis. Työryhmän koko voisi olla lautakuntien kokoa vastaava.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa strategiatyöryhmän ja antaa sille tehtävän, määrää yhden työryhmän jäsenistä puheenjohtajaksi sekä määrää viranhaltijoista työryhmälle sihteerin. Lisäksi kunnanhallitus asettaa päivämäärän, mihin mennessä uuden strategia-asiakirjan tulee olla valmis.

Päätös:

Strategiatyöryhmään valittiin sihteeriksi kunnanjohtaja Reijo Urtti ja työryhmän jäseniksi seuraavat luottamushenkilöt:

Heikki Kiviniemi ja samalla puheenjohtaja
Marjo Merivirta
Pertti Seimola
Hilkka Weijo

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kunnan strategiaksi ja sen tulee olla valmis 31.1.2018 mennessä.


KUNNANVALTUUSTON 31.8.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 27 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 31.8.2017 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin


VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALI: ÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA KESKUSVAALI-LAUTAKUNNAN YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMINEN

Khall 28 §

Presidentinvaalin aikataulu on seuraava:.

Ensimmäinen vaali:
* vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
* ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
* ennakkoäänestys ulkomailla 17.-20.1.2018
* ehdokasasettelu vahvistetaan 21.12.2017
* ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 12.12.2017 ennen klo 16
* äänioikeustiedot määräytyvät 8.12.2017 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 13.12.2017.
Mahdollinen toinen vaali:
* vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
* ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018
* ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.-3.2.2018

Kunnanhallitus päättää kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista sekä vastaa siitä, että niiden tiedot merkitään vaalien virheettömän toimittamisen edellyttämällä tavalla viipymättä valtakunnalliseen äänestyspaikkarekisteriin (VaaliL 9§).

Vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmän Presidentinvaali 2018 –vaalitapahtumaan on valmiiksi merkitty:

? kuntavaaleissa 2017 käytössä olleiden ennakkoäänestyspaikkojen tiedot; siirrettynä pohjatietojärjestelmään ns. Vaalipohjasta.
? äänestysalueiden ja niitä vastaavien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot, sellaisina kuin ne ovat olleet kuntavaaleissa, tai tämän jälkeen 15.10.2017 voimaan tulleen kunnanvaltuuston äänestysaluejakoa koskevan päätöksen mukaisina.
? keskusvaalilautakunnan yhteystiedot; siirrettynä Vaalipohjasta

Kunnanhallituksen on huolehdittava, että pohjatietojärjestelmässä olevat tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista ovat viimeistään 3.11.2017 klo 12.00 lopullisesti siinä muodossa kuin niitä käytetään presidentinvaalissa.


Ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan osalta ei ole mainittuun pohjatietojärjestelmään verrattuna tullut muita muutoksia, kuin että Tammijärven koulun nimeksi on muuttunut Luhangan koulu ja tämä muutos tulee huomioida ilmoituksena vaalitietojärjestelmään. Muutoin äänestyspaikat ovat kuntavaalien mukaiset. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat olleet Kirkonkylän äänestysalueella kunnanvirasto sekä Tammijärven äänestysalueella Luhangan koulu.

Kunnanvaltuusto on päätöksellään § 6 /8.6.2017 valinnut kunnalle seuraavan keskus-vaalilautakunnan:
Veli Koskinen, puheenjohtaja                    
Markku Huuskola, varapuheenjohtaja
Marita Heimonen, jäsen                    
Antti Huttunen, jäsen
Pirkko Sievänen, jäsen                    
Varajäsenet ottojärjestyksen mukaan:
Kari Helenius
Pirkko Hietanen
Reino Väänänen
Tauno Dammert
Marja-Terttu Huuskola

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot tulee ilmoittaa vaalitietojärjestelmän äänestys-paikkarekisteriin ja väestörekisterikeskuksen vaaleja koskeva ohjeistus tulee saattaa keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.

Liite; Vuoden 2018 Presidentinvaali; Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnan äänestyspaikat ilmoitetaan vaalitietojärjestelmän äänestyspaikkarekisteriin seuraavasti:

1. Ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa, Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Äänestyspaikka on avoinna 17-19.1.2018 klo 9.00-15.00 sekä 22. – 23.1.2018 klo 9.00-15.00. Laitosäänestys ja kotiäänestys toteutetaan annetun ohjeen mukaan.

2. Varsinaisen vaalipäivän 28.1.2018, äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:
I äänestysalue (Kirkonkylä): Kunnanvirasto, Hakulintie 2, 19950 Luhanka
II äänestysalue (Tammijärvi): Luhangan koulu, Tammijärventie 316, 19910
Tammijärvi.


Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ilmoitetaan vaalitietojärjestelmän äänestys-paikkarekisteriin ja ohjeistus annetaan keskusvaalilautakunnalle tiedoksi.

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyspaikka sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat ensimmäisen vaalin mukaiset.

                    Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin


ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOINA OLEVIEN SOSIAALIHUOLLON TOIMINTA-YKSIKÖIDEN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 29 §
                    

Palvelukeskus Tuuliharju on toiminut siellä asuvien henkilöiden ennakko-äänestyspaikkana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus määrää Palvelukeskus Tuuliharjun siellä asuvien henkilöiden ennakkoäänestyspaikaksi.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiinAVUSTUSANOMUS / SOTAINVALIDIEN JOUTSAN OSASTO

Khall 30 §

Sotainvalidien Joutsan osasto on lähettänyt kunnanhallitukselle liitteen olevan avustusanomuksen.

Liite; avustusanomus 21.8.2017


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää avustusta hakemuksen mukaisesti 250 €.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN

Khall 16 §
7.8.2017
Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Keski-Suomen kuntien lausuntoa taksilupakiintiöiden vahvistamista varten. Lausunto tulee antaa 15.9.2017 mennessä. Lausunnossa huomioidaan Luhangan osalta muutokset taksilupien tilanteessa.

Liitteet; Lausuntopyyntö Keski-Suomen kunnille
                    Vuoden 2017 taksilupien enimmäismäärät
                    Taksipalvelujen riittävyys -lomake
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa esitetyn lausuntoehdotuksen.
Liite.

-------------------------------

LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN

Khall 31 §
Kunnanhallitus laati lausunnon taksilupakiintiöiden vahvistamista varten kokouksessaan 7.8.2017. Sittemmin on ilmennyt, että olemassa olevan taksiluvan mahdollisesti poistuessa käytöstä ei sitä vastaava kiintiö voi siirtyä uudelle yrittäjälle niillä edellytyksillä kuin mitä kunta on lausunnossaan todennut. Kunnan oppilaskuljetusten toteutumisen kannalta on tärkeää, että kunnan taksilupakiintiö vastaa kunnan kuljetustarpeita myös muutostilanteissa.

Edellä olevasta johtuen kunnanhallituksen tulee antaa asiassa lausunto, mikä vastaa kiintiössä tapahtuvia muutoksia ja kunnan kuljetustarpeita.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa taksilupakiintiöiden vahvistamista varten uuden lausunnon liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 32 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tiedoksi.


KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA

Khall 33 §

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus nimeää Keski-Suomen Seututerveyskeskukseen johtokunnan. Johtokunta muodostuu jäsenkuntien viranhaltijoiden sekä sairaanhoitopiirin edustuksesta. Johtokunnassa on puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä näillä varajäsenet. Ennakkovalmistelussa Luhangan kunnalle on osoitettu johtokuntaan varajäsenen paikka, mikä on varattu kunnanjohtajalle aikaisemman käytännön mukaisesti.

Kunnan hallintosäännön 14 § 2 mom mukaan kunnanjohtajan sijaisena kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii rakennustarkastaja.

Rakennustarkastajan esitys:

Kunnanhallitus esittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle, että Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johtokunnan varajäseneksi valitaan kunnanjohtaja Reijo Urtti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Kunnanjohtaja Reijo Urtti jääväsi itsensä asian käsittelystä.


KOULUN KALUSTON TÄYDENTÄMINEN

Khall 34 §

Uuden koulun kalustoa on tarkoitus täydentää vielä puuttuvilta osin ja siinä tarkoituksessa on pyydetty tarjous koulun aikaisemmalta kalustotoimittajalta. Saapuneen tarjouksen osalta on toimittajalta pyydetty hinnan tarkistus aikaisemman toimituskäytännön mukaisesti.

Liite; kalustetarjous nro 13881 pvm 8.9.2017
                    

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kalustetarjouksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Marjo Merivirta jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


YMPÄRISTÖPALKINTO


Kunnan ympäristötoimen aloitteesta on valmisteltu yhdeksi juhlavuoden toimeksi ympäristöpalkinnon myöntäminen yksityishenkilölle, yritykselle, järjestöille tai muille tahoille, jotka ovat toimissaan edistäneet asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tms. kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta.

Ympäristöpalkinnon myöntämiseksi on laadittu säännöt ja palkinnon hakemisesta on tarkoitus julkaista tiedote.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus julistaa haettavaksi Luhangan kunnan 150-juhlavuoden ympäristöpalkinnon arvoltaan 500 € ja hyväksyy siinä tarkoituksessa ympäristöpalkinnon säännöt.

Liitteet;
Tiedote Luhangan kunta 150 vuotta –juhlavuoden ympäristöpalkinto
Luhangan kunta 150 vuotta –juhlavuoden ympäristöpalkinnon säännöt

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 30, 33, 34,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
11.9.2017
                    55


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto