Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 17.5.2017
§
11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12 Pöytäkirjan tarkastajat
13 Määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2016
14 Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
15 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
16 Hallintosäännön uudistaminen
17 Hyvinvointikertomus
18 Osallistuminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin
19 Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen
20 Kiireelliset asiat
21 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 11 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 10.5.2017 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 10.5.2017.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Käsiteltävät asiat § 11 - 21

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 12 § .
                    Pöytäkirja tarkastetaan 18.5.2017.

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin Kimmo Laine ja Marja-Leena Nurminen.


MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2016

Khall 39 §
                    
20.3.2017
Käyttötalouden toteutuma oli vuoden 2016 talousarvioon verrattuna yhteensä 100,2 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    103,9 %
Perusturvalautakunta                    102,2
Sivistystoimenlautakunta 92,8
Rakennuslautakunta                    98,2
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta                    
Käyttötalousmenot toteutuivat hieman yli suunnitelma-arvion. Merkittävimmät ylitykset toteutuivat kustannuspaikoilla 042311 Vanhainkoti (4350 Asiakaspalvelujen osto muilta) sekä 042713 Perusterveydenhuolto (4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta) kohdalla.                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta ja niitä on katettu rahoituksella (vrt. talousarvion toteutuma) seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    99,4 %
Verotulot                    99,1 %
Toiminnan rahoitus yhteensä 99,3%
Satunnaisia tuottoja kertyi 66 926,84 € (netto).
Pöytäkirjaan liitettävä koonti ylitykset/alitukset esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2016 esitettävän liitteen mukaisena.

Hallitukselle jaettiin kokouksessa toteuma pvm 20.3.2017 ja tarkennettiin tilinpäätös-tietoja annetun raportin mukaisesti. Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen:

Tarkennettu ylitykset/alitukset toteutuma esitetään seuraavassa kokouksessa 10.4.2017 ja annetaan ehdotus valtuustolle talousarvion ylitysten ja alitusten osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------


MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2016


Khall 43 §
10.4.2017
Käyttötalouden toteutuma oli tehtyjen tarkennusten jälkeen 100,1 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    103,1 %
Perusturvalautakunta                    101,9
Sivistystoimenlautakunta 92,7
Rakennuslautakunta                    98,2
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta

Talousarvion ylitykset/alitukset on esitetty liitetaulukossa.                    

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2016 esitettävän liitteen mukaisena.

Kokouksessa kunnanjohtaja ilmoitti ylitykset/alitukset –liitetaulukossa olevasta virheellisestä merkinnästä, mikä korjattiin.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; tarkennettu ylitykset/alitukset -liitetaulukko

-------------------------

Kvalt 13 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    Liite; tarkennettu ylitykset/alitukset -liitetaulukko

TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2016

Khall 40 §
20.3.2017
Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus sisältää ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen muodostavat
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Tilinpäätöksen viimeistelystä johtuen alustava aineisto (toimintakertomus, tulos-laskelma ja tase sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2016) esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2016 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2016. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä kuntalain mukaisin tilinpäätösaineistoineen annetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteenä alustava tuloslaskelma, tase, investoinnit 2016 sekä toteumaraportti 20.3.2017.


-------------------------------------

TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2016

Khall 44 §
10.4.2017
Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä ja esitetty alustavana edellisessä kokouksessa. Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan esitetään kokouksessa.

Tilinpäätökseen kuuluvat:
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Vuosikate on 236 478,00 € ja tilikauden tulos on ylijäämäinen 101 847,72 €. Käyttötalousmenojen toteutuma oli tarkennusten jälkeen 100,1 %.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 101 847,72 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Konsernitase esitetään seuraavassa kokouksessa ja liitetään tilinpäätösaineistoon.

--------------------------------


ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDESTA


Tark.ltk. 5 §
8.5.2017

Tilinpäätös on lähetetty kokouskutsun mukana lautakunnan jäsenille. Kuntatarkastajien Oy Clavis / Mika Mikkonen on suorittanut Luhangan kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen pvm.8.5.2017.

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,
- esittää kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2016
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------

Kvalt 14 § Päätös:

1) Valtuusto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikau-
delta 1.1. – 31.12.2016. Tasekirja 2016 ja tilintarkastuskertomus merkittiin
tiedoksi (liitteet).
2) Valtuusto myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.
                    


TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016


Tark.ltk. 6 §
8.5.2017

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2016.

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016 valtuuston käsiteltäväksi, liite.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eino Polvela esitti lautakunnan arviointi-kertomuksen vuodelta 2016, liite.

Kvalt 15 § Päätös:

Kunnanvaltuusto käsitteli ja merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi.
Liite; Arviointikertomus 2016


HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN

Khall 45 §
10.4.2017
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Hallintosääntö muodostuu kunnan keskeiseksi ohjausvälineeksi. Lain tarkoituksena on, että kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön eli hallintosääntöön, jolloin muita johtosääntöjä ei tarvita. Kunnan toimintaa tulee hallintosäännön lisäksi ohjaamaan strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. Laissa on erikseen annettu määräykset hallintosäännön sisällöstä.

Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015, mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Hallintosäännön tulee olla voimassa 1.6.2017 olevan lain-säädännön mukaisena. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä.

Lakiin perustuvien muodollisten vaatimusten lisäksi, uudistuksessa huomioidaan paikalliset kuntakohtaiset muutostarpeet. Lähtökohtaisesti uuden hallintosäännön perustana voidaan pitää Suomen Kuntaliiton hallintosääntömallia, täydennettynä kunnan omilla ohjaustarpeilla kuntakoko huomioon ottaen.

Aikaisemmin eri johtosäännöillä ohjatut asiat on liitetty uuteen hallintosääntöön uudistettuna tai sellaisenaan.
Liite;

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun hallintosääntöuudistuksesta ja sen keskeisistä muutoskohdista. Uusi hallintosääntö esitetään kunnanhallitukselle toukokuun ensimmäisessä kokouksessa ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että uusi hallintosääntö voi tulla voimaan lainvoimaisuus huomioiden kesäkuussa 2017.

Päätös:
Hallintosääntöluonnos ja siihen liittyvä liite keskeisin muutoskohdin annettiin hallitukselle alustavaa tutustumista varten. Hallitus jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

--------------------------

Khall 51 §
24.4.2017
Hallintosääntöluonnos on ollut hallituksen jäsenillä alustavasti arvioitavana. Uudistuksen olennaisia kohtia ovat voimassa olevien johtosääntöjen yhdistäminen yhteen hallintosääntöön, lautakuntien muodostaminen eli puheenjohtajien valinta ja lautakuntien jäsenten lukumäärä sekä lautakuntien ja viranhaltijoiden ratkaisuvallan määrittely.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Alustavasta hallintosääntöluonnoksesta edelleen tarkennettu hallintosääntö annetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa ja päätetään uudistuksen jatkotoimenpiteistä.

Päätös:
Kunnanjohtaja esitti hallintosääntöluonnoksen keskeiset muutoskohdat ja keskustelun jälkeen päätettiin, että lopullinen esitys valtuustolle kunnan hallintosäännöksi annetaan seuraavassa kokouksessa.

---------------------------------
Khall 64 §
8.5.2017
Kunnanhallituksen jäsenille lähetettiin hallintosääntöluonnos arvioitavaksi / työstettäväksi 25.4.2017. Keskeiset kohdat esitettiin kokouksessa ja tavoitteena on ennen kaikkea arvioida lautakuntien ja viranhaltijoiden ratkaisuvallan suhdetta.

Kunnanjohtaja ehdotus:

Esitys kunnan hallintosäännöksi annetaan kokouksessa.

Kokouksessa kunnanjohtaja esitti hallintosääntöön eräitä tarkennuksia ja korjauksia, jonka lisäksi muutoksia tehtiin kunnanhallituksen toimesta. Tämän jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uuden hallintosäännön kokouksessa tehtyjen tarkennusten mukaisena.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; Luhangan kunnan hallintosääntö
-------------------------------

Kvalt 16 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Voimaan tulo 1.6.2017.
                    Liite; Hallintosääntö


HYVINVOINTIKERTOMUS

Khall 65 §
8.5.2017

Laaja hyvinvointikertomus on kunnassa valmisteltu hyvinvointipolitiikan suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Asiakirja valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Yleisesti on todettu, että hyvinvointikertomukseen valitut painopisteet toimivat tavoitteellisesti osana talousarviota ja toimialojen käyttösuunnitemaa. Näitä voidaan samalla arvioida talousarvion toteutumisen yhteydessä. Kertomuksen on laatinut perusturvan, sivistystoimen ja teknisen toimen viranhaltijoiden muodostama työryhmä. Kertomukseen sisältyy kuntalaisten hyvinvointikysely.
Liite;
Hyvinvointikertomus

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun hyvinvointikertomuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; Hyvinvointikertomus 2017

---------------------------

Kvalt 17 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    Liite; Hyvinvointikertomus 2017


OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N MAKSULLISEEN OSAKEANTIIN


Khall 66 §
8.5.2017

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin toteutettavasta osakeannista

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n rahoitustilanteen turvaamiseksi osakkeenomistajat ovat 24.4.2017 yksimielisesti päättäneet maksullisesta osakeannista yhtiön omistajakunnille vanhojen osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus on pyytänyt kuntaa käsittelemään asian ja tekemään esityksen mukaisen päätöksen yhtiön maksulliseen osakeantiin osallistumisesta toukokuun 2017 aikana.

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 191.227 yhtiön uutta osaketta. Merkintäoikeus jakautuu osakkeenomistajakuntien kesken niiden nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa siten, että yksi osake oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen.

Osakkeiden merkintähinta on 26,15 euroa per osake, mikä jäljempänä esitetyllä tavalla yhtiön käypää arvoa vastaava merkintähinta määräytyy yhtiön rahoitustarpeen perusteella. Maksullisella osakeannilla tavoiteltava rahoitus on yhteensä viisi miljoonaa (5.000.000) euroa, mistä kunkin osakaskunnan enimmäissijoitus määräytyy omistusosuuden mukaisesti tehtävän osakemerkinnän mukaan.

Näin ollen jokaisen omistajakunnan merkitessä osakkeita sille tarjotussa enimmäismäärässä, osakeannilla ei ole vaikutusta osakkaiden suhteellisiin omistus- ja vastuuasemiin. Sen sijaan elleivät kaikki omistajakunnat merkitse osakkeita merkintäetuoikeutensa mukaisesti omistustensa mukaisessa suhteessa, merkitsemättä jättäneen suhteellinen omistusosuus laimenee, ja suhteelliset omistusosuudet kokonaisuudessaan muuttuvat.

Luhangan kunnalla on 7.967 osaketta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään saman määrän uusia osakkeita. Kunnan käyttäessä merkintäoikeutensa täysimääräisesti on merkintähinta kokonaisuudessaan 208.337,05 euroa (26,15 euroa/osake).

Uudet osakkeet tulee merkitä viimeistään 31.5.2017. Merkittyjen osakkeiden merkintähinnasta puolet (½) on maksettava viimeistään 31.8.2017 ja loppuosa viimeistään 31.3.2018. Yhtiön hallitus hyväksyy osakemerkinnän kun osakemerkintää koskeva kunnanvaltuuston päätös saa lainvoiman. Osakemerkintä rekisteröidään kaupparekisteriin – minkä jälkeen uusien osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet syntyvät – kun osakemerkintä hyväksytty ja merkityt osakkeet kokonaisuudessaan maksettu.

Osakeannin valtiontukiarviointi

Kunnan on valtiontukiviranomaisena huolehdittava EU:n valtiontukea koskevien määräysten ja säännösten noudattamisesta ja sen vuoksi selvitettävä mahdollisen valtiontuen olemassaoloa ja valtiontukisääntelyn soveltamisen edellytyksiä, sekä tarvittaessa ilmoitettava tuesta ennen sen täytäntöönpanoa EU:n komissiolle (SEUT 108 artikla).

Valtiontukisääntelyn mukaan julkiseksi tueksi ei katsota sellaista kunnan yhtiöön tekemää sijoitusta, joka on tehty yksityiseen sijoittajaan verrattavissa olevissa olosuhteissa. Osakemerkintä tulee siten toteuttaa käyvästä arvosta. Yhtiön ja osakkeen käyvän arvon määrittämiseksi Inspira on laatinut liitteenä olevan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n tulevaisuuden tuotto-odotuksiin perustuvan selvityksen (kassavirtaperusteinen arvonmääritys).

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella osakkeen merkintähinta, 26,15 euroa/osake, vastaa käypää arvoa ja on siten markkinataloustoimijaperiaatteen mukainen kysymyksessä olevalla toimialalla huomioiden yhtiön taloudellinen asema, ala ja alueen erityispiirteet.

Tehtäessä osakemerkintää koskeva päätös asianmukaisten ja riittävien taloudellisten arvioiden perusteella ja toteutettaessa kysymyksessä oleva transaktio edellä tarkoitettujen arvioiden perusteella markkinaehtojen mukaisesti, ei tällainen tavanomaisissa markkinaolosuhteissa tehty liiketoimi anna etua vastapuolelle eikä sen vuoksi ole kiellettyä tukea. Koska osakemerkintä toteutetaan edellä todetulla tavalla markkinaehdoin, EU:n valtiontukisääntely ei aseta kunnalle menettelyllisiä velvollisuuksia sen tehdessä päätöstä osakemerkinnästä eikä järjestely näin ollen edellytä SEUT 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta komissiolle.

Tuen enimmäismäärää koskevan ehdon valvominen ei kuulu sijoituksen tekevän kunnan tehtäviin, vaan ehdon täyttyminen varmistetaan valtion tukea myönnettäessä (Viestintävirasto).

Liite Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 17-kohta ja 20-kohta
- Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n arvon määritys, huhtikuu 2017/Inspira

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta päättää osallistumisesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin seuraavasti:

1. Luhangan kunta osallistuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen merkintäetuoikeuksin toteuttavaan osakeantiin merkitsemällä 7.967 kappaletta yhtiön uusia osakkeita yhteensä 208.337,05 euron merkintähintaan (26,15 euroa/osake).
2. Luhangan kunta toteaa, että kunta on päätöstä tehdessään EU:n valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla selvittänyt valtiontukimääräysten ja –säännösten mahdollista soveltuvuutta kysymyksessä olevaan sijoitukseen arvioimalla osakemerkinnän markkinaehtoisuutta komission valtiontuen käsitettä koskevan tiedonannon (2016/C262/01, 19.5.2016) mukaisesti. Käypään arvoon toteutettava Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksullinen osakemerkintä ei sisällä julkista tukea, eikä transaktio siten edellytä ennakkoilmoitusta EU:n komissiolle.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----------------------------

OSALLISTUMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N MAKSULLISEEN OSAKEANTIIN

Khall 72 §
17.5.2017
Edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa asian käsittelyyn osallistui Martti Markkanen, joka on Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen jäsen. Kun tässä yhteydessä esteellisyysperusteiden täyttyminen on jossain määrin tulkinnanvarainen, on tarkoituksenmukaista varmistaa kunnanhallituksen tekemä päätösehdotus valtuustolle antamalla uusi päätösehdotus, jossa hallituksen jäsenten esteellisyydet on huomioitu.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta päättää osallistumisesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen osakeantiin seuraavasti:

1. Luhangan kunta osallistuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksulliseen merkintäetuoikeuksin toteuttavaan osakeantiin merkitsemällä 7.967 kappaletta yhtiön uusia osakkeita yhteensä 208.337,05 euron merkintähintaan (26,15 euroa/osake).
2. Luhangan kunta toteaa, että kunta on päätöstä tehdessään EU:n valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla selvittänyt valtiontukimääräysten ja –säännösten mahdollista soveltuvuutta kysymyksessä olevaan sijoitukseen arvioimalla osakemerkinnän markkinaehtoisuutta komission valtiontuen käsitettä koskevan tiedonannon (2016/C262/01, 19.5.2016) mukaisesti. Käypään arvoon toteutettava Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksullinen osakemerkintä ei sisällä julkista tukea, eikä transaktio siten edellytä ennakkoilmoitusta EU:n komissiolle.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------------

Kvalt 18 §

Kunnanhallitus antoi kokouksessa kunnanvaltuustolle uuden päätösesityksen edellisen kunnanhallituksen kokouksen päätöksenteossa ilmenneiden esteellisyyksien johdosta.

Aluksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja kysyi valtuustolta, käsitelläänkö tämä asia kokouksessa annetun kunnanhallituksen uuden esityksen pohjalta.


Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti käsitellä asian kunnanhallituksen 17.5.2017 antaman uuden päätösesityksen pohjalta.

Päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti osallistua Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakeantiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Liite; Liiteaineisto

Kunnanvaltuuston jäsenet Martti Markkanen ja Päivi Seppälä jääväsivät itsensä tässä asiassa, eivätkä osallistuneet päätöksentekoon.

Kunnanvaltuusto kutsui valtuustoon asiassa esteellisten tilalle tämän asian käsittelyä varten läsnä olleen varavaltuutettu Kari Heleniuksen.


KUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKÄ TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN

Kvaaliltk 24 §

Oikeusministeriön määräyksen mukaan keskusvaalilautakunnan on 12.4.2017 viimeistään klo 18:00 alkavassa kokouksessa vahvistettava vaalin tulos ja päätettävä miten tulos julkaistaan ja kuinka siitä tiedotetaan.

                    Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Lautakunta vahvistaa kuntavaalien 2017 tuloksen ja päättää julkaista sen Joutsan Seutu –lehdessä ja tiedottaa siitä kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnan www-sivuilla.

                    Päätös:
                    
Kuntavaalien tulos julkaistaan Joutsan Seutu -lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Lautakunta vahvistaa äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut (liite)
Arvottu järjestys: Martti Viinikainen, Marja-Leena Nurminen ja Hannu Inkeroinen (samalla äänimäärällä, samassa ryhmässä)

Äänioikeutettuja yhteensä: 648, ennakkoon äänestäneitä 219 ja vaalipäivänä äänestäneitä 243, yhteensä 462, 71,3%.

Äänestysaktiivisuus kunnassa:

Äänestysalue I, kirkonkylä Äänestysalue II, Tammijärvi
Ennakkoäänestys 116 103
Vaalipäivä 81 162
Yhteensä 197 73,2% 265 69,9 %

Mitättömät äänet: Ennakkoäänestyksessä 1 hylätty ääni, tyhjä äänestyslippu.

Liitteet:
KT10 (1 sivu), KT11 (1 sivu), KT20 (6 sivua), KT21 (3 sivua), KT23 (1 sivu), KT26 (2 sivua), KT29 (1 sivu), KT32 (1 sivu), KT90 (1 sivu).

Käyttämätön ja käytetty vaalimateriaali käsitellään oikeusministeriön ohjeiden mukaan. Edellisen kunnallisvaalin v.2012 äänestysliput tuhotaan.

--------------------------------

Khall 53 §
24.4.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kuntavaaleissa varsinaisiksi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut valtuustokaudelle 2017-2021 ja antaa vaalin tuloksen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Liite

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------

Kvalt 19 § Päätös:

Kunnanvaltuusto merkitsi kunnallisvaalien tuloksen tiedoksi.
Liite.


KIIREELLISET ASIAT


Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 20 § Päätös:
                    
Kiireellisiä asioita ei ollut.


ILMOITUSASIAT


Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 21 § Päätös:

Kunnanjohtaja ilmoitti seuraavat asiat:

Kunnanhallituksen kokous maanantaina 29.5. klo 18.00
Kunnanvaltuuston kokous torstaina 8.6. klo 18.00
Kuntapäättäjien iltakoulu keskiviikkona 14.6. klo 16.15

Lisäksi kunnanjohtaja ilmoitti olevansa Keski-Suomen kunnanjohtajien yhteisellä matkalla Haaparantaan ja Rovaniemelle 22. -24.5.
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
17.5.2017
                    28


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto