Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 9.3.2017
§
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajat
3 Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoittaminen v.2017
4 Kunnan kuulutusten julkaiseminen v. 2017
5 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali
6 Pien- Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus
7 Koulun oppilaskuljetukset 1.8.2017 lukien
8 Luhangan vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen
9 Kiireelliset asiat
10 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 1 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 1.3.2017 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 1.3.2017.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua.

Käsiteltävät asiat § 1-10

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 2 § .
                    Pöytäkirja tarkastetaan 10.3.2017

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

                    Valittiin Kimmo Laine ja Marja-Leena Nurminen.
                    


KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN V.2017

Khall 29 §
                    
6.3.2017
                    
Valtuuston kokoontumisesta on säädetty Kuntalain 94 §:n mukaan. Pääsääntöisesti valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja laissa mainituin poikkeuksin. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä päivää ennen kokousta ja kokouksesta on tiedotettava samassa ajassa yleisessä tietoverkossa.

Kunnan voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen valtuuston kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle ja samassa ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Valtuuston kokouskutsut on lähetetty työjärjestyksen mukaisesti ja niistä on ilmoitettu Joutsan Seutu –lehdessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se kutsuu kokoukset koolle ja ilmoittaa niistä tämän valtuustokauden loppuun asti samalla tavoin kuin v. 2016.
                    
Päätös:

-----------------------

Kunnanhallituksen päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettiin seuraava kunnanhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Kvalt 3 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN V.2017

Khall 30 §
                    
6.3.2017
                    
Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnan ilmoitukset tai jotkin niistä saatetaan tiedoksi muullakin tavalla kuin julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Kuulutukset on julkaistu ilmoitustaulun lisäksi kunnanhallituksen harkinnan mukaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet –sivuilla.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnan kuulutukset julkaistaan tämän valtuustokauden loppuun asti kunnan ilmoitustauluilla sekä kunnanhallituksen harkinnan mukaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet-sivuilla
                    
Päätös:

                    
------------------------

Kunnanhallituksen päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Kokouksessa annettiin seuraava kunnanhallituksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


Kvalt 4 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


LOKAKUUSSA 2012 VALITUN KUNNANVALTUUSTON SEKÄ VAALIKAUDELLA 2013 – 2016 VALITTUJEN KUNNAN TOIMIELINTEN TOIMINNAN JATKUMINEN V. 2017

Khall 1 §
2.1.2017
Kuntalain uudistuksen yhteydessä muutettiin samalla kuntavaaleja koskevaa säädöstä. Uuden kuntalain 15 §:n mukaan valtuuston toimikausi alkaa kesäkuussa. Tarkemmin kuntavaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998) sekä kuntarakennelaissa (1698/2009).

Edellä mainitusta muutoksesta johtuen kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017.

Kuntavaaliuudistuksesta johtuen kunnanvaltuuston toimikauden siirtyminen alkavaksi kesäkuussa vaikuttaa muutoksena vaalikaudelle 2013 – 2016 valitun valtuuston sekä sen valitsemien toimielinten toimikauteen. Lokakuussa 2012 valittu valtuusto jatkaa toimikauttaan 31.5.2017 saakka ja valtuuston sekä kunnanhallituksen valitsemat toimielimet jatkavat toimikauttaan siihen asti kunnes uudet toimielimet on valittu.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi, että kunnanvaltuuston toimikausi jatkuu 31.5.2017 saakka ja kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen valitsemien toimielinten toimikaudet jatkuvat siihen asti kunnes v. 2017 valittu kunnanvaltuusto ja sen alainen kunnanhallitus ovat valinneet uudet toimielimet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ I JA II VARAPUHEENJOHTAJAN
VAALI

Khall 24 §
                    
20.2.2017

Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan 2.1.2017 tiedoksi kunnanvaltuuston toimi-kauden jatkumisen 31.5.2017 saakka sekä valtuuston ja hallitusten valitsemien


toimielimien toimikaudet siihen saakka kunnes uusi valtuusto ja sen alainen hallitus ovat valinneet uudet toimielimet.

Puheenjohtajiston osalta on yleisesti esitetty oikeusministeriön ohjetta kuntavaaleihin 2017 tarkentava menettely. Mikäli puheenjohtajisto on valittu määrävuosille, tulee valtuustokauden jatkokaudelle 1.1. – 31.5.2017 valita erikseen puheenjohtajisto. Mikäli puheenjohtajisto on valittu valtuustokaudelle, ei valtuuston jatkokaudelle tarvitse valita uutta puheenjohtajistoa.

Kunnanvaltuusto on valinnut päätöksellään kvalt 3 § /13.1.2015 puheenjohtajiston vuosille 2015-2016.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee itselleen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valtuuston jatkokaudelle ajalle 1.1. – 31.5.2017.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------

Kvalt 5 § Päätös:

Kokouksessa Pertti Seimola ehdotti, että valitaan aikaisemmin valittu puheenjohtajisto uudestaan. Pirkko Sievänen kannatti ehdotusta.

Kunnanvaltuusto valitsi valtuuston jatkokaudelle ajalle 1.1. – 31.5.2017 puheen-johtajat seuraavasti:

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ahti Weijo
Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Eino Polvela
Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi.


PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUSTAVA KAAVALUONNOS

Kaavatmk 12 §
5.8.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut rantaosayleiskaavan alustavan kaavaluonnoksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee alustavan kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella ja päättää sen nähtäville asettamisesta.

Päätös:

Käsiteltiin kaavoittajan esittelemänä alustava kaavaluonnos.
Kaavaluonnos tuodaan tarkennusten jälkeen uudestaan kaavatoimikuntaan ja päätetään luonnoksen nähtäville asettamisesta.

-------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS JA KAAVA-MÄÄRÄYKSET

Kaavatmk 16 §
7.11.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja kaavamääräykset.

Nab Labs Oy Ambiotica on laatinut rantaosayleiskaavan tausta-aineistoksi Luhangan liito-oravaselvityksen (Tutkimusraportti 116/2014 Kirsi Järvisalo, Janne Ruuth, Henna Toivanen) sekä raportin Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksestä sekä Natura-arvioinnin tarveharkinnasta. (Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth).

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella kaavaluonnoksen, kaavamääräykset sekä kaavoitusta varten laaditut selvitykset sekä tekee kunnan-hallitukselle ehdotuksen kaavaluonnoksen ja sen liiteaineistojen nähtäville asettamisesta.


Kokouksessa käsiteltiin kaavoittajan esityksestä kaavaluonnos ja muu valmistelu-aineisto sekä tehtiin näihin eräitä tarkennuksia.

Kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston yleisesti nähtäville osallisten mielipiteiden kuulemista varten. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 27.11. - 31.12.2014. Lisäksi kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Mielipiteet ja kannanotot kaavaluonnoksesta tai muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 31.12.2014 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS

Kaavatmk 3 §
23.6.2015
Kaavaluonnos ja kaavan muu valmisteluaineisto asetettiin yleisesti nähtäville 27.11. - 31.12.2014 väliseksi ajaksi. Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Kaavaluonnoksesta jätettiin runsaasti mielipiteitä, joiden tutkiminen on ollut kaavoittajan tehtävänä.

Kaavasta järjestettiin kunnan ja Keski-Suomen Ely -keskuksen välinen työneuvottelu 5.3.2015, jossa pohdittiin kaavatyön jatkoa.

Kaavoittaja on työstänyt neuvottelussa esiin tulleita yksityiskohtia kaava-asiakirjoihin ja esittää, että kaavan valmistelua jatketaan asettamalla kaavaluonnos uudelleen yleisesti nähtäville. Kaavaluonnoksen uutta nähtävillepanoa puoltaa kaavarajauksen muutokset ja emätilaselvitykseen lisätyt nykyiset toteutuneet rakennuspaikat.

Kaavoittaja esittelee uuden kaavaluonnoksen sisältöä kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn pohjalta ja päättää, että kaavaluonnos asetetaan uudestaan yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 25.6. – 7.8.2015. Nähtäville asettamisessa huomioidaan, että kunnanvirasto on suljettu kahden viikon ajan 6. – 17.7.2015. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet-sivuilla 24.6.2015.

Päätös:

Kaavasuunnittelija esitteli kokouksessa kaavaluonnoksen ja tarkennetun emätilataulukon.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 2.KAAVALUONNOS

Kaavatmk 5 §
12.10.2015
Toisesta kaavaluonnoksesta pyydettiin mielipiteet nähtävillä oloaikana eli viimeistään 7.8.2015 mennessä. Edellisestä kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. ELY -keskus on antanut 2. kaavaluonnoksesta lausunnon pvm. 10.9.2015.
Liite;
ELY -keskuksen lausunto.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavoittajan esittelemänä 2. kaavaluonnoksen perusteella jätetyt sekä edellisestä luonnoksesta huomioon otettavat mielipiteet, ELY –keskuksen lausunnon sekä päättää tämän jälkeen kaavaehdotuksesta ja sen nähtäville asettami-sesta.

Päätös:

Hyväksyttiin kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin ja ELY -keskuksen lausuntoon ja päätettiin esittää suunnittelutarvealueen muodostamista Kesäimen tilalle. Edellä mainituin perustein tarkennettu kaavaehdotus esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja asetettavaksi edelleen julkisesti nähtäville.


-----------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 10 §
18.1.2016
Kaavasuunnittelija on laatinut kaavaehdotuksen pvm 1.1.2016. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen. Aineisto on ladattavissa kaavasuunnittelijan antamasta linkistä erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 28.1. – 29.2.2016. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla 27.1.2016. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta ja muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 29.2.2016 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Päätös:

Ennen asian käsittelyä kunnanhallituksen jäsenet Risto Ahola, Martti Markkanen, Pirkko Vilkman sekä valtuuston puheenjohtaja Ahti Weijo ja valtuuston I varapuheenjohtaja Eino Polvela poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta.

Kaavoittaja Jari Lämsä esitteli kaavaehdotuksen ja muun nähtäville asetettavan kaava-aineiston ennen päätöksentekoa.


Päätösehdotus hyväksyttiin


-------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Kaavatmk 3 §
28.4.2016

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 28.1. – 29.2.2016. Kaava-suunnittelijalle on toimitettu saapuneet muistutukset ja viranomaislausunnot.
Liite; ELY -keskuksen lausunto pvm 8.4.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavasuunnittelijan esittelemänä saapuneet muistutukset ja viranomaislausunnot sekä päättää sen jälkeen kaavoituksen jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kaavatoimikunta käsitteli ELY –keskuksen lausunnon pvm 8.4.2016 ja hyväksyi kaavasuunnittelijan laatiman vastineen lausunnon johdosta. Kaavasuunnittelija vastaa erikseen niille, jotka olivat jättäneet määräaikaan mennessä kaavaehdotuksesta muistutuksen.

Kaavatoimikunta käsitteli kaavaehdotukseen merkityn rakennuspaikan siirtoa Kesäniemessä sekä päätti linnustoselvityksen teettämisestä sekä kaavoituksen jatkamisesta ja kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisesta kaavaehdotukseen tehtyjen täydennysten ja tarkennusten jälkeen.

-----------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 92 §
15.8.2016
Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ehdotus asetettiin yleisesti nähtäville 28.1. – 29.2.2016. Asiakirjat pidettiin yleisesti nähtävillä Luhangan kunnantoimistossa sekä sähköisenä internetissä osoitteessa www.rantakaava.fi/luhanka.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydettiin toimittamaan kirjallisena Luhangan kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.
Ely-keskus ehdottaa kaavan jatkotoimenpiteiksi lausunnossaan mm. seuraavaa:
Lainsäädäntöä on muutettu vanhan yleiskaavan ja siihen liittyvien selvitysten laadinnan jälkeen, eivätkä ne sisällöllisesti monin osin vastaa enää nykyisiä vaatimuksia, eivätkä siihen tulevat muutokset kaikilta osin ole myöskään merkitykseltään vähäisiä, jotta voitaisiin puhua pelkästään vanhan kaavan päivittämisestä. Tämän ja muun lausunnossa esitetyn johdosta kaavan tausta-aineistoa ja selvityksiä täydennetään mm. rakennusinventoinnilla sekä linnustoselvityksellä ja laaditaan ympäristöarvoja kuvaava teemakartta. Näiden perusteella arvioidaan muun muassa, onko em. selvityksillä vaikutuksia kaavan mitoitusvyöhykkeisiin ottaen huomioon kaavan kokonaismitoitus, yhdyskuntarakenne, kunnallistekniset verkostot ja asutusrakenne. Arviointiin liittyen esitetään kaavaratkaisulle MRL:n mukaiset


hyväksyttävät perustelut ja täydennetään muiltakin osin keskeneräinen kaavaselostus ja siihen kuuluva vaikutusten arviointi. Tarvittaessa kaavasta voidaan järjestää vielä työneuvottelu.
Asiaa valmisteltiin kaavatoimikunnassa 28.4.2016. Tämän jälkeen kaavoittaja on pyytänyt linnustoselvityksen tekemisestä esitystä NabLabs Oy:ltä, joka on laatinut kaavan muut luontoselvitykset ja heillä olisi näin ollut kaavan pohjatiedot valmiiksi hallussaan. Lisäselvitysten teettäminen ja varsinkin laajan uuden linnustoselvityksen teettäminen ei ollut enää aikataulullisesti mahdollista keväällä 2016. Mikäli uusi linnustoselvitys teetetään, tämä tarkoittaisi selvityksen tilaamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja selvitys valmistuisi tällöin kesällä 2017.
Kaavan laatija saapuu kokoukseen esittelemään asiaa. Maanomistajien muistutuksiin annettavat vastausehdotukset jaetaan kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee muistutukset ja kaavalausunnot kaavanlaatijan esittelystä ja päättää kaavoituksen jatkotoimenpiteistä.
Lisäksi tarkistetaan kunnan omistamien maiden osalta lopullinen kaavoitusratkaisu.
Ennen asian käsittelyä kunnanhallituksen jäsenet Risto Ahola, Martti Markkanen ja Pirkko Vilkman poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta.

Päätös:
Kunnanhallitus käsitteli kaavoittaja Jari Lämsän kokouksessa suorittaman esittelyn pohjalta saapuneet muistutukset ja ehdotukset sekä päätti seuraavasti;
1. kunnanhallitus antaa ELY –keskuksen lausuntoon liitteen 1 mukaisen vastineen;
2. kunnanhallitus antaa kaavaehdotuksesta muistutuksen tehneille vastineet liitteen 2 mukaan;
3. kaavaehdotukseen siirrettäväksi merkitty rakennuspaikka Syrjäjärvellä palautetaan nykyisin voimassa olevan kaavan mukaiseksi;
4. kaavaehdotuksesta käydään viranomaisneuvottelu, jonka jälkeen kaavaehdotus tuodaan kunnanhallitukseen hyväksymiskäsittelyn valmistelua varten.


------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Kaavatmk 3 §
2.2.2017
Kunnanhallituksen päätöksen mukaiset toimet on suoritettu, viranomaisneuvottelua lukuun ottamatta. Annettu vastine ELY -keskuksen lausuntoon sekä kaavaan tehdyt tarkennukset ja korjaukset huomioon ottaen, viranomaisneuvottelua ei katsota tarpeelliseksi.

Tausta-aineistoksi esitetyn linnustoselvityksen osalta todetaan, että kaavoituksella ei tehdä sillä tavoin olennaisia muutoksia olemassa olevaan kaavaan, mistä seuraisi erityisiä vaikutuksia alueen linnustolle. Linnustoselvityksen osalta pitäydytään työneuvottelussa 3.5.2015 sovittuun (viite; ELY/lausunto pvm 8.4.2016), jonka mukaan erillistä linnustoselvitystä ei tarvita.

Kaavaehdotuksessa on erityisesti huomioitu, ettei linnustollisesti merkittävien alueiden ja uusien rakennuspaikkojen sijoittelun välillä ilmene ristiriitoja. Tällaisia ovat mm. olemassa olevat suojelualuevaraukset, jotka ovat tällä kaava-alueella laajat. Muut linnuston kannalta tärkeät alueet, kuten pienet saaret ja luodot jäävät niin ikään rakentamisen ulkopuolelle.

Kaavasuunnittelija esittelee kokouksessa viimeistellyn kaavaehdotuksen. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta hyväksyy Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että se osaltaan hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavaselostukseen liittyvät asiakirjat ja liitteet:
1. Rantaosayleiskaavakartat 1 – 3, 1:10 000 (1.2.2017)
2. Rantaosayleiskaavan kaavamääräykset ja merkintöjen selitykset
3. Osallistumis? ja arviointisuunnitelma 1.1.2016
4. Voimassaoleva kumottava rantaosayleiskaava
5. Emätilaselvitys
6. Rantaviivan muuntaminen
7. Pien?Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto? ja maisemaselvitys sekä Natura? arvioinnin tarveharkinta 2014.
8. Rantaosayleiskaavan liito?oravaselvitys 2014
9. Yhteenvetokartta alueen luonto- ja maisema-arvoista suhteessa kaavan
mitoitukseen ja osoitettuihin rakennuspaikkoihin

10. Maiseman? ja luonnonhoidon yleissuunnitelma, Luhangan maisematie, 2011
Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä sisältyy tähän kaavaselostukseen.
Lisäksi kaavaa laadittaessa on otettu huomioon eri osallistumis? ja vuorovaikutus-menettelyt ja niissä esitetyt mielipiteet ja lausunnot:
11. Lausuntojen ja mielipiteiden yhteenveto
? Yhteenveto kaavan vireilletulovaiheen kaavamuutosaloitteista
? Muistio kaavan 1. viranomaisneuvottelusta 24.9.2013
? Muistio rantaosayleiskaavoituksen 1. yleisötilaisuudesta 27.9.2013
? Kaavaluonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet
? 2. kaavaluonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet
? Kaavaehdotusvaiheen eri lausunnot ja muistutukset
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
---------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 17
6.2.2017
Kunnanhallitus käsittelee kaavaehdotuksen kaavatoimikunnan pvm 2.2.2017 antaman esityksen pohjalta. Kaavasuunnittelija esittelee kunnanhallituksessa kaavatoimikunnan
esityksen mukaisen kaavaehdotuksen. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen.

Kaavatoimikunnan ehdotus annetaan kokouksessa ja liitetään tähän pöytäkirjaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus kunnanhallitukselle annetaan kokouksessa kaavatoimikunnan päätöksen perusteella.

Kaavasuunnittelija oli estynyt saapumasta kokoukseen. Kunnanjohtaja esitteli kaavaehdotuksen liiteaineistoineen ja antoi sen jälkeen seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy Pien - Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Liitteet;
Kaava-asiakirjat kaavatoimikunnan päätöksen mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Risto Ahola, Martti Markkanen, Pirkko Vilkman, Ahti Weijo ja Eino Polvela eivät esteellisenä osallistuneet tämän asian käsittelyyn.


-----------------------------

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävissä sivulla www.rantakaava.fi/luhanka. Sivun yläreunan valikosta Kaavan hyväksyminen –sivulle. Liitteenä kaavakartat 1, 2 ja 3.

Kaavoittaja Jari Lämsä esitteli kaavan.

Kvalt 6 § Päätös:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan.
                    
Puheenjohtajana tässä asiakohdassa toimi valtuuston II varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi. Varavaltuutettuna asian käsittelyyn osallistui Heikki Kosonen.

Seuraavat henkilöt jääväsivät itsensä tämän asian käsittelystä:
Risto Ahola, Martti Markkanen, Eino Polvela, Pertti Seimola, Pirkko Vilkman ja Ahti Weijo.


KOULUN OPPILASKULJETUKSET 1.8.2017 LUKIEN

Khall 21 §
6.2.2017
Kunnanhallitus on tehnyt v. 2015 päätöksen khall 37 §, jossa on määritelty periaatteet ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden koulunkäynnille Luhangan koulussa. Lähikuntien osalta tilanne ei ole muuttunut eli Joutsan ja Hartolan kunnat eivät osallistu omien oppilaidensa oppilaskuljetuskustannuksiin Luhangassa. Jyväskylän kaupunki on sen sijaan suhtautunut myönteisesti alustavaan tiedusteluun asian osalta. Luhangan kunnan tavoitteena on ollut ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden tasavertainen kohtelu oppilaiden kotikunnasta riippumatta. Mainitussa päätöksessä kunnanhallitus on edellyttänyt lasten kotikuntien tai huoltajien osallistumista oppilaskuljetusten kustannuksiin.

Uudessa koulussa on tilaa myös ulkopaikkakuntalaisille oppilaille, joten kysymys on lähinnä näistä oppilaista aiheutuvista kustannuksista. Oppilaista aiheutuvia välittömiä kustannuksia ovat:
• oppilaskuljetukset
• kouluruokailu
• koulutarvikkeet

Koulun henkilöstö ja tilakäyttö on mitoitettu luhankalaisten oppilaiden mukaan, joten näitä kustannuksia ei ole tarpeellista kohdistaa ulkopaikkakuntalaisille oppilaille.

Luhangan kunta saa opetuksen järjestäjänä ulkopaikkakuntalaisista oppilaista vuosittain vahvistetun kotikuntakorvaustulon, vastaavasti Luhangan kunta maksaa kotikuntakorvausmenoa niille kunnille, jotka toimivat opetuksen järjestäjinä luhankalaisille oppilaille.
                    Liite1; Laskelma kotikuntakorvaustulot ja -menot

Ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden aiheuttamat välittömät kustannukset on esitetty liitelaskelmassa edellä mainituin aiheutumisperustein. Opetuksen järjestäjän tulot ulkopaikkakuntalaisista oppilaista esitetään kotikuntakorvaustulojen laskelmassa, missä on huomioitu kuntakohtaiset oppilasmäärien muutokset 1.8.2017 lukien.
                    Liite2; oppilaskustannukset ja tulot

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy 1.8.2017 lukien myös ulkopaikkakuntalaisia oppilaita Luhangan kouluun ja järjestää heille kunnan kustantamat oppilaskuljetukset erikseen laadittavan reittisuunnitelman mukaisena.


Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi kokouksessa uuden ehdotuksen seuraavasti:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 1.8.2017 lukien myös ulkopaikkakuntalaisia oppilaita Luhangan kouluun ja järjestää heille kunnan kustantamat oppilaskuljetukset erikseen laadittavan reittisuunnitelman mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Risto Ahola esteellisenä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.


-------------------------

Kvalt 7 § Päätös:

Keskustelun yhteydessä Päivi Seppälä esitti, että Luhangan kunta hyväksyy ulkopaikkakuntalaisia oppilaita Luhangan kouluun vain siinä tapauksessa, että oppilaiden kotikunnat osallistuvat oppilaskuljetuskustannuksiin. Kimmo Laine kannatti Seppälän ehdotusta.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysehdotuksen:

Kunnanhallituksen ehdotus JAA, Seppälän ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: JAA 12 ääntä, EI 3 ääntä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänin 12 – 3 kunnanhallituksen ehdotuksen.


LUHANGAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN

Khall 27 §
20.2.2017
Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan järjestäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Kunnan vesihuollon talous ja toiminta on tähän asti järjestetty laskennallisesti eriytettynä kunnan toimintana. Monet kunnat ovat perustaneet erillisen yhtiön hoitamaan kunnan vesihuoltoa. Vesihuoltolaki määrää, että vesimaksujen on oltava riittävän suuret kattaakseen toiminnasta aiheutuvat kulut. Tämän lisäksi maksuissa pitää olla varaa poistojen kattamiseen.

Nykyisenkaltainen toiminnan laskennallinen eriyttäminen tulisi vähintäänkin muuttaa kirjanpidolliseksi tase-yksiköksi, missä tasejatkuvuus toteutuu. Käytännössä tällainen muutos lähenee jo vesihuollon osakeyhtiömuotoista täydellistä eriyttämistä. Sinänsä kunnan taseessa olevan yksikön etuna on kunnan yhdyskuntatekniikan eri toimintojen sijoittuminen samaan organisaatioon, jolloin kokonaisuuden hallinta on sujuvaa. Yhdyskuntatekniikan rakentamisen yhteydessä rakennetaan samanaikaisesti tiet ja vesihuolto, joten myös vesihuollon rakentamisen osalta sen sijoittuminen kuntaorganisaatioon on perusteltua. Vesihuoltolaitoksen toiminnan perustuessa täyskatteelliseen kaikki kulut kattavaan talouteen, tulisi vesihuoltolaitoksen laskennallisesti eriytettynä, kirjanpidollisena taseyksikkönä tai erillisenä yhtiönä kyetä lunastamaan rakennetut verkostot itselleen niiden valmistumisen jälkeen.

Yleisesti yhtiöittämisellä on tavoiteltu vähintäänkin toiminnan kustannusvastaavuutta siten, että kuntalaisille voitaisiin tulevaisuudessa toimittaa laadukas talousvesi huoltovarmasti ja kohtuuhintaisesti. Yhtiöittämisratkaisulla tavoiteltavia hyötyjä nykymalliin ovat:
- selkeä vesihuollon omaisuuden eriytys
- toiminnan aito kustannusvastaavuus
- oman tulostavoitteellisen yksikön perustaminen
-vesihuoltolaitoksen käyttö- ja investointikulujen eriyttäminen kunnan tilinpäätök-sestä

Yhtiöittämisellä on myös tavoiteltu vesihuollon käyttö- ja perusmaksujen hallittua kehitystä ja ennustettavuutta. Osakeyhtiömuotoinen vesihuollon järjestely on myös uuden vesihuoltolainsäädännön tavoitteena, joskaan tässä vaiheessa sitä ei vielä kunnilta velvoiteta.

Luhankaan perustettava vesihuoltoyhtiö, tulisi ensi vaiheessa olemaan Luhangan kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kunnan nimeämä yhtiön hallitus tekisi keskeiset päätökset liittyen veden hinnoitteluun sekä yhtiön toimintaan ja talouteen. Myöhemmin saattaisi olla myös mahdollista omistuksen laajentaminen.


Liikevaihdoltaan ja asiakasmäärältään Luhangan yhtiöstä tulisi todennäköisesti valtakunnan pienin vesihuollon yhtiö, joka siitä johtuen tulisi myös toimintansa osalta tukeutumaan vahvasti kuntaan.

Perustettavalle yhtiölle siirrettävä omaisuus käsittää kunnan tilinpäätöksessä 31.12.2016 laskennallisesti eriytetyn vesi- ja viemärilaitoksen käyttöomaisuuden (kiinteät rakenteet ja laitteet) arvon. Omaisuuden siirto perustettavan yhtiön omaan pääomaan toteutuisi apporttina, jonka lisäksi kunnan olisi perusteltua sijoittaa yhtiöön riittävä käyttöpääoma ja osakepääoma, jonka vähimmäismäärä on 2500 €.

Yhtiössä tullaan soveltamaan vesi- ja viemäriverkoston osalta 30 vuoden poistoaikaa nykyisen menojäännöspoistojen sijaan verohallinnon suositusten mukaan. Käyttöomaisuuden siirron yhteydessä joudutaan arvioimaan vesihuoltoverkoston tekninen käyttöikä, joka tulee muodostamaan yhtiön avaavan taseen poistopohjan vesihuoltoverkoston osalta.

Verotuksen osalta todetaan muutoksena, että osakeyhtiöt suorittavat veroa tuloksestaan kulloinkin voimassaolevan yhteisöverokannan mukaan. Tällä hetkellä yhteisöverokanta on 20 %.

Yhtiön talouden ja toiminnan osalta voidaan todeta, että perustettavan yhtiön keskeisin merkitys on vesihuollon talouden eriyttäminen selkeästi kunnan taloudesta. Tämä on merkityksellistä sikäli, että kirjanpidollinen taseyksikkö jouduttaisiin joka tapauksessa tekemään nykyisen laskennallisen eriyttämisen sijaan. Yhtiön vesihuollon liiketoiminnan ja välttämättömien hallinnon tukipalvelujen osalta yhtiö tukeutuu edelleen kunnan palveluihin.

Tarkasteltaessa kunnan konsernirakennetta eli yhtiöitä, joissa kunnalla on siis määräävä asema, voidaan todeta, että edellä mainituin kriteerein kunnan omistamat taloyhtiöt ja mahdollinen vesihuollon yhtiö eivät yhdessä muodosta liikevaihtovolyymiltaan sellaista kokonaisuutta, jonka yhteydessä voitaisiin todeta muodostuneen merkittävän konsernirakenteen. Tästä huolimatta perustettaessa luonteeltaan taloyhtiöistä olennaisesti poikkeava, lähtökohtaisesti liiketoimintaa harjoittava vesihuoltoyhtiö, tulee konsernitilin perustaminen ilmeisen tarpeelliseksi. Konsernitili joustavoittaa kunnan omistamien tytäryhteisöjen lyhytaikaisen rahoitustarpeen hoitamista. Lisäksi tytäryhteisöjen hallituksissa oleva kunnan edustaja voidaan nähdä valtuutuksensa lisäksi controller –asemassa olevana, jolloin tähän tehtävään ei erikseen välttämättä tarvitse valita henkilöä.

Vesihuoltoyhtiön mahdollisen pitkäaikaisen luototuksen osalta voidaan todeta, että kunta yhtiön omistajana voi myöntää yhtiölle omavelkaisia takauksia ja tarvittaessa pääomittaa yhtiötä erilaisin rahoituskeinoin.


Kunnanjohtajan ehdotus:


Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle;

1. Luhangan kunta perustaa Luhangan Vesihuolto Oy –nimisen osakeyhtiön ja valtuuttaa kunnanhallituksen suorittamaan yhtiön perustamistoimet liitteenä olevan perustamisasiakirjan mukaisesti.

2. Luhangan kunta siirtää kaikki vesi- ja viemärilaitoksen sopimukset ja sitoumukset perustettavalle Luhangan Vesihuolto Oy:lle 1.7.2017 alkaen.

3. Vesihuoltoon liittyvä kunnallistekniikan rakentaminen jää edelleen kunnan toiminnaksi. Yhtiö tilaa vesihuoltoverkostojen rakentamispalvelut kunnalta, jolloin muun kunnallis-tekniikan ja vesihuoltoverkoston rakentamista pystytään toteuttamaan yhtäaikaisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

4. Luhangan kunta sijoittaa yhtiöön, sen omaksi pääomaksi, kunnan tilinpäätöksessä 31.12.2016 laskennallisesti eriytetyn vesi- ja viemärilaitoksen käyttöomaisuuden (kiinteät rakenteet ja laitteet) arvon sekä käyttöpääomana 25 000 € ja osakepääoman 2 500 €, jotka esitetään erikseen kunnan lisätalousarviossa vuodelle 2017 investointiohjelman kunnanhallituksen kohdassa.

5. Kunta perustaa konsernitilin, johon liittyvät kunnan määräysvallassa oleva osakeyhtiö-muotoiset taloyhtiöt sekä perustettava Luhangan Vesihuolto Oy.

6. Lyhytaikaisen rahoituksen hoitamiseksi konsernitililimiitin enimmäismääräksi määritetään 100 000 €.

7. Kunnan hallintosääntö uudistetaan ja uudistamisen yhteydessä huomioidaan ainakin seuraavat asiat:
- hallintosääntöön lisätään kunnanvaltuuston ratkaisuvallan määräys: päättää konsernitilin enimmäismäärästä;
- hallintosääntöön lisätään kunnanhallituksen ratkaisuvallan määräys: päättää sisäisen pankin ohjeista;
- hallintosääntöön lisätään kunnanjohtajan toimivaltaan määräys: päättää yksittäisen konsernitililimiitin myöntämisestä kunnanvaltuuston hyväksymän konsernitililimiitin enimmäismäärän puitteissa sisäisen pankin ohjeiden mukaisesti;
- hallintosääntöön lisätään kunnanjohtajan toimivaltaan määräys: kunnanjohtaja voi nimetä tytäryhteisöön controllerin, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa elimessä.


8. Luhangan kunta omistaa perustettavan yhtiön osakkeista 100 %, joten se on kunta-konserniin kuuluva tytäryhteisö. Uudistettavaan hallintosääntöön otetaan myös kohta, jonka mukaan tytäryhteisöjen myynnistä, lakkauttamisesta tai perustamisesta päättää kunnanvaltuusto.

Liitteet;
Perustamisasiakirja
Esitys yhtiöjärjestykseksi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------------------

Kokouksessa kunnanjohtaja esitteli asian ja tarkensi perustamisasiakirjan sisältöä kunnan oikeuksien ja velvoitteiden siirtymisen osalta yhtiön perustamisen yhteydessä.

Kvalt 8 § Päätös:

Keskustelun yhteydessä Heikki Kiviniemi esitti, että perustamisasiakirjaan lisätään seuraava maininta: Luhangan kunta siirtää kaikki kunnan vesi- ja viemärilaitoksen oikeudet ja velvoitteet perustettavalle yhtiölle. Risto Ahola kannatti ehdotusta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen täydennettynä kokouksessa tehdyllä lisäyksellä.


KIIREELLISET ASIAT

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 9 § Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.

                    


ILMOITUSASIAT

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 10 § Päätös: Ilmoitettiin valtuuston kokousajankohdat:

Nykyinen valtuusto kokoontuu keskiviikkona 17.5. klo 18.00.

Uusi valtuusto kokoontuu torstaina 8.6. klo 18.00

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
9.3.2017
                    4


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto