Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 6.3.2017
§
29 Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoittaminen v. 2017
30 Kunnan kuulutusten julkaiseminen v. 2017.
31 Väliaikaisten varajäsenten määrääminen keskusvaalilautakuntaan
32 Uusien jäsenten valitseminen vaalilautakuntiin
33 Perusturvalautakunnan johtosäännön uudistaminen
34 Lausunto / Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi
35 Lausunto / Luonnos sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslain-säädännöksi
36 Oikaisuvaatimus / Perusturvalautakunnan päätös
37 Kunnanhallitukselle saapunut posti


KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN V.2017

Khall 29 §
                    

                    
Valtuuston kokoontumisesta on säädetty Kuntalain 94 §:n mukaan. Pääsääntöisesti valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja laissa mainituin poikkeuksin. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa yleisessä tietoverkossa.

Kunnan voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen valtuuston kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle ja samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Valtuuston kokouskutsut on lähetetty työjärjestyksen mukaisesti ja niistä on ilmoitettu Joutsan Seutu –lehdessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se kutsuu kokoukset koolle ja ilmoittaa niistä tämän valtuustokauden loppuun asti samalla tavoin kuin v. 2016.
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V.2017

Khall 30 §
                    

                    
Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnan ilmoitukset tai jotkin niistä saatetaan tiedoksi muullakin tavalla kuin julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Kuulutukset on julkaistu ilmoitustaulun lisäksi kunnanhallituksen harkinnan mukaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet –sivuilla.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnan kuulutukset julkaistaan tämän valtuustokauden loppuun asti kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnanhallituksen harkinnan mukaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet-sivuilla
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    


VÄLIAIKAISTEN VARAJÄSENTEN MÄÄRÄÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN

Khall 31 §
                    
Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittu Tuomo Kärnä on ilmoittanut ehdokkuudestaan kuntavaaleissa 2017 ja on siten esteellinen keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. Lisäksi keskusvaalilautakunnan kutsujärjestyksessä toisena varajäsenenä oleva Pauli Sievänen on vaaliasiamiehen varamiehenä esteellinen keskusvaalilautakuntaan.

Oikeusministeriö on antanut vuoden 2017 kuntavaaleja koskevan yleisen ohjeen pvm 23.9.2016, jossa käsitellään myös vaaliviranomaisten kelpoisuutta ja esteellisyyttä. Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä on täsmennetty 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016). Ohjeen mukaan vuoden 2017 kuntavaaleissa säännöt ovat seuraavat:

Kunnan keskusvaalilautakunta

Vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston vuoden 2013 alussa asettama keskusvaalilautakunta.

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskuslautakunnan työskentelyyn siitä lukien kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle.

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.

Vaalilain 14 §:ssä todetaan seuraavasti:
Kunnan keskusvaalilautakunnan työskentely
Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus määrää keskusvaalilautakuntaan 31.5.2017 kestävän valtuustokauden loppuun saakka väliaikaiset varajäsenet Tuomo Kärnän ja Pauli Sieväsen tilalle.

Päätös: Valittiin Tuomo Kärnän tilalle Tuomo Kaulimo ja Pauli Sieväsen tilalle
                    Risto Ahola.                    
UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VAALILAUTAKUNTIIN

Khall 32 §
                    
Oikeusministeriö on antanut vuoden 2017 kuntavaaleja koskevan yleisen ohjeen pvm 23.9.2016, jossa käsitellään myös vaaliviranomaisten kelpoisuutta ja esteellisyyttä. Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä on täsmennetty 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016). Ohjeen mukaan vuoden 2017 kuntavaaleissa säännöt ovat seuraavat:

Vaalilautakunta

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.

Valitut vaalilautakunnat:

I äänestysalueen vaalilautakunta
varsinaiset jäsenet                    varalla
Maire Pietilä                    Raila Helenius
Teuvo Jaakkola, varapuheenjohtaja
Eino Polvela, puheenjohtaja                    Risto Ahola
Markku Huuskola                    Liisa Salmela
Eila Virtanen                    Kerttu Ahonniska

II äänestysalueen vaalilautakunta
varsinaiset jäsenet                    varalla
Arto Huuskola, puheenjohtaja                    Kaija Sipilä
Toivo Haapala                    Risto Masalin
Tuomo Kärnä                    Pirkko Sievänen
Hilkka Virtanen, varapuheenjohtaja
Mirkka Tuominen                    Jukka Heinonen

Ohjeistuksen mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. I äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenistä ehdokkaana vuoden 2017 vaalissa on Eino Polvela ja II äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenistä ehdokkaina ovat Tuomo Kärnä ja Risto Masalin.
                    

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee;

1. I äänestysalueen vaalilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen ja lautakunnan puheenjohtajan Eino Polvelan tilalle; sekä
2. II äänestysalueen vaalilautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen Tuomo Kärnän tilalle sekä uuden varajäsenen Risto Masalinin tilalle.

Keskusvaalilautakunnassa oleva ei voi olla jäsenenä vaalilautakunnassa, joten kokouksessa huomioitiin jäsenyydet keskusvaalilautakunnassa ja äänestysalueiden vaalilautakunnissa ja valittiin uusia jäseniä myös sen mukaan.

Päätös:

Päätöskohta 1:

Valittiin Eino Polvelan tilalle Pertti Pusa (puheenjohtaja), Markku Huuskolan tilalle Mervi Nicklen, Risto Aholan tilalle Simo Kärnä ja Eila Virtasen tilalle Eila Honkanen.


Päätöskohta 2:

Valittiin Tuomo Kärnän tilalle Raimo Ikonen ja Risto Masalinin tilalle Aarre Vaari.


PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Perustltk 13 §
21.2.2017

Perusturvalautakunnan johtosääntö on syytä tarkistaa monien muutosten vuoksi esim toimeentulotukiasiat ovat muuttuneet Kelalle 1.1.2017 alkaen. Erityisesti delegointiin liittyvät asiat on syytä päivittää perusturvajohtajan toimenkuvaan tulleiden muutosten takia.
Voimassa oleva johtosääntö on hyväksytty valtuustossa 26.5.2015 ( § 14) ja se on tullut voimaan 1.7.2015
Liite 13 ( Perusturvan johtosääntö 1.7.2015) Liite 14 ( Päivitetty johtosääntö)

Perusturvajohtajan ehdotus:
Hyväksytään perusturvajohtajan päivittämä johtosääntö sellaisenaan ja viedään asia kunnanhallituksen käsittelyyn ja edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Perusturvalautakunnan päätös:
Hyväksyttiin perusturvajohtajan päivittämä johtosääntö sellaisenaan.
-------------------------------
PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Khall 33 §
Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Suurelta osin lakia sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Lain uudistuksen yhteydessä kuntia velvoittavaksi on tullut hallintosäännön uudistaminen vastaamaan uuden lain vaatimuksia. Hallintosäännön tulee olla voimassa 1.6.2017 olevan lainsäädännön mukaisena. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä.

Kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö muodostuu kunnan keskeiseksi ohjausvälineeksi. Lain tarkoituksena on, että kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan yhteen johtosääntöön eli hallintosääntöön, jolloin muita johtosääntöjä ei tarvita. Kunnan toimintaa tulee hallintosäännön lisäksi ohjaamaan strategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. Laissa on erikseen annettu määräykset hallintosäännön sisällöstä.


Perusturvalautakunta on uudistanut johtosääntönsä ja siinä esitetyt asiat voidaan soveltuvin osin sisällyttää uuteen hallintosääntöön. Uusi hallintosääntö valmistellaan siten, että sen hyväksymiskäsittely voidaan pitää kuluvan kevään aikana ja hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan esityksen tiedoksi ja toteaa, että esitetyt asiat huomioidaan hallintosäännön uudistuksen yhteydessä myöhemmin.
Liite
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTOPYYNTÖ: 19.01.2017      STM 015:00/2015

LAUSUNTO / LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI SOSIAALI- JA TERVEYDEN-HUOLLON ASIAKASTIETOJEN SÄHKÖISESTÄ KÄSITTELYSTÄ JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI MUIKSI LAEIKSI
Perustltk 12 §
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ( 159 / 2007, asiakas-tietolaki). Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia sähköisestä lääkemääräyksestä ( 61/ 2007) ja lakia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ( 254/ 2015) sekä muita asiakastietolakiin liittyviä lakeja.
Liitteet: 10 ( esittely ja lausuntopyyntö),  11 (hallituksen esitys) ja 12 (sähköinen kysely)
Perusturvajohtajan ehdotus:
Merkitään tiedoksi perusturvajohtajan vastaukset sähköiseen kyselyyn
Perusturvalautakunta antaa oman lausuntonsa hallituksen esityksestä siltä osin kuin se poikkeaa alkuperäisestä.
Perusturvalautakunnan päätös:
Merkitään tiedoksi perusturvajohtajan vastaus sähköiseen kyselyyn ja hyväksytään sosiaali- ja terveysministeriön luonnos sellaisenaan hallituksen esitykseksi.
--------------------------

Khall 34 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan päätöksen ja merkitsee annetun vastauksen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTO / LUONNOS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUS-LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Khall 35 §

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.201 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan maakunnan ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien oikeuksien ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen, että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. Tarkennukset valmistellaan lausuntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta, lausuntopyynnössä on tätä palvelevia kysymyksiä.

Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja sote -uudistukseen liittyen. Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta laaditaan säännöksiä palvelun tuottamista koskevista olennaisista vaatimuksista (akkreditointi tai sertifiointi). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajia koskeva lakiesitys annetaan uudelleen lausunnolle. Näitä säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt annetaan helmikuussa 2017.
Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakaslakiin esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.


Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus vapaamuotoisen kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin.

Lausunnot on pyydetty toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUS / PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Khall 36 §

Kunnanhallitukselle on osoitettu oikaisuvaatimus pvm 8.2.2017 (liite). Asia koskee perusturvalautakunnan päätöstä, josta asianosaiset ovat jo tehneet lautakunnalle oikaisuvaatimuksen. Lautakunnan antamaan päätökseen on liitetty valitusosoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ei käsittele asiaa.
Valitus päätöksestä tulee tehdä annetun valitusosoituksen mukaisesti.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 37 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 29, 30, 33, 34, 35,36, 37

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 31, 32,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    6.3.2017
                    77


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto