Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 20.2.2017
§
24 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vaali
25 Talousarviolainan nostaminen
26 Lausunto Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassa-oloajan jatkamisesta
27 Luhangan vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen
28 Kunnanhallitukselle saapunut posti


LOKAKUUSSA 2012 VALITUN KUNNANVALTUUSTON SEKÄ VAALIKAUDELLA 2013 – 2016 VALITTUJEN KUNNAN TOIMIELINTEN TOIMINNAN JATKUMINEN V. 2017

Khall 1 §
2.1.2017
Kuntalain uudistuksen yhteydessä muutettiin samalla kuntavaaleja koskevaa säädöstä. Uuden kuntalain 15 §:n mukaan valtuuston toimikausi alkaa kesäkuussa. Tarkemmin kuntavaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998) sekä kuntarakennelaissa (1698/2009).

Edellä mainitusta muutoksesta johtuen kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017.

Kuntavaaliuudistuksesta johtuen kunnanvaltuuston toimikauden siirtyminen alkavaksi kesäkuussa vaikuttaa muutoksena vaalikaudelle 2013 – 2016 valitun valtuuston sekä sen valitsemien toimielinten toimikauteen. Lokakuussa 2012 valittu valtuusto jatkaa toimikauttaan 31.5.2017 saakka ja valtuuston sekä kunnanhallituksen valitsemat toimielimet jatkavat toimikauttaan siihen asti kunnes uudet toimielimet on valittu.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi, että kunnanvaltuuston toimikausi jatkuu 31.5.2017 saakka ja kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen valitsemien toimielinten toimikaudet jatkuvat siihen asti kunnes v. 2017 valittu kunnanvaltuusto ja sen alainen kunnanhallitus ovat valinneet uudet toimielimet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ I JA II VARAPUHEENJOHTAJAN
VAALI

Khall 24 §
                    
20.2.2017

Kunnanhallitus merkitsi kokouksessaan 2.1.2017 tiedoksi kunnanvaltuuston toimi-kauden jatkumisen 31.5.2017 saakka sekä valtuuston ja hallitusten valitsemien toimielimien toimikaudet siihen saakka kunnes uusi valtuusto ja sen alainen hallitus ovat valinneet uudet toimielimet.


Puheenjohtajiston osalta on yleisesti esitetty oikeusministeriön ohjetta kuntavaaleihin 2017 tarkentava menettely. Mikäli puheenjohtajisto on valittu määrävuosille, tulee valtuustokauden jatkokaudelle 1.1. – 31.5.2017 valita erikseen puheenjohtajisto. Mikäli puheenjohtajisto on valittu valtuustokaudelle, ei valtuuston jatkokaudelle tarvitse valita uutta puheenjohtajistoa.

Kunnanvaltuusto on valinnut päätöksellään kvalt 3 § /13.1.2015 puheenjohtajiston vuosille 2015-2016.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se valitsee itselleen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valtuuston jatkokaudelle ajalle 1.1. – 31.5.2017.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TARJOUSPYYNTÖ TALOUSARVIOLAINASTA

Khall 147 §
5.12.2017
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019 (kvalt §35/24.11.2016). Talousarvion investointiohjelman rahoitukseen liittyy 1,1 M€ lainarahoitusosuus. Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen nostamaan talousarviolainan. Kunnan pääasiallisin luotottaja on Kuntarahoitus Oyj, jolle tarjouspyyntö tehdään liitteen mukaisella hakemuslomakkeella.

Kuntarahoitus Oyj antaa tarjouspyynnön perusteella lainatarjouksen ja alustavan tiedon mukaan laina-aika tulisi olemaan 22 vuotta. Laina voidaan nostaa siinä vaiheessa, kun kunnanvaltuuston päätös talousarviosta on saanut lainvoiman. Tarjouspyyntö lainasta on tarkoituksenmukaista jättää ensi tilassa ja ilmoittaa hakemuksen yhteydessä lainan nostoajankohta, lainvoimaisuus huomioon ottaen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus pyytää Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjousta talousarviolainasta liitteenä olevan lainahakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------

TARJOUS TALOUSARVIOLAINASTA

Khall 12 §
16.1.2017
Talousarviolainasta on pyydetty tarjoukset Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä tämän lisäksi paikalliselta pankilta. Tarjoukset on pyydetty 13.1.2017 mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Saapunut tarjous esitellään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus tarjouksen hyväksymisestä ja korkoindikaatiosta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä ja Pirkko Vilkman jääväsivät itsensä tämän asian kohdalla ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.


Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kimmo Laine oli poissa kokouksesta. Kokous päätti kunnanhallituksen vanhimman jäsenen Pirkko Sieväsen johdolla valita kokoukselle tilapäisen puheenjohtajan.

Tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Sievänen.


Kunnanhallitukselle oli saapunut Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous sekä Luhangan
Osuuspankin ilmoitus, jonka mukaan se ei jätä lainatarjousta.

Kunnanhallitukselle esiteltiin Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous 1 100 000,00 €:n lainasta lainaehtoineen sekä Suomen Pankin julkaisema taulukko euribor- koroista pvm 12.1.2017. Lisäksi kunnanjohtaja ilmoitti kunnan käytössä olevat viitekorot aikaisemmin nostetuissa lainoissa.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen 1 100 000,00 € tarjouksessa mainituin ehdoin , laina-aika on 22 vuotta ja lainan korko sidotaan 6 kuukauden euribor-viitekorkoon lisättynä tarjouksessa mainitulla marginaalilla. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet lainan nostamiseen yhdessä tai useammassa erässä.
Liitteet: Kuntarahoitus Oyj, tarjous 10.1.2017
                    Luhangan Osuuspankki, ilmoitus 4.1.2017

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN

Khall 25 §
Kunnanhallitus on hyväksynyt Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen ja kunnanvaltuuston talousarviolainaa koskeva päätös pvm 24.11.2016/§35 on lainvoimainen. Päätöksessä lainan nosto on delegoitu kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja on ilmoittanut Kuntarahoitus Oyj:lle, että laina nostetaan yhdessä erässä 7.3.2017. Laina-asiakirjat tulee palauttaa 27.2.2017 mennessä. Lainan korko ja laina-aika ovat päätöksen mukaisia. Laina voidaan kokonaan tai osittain maksaa ennenaikaisesti takaisin.

Liitteet;
Kunnanvaltuuston päätöksen 24.11.2016 § 35 lainvoimaisuustodistus
Kopio laina-asiakirjoista


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitukselle merkitään tiedoksi talousarviolainan nosto päätöksen mukaisesti. Velkakirja allekirjoitetaan ao. johtosäännön allekirjoitusvaltuuksien mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja allekirjoittivat velkakirjat. Allekirjoituksen todistajina olivat Martti Markkanen ja Pirkko Vilkman.


LAUSUNTO KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA

Khall 26 §

Kuntaan toimitetun pelastuslaitoksen lausuntopyynnön mukaan, Keski-Suomen pelastuslaitos esittää alueensa kunnille, että palvelutasopäätöksen 2013-2016 voimassaoloaikaa jatkettaisiin siihen saakka kunnes uusi maakunta on tehnyt uuden palvelutasopäätöksen. Lausunto on pyydetty 6.3.2017 mennessä.

Lausuntopyynnön mukaan sisäministeriö on suositellut palvelutasopäätösten voimassaoloajan pidentämistä (liite 1).

Pelastuslaitos toteaa edelleen, että se on suorittanut vuonna 2016 riskien arvioinnin. Riskien arvioinnin tuloksena on merkitty 1.1.2017 muuttuneet riskiruudut (28 kpl, liite 2). Ilmoituksen mukaan riskimuutokset eivät aiheuta muutoksia paloasemaverkkoon. Lisäksi todetaan, että Suomen kansallisen riskiarvion 2015 uhkamallien Keski-Suomelle aiheutuvat riskit on arvioitu Keski-Suomen maakunnallisessa valmiussuunnitelmassa 2016.

Pelastuslaitoksen operatiivisen johdon palvelutasokaudelle asetettujen palvelu-kohtaisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintavalmiusajat taajamissa on esitetty liitteissä 3 ja 4.

Kunnanjohtaja ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisen Keski-Suomen pelastuslaitoksen esityksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LUHANGAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN

Khall 27 §

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminnan järjestäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Kunnan vesihuollon talous ja toiminta on tähän asti järjestetty laskennallisesti eriytettynä kunnan toimintana. Monet kunnat ovat perustaneet erillisen yhtiön hoitamaan kunnan vesihuoltoa. Vesihuoltolaki määrää, että vesimaksujen on oltava riittävän suuret kattaakseen toiminnasta aiheutuvat kulut. Tämän lisäksi maksuissa pitää olla varaa poistojen kattamiseen.

Nykyisenkaltainen toiminnan laskennallinen eriyttäminen tulisi vähintäänkin muuttaa kirjanpidolliseksi tase-yksiköksi, missä tasejatkuvuus toteutuu. Käytännössä tällainen muutos lähenee jo vesihuollon osakeyhtiömuotoista täydellistä eriyttämistä. Sinänsä kunnan taseessa olevan yksikön etuna on kunnan yhdyskuntatekniikan eri toimintojen sijoittuminen samaan organisaatioon, jolloin kokonaisuuden hallinta on sujuvaa. Yhdyskuntatekniikan rakentamisen yhteydessä rakennetaan samanaikaisesti tiet ja vesihuolto, joten myös vesihuollon rakentamisen osalta sen sijoittuminen kuntaorganisaatioon on perusteltua. Vesihuoltolaitoksen toiminnan perustuessa täyskatteelliseen kaikki kulut kattavaan talouteen, tulisi vesihuoltolaitoksen laskennallisesti eriytettynä, kirjanpidollisena taseyksikkönä tai erillisenä yhtiönä kyetä lunastamaan rakennetut verkostot itselleen niiden valmistumisen jälkeen.

Yleisesti yhtiöittämisellä on tavoiteltu vähintäänkin toiminnan kustannusvastaavuutta siten, että kuntalaisille voitaisiin tulevaisuudessa toimittaa laadukas talousvesi huoltovarmasti ja kohtuuhintaisesti. Yhtiöittämisratkaisulla tavoiteltavia hyötyjä nykymalliin ovat:
- selkeä vesihuollon omaisuuden eriytys
- toiminnan aito kustannusvastaavuus
- oman tulostavoitteellisen yksikön perustaminen
-vesihuoltolaitoksen käyttö- ja investointikulujen eriyttäminen kunnan tilinpäätök-sestä

Yhtiöittämisellä on myös tavoiteltu vesihuollon käyttö- ja perusmaksujen hallittua kehitystä ja ennustettavuutta. Osakeyhtiömuotoinen vesihuollon järjestely on myös uuden vesihuoltolainsäädännön tavoitteena, joskaan tässä vaiheessa sitä ei vielä kunnilta velvoiteta.

Luhankaan perustettava vesihuoltoyhtiö, tulisi ensi vaiheessa olemaan Luhangan kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja kunnan nimeämä yhtiön hallitus tekisi keskeiset päätökset liittyen veden hinnoitteluun sekä yhtiön toimintaan ja talouteen. Myöhemmin saattaisi olla myös mahdollista omistuksen laajentaminen.


Liikevaihdoltaan ja asiakasmäärältään Luhangan yhtiöstä tulisi todennäköisesti valtakunnan pienin vesihuollon yhtiö, joka siitä johtuen tulisi myös toimintansa osalta tukeutumaan vahvasti kuntaan.

Perustettavalle yhtiölle siirrettävä omaisuus käsittää kunnan tilinpäätöksessä 31.12.2016 laskennallisesti eriytetyn vesi- ja viemärilaitoksen käyttöomaisuuden (kiinteät rakenteet ja laitteet) arvon. Omaisuuden siirto perustettavan yhtiön omaan pääomaan toteutuisi apporttina, jonka lisäksi kunnan olisi perusteltua sijoittaa yhtiöön riittävä käyttöpääoma ja osakepääoma, jonka vähimmäismäärä on 2500 €.

Yhtiössä tullaan soveltamaan vesi- ja viemäriverkoston osalta 30 vuoden poistoaikaa nykyisen menojäännöspoistojen sijaan verohallinnon suositusten mukaan. Käyttöomaisuuden siirron yhteydessä joudutaan arvioimaan vesihuoltoverkoston tekninen käyttöikä, joka tulee muodostamaan yhtiön avaavan taseen poistopohjan vesihuoltoverkoston osalta.

Verotuksen osalta todetaan muutoksena, että osakeyhtiöt suorittavat veroa tuloksestaan kulloinkin voimassaolevan yhteisöverokannan mukaan. Tällä hetkellä yhteisöverokanta on 20 %.

Yhtiön talouden ja toiminnan osalta voidaan todeta, että perustettavan yhtiön keskeisin merkitys on vesihuollon talouden eriyttäminen selkeästi kunnan taloudesta. Tämä on merkityksellistä sikäli, että kirjanpidollinen taseyksikkö jouduttaisiin joka tapauksessa tekemään nykyisen laskennallisen eriyttämisen sijaan. Yhtiön vesihuollon liiketoiminnan ja välttämättömien hallinnon tukipalvelujen osalta yhtiö tukeutuu edelleen kunnan palveluihin.

Tarkasteltaessa kunnan konsernirakennetta eli yhtiöitä, joissa kunnalla on siis määräävä asema, voidaan todeta, että edellä mainituin kriteerein kunnan omistamat taloyhtiöt ja mahdollinen vesihuollon yhtiö eivät yhdessä muodosta liikevaihtovolyymiltaan sellaista kokonaisuutta, jonka yhteydessä voitaisiin todeta muodostuneen merkittävän konsernirakenteen. Tästä huolimatta perustettaessa luonteeltaan taloyhtiöistä olennaisesti poikkeava, lähtökohtaisesti liiketoimintaa harjoittava vesihuoltoyhtiö, tulee konsernitilin perustaminen ilmeisen tarpeelliseksi. Konsernitili joustavoittaa kunnan omistamien tytäryhteisöjen lyhytaikaisen rahoitustarpeen hoitamista. Lisäksi tytäryhteisöjen hallituksissa oleva kunnan edustaja voidaan nähdä valtuutuksensa lisäksi controller –asemassa olevana, jolloin tähän tehtävään ei erikseen välttämättä tarvitse valita henkilöä.

Vesihuoltoyhtiön mahdollisen pitkäaikaisen luototuksen osalta voidaan todeta, että kunta yhtiön omistajana voi myöntää yhtiölle omavelkaisia takauksia ja tarvittaessa pääomittaa yhtiötä erilaisin rahoituskeinoin.


Kunnanjohtajan ehdotus:


Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle;

1. Luhangan kunta perustaa Luhangan Vesihuolto Oy –nimisen osakeyhtiön ja valtuuttaa kunnanhallituksen suorittamaan yhtiön perustamistoimet liitteenä olevan perustamisasiakirjan mukaisesti.

2. Luhangan kunta siirtää kaikki vesi- ja viemärilaitoksen sopimukset ja sitoumukset perustettavalle Luhangan Vesihuolto Oy:lle 1.7.2017 alkaen.

3. Vesihuoltoon liittyvä kunnallistekniikan rakentaminen jää edelleen kunnan toiminnaksi. Yhtiö tilaa vesihuoltoverkostojen rakentamispalvelut kunnalta, jolloin muun kunnallis-tekniikan ja vesihuoltoverkoston rakentamista pystytään toteuttamaan yhtäaikaisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

4. Luhangan kunta sijoittaa yhtiöön, sen omaksi pääomaksi, kunnan tilinpäätöksessä 31.12.2016 laskennallisesti eriytetyn vesi- ja viemärilaitoksen käyttöomaisuuden (kiinteät rakenteet ja laitteet) arvon sekä käyttöpääomana 25 000 € ja osakepääoman 2 500 €, jotka esitetään erikseen kunnan lisätalousarviossa vuodelle 2017 investointiohjelman kunnanhallituksen kohdassa.

5. Kunta perustaa konsernitilin, johon liittyvät kunnan määräysvallassa oleva osakeyhtiö-muotoiset taloyhtiöt sekä perustettava Luhangan Vesihuolto Oy.

6. Lyhytaikaisen rahoituksen hoitamiseksi konsernitililimiitin enimmäismääräksi määritetään 100 000 €.

7. Kunnan hallintosääntö uudistetaan ja uudistamisen yhteydessä huomioidaan ainakin seuraavat asiat:
- hallintosääntöön lisätään kunnanvaltuuston ratkaisuvallan määräys: päättää konsernitilin enimmäismäärästä;
- hallintosääntöön lisätään kunnanhallituksen ratkaisuvallan määräys: päättää sisäisen pankin ohjeista;
- hallintosääntöön lisätään kunnanjohtajan toimivaltaan määräys: päättää yksittäisen konsernitililimiitin myöntämisestä kunnanvaltuuston hyväksymän konsernitililimiitin enimmäismäärän puitteissa sisäisen pankin ohjeiden mukaisesti;
- hallintosääntöön lisätään kunnanjohtajan toimivaltaan määräys: kunnanjohtaja voi nimetä tytäryhteisöön controllerin, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa elimessä.


8. Luhangan kunta omistaa perustettavan yhtiön osakkeista 100 %, joten se on kunta-konserniin kuuluva tytäryhteisö. Uudistettavaan hallintosääntöön otetaan myös kohta, jonka mukaan tytäryhteisöjen myynnistä, lakkauttamisesta tai perustamisesta päättää kunnanvaltuusto.

Liitteet;
Perustamisasiakirja
Esitys yhtiöjärjestykseksi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 28 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 24, 25, 26, 27, 28

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    20.2.2017
                    63


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto