Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 24.4.2017
§
51 Hallintosäännön uudistaminen
52 Hallintoneuvoston jäsenen vaali / Suur-Savon Sähkö Oy
53 Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen
54 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaava / Lainvoimaisuus
55 Ilmoitus siirtymisestä vanhuuseläkkeelle
56 Siivoustyön järjestäminen kunnassa
57 Uuden koulun kalustotarjous
58 Kunnanviraston vesikaton uusiminen / tarjoukset
59 Vanhainkodin vesikaton uusiminen / tarjoukset
60 Pytynpohjan vesihuollon yleissuunnitelma
61 Avustusanomus / Luhangan Kotiseutuyhdistys ry
62 Konsernitase 31.12.2016
63Kunnanhallitukselle saapunut posti


HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Khall 45 §
10.4.2017
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Hallintosääntö muodostuu kunnan keskeiseksi ohjausvälineeksi. Lain tarkoituksena on, että kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön eli hallintosääntöön, jolloin muita johtosääntöjä ei tarvita. Kunnan toimintaa tulee hallintosäännön lisäksi ohjaamaan strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. Laissa on erikseen annettu määräykset hallintosäännön sisällöstä.

Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Hallintosäännön tulee olla voimassa 1.6.2017 olevan lain-säädännön mukaisena. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä.

Lakiin perustuvien muodollisten vaatimusten lisäksi, uudistuksessa huomioidaan paikalliset kuntakohtaiset muutostarpeet. Lähtökohtaisesti uuden hallintosäännön perustana voidaan pitää Suomen Kuntaliiton hallintosääntömallia, täydennettynä kunnan omilla ohjaustarpeilla kuntakoko huomioon ottaen.

Aikaisemmin eri johtosäännöillä ohjatut asiat on liitetty uuteen hallintosääntöön uudistettuna tai sellaisenaan.
Liite;

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun hallintosääntöuudistuksesta ja sen keskeisistä muutoskohdista. Uusi hallintosääntö esitetään kunnanhallitukselle toukokuun ensimmäisessä kokouksessa ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että uusi hallintosääntö voi tulla voimaan lainvoimaisuus huomioiden kesäkuussa 2017.

Päätös:

Hallintosääntöluonnos ja siihen liittyvä liite keskeisin muutoskohdin annettiin hallitukselle alustavaa tutustumista varten. Hallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.


--------------------------

Khall 51 §

Hallintosääntöluonnos on ollut hallituksen jäsenillä alustavasti arvioitavana. Uudistuksen olennaisia kohtia ovat voimassa olevien johtosääntöjen yhdistäminen yhteen hallintosääntöön, lautakuntien muodostaminen eli puheenjohtajien valinta ja lautakuntien jäsenten lukumäärä sekä lautakuntien ja viranhaltijoiden ratkaisuvallan määrittely.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Alustavasta hallintosääntöluonnoksesta edelleen tarkennettu hallintosääntö annetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa ja päätetään uudistuksen jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kunnanjohtaja esitti hallintosääntöluonnoksen keskeiset muutoskohdat ja keskustelun jälkeen päätettiin, että lopullinen esitys valtuustolle kunnan hallintosäännöksi annetaan seuraavassa kokouksessa.


HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI / SUUR-SAVON SÄHKÖ OY

Khall 52 §


Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen vuosikokous pidetään tiistaina 25.4.2017 klo 11.00 alkaen Mikkelissä. Esityslistan kohdassa 10 on hallintoneuvoston jäsenten vaali. Erovuorossa on Luhangan edustaja Immo Mönkölä, jota ei voida yhtiöjärjestyksen 6 §:n vuoksi myöskään valita uudelleen. Kunnan tulee esittää Mönkölän tilalle uusi jäsen hallintoneuvostoon. Luhangan kunnan edustajaksi yhtiön vuosikokoukseen on valittu Veli Koskinen ja tämän varalle Heikki Kiviniemi.

Liite;
Yhtiökokouskutsu ja esityslista


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Luhangan kunnan ehdokas Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKÄ TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Kvaaliltk 24 §

Oikeusministeriön määräyksen mukaan keskusvaalilautakunnan on 12.4.2017 viimeistään klo 18:00 alkavassa kokouksessa vahvistettava vaalin tulos ja päätettävä miten tulos julkaistaan ja kuinka siitä tiedotetaan.

                    Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta vahvistaa kuntavaalien 2017 tuloksen ja päättää julkaista sen Joutsan Seutu –lehdessä ja tiedottaa siitä kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan www-sivuilla.

                    Päätös:
                    
Kuntavaalien tulos julkaistaan Joutsan Seutu -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Lautakunta vahvistaa äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut (liite)
Arvottu järjestys: Martti Viinikainen, Marja-Leena Nurminen ja Hannu Inkeroinen (samalla äänimäärällä, samassa ryhmässä)

Äänioikeutettuja yhteensä: 648, ennakkoon äänestäneitä 219 ja vaalipäivänä äänestäneitä 243, yhteensä 462, 71,3%.

Äänestysaktiivisuus kunnassa:

Äänestysalue I, kirkonkylä Äänestysalue II, Tammijärvi
Ennakkoäänestys 116 103
Vaalipäivä 81 162
Yhteensä 197 73,2% 265 69,9 %

Mitättömät äänet: Ennakkoäänestyksessä 1 hylätty ääni, tyhjä äänestyslippu.

Liitteet:
KT10 (1 sivu), KT11 (1 sivu), KT20 (6 sivua), KT21 (3 sivua), KT23 (1 sivu), KT26 (2 sivua), KT29 (1 sivu), KT32 (1 sivu), KT90 (1 sivu).

Käyttämätön ja käytetty vaalimateriaali käsitellään oikeusministeriön ohjeiden mukaan. Edellisen kunnallisvaalin v.2012 äänestysliput tuhotaan.


--------------------------------

Khall 53 §


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntavaaleissa varsinaisiksi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut valtuustokaudelle 2017-2021 ja antaa vaalin tuloksen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Liite

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVA / LAINVOIMAISUUUS

Khall 54 §

Kunnanvaltuusto hyväksyi Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan päätöksellään kvalt 9.3.2017 § 6. Valitusosoituksen mukainen valitusaika alkoi 14.3.2017 ja päättyi 12.4.2017. Määräaikaan mennessä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen oli toimitettu seitsemän valitusta kaavasta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että tässä vaiheessa Pien-Päijänteen rantaosayleis-kaava ei ole saavuttanut lainvoimaisuutta ja että kunnanhallitus antaa hallinto-oikeuden pyynnöstä myöhemmin vastineet valitusten johdosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ILMOITUS SIIRTYMISESTÄ VANHUUSELÄKKEELLE

Khall 55 §

Kunnan palveluksessa oleva siivooja on ilmoittanut siirtymisestä vanhuuseläkkeelle 1.7.2017 lukien.

Liite; ilmoitus pvm 18.4.2017


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee ilmoituksen vanhuuseläkkeelle siirtymisestä tiedoksi ja kiittää kunnan hyväksi tehdystä työstä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


SIIVOUSTYÖN JÄRJESTÄMINEN KUNNASSA

Khall 56 §

Kunnan palveluksessa on ollut yksi päätoiminen siivooja teknisen toimen yhteydessä. Lisäksi Tammijärven koululla on ruuanjakaja-siivooja, jonka tehtävänä on myös koulun siivoaminen. Päätoimisen siivoojan siivouskohteina ovat kunnanvirasto, kylätalo, palotalo, terveysasema (sopimus/Keski-Suomen seututerveyskeskus), tukiasuntojen käytävä, päiväkodit (Tammijärvi, kirkonkylä), kunnan saunat kirkonkylällä, Tammijärven neuvola sekä muut erikseen osoitetut siivouskohteet. Työsuhde edellyttää oman auton käyttöä. Kelpoisuusehtona on työkokemus siivoojan tehtävistä tai vastaavista tehtävistä.

Siivoojan työsuhde voidaan täyttää sisäisenä hakuna ja huomioida tällöin kaikki ne tehtävään halukkaat henkilöt, jotka ovat kunnan palveluksessa osa-aikaisin ja/tai määräaikaisin työsopimuksin tai paikallisena hakuna kelpoisuusehdot täyttävien henkilöiden joukosta.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa rakennustarkastajalle oikeuden valita henkilö siivoojan tehtävään kunnan palveluksessa tällä hetkellä osa-aikaisena ja/tai määräaikaisella työsopimuksella olevista tehtävään halukkaista henkilöistä tai paikallisesti kelpoisuusehdot täyttävien henkilöiden joukosta. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


UUDEN KOULUN KALUSTOTARJOUS

Khall 57 §

Uuden koulun kalustamisesta on saatu alustava kalustosuunnitelmaan perustuva tarjous. Tarjouksessa on huomioitu kaikki muu koulun tarpeellinen kalusto pois lukien pulpetit tuoleineen, mitkä siirretään sellaisenaan uuteen kouluun.

Uuden kaluston hankkimiseen ja koulun rakennusurakan lisätöitä varten ei ole varattu määrärahaa talousarvioon, joten ne esitetään erikseen kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

Koulun kalustaminen on kokonaisuus, jossa ensi sijaisena on kaluston soveltuvuus tarkoitukseensa.

Liite;
Tarjous koulun kalustosta


Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Johtajaopettaja esitteli kokouksessa kalustehankinnan kokonaisuuden. Isku Interior Oy oli kunnanjohtajan pyynnöstä antanut uuden tarkennetun tarjouksen pvm 24.4.2017.
Liite

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy Isku Interior Oy:n tarjouksen kalusteista 32 000 €, alv. 0 ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2017 lisätalousarvioon 32 000 €:n määrä-rahaa uuden koulun kalustehankintaa varten.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANVIRASTON VESIKATON UUSIMINEN / TARJOUKSET

Khall 58 §

Rakennustarkastaja on laatinut tarjouspyyntöaineiston ja hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa pvm 20.3.2017 ja tarjousaika on päättynyt 18.4.2017 klo 12.00.

Talousarviossa vuodelle 2017 on varattu kunnanviraston katon uusimista ja ulkomaalausta varten 60 000 euron määräraha.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Tarjoukset esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Vesikaton uusimisesta tarjouspyynnön mukaisesti saatiin kolme tarjousta. Edullisimman tarjouksen, 28 300 €, alv. 0%, teki KS Bitumikate Oy Jyväskylästä.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy KS Bitumikate Oy:n tarjouksen 28 300 €, alv. 0%.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


VANHAINKODIN VESIKATON UUSIMINEN / TARJOUKSET

Khall 59 §

Rakennustarkastaja on laatinut tarjouspyyntöaineiston ja hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa pvm 21.3.2017 ja tarjousaika on päättynyt 18.4.2017 klo 12.00.

Talousarviossa vuodelle 2017 on varattu vanhainkodin katon uusimista varten 100 000 euron määräraha.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Tarjoukset esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Vesikaton uusimisesta tarjouspyynnön mukaisesti saatiin kaksi tarjousta. Edullisimman tarjouksen, 137 000 €, alv. 0% sekä lisätyöt tarjouksen mukaan 11 500 €, alv. 0% teki KS Bitumikate Oy Jyväskylästä.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy KS Bitumikate Oy:n tarjouksen arvoltaan yhteensä 148 500 €, alv. 0% ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2017 lisätalousarvioon 48 500 €:n lisämäärärahaa vanhainkodin vesikaton uusimista varten.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


PYTYNPOHJAN VESIHUOLTOLINJAN YLEISSUNNITTELU / TARJOUS

Khall 18 §
6.2.2017
Talousarviossa vuodelle 2017 on varaus vesi- ja jätevesihuollon investoinneille. Tämä tarkoittaa vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten toimien lisäksi verkostosuunnittelua ja sen rakentamisen toteutusta. Yhtenä verkoston laajenemishaarana nähdään Pytynpohjan alue ja tähän liittyen on pyydetty tarjous suunnittelusta.

Liite;
FCG/ tarjous Pytynpohjan vesihuoltolinjan yleissuunnittelusta pvm 20.1.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------------------

PYTYNPOHJAN VESIHUOLTOLINJAN YLEISSUUNNITELMA

Khall 60 §

Pytynpohjan vesihuoltolinjasta on laadittu yleissuunnitelma, mikä käsittää alueen vesihuollon runkolinjan sekä vesihuollon liityntähaarat. Runkolinjan kokonaispituus on n. 2,8 km ja alustavan selvityksen mukaan liittyjämäärä olisi yhdeksän taloutta. Suunnitelma sisältää runkolinjan ja liityntähaarojen kustannusarviot. Toiminta-alueella runkolinjoista vastaa Luhangan kunta, myöhemmin Luhangan Vesihuolto Oy ja liityntähaaroista vastaa Tammijärven vesiosuuskunta.

Vuoden 2017 talousarvioon ei ole varattu määrärahaa Pytynpohjan vesihuoltolinjan rakentamista varten.

Liitteet; Pytynpohjan yleissuunnitelma ja kustannusarviot
                    


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että;
1. se merkitsee suunnitelmat kustannusarvioineen tässä vaiheessa tiedoksi; ja
2. selvittää vuoden 2018 talousarvion laatimisen yhteydessä hankkeen toteuttamis-edellytykset runkolinjan arvioitujen lopullisten kustannusten perusteella.

Päätös annetaan tiedoksi Tammijärven vesiosuuskunnalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


AVUSTUSANOMUS / LUHANGAN KOTISEUTUYHDISTYS RY

Khall 61 §
                    

Luhangan Kotiseutuyhdistys ry hakee vuosiavustusta. Liitteenä kunnanhallitukselle osoitettu anomus.                    
                    
Kunnanhallitus voi myöntää avustuksia talousarvion avustusmäärärahojen mukaan kohdasta Avustukset yhteisöille sekä muilta kustannuspaikoilta harkinnan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Luhangan Kotiseutuyhdistys ry:lle avustusta hakemuksen mukaisesti 1500 €. Avustus maksetaan menokohdasta 031014 4740 Avustukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KONSERNITASE 31.12.2016

Khall 62 §

Kunnanhallituksen 10.4.2017 / § 44 päätöksen mukaisesti konsernitase esitetään kunnanhallitukselle ja liitetään edelleen vuoden 2016 tilinpäätösaineistoon.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee konsernitaseen ja saattaa sen tarkastuslautakunnan tilinpäätöksen valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 63 §


1. Kiinteistönluovutusilmoitukset
Luovuttaja: Lauri Kärnä, Tammijärvi
Luovutuksen saaja: Johanna Ruohtula, Tammijärvi
Kohde: Määräosa ½ tilasta Leporanta 435-405-2-47
Pinta-ala: 4000 m2 Hinta: 0,00 € sukulaisluovutus
Luovuttaja: Ritva Pakkanen, Lahti
Luovutuksen saaja: Arto Laitinen Jyväskylä, Raija Mäkelä Nummela, Raija Laitinen Espoo
Kohde: Määräosa tilasta Uusi-Lehtimäki 435-401-1-93, Lehtimäki 435-401-1-104
Pinta-ala: 245300 m2 ja 185010 Hinta: 143 160 € sukulaisluovutus
Luovuttajat: Heikki ja Marja-Leena Ilola, Helsinki
Luovutuksen saaja: Tuomas Ilola, Helsinki
Kohde: Tikanniemi 435-402-4-348
Pinta-ala: 5550 m2 Hinta: 0,00 € sukulaisluovutus


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 52, 56, 57, 58, 59, 61,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 52, 56, 61,

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintaoikaisuvaatimuksen ja/tai valittaa asiasta Markkinaoikeuteen.

Pykälät: 57, 58, 59,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Jäljempänä tarkempi ohje hankintaoikaisuvaatimuksesta ja valituksesta Markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät 102                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
24.4.2017
                    112


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto