Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 14.8.2017
§
19 Lausunto hallinto-oikeudelle Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätettyjen valitusten johdosta
20 Lähihoitajan työsopimussuhde / Palvelukeskus Tuuliharju
21 Maaseutukehitys ry/ Kuntarahoitusosuus ohjelmakauden 2014-2020 lisäkehykseen
22 Maaseutukehitys ry/ Ohjelmakaudelta 2007-2013 säästyneen kuntaosuuden käyttäminen
23 Kunnanhallitukselle saapunut posti


LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ JÄTETTYJEN VALITUSTEN JOHDOSTA

Khall 15 §
7.8.2017
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kunnalta lausuntoa kunnanvaltuuston 9.3.2017 tekemästä päätöksestä § 6 jätettyjen valitusten johdosta. Lausunnon antamista varten hallinto-oikeus on myöntänyt jatkoajan 15.8.2017 saakka.

Liite; Lausuntopyyntö / Hämeenlinnan hallinto-oikeus lähete 2344/17

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa

Päätös:

Kunnanjohtajan esityksestä tämä päätöskohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään poikkeuksellisesti maanantaina 14.8. klo 10.00 alkaen.


-------------------------------

LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ JÄTETTYJEN VALITUSTEN JOHDOSTA


Khall 19 §
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus oli lähetetty hallituksen jäsenille sähköpostin liitteenä 10.8.2017.

Kunnanjohtaja esitteli lausunnon kokouksessa lähemmin ja esitti, että kunnanhallitus hyväksyy hallinto-oikeudelle annettavan lausunnon liitteen mukaisena.

Päätös:
Hyväksyttiin hallinto-oikeudelle annettava lausunto kokouksessa tehdyin tarkennuksin.
Liite
Hilkka Weijo esteellisenä poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.


PALVELUKESKUS TUULIHARJUN TYÖNTEKIJÄTILANNE VIIMEISEN VUODEN
AIKANA

Perusturvaltk 34 §
23.5.2017

Perusturvajohtaja on keskustellut useasti vuoden 2017 aikana työntekijätilanteesta palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitan kanssa.
Viimeisen vuoden aikana on ollut vaikea saada palkattua lähihoitajaa ja vanhainkodin puolelta on ollut henkilökuntaa töissä kotihoidossa ja päinvastoin. Pitkäaikainen sijainen siirtyi kunnan palvelukseen 8.5.2017.
Asta Tiitta toivoi perusturvalautakunnalta näkemystä~~ ~ideoita tilanteen ratkaisemiseksi

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta miettii mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen ja niistä tiedotetaan
palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiittaa.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti, että laitetaan vakituisen lähihoitajan toimi hakuun. Toimipaikkana on Palvelukeskus Tuuliharju ja siellä lähinnä vanhainkodin tiimi. Määrärahoja toimeen ei ole osoitettu vuodelle 2017, joten perusturvajohtaja neuvottelee asiasta kunnanjohtajan kanssa. Käytäntöön liittyvät asiat hoitaa palvelukeskuksen johtaja. Mahdollinen valinta tehdään heti, kun se on mahdollista. Seuraavat henkilöt voivat osallistua valintatilaisuuteen: perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen, Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta ja perusturvalautakunnan jäsenet: Hilkka Weijo ja Marja-Leena Nurminen sekä hallituksen edustaja Pirkko Vilkman.


------------------------------------------------

LÄHIHOITAJAN TYÖSOPIMUSSUHDE / PALVELUKESKUS TUULIHARJU

Khall 20 §

Perusturvalautakunta on käsitellyt Palvelukeskus Tuuliharjun työntekijätilannetta kokouksessaan 23.5.2017. Sittemmin kunnanvaltuusto on päätöksellään valinnut perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi kunnanhallituksen jäsenenä toimivan Pirkko Vilkmanin. Perusturvalautakunnan päätöksessä mainittua kunnanhallituksen edustajaa lautakunnassa ei enää ole. Keskeinen luottamushenkilövastuu asiassa on lautakunnan puheenjohtajalla.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa perusturvalautakunnalle oikeuden palkata yksi työsopimus-suhteinen lähihoitaja Palvelukeskus Tuuliharjuun. Avoimesta työsuhteesta julkaistaan ilmoitus paikallisessa lehdessä sekä TE –palvelujen Avoimet työpaikat-verkkosivuilla. Työsuhteen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle palkkaukseen tarvittavat lisämäärärahat vuoden 2017 lisätalousarviossa.

Päätös

Asia siirrettiin kunnanjohtajan esityksestä seuraavaan kokoukseen.


MAASEUTUKEHITYS RY / KUNTARAHOITUSOSUUS OHJELMAKAUDEN 2014-2020
LISÄKEHYKSEEN

Khall 21 §
Maaseutukehitys ry ilmoittaa, että Leader -ryhmille on tarjoutunut mahdollisuus hakea lisärahoitusta alueensa kehittämiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on jättänyt alkuperäisestä 300 miljoonan euron kokoisesta Suomen Leader -rahoituskehyksestä reserviin ja myöhemmin jaettavaksi 9 %, jonka se nyt jakaa vuoden 2017 aikana tehtävällä päätöksellä valitsemilleen ryhmille, valtakunnantason tarkastelun pohjalta. Haettavaa lisäkehystä varten ryhmät tarvitsevat vastaavan määrän kuntarahoitusta. Rahoitus osoitetaan kuntien sitoutumispäätöksillä.

Maaseutukehitys ry:n indikatiivinen eli suuntaa antava julkinen rahoituskehys ohjelmakaudelle 2014-2020 on tällä hetkellä 3,6 milj. €, josta 20 % (720 000 €) on kuntarahaa, ja jonka vastineeksi saadaan 42 % EU rahaa (1,512 milj. €) ja 38 % valtion rahaa (1,368 milj. €).

Maaseutukehityksen hallitus on päättänyt kokouksessaan 14.6.2017, että lisäkehystä haetaan. Tämän ohjelmakauden toimenpiteiden toteutuminen ja rahoituksen sitominen on edennyt hyvin ja aikataulussa.

Maaseutukehitys ry:ssä on päädytty siihen, että lisäkehyksen hakemista varten tarvittava kuntaraha on yhteensä 100 000 €. Kuntakohtaiset ehdotetut osuudet on esitetty alla olevassa taulukossa. Lisäkehyksen kuntaosuudet on suunniteltu laskutettavaksi kunnilta vasta vuonna 2021, jolloin kunnilla on ”taukovuosi” Leader-rahoituksen kuntaosuuksien laskutuksessa. Lisäkehyksen kuntakohtainen osuus on suunnilleen saman kokoinen kuin yhden vuoden laskennallinen osuus olemassa olevan kehyksen kuntarahasta.
Kunta
As.luku 31.12.2012*/
% väestöstä
2015 saatu kuntaosuus koko kehyksestä
Nyt haettava
kuntaosuus
lisäkehyksestä
Yhteensä uusi kuntaosuus
2014-2020
Hankasalmi
5 453/33,1
238 320
33 100
271 420
Joutsa
4 898/29,7
213 840
29 700
243 540
Konnevesi
2 904/17,6
126 720
17 600
144 320
Toivakka
2 455/14,9
107 280
14 900
122 180
Luhanka
773/4,7
33 840
4 700
38 540
Yhteensä
16 483/100 %
720 000**
100 000
820 000


Laskennan pohjana käytetään vuoden 2012* asukaslukua koko ohjelmakauden ajan, koska se oli alkuperäisen hakemuksen väkiluvun todentamisen pohjana, eikä sitä voida muuttaa kesken ohjelmakauden. Summa** ei sisällä Sisä-Suomen Kalatalousohjelman kuntaosuutta (16 000 €).


Liitteet;
Maaseutukehitys ry/Lisäkehyspyyntö ja säästyneen kuntaosuuden käyttäminen
Luottamushenkilön tietopaketti

Kunnilta on pyydetty kirjalliset päätökset lisäkehyksen kuntarahaosuuksien määrästä 30.8.2017 mennessä osoitteeseen Maaseutukehitys ry, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ja sitoutuu maksamaan ohjelmakaudelle 2014-2020 haettavan lisäkehyksen Luhangan kunnan kuntaosuuden, yhteensä 4 700 €.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
MAASEUTUKEHITYS RY / OHJELMAKAUDELTA 2007-2013 SÄÄSTYNEEN KUNTAOSUUDEN KÄYTTÄMINEN

Khall 22 §
Edellisen ohjelmakauden 2007-2013 kuntarahaosuudet on laskutettu kunnista aikanaan oheisen taulukon mukaan. Maaseutukehitys ry:n ilmoituksen mukaan hankkeiden lopullisen toteutuksen mukaiset kuntaosuudet ovat selvinneet vasta vuoden 2016 kirjanpidon valmistuttua, koska viimeisten hankkeiden toteutus kesti vuodelle 2015 saakka. Säästyminen johtui siitä, että mikäli viimeiset hankkeet toteutuivat suunniteltua pienempänä, ei käyttämättä jääneitä varoja ohjelmakauden loppumisen takia voitu enää palauttaa uudelleen sidottavaksi.

Maaseutukehitys on selvittänyt miten muualla Suomessa Leader-ryhmät ja kunnat ovat toimineet aiemmalta kaudelta säästyneiden kuntaosuuksien kanssa. Selvityksen mukaan yleisin tapa näyttää olevan se, että kunnat ovat antaneet säästyneet ja jo maksetut varat yleisavustuksena yhdistykselle käytettäväksi toimintaansa ja alueen yleiseen kehittämiseen. Tämä antaa Leader-yhdistyksille liikkumavaraa kehittämistyössä ja samalla turvattaisiin yhdistyksen toiminalle tärkeitä, mutta hankerahoituksen ulkopuolelle jääviä toimintoja, kuten yleiskokouskulut ja lehti-ilmoitukset.

Kunta
As.luku
% väestöstä
Laskutettu osuus
Säästynyt
osuus
Hankasalmi
32,5
237 470
7 929,67
Joutsa/L:mäki
30,24
220 958
7 378,26
Konnevesi
18,31
133 788
4 467,46
Toivakka
13,77
100 615
3 359,74
Luhanka
5,18
37 849
1 263,87
Yhteensä
100 %
730 680
24 399,00


Maaseutukehitys ehdottaa, että taulukon mukaisia säästyneitä kuntaosuuksia ei palautettaisi, vaan ne voitaisiin käyttää Maaseutukehityksen toimintaan ja alueen yhteiseen kehittämiseen. Kuntia pyydetään päättämään edellisen ohjelmakauden 2007-2013 käyttämättä jääneiden kuntaosuuksien käytöstä.

Kirjalliset päätökset säästyneen kuntaosuuden käyttämisestä on pyydetty 30.8.2017 mennessä osoitteeseen Maaseutukehitys ry, Keskustie 41, 41520 Hankasalmi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ohjelmakaudelta 2007-2013 säästyneen kuntaosuuden käyttämisen Maaseutukehitys ry:n ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 23 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 19, 20, 21, 22, 23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
14.8.2017
                    35


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto