Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 6.2.2017
§
17 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaehdotus
18 Pytynpohjan vesihuoltolinjan yleissuunnittelu / Tarjous
19 Avustushakemus / Eläkeliiton Luhangan yhdistys ry
20 Kiinteistöveroselvitys / Alustava kartoitus
21 Koulun oppilaskuljetukset 1.8.2017 lukien
22 Esitys lautamiesten lukumääräksi
23 Kunnanhallitukselle saapunut posti


PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUSTAVA KAAVALUONNOS

Kaavatmk 12 §
5.8.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut rantaosayleiskaavan alustavan kaavaluonnoksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee alustavan kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella ja päättää sen nähtäville asettamisesta.

Päätös:

Käsiteltiin kaavoittajan esittelemänä alustava kaavaluonnos.
Kaavaluonnos tuodaan tarkennusten jälkeen uudestaan kaavatoimikuntaan ja päätetään luonnoksen nähtäville asettamisesta.

-------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS JA KAAVA-MÄÄRÄYKSET

Kaavatmk 16 §
7.11.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja kaavamääräykset.

Nab Labs Oy Ambiotica on laatinut rantaosayleiskaavan tausta-aineistoksi Luhangan liito-oravaselvityksen (Tutkimusraportti 116/2014 Kirsi Järvisalo, Janne Ruuth, Henna Toivanen) sekä raportin Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksestä sekä Natura-arvioinnin tarveharkinnasta. (Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth).

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella kaavaluonnoksen, kaavamääräykset sekä kaavoitusta varten laaditut selvitykset sekä tekee kunnan-hallitukselle ehdotuksen kaavaluonnoksen ja sen liiteaineistojen nähtäville asettamisesta.


Kokouksessa käsiteltiin kaavoittajan esityksestä kaavaluonnos ja muu valmistelu-aineisto sekä tehtiin näihin eräitä tarkennuksia.

Kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston yleisesti nähtäville osallisten mielipiteiden kuulemista varten. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 27.11. - 31.12.2014. Lisäksi kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Mielipiteet ja kannanotot kaavaluonnoksesta tai muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 31.12.2014 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS

Kaavatmk 3 §
23.6.2015
Kaavaluonnos ja kaavan muu valmisteluaineisto asetettiin yleisesti nähtäville 27.11. - 31.12.2014 väliseksi ajaksi. Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Kaavaluonnoksesta jätettiin runsaasti mielipiteitä, joiden tutkiminen on ollut kaavoittajan tehtävänä.

Kaavasta järjestettiin kunnan ja Keski-Suomen Ely -keskuksen välinen työneuvottelu 5.3.2015, jossa pohdittiin kaavatyön jatkoa.

Kaavoittaja on työstänyt neuvottelussa esiin tulleita yksityiskohtia kaava-asiakirjoihin ja esittää, että kaavan valmistelua jatketaan asettamalla kaavaluonnos uudelleen yleisesti nähtäville. Kaavaluonnoksen uutta nähtävillepanoa puoltaa kaavarajauksen muutokset ja emätilaselvitykseen lisätyt nykyiset toteutuneet rakennuspaikat.

Kaavoittaja esittelee uuden kaavaluonnoksen sisältöä kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn pohjalta ja päättää, että kaavaluonnos asetetaan uudestaan yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 25.6. – 7.8.2015. Nähtäville asettamisessa huomioidaan, että kunnanvirasto on suljettu kahden viikon ajan 6. – 17.7.2015. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet-sivuilla 24.6.2015.

Päätös:

Kaavasuunnittelija esitteli kokouksessa kaavaluonnoksen ja tarkennetun emätilataulukon.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 2.KAAVALUONNOS

Kaavatmk 5 §
12.10.2015
Toisesta kaavaluonnoksesta pyydettiin mielipiteet nähtävillä oloaikana eli viimeistään 7.8.2015 mennessä. Edellisestä kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. ELY -keskus on antanut 2. kaavaluonnoksesta lausunnon pvm. 10.9.2015.
Liite;
ELY -keskuksen lausunto.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavoittajan esittelemänä 2. kaavaluonnoksen perusteella jätetyt sekä edellisestä luonnoksesta huomioon otettavat mielipiteet, ELY –keskuksen lausunnon sekä päättää tämän jälkeen kaavaehdotuksesta ja sen nähtäville asettami-sesta.

Päätös:

Hyväksyttiin kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin ja ELY -keskuksen lausuntoon ja päätettiin esittää suunnittelutarvealueen muodostamista Kesäimen tilalle. Edellä mainituin perustein tarkennettu kaavaehdotus esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja asetettavaksi edelleen julkisesti nähtäville.


-----------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 10 §
18.1.2016
Kaavasuunnittelija on laatinut kaavaehdotuksen pvm 1.1.2016. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen. Aineisto on ladattavissa kaavasuunnittelijan antamasta linkistä erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 28.1. – 29.2.2016. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla 27.1.2016. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta ja muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 29.2.2016 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Päätös:

Ennen asian käsittelyä kunnanhallituksen jäsenet Risto Ahola, Martti Markkanen, Pirkko Vilkman sekä valtuuston puheenjohtaja Ahti Weijo ja valtuuston I varapuheenjohtaja Eino Polvela poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta.

Kaavoittaja Jari Lämsä esitteli kaavaehdotuksen ja muun nähtäville asetettavan kaava-aineiston ennen päätöksentekoa.


Päätösehdotus hyväksyttiin


-------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Kaavatmk 3 §
28.4.2016

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 28.1. – 29.2.2016. Kaava-suunnittelijalle on toimitettu saapuneet muistutukset ja viranomaislausunnot.
Liite; ELY -keskuksen lausunto pvm 8.4.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavasuunnittelijan esittelemänä saapuneet muistutukset ja viranomaislausunnot sekä päättää sen jälkeen kaavoituksen jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kaavatoimikunta käsitteli ELY –keskuksen lausunnon pvm 8.4.2016 ja hyväksyi kaavasuunnittelijan laatiman vastineen lausunnon johdosta. Kaavasuunnittelija vastaa erikseen niille, jotka olivat jättäneet määräaikaan mennessä kaavaehdotuksesta muistutuksen.

Kaavatoimikunta käsitteli kaavaehdotukseen merkityn rakennuspaikan siirtoa Kesäniemessä sekä päätti linnustoselvityksen teettämisestä sekä kaavoituksen jatkamisesta ja kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisesta kaavaehdotukseen tehtyjen täydennysten ja tarkennusten jälkeen.

-----------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 92 §
15.8.2016
Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ehdotus asetettiin yleisesti nähtäville 28.1. – 29.2.2016. Asiakirjat pidettiin yleisesti nähtävillä Luhangan kunnantoimistossa sekä sähköisenä internetissä osoitteessa www.rantakaava.fi/luhanka.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydettiin toimittamaan kirjallisena Luhangan kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.
Ely-keskus ehdottaa kaavan jatkotoimenpiteiksi lausunnossaan mm. seuraavaa:
Lainsäädäntöä on muutettu vanhan yleiskaavan ja siihen liittyvien selvitysten laadinnan jälkeen, eivätkä ne sisällöllisesti monin osin vastaa enää nykyisiä vaatimuksia, eivätkä siihen tulevat muutokset kaikilta osin ole myöskään merkitykseltään vähäisiä, jotta voitaisiin puhua pelkästään vanhan kaavan päivittämisestä. Tämän ja muun lausunnossa esitetyn johdosta kaavan tausta-aineistoa ja selvityksiä täydennetään mm. rakennusinventoinnilla sekä linnustoselvityksellä ja laaditaan ympäristöarvoja kuvaava teemakartta. Näiden perusteella arvioidaan muun muassa, onko em. selvityksillä vaikutuksia kaavan mitoitusvyöhykkeisiin ottaen huomioon kaavan kokonaismitoitus, yhdyskuntarakenne, kunnallistekniset verkostot ja asutusrakenne. Arviointiin liittyen esitetään kaavaratkaisulle MRL:n mukaiset


hyväksyttävät perustelut ja täydennetään muiltakin osin keskeneräinen kaavaselostus ja siihen kuuluva vaikutusten arviointi. Tarvittaessa kaavasta voidaan järjestää vielä työneuvottelu.
Asiaa valmisteltiin kaavatoimikunnassa 28.4.2016. Tämän jälkeen kaavoittaja on pyytänyt linnustoselvityksen tekemisestä esitystä NabLabs Oy:ltä, joka on laatinut kaavan muut luontoselvitykset ja heillä olisi näin ollut kaavan pohjatiedot valmiiksi hallussaan. Lisäselvitysten teettäminen ja varsinkin laajan uuden linnustoselvityksen teettäminen ei ollut enää aikataulullisesti mahdollista keväällä 2016. Mikäli uusi linnustoselvitys teetetään, tämä tarkoittaisi selvityksen tilaamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja selvitys valmistuisi tällöin kesällä 2017.
Kaavan laatija saapuu kokoukseen esittelemään asiaa. Maanomistajien muistutuksiin annettavat vastausehdotukset jaetaan kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee muistutukset ja kaavalausunnot kaavanlaatijan esittelystä ja päättää kaavoituksen jatkotoimenpiteistä.
Lisäksi tarkistetaan kunnan omistamien maiden osalta lopullinen kaavoitusratkaisu.
Ennen asian käsittelyä kunnanhallituksen jäsenet Risto Ahola, Martti Markkanen ja Pirkko Vilkman poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta.

Päätös:
Kunnanhallitus käsitteli kaavoittaja Jari Lämsän kokouksessa suorittaman esittelyn pohjalta saapuneet muistutukset ja ehdotukset sekä päätti seuraavasti;
1. kunnanhallitus antaa ELY –keskuksen lausuntoon liitteen 1 mukaisen vastineen;
2. kunnanhallitus antaa kaavaehdotuksesta muistutuksen tehneille vastineet liitteen 2 mukaan;
3. kaavaehdotukseen siirrettäväksi merkitty rakennuspaikka Syrjäjärvellä palautetaan nykyisin voimassa olevan kaavan mukaiseksi;
4. kaavaehdotuksesta käydään viranomaisneuvottelu, jonka jälkeen kaavaehdotus tuodaan kunnanhallitukseen hyväksymiskäsittelyn valmistelua varten.


------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Kaavatmk 3 §
2.2.2017
Kunnanhallituksen päätöksen mukaiset toimet on suoritettu, viranomaisneuvottelua lukuun ottamatta. Annettu vastine ELY -keskuksen lausuntoon sekä kaavaan tehdyt tarkennukset ja korjaukset huomioon ottaen, viranomaisneuvottelua ei katsota tarpeelliseksi.

Tausta-aineistoksi esitetyn linnustoselvityksen osalta todetaan, että kaavoituksella ei tehdä sillä tavoin olennaisia muutoksia olemassa olevaan kaavaan, mistä seuraisi erityisiä vaikutuksia alueen linnustolle. Linnustoselvityksen osalta pitäydytään työneuvottelussa 3.5.2015 sovittuun (viite; ELY/lausunto pvm 8.4.2016), jonka mukaan erillistä linnustoselvitystä ei tarvita.

Kaavaehdotuksessa on erityisesti huomioitu, ettei linnustollisesti merkittävien alueiden ja uusien rakennuspaikkojen sijoittelun välillä ilmene ristiriitoja. Tällaisia ovat mm. olemassa olevat suojelualuevaraukset, jotka ovat tällä kaava-alueella laajat. Muut linnuston kannalta tärkeät alueet, kuten pienet saaret ja luodot jäävät niin ikään rakentamisen ulkopuolelle.

Kaavasuunnittelija esittelee kokouksessa viimeistellyn kaavaehdotuksen. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta hyväksyy Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että se osaltaan hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavaselostukseen liittyvät asiakirjat ja liitteet:
1. Rantaosayleiskaavakartat 1 – 3, 1:10 000 (1.2.2017)
2. Rantaosayleiskaavan kaavamääräykset ja merkintöjen selitykset
3. Osallistumis? ja arviointisuunnitelma 1.1.2016
4. Voimassaoleva kumottava rantaosayleiskaava
5. Emätilaselvitys
6. Rantaviivan muuntaminen
7. Pien?Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto? ja maisemaselvitys sekä Natura? arvioinnin tarveharkinta 2014.
8. Rantaosayleiskaavan liito?oravaselvitys 2014
9. Yhteenvetokartta alueen luonto- ja maisema-arvoista suhteessa kaavan
mitoitukseen ja osoitettuihin rakennuspaikkoihin

10. Maiseman? ja luonnonhoidon yleissuunnitelma, Luhangan maisematie, 2011
Selvitys rakennetusta kulttuuriympäristöstä sisältyy tähän kaavaselostukseen.
Lisäksi kaavaa laadittaessa on otettu huomioon eri osallistumis? ja vuorovaikutus-menettelyt ja niissä esitetyt mielipiteet ja lausunnot:
11. Lausuntojen ja mielipiteiden yhteenveto
? Yhteenveto kaavan vireilletulovaiheen kaavamuutosaloitteista
? Muistio kaavan 1. viranomaisneuvottelusta 24.9.2013
? Muistio rantaosayleiskaavoituksen 1. yleisötilaisuudesta 27.9.2013
? Kaavaluonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet
? 2. kaavaluonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet
? Kaavaehdotusvaiheen eri lausunnot ja muistutukset
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
---------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 17 §
Kunnanhallitus käsittelee kaavaehdotuksen kaavatoimikunnan pvm 2.2.2017 antaman esityksen pohjalta. Kaavasuunnittelija esittelee kunnanhallituksessa kaavatoimikunnan
esityksen mukaisen kaavaehdotuksen. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen.

Kaavatoimikunnan ehdotus annetaan kokouksessa ja liitetään tähän pöytäkirjaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus kunnanhallitukselle annetaan kokouksessa kaavatoimikunnan päätöksen perusteella.

Kaavasuunnittelija oli estynyt saapumasta kokoukseen. Kunnanjohtaja esitteli kaavaehdotuksen liiteaineistoineen ja antoi sen jälkeen seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy Pien - Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Liitteet;
Kaava-asiakirjat kaavatoimikunnan päätöksen mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Risto Ahola, Martti Markkanen, Pirkko Vilkman, Ahti Weijo ja Eino Polvela eivät esteellisenä osallistuneet tämän asian käsittelyyn.


PYTYNPOHJAN VESIHUOLTOLINJAN YLEISSUNNITTELU / TARJOUS

Khall 18 §

Talousarviossa vuodelle 2017 on varaus vesi- ja jätevesihuollon investoinneille. Tämä tarkoittaa vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten toimien lisäksi verkostosuunnittelua ja sen rakentamisen toteutusta. Yhtenä verkoston laajenemishaarana nähdään Pytynpohjan alue ja tähän liittyen on pyydetty tarjous suunnittelusta.

Liite;
FCG/ tarjous Pytynpohjan vesihuoltolinjan yleissuunnittelusta pvm 20.1.2017

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


AVUSTUSHAKEMUS / ELÄKELIITON LUHANGAN YHDISTYS

Khall 19 §
                    

Eläkeliiton Luhangan yhdistys r.y. on osoittanut kunnalle liitteen mukaisen avustusanomuksen.
Liite.

Talousarviossa vuodelle 2017 on varattu avustuksia varten kustannuspaikalle 031014 2600 euron määräraha

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Eläkeliiton Luhangan yhdistykselle 500 euron avustuksen. Avustus maksetaan kohdasta 4740 031014 Avustukset yhteisöille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eino Polvela ja Pirkko Vilkman eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn.


KIINTEISTÖVEROSELVITYS / ALUSTAVA KARTOITUS

Khall 20 §

Kunnan kiinteistöverotuotto on vajaat 0,5 M€. Useat kunnat ovat selvittäneet tarkemmin olemassa olevan kiinteistökannan ja verohallinnon kiinteistöverotietojen vastaavuutta. Ennen varsinaisen maastokäynteihin perustuvan selvityksen tekemistä, voidaan tehdä alustava kartoitus, jonka perusteella arvioidaan kiinteistöveron kokonaispotentiaalia täydellisen verokantatiedon tilanteessa. Verottaja luovuttaa kuntiin kiinteistöverotiedot, joiden perusteella kunta voi tehdä selvityksen. Yleinen käsitys on, että kiinteistöverotietojen tarkistaminen kuntien kannalta kustannustehokas ja hyödyllinen toimenpide.

Alustavan analyysivaiheen sekä varsinaisen selvitysvaiheen suorittamisesta on pyydetty tarjous.

Liite;
Tarjous kiinteistöselvityksestä


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy ensi vaiheessa liitteenä olevan tarjouksen alustavan kartoituksen osalta, arvoltaan 9 500 €, alv. 0%.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KOULUN OPPILASKULJETUKSET 1.8.2017 LUKIEN

Khall 21 §
Kunnanhallitus on tehnyt v. 2015 päätöksen khall 37 §, jossa on määritelty periaatteet ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden koulunkäynnille Luhangan koulussa. Lähikuntien osalta tilanne ei ole muuttunut eli Joutsan ja Hartolan kunnat eivät osallistu omien oppilaidensa oppilaskuljetuskustannuksiin Luhangassa. Jyväskylän kaupunki on sen sijaan suhtautunut myönteisesti alustavaan tiedusteluun asian osalta. Luhangan kunnan tavoitteena on ollut ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden tasavertainen kohtelu oppilaiden kotikunnasta riippumatta. Mainitussa päätöksessä kunnanhallitus on edellyttänyt lasten kotikuntien tai huoltajien osallistumista oppilaskuljetusten kustannuksiin.

Uudessa koulussa on tilaa myös ulkopaikkakuntalaisille oppilaille, joten kysymys on lähinnä näistä oppilaista aiheutuvista kustannuksista. Oppilaista aiheutuvia välittömiä kustannuksia ovat:
• oppilaskuljetukset
• kouluruokailu
• koulutarvikkeet

Koulun henkilöstö ja tilakäyttö on mitoitettu luhankalaisten oppilaiden mukaan, joten näitä kustannuksia ei ole tarpeellista kohdistaa ulkopaikkakuntalaisille oppilaille.

Luhangan kunta saa opetuksen järjestäjänä ulkopaikkakuntalaisista oppilaista vuosittain vahvistetun kotikuntakorvaustulon, vastaavasti Luhangan kunta maksaa kotikuntakorvausmenoa niille kunnille, jotka toimivat opetuksen järjestäjinä luhankalaisille oppilaille.
                    Liite1; Laskelma kotikuntakorvaustulot ja -menot

Ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden aiheuttamat välittömät kustannukset on esitetty liitelaskelmassa edellä mainituin aiheutumisperustein. Opetuksen järjestäjän tulot ulkopaikkakuntalaisista oppilaista esitetään kotikuntakorvaustulojen laskelmassa, missä on huomioitu kuntakohtaiset oppilasmäärien muutokset 1.8.2017 lukien.
                    Liite2; oppilaskustannukset ja tulot

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy 1.8.2017 lukien myös ulkopaikkakuntalaisia oppilaita Luhangan kouluun ja järjestää heille kunnan kustantamat oppilaskuljetukset erikseen laadittavan reittisuunnitelman mukaisena.


Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi kokouksessa uuden ehdotuksen seuraavasti:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 1.8.2017 lukien myös ulkopaikkakuntalaisia oppilaita Luhangan kouluun ja järjestää heille kunnan kustantamat oppilaskuljetukset erikseen laadittavan reittisuunnitelman mukaisena.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

Risto Ahola esteellisenä ei osallistunut tämän asian käsittelyyn.


ESITYS LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄKSI

Khall 22 §

Oikeusministeriö on pyytänyt käräjäoikeuksilta esityksen lautamiesten lukumäärästä. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Laamanni Tapani Koppisen esityksen mukaan maakunnan lautamiesten määräksi tulisi 60 nykyisen 96 lautamiehen sijaan. Luhangan kunnassa lautamiesten määrä vähenisi yhdellä ja siten kunnalla olisi tulevalla valtuustokaudella yksi lautamies.

Liite;
Esitys; Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiirin kunnanhallituksille
Oikeusministeriön kirje OM 14/31/2016 Lautamiesten lukumäärä

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan laamanni Tapani Koppisen esityksen lautamiesten lukumääräksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 23 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 17, 21, 22, 23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 18, 19, 20,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 18, 19, 20,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    6.2.2017
                    49


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto