Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 8.6.2017
§
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajat
3 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali
4 Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali valtuusto-kaudelle 2017-2021
5 Kunnanhallituksen vaali ja toimikausi
6 Keskusvaalilautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
7 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali
8 Jyväskylän käräjäoikeuden lautamiesten vaali valtuustokaudelle 2017-2021
9 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali valtuustokaudelle 2017-2021
10 Rakennuslautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
11 Sivistyslautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
12 Sysmän koulutuslautakunnan luhankalaisen jäsenen vaali v. 2017-2021
13 Perusturvalautakunnan vaali
14 Tarkastuslautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
15 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali valtuustokaudelle 2017-20121
16 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali
17 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan vaali v.2017-2021
18 Keski-Suomen liiton edustajainkokouksen edustajan vaali
19 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
20 Palkkiosäännön uudistaminen
21 Kiireelliset asiat / Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan alaisen ympäristöterveysjaoston varajäsenen vaali
22 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 1 §
                    
Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 31.5.2017 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 31.5.2017.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Puheenjohtajana tässä päätöskohdassa toimi kunnanvaltuuston vanhimpana jäsenenä valtuutettu Tauno Dammert.

Esitys:
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 1 - 22

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 2 §
Puheenjohtajana tässä päätöskohdassa toimi kunnanvaltuuston vanhimpana jäsenenä valtuutettu Tauno Dammert.
                    
Pöytäkirja tarkastetaan 12.6.2017

Esitys:
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Vilkman ja Aki Virtaniemi.


KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ I JA II VARAPUHEENJOHTAJAN
VAALI

Khall 73 §
29.5.2017
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee itselleen valtuustokaudelle 2017 - 2021 puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------

Puheenjohtajana tässä päätöskohdassa toimi kunnanvaltuuston vanhimpana jäsenenä valtuutettu Tauno Dammert.

Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys:
Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Martti Viinikainen ja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajaksi valitaan Eino Polvela.

Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys:
Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajaksi valitaan Heikki Kiviniemi.

Kvalt 3 § Päätös:

Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Martti Viinikainen (Kesk.), I varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Kiviniemi (Kok.) ja II varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Eino Polvela (Kesk.).


KUNNANVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 74 §
29.5.2017                    
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten kolmejäsenisen vaalilautakunnan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee itselleen suhteellistenvaalien vaalilautakunnan toimikaudekseen ja valitsee heistä vaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:
Keskustan valtuustoryhmän esitys: Pirkko Vilkman, samalla puheenjohtajaksi, varalla Marjo Merivirta.
Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys: Pertti Seimola, samalla varapuheenjohtajaksi, varalla Marita Heimonen.
SDP:n valtuustoryhmän esitys: Kimmo Laine ja varalla Eija Helen

Kvalt 4 § Päätös:
Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin yksimielisesti:
Pirkko Vilkman, puheenjohtaja                    varalla Marjo Merivirta
Pertti Seimola, varapuheenjohtaja varalla Marita Heimonen
Kimmo Laine                    varalla Eija Helen


KUNNANHALLITUKSEN VAALI JA TOIMIKAUSI

Khall 75 §
                    
29.5.2017
Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikaudesta päätetään kuntalain 32 §:n mukaisesti. Vaalikelpoisuus määräytyy kuntalain 10 luvun 73 §:n mukaan.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee valtuustokaudelle 2017 – 2021 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
                    
Päätös:
                    Päätösehdotus hyväksyttiin.                    

----------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys:
Tuomo Kärnä, samalla puheenjohtaja                    varalla Risto Masalin
Marjo Merivirta                    varalla Marja Leena Nurminen¨
Pirkko Vilkman                    varalla Erika Lahtinen
Tauno Dammert                    varalla Hannu Inkeroinen

Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys:
Hilkka Weijo                    varalla Marita Heimonen
Aki Virtaniemi                    varalla Pertti Seimola

SDP:n valtuustoryhmän esitys:
Kimmo Laine, samalla varapuheenjohtaja                    varalla Eija Helen

Kvalt 5 § Päätös:


Kunnanhallitukseen valittiin yksimielisesti:

Tuomo Kärnä, puheenjohtaja                    varalla Risto Masalin
Kimmo Laine, varapuheenjohtaja                    varalla Eija Helen
Tauno Dammert, jäsen                    varalla Hannu Inkeroinen
Marjo Merivirta, jäsen                    varalla Marja Leena Nurminen
Hilkka Weijo, jäsen                    varalla Marita Heimonen
Pirkko Vilkman, jäsen                    varalla Erika Lahtinen
Aki Virtaniemi, jäsen                    varalla Pertti Seimola


KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 76 §
29.5.2017                    
                    Vaalilain 13 §: ”Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
                    keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
                    varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
                    joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjes-
                    tykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

                    Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnas-
                    sa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

                    Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuk-
                    sen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi
                    osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.”

                    Menettely kunnan keskusvaalilautakunnan valitsemiseksi:

                    Ennen kuin valtuusto ryhtyy suorittamaan kunnan keskusvaalilautakunnan
                    vaalia, valtuuston on päätettävä montako varajäsentä valitaan. Sääntö sanoo
                    vain, että on valittava tarpeellinen määrä varajäseniä kuitenkin vähintään
                    viisi. Käytännössä on useimmiten valittu juuri viisi varajäsentä.

                    Tämän jälkeen kunnan keskusvaalilautakunnan valitsemiseksi:
                    1) toimitetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
                    2) toimitetaan kolmen jäsenen vaali
                    3) toimitetaan varajäsenten vaali
                    4) päätetään varajäsenten järjestyksestä

                    Kunnanjohtajan ehdotus:

                    Kunnanhallitus ehdottaa , että valtuusto suorittaa kunnan keskusvaalilauta-
                    kunnan vaalin valtuustokaudelle 2017-2021 edellä selostetulla tavalla.

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:


Keskustan valtuustoryhmän esitys:
Markku Huuskola jäsen ja samalla varapuheenjohtaja                    
Pirkko Sievänen, jäsen                    

Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys:
Veli Koskinen, jäsen ja samalla puheenjohtaja                    
Marita Heimonen, jäsen                    

SDP:n valtuustoryhmän esitys:
Antti Huttunen, jäsen

Ryhmien yhteisenä esityksen varajäsenet ottojärjestyksen mukaan:

Kari Helenius
Pirkko Hietanen
Reino Väänänen
Tauno Dammert
Marja-Terttu Huuskola


Kvalt 6 § Päätös:

Keskusvaalilautakuntaan valittiin yksimielisesti:
Veli Koskinen, puheenjohtaja                    
Markku Huuskola, varapuheenjohtaja
Marita Heimonen, jäsen                    
Antti Huttunen, jäsen
Pirkko Sievänen, jäsen                    

Varajäsenet ottojärjestyksen mukaan:
Kari Helenius
Pirkko Hietanen
Reino Väänänen
Tauno Dammert
Marja-Terttu Huuskola


POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN

Khall 77 §
29.5.2017                    
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan Poliisihallitus on vahvistanut Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenmääräksi 51 henkilöä. Näistä viisi on Tampereen kaupungin edustajia ja kaksi on Jyväskylän kaupungin edustajia. Muut kunnat nimeävät neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja tälle varahenkilön. Jäsenet valitaan toimikaudelle 2017-2020.
                    
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee varsinaisen jäsenen ja varajäsenen poliisin neuvottelukuntaan valtuustokaudelle 2017- 2021.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys: Tuomo Kärnä, varsinainen jäsen

Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys: Marita Heimonen, varajäsen.


Kvalt 7 § Päätös:

Valittiin neuvottelukunnan jäseneksi yksimielisesti Tuomo Kärnä, varalla Marita Heimonen.


JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 78 §
                    
29.5.2017
Luhangan kunnasta valitaan yksi lautamies Jyväskylän käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden lautamiehet toimivat myös maaoikeuden (Kuopion käräjäoikeus) lautamiehinä. Lautamiehen valinnassa on kiinnitettävä huomiota käräjäoikeuslain 6 §:ään kokonaisuudessaan. Lain ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti: ”Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä”.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valitun tulee antaa sidonnaisuusilmoitus.
                    
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee käräjäoikeuteen yhden lautamiehen valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys: Tuomo Kärnä

Kvalt 8 § Päätös:

Valittiin lautamieheksi yksimielisesti Tuomo Kärnä.


MAANJAKOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI VALTUUSTOKAUDLLE 2017-2021

Khall 79 §
29.5.2017                    
                    Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita
                    kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimi-
                    kautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin
                    perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö.
                    
                    Kunnanjohtajan ehdotus:

                    Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kuusi uskottua
                    miestä maanjakotoimituksia varten valtuustokaudelle 2017-2021

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------------

Kokouksessa annetut valtuustoryhmien esitykset:

Hilkka Virtanen
Hannu Inkeroinen
Vesa Saari
Juha Kärnä
Tero Karppinen
Kimmo Laine

Kvalt 9 § Päätös:

Valittiin yksimielisesti uskotuiksi miehiksi:
Hilkka Virtanen
Hannu Inkeroinen
Vesa Saari
Juha Kärnä
Tero Karppinen
Kimmo Laine


RAKENNUSLAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 80 §
                    
29.5.2017
Hallintosäännön mukaan lautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen. Vaalikelpoisuus lautakuntaan määräytyy kuntalain 10 luvun 74 §:n mukaan.
                    
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee rakennuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 puheenjohtajan sekä neljä jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja määrää lautakuntaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys:
Tauno Dammert, samalla puheenjohtaja                    varalla Hannu Inkeroinen
Ari Ikonen, jäsen                    varalla Risto Masalin
Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys:
Pertti Seimola, samalla varapuheenjohtaja varalla Kari Helenius
Pirjo Lehtinen, jäsen                    varalla Vesa Saari
SDP:n valtuustoryhmän esitys:
Eila Virtanen, jäsen                    varalla Janne Solatie


Kvalt 10 § Päätös:

Valittiin rakennuslautakuntaan yksimielisesti:
Tauno Dammert, puheenjohtaja                    varalla Hannu Inkeroinen
Pertti Seimola, varapuheenjohtaja                    varalla Kari Helenius
Ari Ikonen, jäsen                    varalla Risto Masalin
Pirjo Lehtinen, jäsen                    varalla Vesa Saari
Eila Virtanen, jäsen                    varalla Janne Solatie


SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 81 §
                    
29.5.2017                    
Hallintosäännön mukaan lautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen. Vaalikelpoisuus lautakuntaan määräytyy kuntalain 10 luvun 74 §:n mukaan.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 puheenjohtajan sekä neljä jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja määrää lautakuntaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------------


Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys:
Markku Huuskola, samalla varapuheenjohtaja varalla Hannu Inkeroinen
Marja-Leena Nurminen, jäsen                    varalla Erika Lahtinen
Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys:
Aki Virtaniemi, samalla puheenjohtaja                    varalla Kaija Sipilä
Marika Masalin-Weijo                    varalla Pertti Seimola
SDP:n valtuustoryhmän esitys:
Sami Talpio, jäsen                    varalla Pilvi Talpio


Kvalt 11 § Päätös:

Valittiin sivistyslautakuntaan yksimielisesti:

Aki Virtaniemi, puheenjohtaja                    varalla Kaija Sipilä
Markku Huuskola, varapuheenjohtaja                    varalla Hannu Inkeroinen
Marika Masalin-Weijo                    varalla Pertti Seimola
Marja-Leena Nurminen, jäsen                    varalla Erika Lahtinen
Sami Talpio, jäsen                    varalla Pilvi Talpio


SYSMÄN KOULUTUSLAUTAKUNNAN LUHANKALAISEN JÄSENEN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 82 §
                    
29.5.2017                    
                    Sysmän koulutuslautakuntaan valitaan yksi luhankalainen jäsen ja hänelle
                    henkilökohtainen varajäsen.

                    Kunnanjohtajan ehdotus:

                    Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Sysmän koulutuslauta-
                    kuntaan yhden luhankalaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen valtuustokaudelle
                    2017 - 2021.

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys: Susanna Huuskola, varalla Markku Huuskola

Kvalt 12 § Päätös:


Valittiin yksimielisesti Sysmän koulutuslautakuntaan:

Susanna Huuskola, varalla Markku Huuskola


PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI

Khall 83 §
                    
29.5.2017                    

Hallintosäännön mukaan lautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen. Vaalikelpoisuus lautakuntaan määräytyy kuntalain 10 luvun 74 §:n mukaan.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntaan siihen asti kunnes toiminta siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen puheenjohtajan sekä neljä jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja määrää lautakuntaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:

Keskustan valtuustoryhmän esitys:
Pirkko Vilkman, samalla puheenjohtaja                    varalla Marjo Merivirta
Risto Masalin , jäsen                    varalla Tauno Dammert
Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys:
Hilkka Weijo, samalla varapuheenjohtaja varalla Marita Heimonen
Ossi Rikkola, jäsen                    varalla Heikki Kiviniemi
SDP:n valtuustoryhmän esitys:
Eija Helen, jäsen                    varalla Emma Karppinen


Kvalt 13 § Päätös:

Valittiin perusturvalautakuntaan yksimielisesti:

Pirkko Vilkman, puheenjohtaja                    varalla Marjo Merivirta
Hilkka Weijo, varapuheenjohtaja                    varalla Marita Heimonen
Eija Helen, jäsen                    varalla Emma Karppinen
Risto Masalin , jäsen                    varalla Tauno Dammert
Ossi Rikkola, jäsen                    varalla Heikki Kiviniemi


TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 84 §
                    
29.5.2017
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
                    
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3?momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee tarkastuslautakunnan toimikaut-taan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------


Kokouksessa annetut esitykset:


Keskustan valtuustoryhmän esitys:
Eino Polvela, samalla puheenjohtaja                    varalla Ari Ikonen
Pirkko Sievänen, jäsen                    varalla Marja-Leena Nurminen
Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys:
Heikki Kiviniemi, samalla varapuheenjohtaja                    varalla Vesa Saari
Pirjo Lehtinen, jäsen                    varalla Ossi Rikkola                    
SDP:n valtuustoryhmän esitys:
Kai Kalho, jäsen                    varalla Jukka Heinonen


Kvalt 13 § Päätös:

Valittiin tarkastuslautakuntaan yksimielisesti:

Eino Polvela, puheenjohtaja                    varalla Ari Ikonen
Heikki Kiviniemi, varapuheenjohtaja                    varalla Vesa Saari
Kai Kalho, jäsen                    varalla Jukka Heinonen
Pirjo Lehtinen, jäsen                    varalla Ossi Rikkola                    
Pirkko Sievänen, jäsen                    varalla Marja-Leena Nurminen


JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENEN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 85 §
                    
29.5.2017
Yhtymävaltuustoon valitaan Luhangasta yksi jäsen ja tälle varajäsen.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------

Valtuustoryhmien esityksessä huomioitiin puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöjen neuvottelutulos.

Kvalt 15 § Päätös:

Valittiin yksimielisesti Tuomo Kärnä, varalle Ari Ikonen


KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON
JÄSENEN VAALI .

Khall 86 §
                    
29.5.2017                    
Yhtymävaltuustoon valitaan Luhangasta yksi jäsen ja tälle varahenkilö.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee sairaanhoitopiirin yhtymä-valtuustoon yhden jäsenen ja tälle varahenkilön siihen asti kunnes toiminta siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------

Valtuustoryhmien esityksessä huomioitiin puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöjen neuvottelutulos.

Kvalt 16 § Päätös:

Valittiin yksimielisesti Martti Viinikainen (Kesk.), varalla Pirkko Vilkman (Kesk.)


SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VAALI VALTUUSTO-KAUDELLE 2017-2021

Khall 87 §
                    
29.5.2017
                    Yhtiökokoukseen valitaan Luhangasta yksi edustaja ja tälle varahenkilö.

                    Kunnanjohtajan ehdotus:
                    
                    Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n
                    yhtiökokousedustajan ja tälle varahenkilön valtuustokaudelle 2017-2021

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------------

Kokouksessa annetut esitykset:

Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys: Veli Koskinen, varalle Heikki Kiviniemi.

Kvalt 17 § Päätös:

Valittiin yksimielisesti Veli Koskinen, varalla Heikki Kiviniemi.


KESKI-SUOMEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAN VAALI

Khall 88 §
                    
29.5.2017
Keski-Suomen liiton edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston. Keski-Suomen liiton perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa neljää tuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään 40,6% rajoittamattomasta kokonaisedustajama?a?ra? (liite 1). Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöt ovat neuvotelleet edustajainkokouksen ja sen valitseman maakuntavaltuuston jäsenten nimeämisestä. Näiden neuvottelujen tuloksena on syntynyt kuntavaalien 2017 maakuntatason tulosta kunnioittava suositus kuntakohtaisista edustajainkokouspaikoista, joka täyttää myös sukupuolten tasa-arvon vaateet (liite 2). Piirijärjestöjen suosituksena on, että kunnat nimeäisivät jo edustajainkokoukseen edustajan, joka valitaan maakuntavaltuustoon.


Luhangasta valitaan yksi edustaja ja yksi varaedustaja.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se nimeää Keski-Suomen liiton edustajain-kokoukseen yhden edustajan ja yhden varaedustajan ja että nimetty henkilö valitaan samalla maakuntavaltuustoon.                    
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------

Valtuustoryhmien esityksessä huomioitiin puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöjen neuvottelutulos.

Kvalt 18 § Päätös:

Valittiin yksimielisesti Aki Virtaniemi (Kok) ja varalle Kimmo Laine (SDP).


KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Khall 89 §
29.5.2017
Luhangan kunnalla on ollut kahdeksan kunnan muodostaman Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnassa yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Järjestämistoimikunnan muodostumisessa tulee huomioida toimikunnan edustavuus jäsenkuntien luottamuselinten mukaan sekä tasa-arvolain vaatimukset, joten ehdolle asettaminen tapahtuu keskitetyn ohjeistuksen mukaan ja siten jäsenten valinnassa tulee varautua eri vaihtoehtojen mahdollisuuteen.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen siihen asti kunnes toiminta siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------
Valtuustoryhmien esityksessä huomioitiin puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöjen neuvottelutulos.

Kvalt 19 § Päätös:
Valittiin yksimielisesti Hilkka Weijo (Kok.) ja järjestämistoimikunnan keskusta-laiseksi varajäseneksi Pirkko Vilkman (Kesk.)


PALKKIOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Khall 90 §
29.5.2017
Kunnan palkkiosääntö on vuodelta 2009. Palkkiosääntöä voidaan pitää sääntöperusteena sekä myös palkkioiden tason osalta vanhentuneena. Kunnanvaltuuston hyväksymä uusi hallintosääntö sekä edessä oleva maakuntahallinnon muodostuminen tulevat vaikuttamaan myös kunnallisten luottamustoimien sisältöön ja laajuuteen sekä paikalliseen päätöksentekoon.

Edellä olevaan perustuen on laadittu uusi palkkiosääntö, johon on tehty eräitä tekstimuutoksia ja suoritettu palkkioiden tasokorotus kautta linjan. Tarkoitus on, että uusi palkkiosääntö tulisi voimaan uuden valtuuston ensimmäisestä kokouksesta alkaen eli 8.6.2017 lukien.

Liitteet;
Palkkiosääntö 2009
Palkkiosääntöehdotus 2017


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnalle uuden palkkiosäännön liitteenä olevan esityksen mukaisena.
Liite; Palkkiosääntöehdotus 2017

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------------------

Kvalt 20 § Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti uusi palkkiosääntö.
Liite; Palkkiosääntöehdotus 2017


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 21 § Päätös:
                    
Kunnanjohtajan ehdotuksesta esitettiin kiireellisenä käsiteltäväksi Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan alaisen ympäristöterveysjaoston luhankalaisen vara-jäsenen vaali. Merkitty Keskustan edustajalle.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi ja valitsi yksimielisesti jaoston varajäseneksi Tauno Dammertin.


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 22 § Päätös:

Kunnanjohtaja ilmoitti seuraavista asioista:
Kunnanvaltuuston iltakoulu Kylätalolla verkkoyhteytenä keskiviikkona 14.6. klo 16.15 alkaen.
Tammijärven Marttayhdistys 100-vuotta sunnuntaina 18.6.2017 ohjelman mukaisena alkaen klo 9.00. Kunnan tervehdyksen tilaisuudessa esittää kunnanvaltuuston puheenjohtaja.
Kunnanhallituksen kokous maanantaina 19.6. klo 18.00 alkaen.


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
8.6.2017
                    26
2017-2021


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto