Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 31.8.2017
§
23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24 Pöytäkirjan tarkastajat
25 Tarjous kunnan tilintarkastuksesta vuosille 2017-2020
26 Sidonnaisuusrekisterin laatiminen ja ilmoittaminen valtuustolle
27 Kiireelliset asiat
28 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 23 §
                    

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 22.8.2017 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 23.8.2017.

Kunnanvaltuuston kokous on saatettu tiedoksi kuntalain 94 §:n mukaisesti ja kunnan hallintosäännön 15 luvun 118 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Poissa kaksi valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 23 - 28

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 24 §
                    
Pöytäkirja tarkastetaan 4.9.2017

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin Heikki Kiviniemi ja Hilkka Weijo.


TARJOUS KUNNAN TILINTARKASTUKSESTA VUOSILLE 2017-2020

Tark.ltk. 4 §
                    
7.8.2017
Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/07) ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista (614/07). Hankintalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän tulee kilpailuttaa ns. kynnysarvot ylittävien tilintarkastuspalvelujen hankinta.

Kynnysarvot määräytyvät hankinta-kokonaisuuden ennakoidun kokonaisarvion mukaan ilman arvonlisäveroa. Hankinnan ennakoitu arvo lasketaan hankittavien tarkastuspalveluiden vuosittaisen arvon mukaan kerrottuna sopimuskauden pituudella. Ennakoidun arvon perusteella tarkistetaan, ylittääkö hankinta EU:n vai kansalliset kynnysarvot. Tavara- ja palveluhankinnoissa EU:n kynnysarvo on 1.1.2016 alkaen 209 000 euroa ja kansalliset kynnysarvo 1.1.2017 60 000 euroa.

Kunnan tilintarkastuspalvelujen hankinta ei ylitä kumpaakaan kynnysarvoa, joten lakiin perustuvaa kilpailutusvelvollisuutta ei ole.

Kunnan tilintarkastuksesta vuosina 2017 -2020 on lähetetty tarjouspyyntö Mikkelin tilintarkastus Avoimelle yhtiölle (toiminut aikaisemmin nimellä Kuntatarkastajien Clavis Oy), jonka tilintarkastajat ovat suorittaneet kunnan tilintarkastuksen viime valtuustokausina.

Liitteenä tarjous pvm 20.6.2017

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarjouksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteenä tarjous.
Tilintarkastusyhteisön valinta annetaan tiedoksi valtuustolle.

--------------------------------

TARJOUS KUNNAN TILINTARKASTUKSESTA VUOSILLE 2017-2020

Tark.ltk. 10 §
29.8.2017


Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Edellä olevasta johtuen tarkastuslautakunnan tulee tehdä asiasta esitys kunnanvaltuustolle.

Annettu tarjous on vuosille 2017 – 2020, päättyen kalenterivuoden 2020 loppuun. Kuntalain muutoksen yhteydessä muuttunut v. 2017 alkanut valtuustokausi päättyy 31.5.2021. Tilintarkastus toteutuu kalenterivuosittain ja se on sovitettava kalenteri-vuosista poikkeavaan valtuustokausien vaihtumiseen. Tilintarkastajan kanssa on sovittu tarkastuksen optiovuodesta 2021 ja tämän option käytöstä sovitaan v. 2020.

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnan tilintarkastusyhteisöksi tarkastuskaudelle 2017 – 2020 Mikkelin tilintarkastus Avoimen yhtiön ja hyväksyy siinä tarkoituksessa liitteenä olevan tarjouksen ja siihen liittyvän erikseen sovittavan option v. 2021 tilintarkastuksesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------------

TARJOUS KUNNAN TILINTARKASTUKSESTA VUOSILLE 2017-2020

Tarkastuslautakunnan päätös annetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettiin tarkastuslautakunnan päätösehdotus ja se liitettiin pöytäkirjaan.

Liitteet; Tarjous tilintarkastuksesta, Mikkelin tilintarkastus Avoin yhtiö
                    Laatukäsikirja, Mikkelin tilintarkastus Avoin yhtiö

Kvalt 25 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tark.ltk. 7 §
7.8.2017
Kuntalain 84 § määrittelee velvollisuudet sidonnaisuuksista ilmoittamiseen. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuudet valtuuston tiedoksi sekä yllä pitää sidonnaisuusrekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuusilmoituksen antavat kaikki viranhaltijat ja luottamushenkilöt, joita laki siihen velvoittaa.

Lain mukaan sen 2 momentissa tarkoitetun luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Liite 1; Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja –rekisteristä Kuntaliitto 2016
Liite 2; Sidonnaisuusilmoituslomake
Liite 3; Rekisteriseloste pvm 7.8.2017


Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy sidonnaisuusilmoitusten tekemistä varten sidonnaisuusilmoituslomakkeen (liite 2) sekä laaditun rekisteriselosteen pvm 7.8.2017 (liite 3) sekä pyytää rekisteriselosteen henkilöpiiriin kuuluvilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta ilmoitusta sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Ilmoitukset tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle 29.8.2017 mennessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liite 2; Sidonnaisuusilmoituslomake
Liite 3; Rekisteriseloste pvm 7.8.2017

-----------------------------------


SIDONNAISUUSREKISTERIN LAATIMINEN SEKÄ ILMOITTAMINEN VALTUUSTOLLE Tark.ltk 11 §
29.8.2017


Tarkastuslautakunta on pyytänyt sidonnaisuusilmoitukset 29.8.2017 mennessä.

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta käsittelee saapuneet ilmoitukset ja laatii niiden perusteella
sidonnaisuusrekisterin sekä ilmoittaa sen kunnanvaltuustolle.

Sidonnaisuusrekisteri ja rekisteriseloste julkaistaan kunnan internet –sivuilla kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------------

SIDONNAISUUSREKISTERIN LAATIMINEN SEKÄ ILMOITTAMINEN VALTUUSTOLLE

Tarkastuslautakunnan ilmoitus sidonnaisuusrekisteristä annetaan kokouksessa.
Liitteet; Rekisteriseloste pvm 7.8.2017

Kokouksessa annettiin tarkastuslautakunnan päätösehdotus ja se liitettiin pöytäkirjaan.


Kvalt 26 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet; Sidonnaisuusrekisteri 29.8.2017
                    Rekisteriseloste 7.8.2017


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 27 § Päätös:
                    
Kiireellisiä asioita ei ollut.


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 28 § Päätös:

Ilmoitettiin muistutuksena valtuutetuille kutsu koulun vihkiäistilaisuuteen 1.9.2017.


LUHANGAN KUNTA                    

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Asiat § 24, 26, 27, 28
Kiellon peruste:
Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusosoitus, kunnallisasiat

Asiat 23, 25

Valitusviranomainen ja valitusoikeus
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Muutoksenhaun maksu
Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 250 euroa.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
                    
Valitusaika
Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuntalain 140 § mukaisesti. Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm 5.9.2017.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisena.

Valituksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-misesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe- valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00–16.15


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
31.8.2017
                    33
2017-2021


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto