Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 10.4.2017
§
43 Määrärahojen ylitykset ja alitukset v. 2016
44 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2016
45 Hallintosäännön uudistaminen
46 Avustushakemus / Jämsän Järvipelastajat ry
47 Saaristoseminaari 2017
48 Kunnan edustajan nimeäminen Joutsan palvelurakennetyöryhmään
49 Kunnanhallitukselle saapunut posti
50 Edustajien valinta Maaseutukehitys ry:n hallitukseen sekä yhdistyksen vuosikokoukseen


MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2016

Khall 39 §
                    

Käyttötalouden toteutuma oli vuoden 2016 talousarvioon verrattuna yhteensä 100,2 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    103,9 %
Perusturvalautakunta                    102,2
Sivistystoimenlautakunta 92,8
Rakennuslautakunta                    98,2
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta                    
Käyttötalousmenot toteutuivat hieman yli suunnitelma-arvion. Merkittävimmät ylitykset toteutuivat kustannuspaikoilla 042311 Vanhainkoti (4350 Asiakaspalvelujen osto muilta) sekä 042713 Perusterveydenhuolto (4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta) kohdalla.                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta ja niitä on katettu rahoituksella (vrt. talousarvion toteutuma) seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    99,4 %
Verotulot                    99,1 %
Toiminnan rahoitus yhteensä 99,3%
Satunnaisia tuottoja kertyi 66 926,84 € (netto).
Pöytäkirjaan liitettävä koonti ylitykset/alitukset esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2016 esitettävän liitteen mukaisena.

Hallitukselle jaettiin kokouksessa toteuma pvm 20.3.2017 ja tarkennettiin tilinpäätös-tietoja annetun raportin mukaisesti. Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen:

Tarkennettu ylitykset/alitukset toteutuma esitetään seuraavassa kokouksessa 10.4.2017 ja annetaan ehdotus valtuustolle talousarvion ylitysten ja alitusten osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------


MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2016


Khall 43 §

Käyttötalouden toteutuma oli tehtyjen tarkennusten jälkeen 100,1 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    103,1 %
Perusturvalautakunta                    101,9
Sivistystoimenlautakunta 92,7
Rakennuslautakunta                    98,2
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta

Talousarvion ylitykset/alitukset on esitetty liitetaulukossa.                    

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2016 esitettävän liitteen mukaisena.

Kokouksessa kunnanjohtaja ilmoitti ylitykset/alitukset –liitetaulukossa olevasta virheellisestä merkinnästä, mikä korjattiin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; tarkennettu ylitykset/alitukset -liitetaulukko


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2016

Khall 40 §
Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus sisältää ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen muodostavat
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Tilinpäätöksen viimeistelystä johtuen alustava aineisto (toimintakertomus, tulos-laskelma ja tase sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2016) esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2016 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2016. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä kuntalain mukaisin tilinpäätösaineistoineen annetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteenä alustava tuloslaskelma, tase, investoinnit 2016 sekä toteumaraportti 20.3.2017.


-------------------------------------

TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2016

Khall 44 §

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä ja esitetty alustavana edellisessä kokouksessa. Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan esitetään kokouksessa.

Tilinpäätökseen kuuluvat:
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Vuosikate on 236 478,00 € ja tilikauden tulos on ylijäämäinen 101 847,72 €. Käyttötalousmenojen toteutuma oli tarkennusten jälkeen 100,1 %.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 101 847,72 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Konsernitase esitetään seuraavassa kokouksessa ja liitetään tilinpäätösaineistoon.


HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Khall 45 §


Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Hallintosääntö muodostuu kunnan keskeiseksi ohjausvälineeksi. Lain tarkoituksena on, että kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön eli hallintosääntöön, jolloin muita johtosääntöjä ei tarvita. Kunnan toimintaa tulee hallintosäännön lisäksi ohjaamaan strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. Laissa on erikseen annettu määräykset hallintosäännön sisällöstä.

Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Hallintosäännön tulee olla voimassa 1.6.2017 olevan lain-säädännön mukaisena. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä.

Lakiin perustuvien muodollisten vaatimusten lisäksi, uudistuksessa huomioidaan paikalliset kuntakohtaiset muutostarpeet. Lähtökohtaisesti uuden hallintosäännön perustana voidaan pitää Suomen Kuntaliiton hallintosääntömallia, täydennettynä kunnan omilla ohjaustarpeilla kuntakoko huomioon ottaen.

Aikaisemmin eri johtosäännöillä ohjatut asiat on liitetty uuteen hallintosääntöön uudistettuna tai sellaisenaan.
Liite;

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun hallintosääntöuudistuksesta ja sen keskeisistä muutoskohdista. Uusi hallintosääntö esitetään kunnanhallitukselle toukokuun ensimmäisessä kokouksessa ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että uusi hallintosääntö voi tulla voimaan lainvoimaisuus huomioiden kesäkuussa 2017.

Päätös:

Hallintosääntöluonnos ja siihen liittyvä liite keskeisin muutoskohdin annettiin hallitukselle alustavaa tutustumista varten. Hallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.


AVUSTUSHAKEMUS / JÄMSÄN JÄRVIPELASTAJAT RY

Khall 46 §
                    

Jämsän Järvipelastajat ry hakee Luhangan kunnalta toiminta-avustusta liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti. Vuodelle 2017 on varattu avustuksia varten kustannus-paikalle 031014 yhteensä 2600 euroa. Aikaisempina vuosina avustuksia on myönnetty pääosin luhankalaisille yhdistyksille, jotka myös edelleen tulevat olemaan kunnan avustuksen kohteena hakemusten mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Jämsän Järvipelastajat ry:lle avustusta 500 €. Avustus maksetaan menokohdasta 031014 4740 Avustukset.


Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


SAARISTOSEMINAARI 2017

Khall 47 §
                    

Saaristoseminaari pidetään 5.-6.6.2017 Korpilahdella Alkio-opistolla. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 2.5.2017 mennessä. Seminaarin ruokailuista (40 €) aiheutuva kustannus maksetaan Alkio-opistolle. Tämän vuoden seminaarista ei aiheudu majoituskuluja, matkakulut maksetaan matkakilometrien mukaan.

Liite, kokouskutsu ja ohjelma

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee edustajansa Saaristoseminaariin.

Päätös:

Valittiin osallistujiksi seuraavat henkilöt:
Eino Polvela
Heikki Kiviniemi
Tuomo Kärnä
Reijo Urtti


KUNNAN EDUSTAJAN NIEMEÄMINEN JOUTSAN PALVELURAKENNETYÖRYHMÄÄN


Khall 48 §

Joutsan kunta on muodostanut palvelurakennetyöryhmän ja pyytää Luhangan kuntaa myös nimeämään työryhmään edustajansa. Tarkemmin työryhmän tehtäviä ei ole ilmoitettu.

Liite; pyyntöön liitetty aineisto.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää työryhmään edustajansa ja tälle varahenkilön.

Päätös:

Työryhmään nimettiin kunnanjohtaja Reijo Urtti ja tämän varalle perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 49 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


EDUSTAJIEN VALINTA MAASEUTUKEHITYS RY:N HALLITUKSEEN SEKÄ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN

Khall 50 §

Luhangan kunnalta toivotaan esitystä Maaseutukehitys ry:n vuosikokoukselle Luhangan julkisen tahon edustajasta yhdistyksen hallitukseen. Julkisen tahon edustaja Luhangasta on varajäsen Toivakan julkisen tahon edustajalle. Kyseinen edustaja on sääntöjen mukaan tänä vuonna erovuorossa. Kunnan edustaja on ollut Martti Markkanen.

Lisäksi Luhangan kunnan tulisi nimetä vuosikokousedustaja Maaseutukehitys ry:n vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään keskiviikkona 26.4.2017 klo 18 Kotiseututalo Simolassa. Edustajalla tulee olla kunnan valtakirja mukanaan koko­ uksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää edustajansa Maaseutukehitys ry:n hallitukseen (varajäsen) sekä edustajan yhdistyksen vuosikokoukseen.

Päätös:

Kunnanhallitus teki seuraavat valinnat:

1. Kunnan edustajaksi Maaseutukehitys ry:n hallitukseen (varajäsen) Heikki Kiviniemi.

2. Kunnan edustajaksi yhdistyksen 26.4.2017 pidettävään vuosikokoukseen Martti Markkanen.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 43, 44, 45, 47, 49
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 46,48,50

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 46, 48, 50

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
10.4.2017
                    100


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto