Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 29.5.2017
§
73 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali
74 Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali valtuusto-kaudelle 2017-2021
75 Kunnanhallituksen vaali ja toimikausi
76 Keskusvaalilautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
77 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen vaali
78 Jyväskylän käräjäoikeuden lautamiesten vaali valtuustokaudelle 2017-2021
79 Maanjakotoimitusten uskottujen miesten vaali valtuustokaudelle 2017-2021
80 Rakennuslautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
81 Sivistyslautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
82 Sysmän koulutuslautakunnan luhankalaisen jäsenen vaali v. 2017-2021
83 Perusturvalautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
84 Tarkastuslautakunnan vaali valtuustokaudelle 2017-2021
85 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen vaali valtuustokaudelle 2017-20121
86 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston
jäsenen vaali
87 Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajan vaali v.2017-2021
88 Keski-Suomen liiton edustajainkokouksen edustajan vaali
89 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
Palkkiosäännön uudistaminen
90 Kaavoitushakemus / Visaranta sekä siihen liittyvät maa- ja mahdolliset vesialueet
91 Poikkeamishakemus / Santtusalo 435-401-2-311
92 Tablet –laitteiden poistaminen käytöstä
93 Kunnanvaltuuston 17.5.2017 päätösten täytäntöönpano
94 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2017
95 Kunnanhallitukselle saapunut posti


KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ I JA II VARAPUHEENJOHTAJAN
VAALI

Khall 73 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee itselleen valtuustokaudelle 2017 - 2021 puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANVALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 74 §
                    
Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten kolmejäsenisen vaalilautakunnan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee itselleen suhteellistenvaalien vaalilautakunnan toimikaudekseen ja valitsee heistä vaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSEN VAALI JA TOIMIKAUSI

Khall 75 §
                    

Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikaudesta päätetään kuntalain 32 §:n mukaisesti. Vaalikelpoisuus määräytyy kuntalain 10 luvun 73 §:n mukaan.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee valtuustokaudelle 2017 – 2021 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
                    
Päätös:
                    Päätösehdotus hyväksyttiin.                    

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 76 §
                    
                    Vaalilain 13 §: ”Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
                    keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
                    varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
                    joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjes-
                    tykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

                    Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnas-
                    sa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

                    Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuk-
                    sen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi
                    osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.”

                    Menettely kunnan keskusvaalilautakunnan valitsemiseksi:

                    Ennen kuin valtuusto ryhtyy suorittamaan kunnan keskusvaalilautakunnan
                    vaalia, valtuuston on päätettävä montako varajäsentä valitaan. Sääntö sanoo
                    vain, että on valittava tarpeellinen määrä varajäseniä kuitenkin vähintään
                    viisi. Käytännössä on useimmiten valittu juuri viisi varajäsentä.

                    Tämän jälkeen kunnan keskusvaalilautakunnan valitsemiseksi:
                    1) toimitetaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
                    2) toimitetaan kolmen jäsenen vaali
                    3) toimitetaan varajäsenten vaali
                    4) päätetään varajäsenten järjestyksestä

                    Kunnanjohtajan ehdotus:

                    Kunnanhallitus ehdottaa , että valtuusto suorittaa kunnan keskusvaalilauta-
                    kunnan vaalin valtuustokaudelle 2017-2021 edellä selostetulla tavalla.

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN

Khall 77 §
                    
Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan Poliisihallitus on vahvistanut Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenmääräksi 51 henkilöä. Näistä viisi on Tampereen kaupungin edustajia ja kaksi on Jyväskylän kaupungin edustajia. Muut kunnat nimeävät neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja tälle varahenkilön. Jäsenet valitaan toimikaudelle 2017-2020.
                    
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee varsinaisen jäsenen ja varajäsenen poliisin neuvottelukuntaan valtuustokaudelle 2017- 2021.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 78 §
                    

Luhangan kunnasta valitaan yksi lautamies Jyväskylän käräjäoikeuteen. Käräjäoikeuden lautamiehet toimivat myös maaoikeuden (Kuopion käräjäoikeus) lautamiehinä. Lautamiehen valinnassa on kiinnitettävä huomiota käräjäoikeuslain 6 §:ään kokonaisuudessaan. Lain ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti: ”Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä”.

Käräjäoikeuden lautamieheksi valitun tulee antaa sidonnaisuusilmoitus.
                    
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee käräjäoikeuteen yhden lautamiehen valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


MAANJAKOTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI VALTUUSTOKAUDLLE 2017-2021

Khall 79 §
                    
                    Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita
                    kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimi-
                    kautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin
                    perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö.
                    
                    Kunnanjohtajan ehdotus:

                    Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kuusi uskottua
                    miestä maanjakotoimituksia varten valtuustokaudelle 2017-2021

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


RAKENNUSLAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 80 §
                    

Hallintosäännön mukaan lautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen. Vaalikelpoisuus lautakuntaan määräytyy kuntalain 10 luvun 74 §:n mukaan.
                    
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee rakennuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 puheenjohtajan sekä neljä jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja määrää lautakuntaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 81 §
                    
                    
Hallintosäännön mukaan lautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen. Vaalikelpoisuus lautakuntaan määräytyy kuntalain 10 luvun 74 §:n mukaan.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 puheenjohtajan sekä neljä jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja määrää lautakuntaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

                    


SYSMÄN KOULUTUSLAUTAKUNNAN LUHANKALAISEN JÄSENEN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 82 §
                    
                    Sysmän koulutuslautakuntaan valitaan yksi luhankalainen jäsen ja hänelle
                    henkilökohtainen varajäsen.

                    Kunnanjohtajan ehdotus:

                    Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Sysmän koulutuslauta-
                    kuntaan yhden luhankalaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen valtuustokaudelle
                    2017 - 2021.

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


PERUSTURVALAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 83 §
                    
                    

Hallintosäännön mukaan lautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen. Vaalikelpoisuus lautakuntaan määräytyy kuntalain 10 luvun 74 §:n mukaan.

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee perusturvalautakuntaan siihen asti kunnes toiminta siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen puheenjohtajan sekä neljä jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja määrää lautakuntaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla kunnanhallituksen jäsen.


Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.

                    


TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 84 §
                    

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
                    
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) kunnanhallituksen jäsen;
2) pormestari ja apulaispormestari;
3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3?momentissa tarkoitettu läheinen;
4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee tarkastuslautakunnan toimikaut-taan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENEN VAALI VALTUUSTOKAUDELLE 2017-2021

Khall 85 §
                    

Yhtymävaltuustoon valitaan Luhangasta yksi jäsen ja tälle varajäsen.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON
JÄSENEN VAALI.

Khall 86 §
                    
                    
Yhtymävaltuustoon valitaan Luhangasta yksi jäsen ja tälle varahenkilö.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee sairaanhoitopiirin yhtymä-valtuustoon yhden jäsenen ja tälle varahenkilön siihen asti kunnes toiminta siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VAALI VALTUUSTO-KAUDELLE 2017-2021

Khall 87 §
                    
                    Yhtiökokoukseen valitaan Luhangasta yksi edustaja ja tälle varahenkilö.

                    Kunnanjohtajan ehdotus:
                    
                    Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee Suur-Savon Sähkö Oy:n
                    yhtiökokousedustajan ja tälle varahenkilön valtuustokaudelle 2017- 2021

                    Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


KESKI-SUOMEN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAN VAALI

Khall 88 §
                    

Keski-Suomen liiton edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston. Keski-Suomen liiton perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa neljää tuhatta asukasta kohti, kuitenkin enintään 40,6% rajoittamattomasta kokonaisedustajama?a?ra? (liite 1). Kullekin edustajalle valitaan varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Puolueiden Keski-Suomen piirijärjestöt ovat neuvotelleet edustajainkokouksen ja sen valitseman maakuntavaltuuston jäsenten nimeämisestä. Näiden neuvottelujen tuloksena on syntynyt kuntavaalien 2017 maakuntatason tulosta kunnioittava suositus kuntakohtaisista edustajainkokouspaikoista, joka täyttää myös sukupuolten tasa-arvon vaateet (liite 2). Piirijärjestöjen suosituksena on, että kunnat nimeäisivät jo edustajainkokoukseen edustajan, joka valitaan maakuntavaltuustoon.


Luhangasta valitaan yksi edustaja ja yksi varaedustaja.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se nimeää Keski-Suomen liiton edustajain-kokoukseen yhden edustajan ja yhden varaedustajan ja että nimetty henkilö valitaan samalla maakuntavaltuustoon.                    
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Khall 89 §

Luhangan kunnalla on ollut kahdeksan kunnan muodostaman Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnassa yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Järjestämistoimikunnan muodostumisessa tulee huomioida toimikunnan edustavuus jäsenkuntien luottamuselinten mukaan sekä tasa-arvolain vaatimukset, joten ehdolle asettaminen tapahtuu keskitetyn ohjeistuksen mukaan ja siten jäsenten valinnassa tulee varautua eri vaihtoehtojen mahdollisuuteen.

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen siihen asti kunnes toiminta siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


PALKKIOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Khall 90 §

Kunnan palkkiosääntö on vuodelta 2009. Palkkiosääntöä voidaan pitää sääntöperusteena sekä myös palkkioiden tason osalta vanhentuneena. Kunnanvaltuuston hyväksymä uusi hallintosääntö sekä edessä oleva maakuntahallinnon muodostuminen tulevat vaikuttamaan myös kunnallisten luottamustoimien sisältöön ja laajuuteen sekä paikalliseen päätöksentekoon.

Edellä olevaan perustuen on laadittu uusi palkkiosääntö, johon on tehty eräitä tekstimuutoksia ja suoritettu palkkioiden tasokorotus kautta linjan. Tarkoitus on, että uusi palkkiosääntö tulisi voimaan uuden valtuuston ensimmäisestä kokouksesta alkaen eli 8.6.2017 lukien.

Liitteet;
Palkkiosääntö 2009
Palkkiosääntöehdotus 2017


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnalle uuden palkkiosäännön liitteenä olevan esityksen mukaisena.
Liite; Palkkiosääntöehdotus 2017

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KAAVOITUSHAKEMUS / VISARANTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄT MAA- JA MAHDOL-LISET VESIALUEET

Khall 91 §

Veli Tölli esittää asemakaavan laatimista omistamalleen kiinteistölle Visaranta Rno 435-402-2-589 sekä siihen liittyvät maa- ja mahdolliset vesialueet. Kaavan laatimisesta alueelle on käyty alustava neuvottelu 20.3.2017 (muistio).

Kaavoitushakemuksessa ja mainitussa neuvottelussa on viitattu tuolloin laadittavana olleeseen Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaan. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 9.3.2017. Kaavan hyväksymispäätöksestä on kuitenkin valitettu hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole lainvoimainen. Edellä olevasta johtuen kaavan laatimisen yhteydessä tulee selvittää alueen yleiskaavallinen tilanne suhteessa kaavoitushakemuksessa esitettyyn asemakaavan laatimiseen ja sen tavoitteisiin.

Alueella on voimassa v. 1996 rantaosayleiskaava ja siten kaavoitushakemuksen liitteenä olevat ote Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavasta ja yleiskaavamerkinnöistä eivät voi toimia kaavoitushakemuksen liitteinä, eikä niihin voi tässä yhteydessä vedota.

Kaavoituksen käynnistyminen edellyttää täydennettyä kaavoitushakemusta, josta ilmenee kaavoituksen ajantasaiset lähtökohdat ja kaavoituksen tavoitteet, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä näihin pohjautuva luonnos vireilletulokuulutuksesta.

Alustavassa neuvottelussa (20.3.2017) on kunnan puolesta esitetty seuraavat edellytykset kaavan laatimiselle:
1. Maanomistaja suunnittelee ja rakentaa suunnitellun asemakaava-alueen tiet ja kunnallistekniikan (sis. vesi- ja viemäriverkosto pumppaamoineen).

2. Maanomistaja suunnittelee ja rakentaa lisäksi kaava-alueelle johtavan liityntäyhteyden Pahkakujalta sekä sen kunnallistekniikan (sis. vesi- ja viemäriverkosto pumppaamoineen) kunnan ilmoittamasta liittymäpisteestä alkaen.

3. Edellä olevan lisäksi, maanomistaja maksaa kunnalle maankäyttömaksua. Kunta ilmoittaa maankäyttösopimukseen liittyvän maankäyttömaksun suuruuden kaavoituksen hakuvaiheessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Alueen kaavoituksesta laaditaan kaavoitus- ja maankäyttösopimus, johon tulee ainakin seuraavat kohdat:

1. Maanomistaja suunnittelee ja rakentaa suunnitellun asemakaava-alueen tiet ja kunnallistekniikan (sis. vesi- ja viemäriverkosto pumppaamoineen).

2. Maanomistaja suunnittelee ja rakentaa lisäksi kaava-alueelle johtavan liityntäyhteyden Pahkakujalta sekä alueelle johtavan kunnallistekniikan (sis. vesi- ja viemäriverkosto pumppaamoineen) kunnan ilmoittamasta liittymäpisteestä alkaen.

3. Maanomistaja maksaa kunnalle maankäyttömaksua. Kunnanhallitus päättää kokouksessa maankäyttömaksun suuruuden ja käynnistää kaavoituksen sen jälkeen, kun hakijan kanssa on laadittu ja hyväksytty kaavoitus- ja maankäyttösopimus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätöskohdissa 1 ja 2 mainitun suunnittelun ja rakentamisen tulee täyttää INFRA RYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakentamistapaa. Maankäyttömaksun suuruudeksi päätettiin 40 000 € (Liite).


POIKKEAMISHAKEMUS / SANTTUSALO 435-401-2-311
Khall 92 §
Poikkeamislupaa haetaan kiinteistölle Santtusalo 435-401-2-311. Tarkoituksena on rakentaa 20 m2 aitta. Hakemuksessa on kysymys poikkeamisesta rantaosayleiskaavassa määrätyn rakennuksen etäisyydestä rantaan ja ylitys enimmäis- kerrosalasta talousrakennusten suhteen. Alueelle on rakennettu loma-asunto (67 m2), venekatos/mönkijätalli (18 m2), rantasauna (25 m2), aitta (10 m2), aitta (17 m2). Rakennusoikeutta on käytetty 137 kem2 Tilan pinta-ala on 1,52 ha.
Naapureiden kuuleminen suoritettu hakijan toimesta ja heillä ei ole ollut asian suhteen huomautettavaa.

Kunnalla on MRL 171, 1 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeamishakemuksen käsittely ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Santtusalo 435-401-2-311 hakijana kiinteistön omistajat. Poikkeaminen myönnetään MRL 171,1 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös:
Asian käsittely siirrettiin tarkentavan tonttikatselmuksen johdosta seuraavaan kokoukseen.


TABLET - LAITTEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Khall 93 §

Kunnalle on hankittu kunnanhallituksen, valtuuston puheenjohtajiston sekä hallituksen esittelijän käyttöön tablet –laitteita v. 2014, yhteensä 11 kpl. Hankinta on toteutettu operaattorin sopimusrahoituksella ja laitteet on maksettu sopimusaikana. Kunnan poistosuunnitelman mukaan mainittuja laitteita vastaavan irtaimen käyttöomaisuuden poistoaika on kolme vuotta. Hankinnan rahoituksen ja poistosuunnitelman näkökulmasta laitteiden tasearvo on 0 €.

Puheenjohtajistossa sekä hallituksessa on luottamushenkilöitä, jotka luopuvat luottamustehtävistä kuluvalla valtuustokaudella. Tarkoituksenmukaista on luovuttaa tablet –laitteet ilman sim-korttia nykyisille haltijoilleen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus luovuttaa korvauksetta tablet –laitteet ilman sim-korttia luottamus-tehtävistä pois jääville luottamushenkilöille, jotka ovat toimineet mainittujen laitteiden haltijoina vuosina 2014-2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANVALTUUSTON 17.5.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 94 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 17.5.2017 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.3.2017 sekä 1.1.- 30.4.2017

Khall 95 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 31.3.2017 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella.

Liite;
Toteuma 31.3.2017

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus käy asiaan liittyvän keskustelun ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Kokouksessa esitettiin myös talousarvion uusin toteuma 1.1.- 30.4.2017 ja merkittiin tiedoksi käyttötalousmenojen toteutuminen talousarvion mukaisesti.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 96 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 73,74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 93

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 93

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintaoikaisuvaatimuksen ja/tai valittaa asiasta Markkinaoikeuteen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Jäljempänä tarkempi ohje hankintaoikaisuvaatimuksesta ja valituksesta Markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
29.5.2017
                    155


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto