Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 19.6.2017
§
1 Pöytäkirjanpitäjän ja ilmoitustaulunhoitajan määrääminen
2 Kunnanhallituksen kokoontuminen v. 2017
3 Maksumääräysoikeudesta päättäminen vuodelle 2017
4 Kunnanvaltuuston 8.6.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano
5 Luhangan Vesihuolto Oy:n perustaminen
6 Ehdokkaiden nimeäminen Luhangan Vesihuolto Oy:n hallitukseen sekä yhtiökokousedustajan nimeäminen
7 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen
8 Poikkeamishakemus / Sandelin Maija ja Tor-Erik
9 Sopimus työterveyspalveluista
10 Tarjous oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2017-2020
11 Kunnanhallitukselle saapunut posti
12 Ravitsemistyöntekijän valinta


PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN JA ILMOITUSTAULUNHOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 1 §
                    

Kunnanhallituksen asiat valmistelee ja esityslistan laatii kunnanjohtaja hallintosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan. Kunnanvaltuuston esityslistan laatii kunnanjohtaja kunnanhallituksen päätösesitysten pohjalta. Kokouspöytäkirja laaditaan hallintosäännön15 luvun 139 §:n mukaisesti.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä on toiminut vuoden 2017 aikana rakennustarkastaja.

Ilmoitustaulunhoitajana on toiminut kunnanjohtaja. Ilmoitustaulunhoitajan tehtäviin kuuluu kokousten kuuluttamisen lisäksi kaikki muut julkisen kuuluttamisen alaiset asiat.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että;
1. kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii
rakennustarkastaja sekä;
2. määrää kuulutusten hoitamista varten ilmoitustaulunhoitajan.

Päätös:

Päätöskohta 1: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätöskohta 2: Ilmoitustaulunhoitajaksi määrättiin kunnanjohtaja.


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONTUMINEN V.2017

Khall 2 §
                    

Kunnanhallitus on kokoontunut v. 2017 pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 18.00 alkaen. Heinäkuussa vuosilomien aikaan kunnanhallitus ei ole kokoon-tunut.

Kunnanhallitus kokoontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus kokoontuu toimikautensa alkaessa v. 2017 kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00 alkaen sekä muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2017

Khall 3 §
                    

Hallintosäännön 1 luvun 2 § 4 mom mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maksumääräysoikeus on edellytys kunnan maksuliikenteen hoidolle ja aikaisemmin maksumääräysoikeus on ollut kunnanjohtajalla sekä rajoitetusti kunnanhallituksen puheenjohtajalla kunnanjohtajan matkalaskujen osalta ja perusturvajohtajalla sosiaalihuollon maksujen osalta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää antaa hallintosääntöön perustuen maksumääräysoikeuden 1.6.2017 lukien kunnanjohtajalle sekä rajoitetusti kunnanhallituksen puheenjohtajalle kunnanjohtajan matkalaskujen osalta ja perusturvajohtajalle sosiaalihuollon maksujen osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
.


KUNNANVALTUUSTON 8.6.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 4 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 8.6.2017 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


LUHANGAN VESIHUOLTO OY:N PERUSTAMINEN

Khall 5 §

Kunnanvaltuusto on päätöksellään kvalt 9.3.2016 § 8 hyväksynyt Luhangan Vesihuolto Oy:n perustamisen. Kunnanvaltuuston päätös on lainvoimainen. Yhtiölle on laadittu yhtiöjärjestys ja yhtiön perustamiseksi on laadittu perustamisasiakirja.

Yhtiön avaava tase muodostuu keskeisesti kunnan vesi- ja viemärilaitoksen taseessa 31.12.2016 olevan aineellisten hyödykkeiden, pois lukien maa- ja vesialueet, arvon siirtämisestä apporttina Luhangan Vesihuolto Oy:n taseeseen. Siirrettävästä apporttiomaisuudesta kirjataan osakepääomaan 2500 € ja loput kirjataan SWOP -rahastoon. Järjestelystä pyydetään tilintarkastajan lausunto.

Yhtiö käynnistää toimintansa siinä vaiheessa, kun asiasta on saatu tilintarkastajan lausunto ja perustamistoimet on tehty.

Liite 1 Yhtiöjärjestys
Liite 2 Perustamisasiakirja


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus panee täytäntöön kunnanvaltuuston päätöksen Luhangan Vesihuolto Oy:n perustamiseksi, perustamisasiakirja allekirjoitetaan kokouksessa. Järjestelystä pyydetään tilintarkastajan lausunto.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN LUHANGAN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSEEN SEKÄ YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN


Kahll 6 §

Luhangan Vesihuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan vähintään kolme (3) enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee yhtiön hallitus.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Tarkoituksenmukaisinta on valita yhtiön hallitukseen kolme jäsentä ja pitää yhtiökokous elokuussa, jolloin yhtiön perustamistoimet on tehty ja yhtiön toiminta voi kaikilta osin käynnistyä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

1) Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön 4 luvun 19 § 9 kohdan mukaisesti kolme ehdokasta Luhangan Vesihuolto Oy:n hallitukseen.
2) Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön 4 luvun 19 § 10 kohdan mukaisesti yhtiökokousedustajan Luhangan Vesihuolto Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa nimetylle edustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös:

Päätöskohta 1: Nimettiin Heikki Kiviniemi, Tauno Dammert ja Kimmo Laine.
Päätöskohta 2: Yhtiökokousedustajaksi nimettiin kunnanjohtaja.


YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN


Kahll 7 §

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokous pidetään todennäköisimmin tulevan heinäkuun aikana. Kunnan tulee nimetä yhtiökokoukseen edustajansa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää hallintosäännön 4 luvun 19 § 10 kohdan mukaisesti yhtiökokousedustajan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa nimetylle edustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös:

Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Tuomo Kärnä. Ohjeeksi annettiin esittää yhtiön hallituksen jäseneksi kunnanjohtajaa.


POIKKEAMISHAKEMUS / Kiinteistö Santtusalo 435-401-2-311
Khall 92 §
29.5.2017
Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa kiinteistölle Santtusalo 435-401-2-311. Tarkoituksena on rakentaa 20 m2 aitta. Hakemuksessa on kysymys poikkeamisesta rantaosayleiskaavassa määrätyn rakennuksen etäisyydestä rantaan ja ylitys enimmäis- kerrosalasta talousrakennusten suhteen. Alueelle on rakennettu loma-asunto (67 m2), venekatos/mönkijätalli (18 m2), rantasauna (25 m2), aitta (10 m2), aitta (17 m2). Rakennusoikeutta on käytetty 137 kem2 Tilan pinta-ala on 1,52 ha.
Naapureiden kuuleminen suoritettu hakijan toimesta ja heillä ei ole ollut asian suhteen huomautettavaa.

Kunnalla on MRL 171, 1 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeamishakemuksen käsittely ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Santtusalo 435-401-2-311 hakijana kiinteistön omistajat. Poikkeaminen myönnetään MRL 171,1 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös:
Asian käsittely siirrettiin tarkentavan tonttikatselmuksen johdosta seuraavaan
kokoukseen.
------------------------------
Khall 8 §
Tarkentavassa tonttikatselmuksessa todettiin, että aittarakennus tulee sijaitsemaan asemapiirroksen osoittamalla paikalla.


Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Santtusalo 435-401-2-311 hakijana kiinteistön omistajat. Poikkeaminen myönnetään MRL 171,1 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Päätös:SOPIMUS TYÖTERVEYSPALVELUISTA

Khall 9 §

Aalto –työterveys on laatinut ehdotuksen sopimukseksi työterveyspalveluiden järjestämiseksi Luhangan kunnan työntekijöille. Laadittu sopimus olisi voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on puolin ja toisin kolme (3) kuukautta.

Liite;
Sopimus työterveyspalveluista

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen ja sopimus allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TARJOUS OPPILASKULEJTUKSISTA LUKUVUOSILLE 2017-2020

Khall 10 §

Autoilija Erkki Tuominen on jättänyt kuntaan pyynnöstä tarjouksen oppilas-kuljetuksista ajalle 2017 – 2020. Tuominen on hoitanut kunnan oppilaskuljetuksia pitkään ja luotettavasti. Koulun uusi lukuvuosi käynnistyy 9.8.2017 ja on tärkeää, että oppilaskuljetusten järjestyminen tarjouksessa mainituilla reiteillä on varmistettu hyvissä ajoin ennen koulun alkua.

Liite;
Tarjous oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2017-2020


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy Erkki Tuomisen tarjouksen oppilaskuljetuksista lukuvuosille 2017-2020,
Liite

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 11 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN VALINTA

Khall 12 §

Kunnan ruokahuoltoon muodostuneen ennakoimattoman ja äkillisen työvoimatarpeen täyttämiseksi on ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin ja pyydetty tehtävään henkilöä, jolla on tehtävän edellyttämä koulutus ja pitkäaikainen kokemus (yli 20 v.) vastaavista tehtävistä eri yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Asianomaisen henkilön irtisanomisaika on nykyisessä työpaikassa kaksi viikkoa ja puolin toisin on sovittu, että ao. henkilö siirtyy kunnan palvelukseen 4.7.2017.

Kunta voi täyttää työsuhteen kiireellisenä ja vakinaistaa sen koeajan (6 kk) aikana. Perusteluna on ruokahuollon akuutti työvoimatarve ja valitun henkilön tehtävään soveltuva koulutus ja pitkä työkokemus vastaavista tehtävistä.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee kunnan ruokahuoltoon ravitsemistyöntekijäksi Päivi Riutta-ahon Luhangasta. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 10

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 10

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät 8                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
19.6.2017
                    16


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto