Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 8.5.2017
§
64 Hallintosäännön uudistaminen
65 Hyvinvointikertomus
66 Osallistuminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin
67 Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2017
68 Avustushakemus / Luhangan sotaveteraanit ry
69 Poikkeamishakemus / Havuranta 435-405-3-194
70 Kunnanhallitukselle saapunut posti
71 Kiinteistönhoitajan työsuhteen vakinaistaminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Khall 45 §
10.4.2017
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Hallintosääntö muodostuu kunnan keskeiseksi ohjausvälineeksi. Lain tarkoituksena on, että kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön eli hallintosääntöön, jolloin muita johtosääntöjä ei tarvita. Kunnan toimintaa tulee hallintosäännön lisäksi ohjaamaan strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. Laissa on erikseen annettu määräykset hallintosäännön sisällöstä.

Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Hallintosäännön tulee olla voimassa 1.6.2017 olevan lain-säädännön mukaisena. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä.

Lakiin perustuvien muodollisten vaatimusten lisäksi, uudistuksessa huomioidaan paikalliset kuntakohtaiset muutostarpeet. Lähtökohtaisesti uuden hallintosäännön perustana voidaan pitää Suomen Kuntaliiton hallintosääntömallia, täydennettynä kunnan omilla ohjaustarpeilla kuntakoko huomioon ottaen.

Aikaisemmin eri johtosäännöillä ohjatut asiat on liitetty uuteen hallintosääntöön uudistettuna tai sellaisenaan.
Liite;

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun hallintosääntöuudistuksesta ja sen keskeisistä muutoskohdista. Uusi hallintosääntö esitetään kunnanhallitukselle toukokuun ensimmäisessä kokouksessa ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että uusi hallintosääntö voi tulla voimaan lainvoimaisuus huomioiden kesäkuussa 2017.

Päätös:

Hallintosääntöluonnos ja siihen liittyvä liite keskeisin muutoskohdin annettiin hallitukselle alustavaa tutustumista varten. Hallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.


--------------------------

Khall 51 §
24.4.2017
Hallintosääntöluonnos on ollut hallituksen jäsenillä alustavasti arvioitavana. Uudistuksen olennaisia kohtia ovat voimassa olevien johtosääntöjen yhdistäminen yhteen hallintosääntöön, lautakuntien muodostaminen eli puheenjohtajien valinta ja lautakuntien jäsenten lukumäärä sekä lautakuntien ja viranhaltijoiden ratkaisuvallan määrittely.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Alustavasta hallintosääntöluonnoksesta edelleen tarkennettu hallintosääntö annetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa ja päätetään uudistuksen jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kunnanjohtaja esitti hallintosääntöluonnoksen keskeiset muutoskohdat ja keskustelun jälkeen päätettiin, että lopullinen esitys valtuustolle kunnan hallintosäännöksi annetaan seuraavassa kokouksessa.

---------------------------------

Khall 64 §
Kunnanhallituksen jäsenille lähetettiin hallintosääntöluonnos arvioitavaksi / työstettäväksi 25.4.2017. Keskeiset kohdat esitettiin kokouksessa ja tavoitteena on ennen kaikkea arvioida lautakuntien ja viranhaltijoiden ratkaisuvallan suhdetta.

Kunnanjohtaja ehdotus:

Esitys kunnan hallintosäännöksi annetaan kokouksessa.

Kokouksessa kunnanjohtaja esitti hallintosääntöön eräitä tarkennuksia ja korjauksia, jonka lisäksi muutoksia tehtiin kunnanhallituksen toimesta. Tämän jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uuden hallintosäännön kokouksessa tehtyjen tarkennusten mukaisena.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; Luhangan kunnan hallintosääntö


HYVINVOINTIKERTOMUS

Khall 65 §


Laaja hyvinvointikertomus on kunnassa valmisteltu hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Asiakirja valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Yleisesti on todettu, että hyvinvointikertomukseen valitut painopisteet toimivat tavoitteellisesti osana talousarviota ja toimialojen käyttösuunnitemaa. Näitä voidaan samalla arvioida talousarvion toteutumisen yhteydessä. Kertomuksen on laatinut perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen viranhaltijoiden muodostama työryhmä. Kertomukseen sisältyy kuntalaisten hyvinvointikysely.
Liite;
Hyvinvointikertomus

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hyvinvointikertomuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; Hyvinvointikertomus 2017


OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N MAKSULLISEEN OSAKEANTIIN


Khall 66 §

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin toteutettavasta osakeannista

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoitustilanteen turvaamiseksi osakkeenomistajat ovat 24.4.2017 yksimielisesti päättäneet maksullisesta osakeannista yhtiön omistajakunnille vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on pyytänyt kuntaa käsittelemään asian ja tekemään esityksen mukaisen päätöksen yhtiön maksulliseen osakeantiin osallistumisesta toukokuun 2017 aikana.

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 191.227 yhtiön uutta osaketta. Merkintäoikeus jakautuu osakkeenomistajakuntien kesken niiden nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa siten, että yksi osake oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen.

Osakkeiden merkintähinta on 26,15 euroa per osake, mikä jäljempänä esitetyllä tavalla yhtiön käypää arvoa vastaava merkintähinta määräytyy yhtiön rahoitustarpeen perusteella. Maksullisella osakeannilla tavoiteltava rahoitus on yhteensä viisi miljoonaa (5.000.000) euroa, mistä kunkin osakaskunnan enimmäissijoitus määräytyy omistusosuuden mukaisesti tehtävän osakemerkinnän mukaan.

Näin ollen jokaisen omistajakunnan merkitessä osakkeita sille tarjotussa enimmäismäärässä, osakeannilla ei ole vaikutusta osakkaiden suhteellisiin omistus- ja vastuuasemiin. Sen sijaan elleivät kaikki omistajakunnat merkitse osakkeita merkintäetuoikeutensa mukaisesti omistustensa mukaisessa suhteessa, merkitsemättä jättäneen suhteellinen omistusosuus laimenee, ja suhteelliset omistusosuudet kokonaisuudessaan muuttuvat.

Luhangan kunnalla on 7.967 osaketta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään saman määrän uusia osakkeita. Kunnan käyttäessä merkintäoikeutensa täysimääräisesti on merkintähinta kokonaisuudessaan 208.337,05 euroa (26,15 euroa/osake).

Uudet osakkeet tulee merkitä viimeistään 31.5.2017. Merkittyjen osakkeiden merkintähinnasta puolet (½) on maksettava viimeistään 31.8.2017 ja loppuosa viimeistään 31.3.2018. Yhtiön hallitus hyväksyy osakemerkinnän kun osakemerkintää koskeva kunnanvaltuuston päätös saa lainvoiman. Osakemerkintä rekisteröidään kaupparekisteriin – minkä jälkeen uusien osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet syntyvät – kun osakemerkintä hyväksytty ja merkityt osakkeet kokonaisuudessaan maksettu.

Osakeannin valtiontukiarviointi

Kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava EU:n valtiontukea koskevien määräysten ja säännösten noudattamisesta ja sen vuoksi selvitettävä mahdollisen valtiontuen olemassaoloa ja valtiontukisääntelyn soveltamisen edellytyksiä, sekä tarvittaessa ilmoitettava tuesta ennen sen täytäntöönpanoa EU:n komissiolle (SEUT 108 artikla).

Valtiontukisääntelyn mukaan julkiseksi tueksi ei katsota sellaista kunnan yhtiöön tekemää sijoitusta, joka on tehty yksityiseen sijoittajaan verrattavissa olevissa olosuhteissa. Osakemerkintä tulee siten toteuttaa käyvästä arvosta. Yhtiön ja osakkeen käyvän arvon määrittämiseksi Inspira on laatinut liitteenä olevan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n tulevaisuuden tuotto-odotuksiin perustuvan selvityksen (kassavirtaperusteinen arvonmääritys).

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella osakkeen merkintähinta, 26,15 euroa/osake, vastaa käypää arvoa ja on siten markkinataloustoimijaperiaatteen mukainen kysymyksessä olevalla toimialalla huomioiden yhtiön taloudellinen asema, ala ja alueen erityispiirteet.

Tehtäessä osakemerkintää koskeva päätös asianmukaisten ja riittävien taloudellisten arvioiden perusteella ja toteutettaessa kysymyksessä oleva transaktio edellä tarkoitettujen arvioiden perusteella markkinaehtojen mukaisesti, ei tällainen tavanomaisissa markkinaolosuhteissa tehty liiketoimi anna etua vastapuolelle eikä sen vuoksi ole kiellettyä tukea. Koska osakemerkintä toteutetaan edellä todetulla tavalla markkinaehdoin, EU:n valtiontukisääntely ei aseta kunnalle menettelyllisiä velvollisuuksia sen tehdessä päätöstä osakemerkinnästä eikä järjestely näin ollen edellytä SEUT 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta komissiolle.

Tuen enimmäismäärää koskevan ehdon valvominen ei kuulu sijoituksen tekevän kunnan tehtäviin, vaan ehdon täyttyminen varmistetaan valtion tukea myönnettäessä (Viestintävirasto).


Liite Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 17-kohta ja 20-kohta

- Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n arvon määritys, huhtikuu 2017/Inspira


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta päättää osallistumisesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin seuraavasti:

1. Luhangan kunta osallistuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen merkintäetuoikeuksin toteuttavaan osakeantiin merkitsemällä 7.967 kappaletta yhtiön uusia osakkeita yhteensä 208.337,05 euron merkintähintaan (26,15 euroa/osake).
2. Luhangan kunta toteaa, että kunta on päätöstä tehdessään EU:n valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla selvittänyt valtiontukimääräysten ja –säännösten mahdollista soveltuvuutta kysymyksessä olevaan sijoitukseen arvioimalla osakemerkinnän markkinaehtoisuutta komission valtiontuen käsitettä koskevan tiedonannon (2016/C262/01, 19.5.2016) mukaisesti. Käypään arvoon toteutettava Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksullinen osakemerkintä ei sisällä julkista tukea, eikä transaktio siten edellytä ennakkoilmoitusta EU:n komissiolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


JÄTEHUOLTOMAKSUJEN MAKSUUNPANOLUETTELO VUODELLE 2017
Khall 67 §
                    
Jätehuoltomaksut vuodelle 2017 ovat vakinaisen asunnon osalta 72,75 €+ alv eli yhteensä 90,21 € sekä loma-asuntojen osalta 50,85 € + alv eli yhteensä 63,05 €.
Maksuunpanoluettelossa on vakituisten asukkaiden kiinteistöjä normaalein maksu-perustein 252 kpl. Vakituisten asukkaiden loma-asuntoja on luettelossa 75 kpl ja ulkopaikkakuntalaisten loma-asuntoja 793 kpl.
Maksuunpanoluettelo, mikä on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 10.4. – 24.4.2017 esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelon vuodelle 2017.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


AVUSTUSHAKEMUS / LUHANGAN SOTAVETERAANIT RY

Khall 68 §
                    
                    

Luhangan sotaveteraanit ry on osoittanut kunnalle liitteen mukaisen avustus-hakemuksen. Kunta haluaa kunnioittaa sotiemme veteraaneja ja käytännössä myös tukea veteraaneja tarkoituksen-mukaisimmalla tavalla veteraanien vuosittain esittämien käyttötarkoitusten mukaan.
                    
Liitteenä hakemus.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Luhangan sotaveteraanit ry:lle avustusta hakemuksen mukaisesti 600 euroa. Avustus maksetaan menokohdasta 031014 4740 Avustukset yhteisöille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


POIKKEAMISHAKEMUS / HAVURANTA 435-405-3-194
Khall 69 §
Poikkeamislupaa haetaan kiinteistölle Havuranta 435-405-3-194. Tarkoituksena on laajentaa loma-asuntoa 92,5 m2. Hakemuksessa on kysymys poikkeamisesta rantaosayleiskaavassa määrätyn rakennuksen etäisyydestä rantaan ja vähäinen ylitys enimmäiskerrosalasta. Alueelle on rakennettu loma-asunto, autovaja/varasto, rantasauna. Rakennusoikeutta on hakijan ilmoituksen mukaan käytetty 160 kem2 . Tilan pinta-ala on 9,6 ha.
Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta ja heidän kannanottonsa ilmenee liitelomakkeista.

Kunnalla on MRL 171, 1 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeamishakemuksen käsittely ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa. Erityisenä syynä on mainittu vanhan loma-asunnon laajennus ja sen liittäminen kunnallistekniikkaan. Hakijan ilmoittamaa perustelua voidaan pitää riittävänä hakemuksen mukaisena perusteluna, koska kunnan tavoitteena on haja-asutusalueen jätevesien saattaminen rakennettujen verkostojen piiriin. Tämä muodostuu myös hankkeen keskeiseksi vaikutukseksi loma-asunnon laajennuksen ohella ja voidaan erityisesti rantavyöhykkeellä nähdä erittäin myönteisenä ympäristövaikutuksena.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Havuranta 435-405-3-194 Hakijana kiinteistön omistaja. Poikkeaminen myönnetään MRL 171,1 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 70 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN


Khall 71 §
                    

Kiinteistönhoitaja Pasi Länsivuoren työsuhteen täyttöön liittyvä neljän kuukauden koeaika on päättynyt 30.4.2017. Koeaikana on työntekijää arvioitu tehtäväsisällön vaatimusten ja työsuhteen toteutuneen toiminnan mukaan. Pasi Länsivuori on toiminut kiinteistönhoitajana 2.1.2017 lukien.

Työsopimuslain (2001/55) 1 luvun 4 § on määritellyt työsuhteeseen liittyvän koeajan pituudeksi neljä kuukautta ja työsopimus on laadittu sen mukaan.

Keskeisiä tehtävän arviointikohtia ovat olleet työtehtävien toteutuminen annettujen ohjeiden ja sopimuksen mukaisesti, oma-aloitteisuus työtehtävissä ja tehtävien toteutuminen sopimuksen mukaisessa laajuudessa sekä liittyminen työyhteisöön.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus vakinaistaa Pasi Länsivuoren työsuhteen 1.5.2017 lukien.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päivi Seppälä jääväsi itsenä tämän asian kohdalla ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 64, 65, 66, 70,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 67, 68, 71

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 67, 68, 71

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintaoikaisuvaatimuksen ja/tai valittaa asiasta Markkinaoikeuteen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Jäljempänä tarkempi ohje hankintaoikaisuvaatimuksesta ja valituksesta Markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät 69                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
8.5.2017
                    136


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto