Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 7.8.2017
§
13 Talousarvioehdotus vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019 ja 2020
14 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2017.
15 Lausunto hallinto-oikeudelle Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätettyjen valitusten johdosta
16 Lausunto taksilupakiintiöidenvahvistamista varten
17 Kunnanhallitukselle saapunut posti
18 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen / Muutos


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2019 JA 2020

Khall 13 §

Kunnan tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen tilikaudella 2016. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2017 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan.

Vuoden 2018 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2018. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2019-2020 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 16.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 10.10. Lautakuntien puheenjohtajina toimivat kunnanhallituksen jäsenet vastaavat siitä, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely toteutuu määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Valtuustoseminaari pidetään Kylätalolla torstaina 31.8.2017 klo 9.00 alkaen.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.6.2017


Khall 14 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 30.6.2017 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella. Alustavasti toteutumaraportti on vuoden 2018 talousarvion laatimisen perustana ja taloudellista informaatiota täydennetään myöhemmin esitettä-villä toteumatiedoilla.

Toteumaraportti esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.6.2017 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2017.


LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSESTÄ JÄTETTYJEN VALITUSTEN JOHDOSTA

Khall 15 §

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kunnalta lausuntoa kunnanvaltuuston 9.3.2017 tekemästä päätöksestä § 6 jätettyjen valitusten johdosta. Lausunnon antamista varten hallinto-oikeus on myöntänyt jatkoajan 15.8.2017 saakka.

Liite; Lausuntopyyntö / Hämeenlinnan hallinto-oikeus lähete 2344/17

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa

Päätös:

Kunnanjohtajan esityksestä tämä päätöskohta siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään poikkeuksellisesti maanantaina 14.8. klo 10.00 alkaen.


LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN

Khall 16 §

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Keski-Suomen kuntien lausuntoa taksilupakiintiöiden vahvistamista varten. Lausunto tulee antaa 15.9.2017 mennessä. Lausunnossa huomioidaan Luhangan osalta muutokset taksilupien tilanteessa.

Liitteet; Lausuntopyyntö Keski-Suomen kunnille
                    Vuoden 2017 taksilupien enimmäismäärät
                    Taksipalvelujen riittävyys -lomake
                    

Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa esitetyn lausuntoehdotuksen.
Liite.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 17 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN


Khall 7 §
19.6.2017
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokous pidetään todennäköisimmin tulevan heinäkuun aikana. Kunnan tulee nimetä yhtiökokoukseen edustajansa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön 4 luvun 19 § 10 kohdan mukaisesti yhtiökokousedustajan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa nimetylle edustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös:

Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Tuomo Kärnä. Ohjeeksi annettiin esittää yhtiön hallituksen jäseneksi kunnanjohtajaa.

----------------------------

YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN / MUUTOS

Khall 18 §
Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan 3.8.2017 käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa Luhangan kunnan esitys Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokouksessa 4.8.2017 yhtiön hallituksen jäseneksi on kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä ja tämän varahenkilö kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi edellä mainittu muutos kunnan esityksessä ja todetaan, että yhtiökokouksessa Luhangan kunnan edustajaksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitukseen valittiin kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä ja tämän varalle kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 13, 14, 15, 16, 17, 18,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
7.8.2017
                    23


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto