Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 20.3.2016
§
38 Kunnanvaltuuston päätösten 9.3.2017 täytäntöönpano
39 Määrärahojen ylitykset ja alitukset v. 2016
40 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2016
41 Kunnanhallitukselle saapunut posti
42 Nuorten kesätyöpaikat


KUNNANVALTUUSTON 9.3.2017 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 38 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 9.3.2017 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2016

Khall 39 §
                    

Käyttötalouden toteutuma oli vuoden 2016 talousarvioon verrattuna yhteensä 100,2 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    103,9 %
Perusturvalautakunta                    102,2
Sivistystoimenlautakunta 92,8
Rakennuslautakunta                    98,2
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta                    
Käyttötalousmenot toteutuivat hieman yli suunnitelma-arvion. Merkittävimmät ylitykset toteutuivat kustannuspaikoilla 042311 Vanhainkoti (4350 Asiakaspalvelujen osto muilta) sekä 042713 Perusterveydenhuolto (4302 Asiakaspalvelujen osto kunnilta) kohdalla.                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta ja niitä on katettu rahoituksella (vrt. talousarvion toteutuma) seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    99,4 %
Verotulot                    99,1 %
Toiminnan rahoitus yhteensä 99,3%
Satunnaisia tuottoja kertyi 66 926,84 € (netto).
Pöytäkirjaan liitettävä koonti ylitykset/alitukset esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2016 esitettävän liitteen mukaisena.

Hallitukselle jaettiin kokouksessa toteuma pvm 20.3.2017 ja tarkennettiin tilinpäätös-tietoja annetun raportin mukaisesti. Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen:

Tarkennettu ylitykset/alitukset toteutuma esitetään seuraavassa kokouksessa 10.4.2017 ja annetaan ehdotus valtuustolle talousarvion ylitysten ja alitusten osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2016

Khall 40 §
Tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomus sisältää ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen muodostavat
Tase
Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä olevat tiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
Toimintakertomus
Konsernitilinpäätös

Tilinpäätöksen viimeistelystä johtuen alustava aineisto (toimintakertomus, tulos-laskelma ja tase sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2016) esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2016 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä talousarvion toteutumisvertailun vuodelta 2016. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä kuntalain mukaisin tilinpäätösaineistoineen annetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liitteenä alustava tuloslaskelma, tase, investoinnit 2016 sekä toteumaraportti 20.3.2017.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 41 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Khall 42 §
                    


Kunta on työllistänyt nuoria kesäisin kahden viikon työelämään tutustumisjaksoille työssä oppimisen periaatteita soveltaen. Korvaus on ollut 250 € jaksolta ja tekninen toimisto on suorittanut valinnan. Nuoria työllistetään kunnan eri sektoreille Tammijärvellä ja kirkonkylässä.

Edellä mainituin perustein työllistettävien määrää on vuosittain rajattu talousarvion mukaan ja heidän tulee olla iältään 15-18 vuotta. Hakijan tulee olla täyttänyt 15-vuotta ennen työssäolojakson alkua.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunta työllistää tulevan kesän aikana enintään 12 nuorta kahden viikon työjaksona. Nuorelle maksetaan kahden viikon jaksosta 250 €:n korvaus. Ilmoitus kesätyö-paikoista julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä 22.3. sekä kunnan internet-sivuilla. Vapaamuotoiset hakemukset tulee jättää kunnanvirastoon 28.4. mennessä.

                    
Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 38, 39,40,41,42

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    20.3.2017
                    85


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto