Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 16.1.2017
§
12 Tarjous talousarviolainasta
13 Asiointiliikenne Joutsaan
14 ICT- tukipalvelujen järjestäminen
15 Lausunto Keski-Suomen ELY -keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä
16 Kunnanhallitukselle saapunut posti


TARJOUSPYYNTÖ TALOUSARVIOLAINASTA

Khall 147 §
5.12.2017
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019 (kvalt §35/24.11.2016). Talousarvion investointiohjelman rahoitukseen liittyy 1,1 M€ lainarahoitusosuus. Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen nostamaan talousarviolainan. Kunnan pääasiallisin luotottaja on Kuntarahoitus Oyj, jolle tarjouspyyntö tehdään liitteen mukaisella hakemuslomakkeella.

Kuntarahoitus Oyj antaa tarjouspyynnön perusteella lainatarjouksen ja alustavan tiedon mukaan laina-aika tulisi olemaan 22 vuotta. Laina voidaan nostaa siinä vaiheessa, kun kunnanvaltuuston päätös talousarviosta on saanut lainvoiman. Tarjouspyyntö lainasta on tarkoituksenmukaista jättää ensi tilassa ja ilmoittaa hakemuksen yhteydessä lainan nostoajankohta, lainvoimaisuus huomioon ottaen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus pyytää Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjousta talousarviolainasta liitteenä olevan lainahakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------

TARJOUS TALOUSARVIOLAINASTA

Khall 12 §
Talousarviolainasta on pyydetty tarjoukset Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä tämän lisäksi paikalliselta pankilta. Tarjoukset on pyydetty 13.1.2017 mennessä.

                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Saapunut tarjous esitellään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus tarjouksen hyväksymisestä ja korkoindikaatiosta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä ja Pirkko Vilkman jääväsivät itsensä tämän asian kohdalla ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.


Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kimmo Laine oli poissa kokouksesta. Kokous päätti kunnanhallituksen vanhimman jäsenen Pirkko Sieväsen johdolla valita kokoukselle tilapäisen puheenjohtajan.

Tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Sievänen.

Kunnanhallitukselle oli saapunut Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous sekä Luhangan Osuuspankin ilmoitus, jonka mukaan se ei jätä lainatarjousta.

Kunnanhallitukselle esiteltiin Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous 1 100 000,00 €:n lainasta lainaehtoineen sekä Suomen Pankin julkaisema taulukko euribor- koroista pvm 12.1.2017. Lisäksi kunnanjohtaja ilmoitti kunnan käytössä olevat viitekorot aikaisemmin nostetuissa lainoissa.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen 1 100 000,00 € tarjouksessa mainituin ehdoin , laina-aika on 22 vuotta ja lainan korko sidotaan 6 kuukauden euribor-viitekorkoon lisättynä tarjouksessa mainitulla marginaalilla. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet lainan nostamiseen yhdessä tai useammassa erässä.
Liitteet: Kuntarahoitus Oyj, tarjous 10.1.2017
                    Luhangan Osuuspankki, ilmoitus 4.1.2017

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ASIOINTILIIKENNE JOUTSAAN

Khall 13 §

Kunta on järjestänyt kesä- ja talviaikaan asiointiliikennettä Joutsaan perjantaisin kuukauden 2. ja 4. viikko. Liikennöitsijänä on toiminut autoilija Tapio Kivistö, jolla on ollut tarkoitukseen sopiva kalusto käytössä. Palvelun käyttäjät ovat maksaneet matkasta linja-autotaksan mukaisen maksun.

Saman järjestelyn mukainen asiointiliikenne voidaan toteuttaa myös keväällä 2017, kuljetustarve huomioon ottaen. Kalustovaatimuksena tulee olla pikkubussi, jolloin mahdollista kapasiteettirajoitetta ei pääse muodostumaan matkan varrelle. Joutsan kunta on ilmoittanut halukkuutensa osallistua kustannuksiin, jolloin kuljetus pysähtyy myös Pappisissa.

Asiointiliikenteestä on pyydetty tarjous liikennettä aikaisemmin hoitaneelta autoilijalta.

Liite;
Sähköposti 11.1.2017 / Joutsan suostumus

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Asiointiliikenne järjestetään talviaikaan ajanjaksoilla 20.1. – 31.5.2017 perjantaisin joka kuukauden 2. ja 4.viikko. Tammikuussa poikkeuksellisesti kuitenkin kuukauden 3. ja 4. perjantai. Lisäksi kesäaikaan perjantaisin kerran viikossa ajanjaksolla 9.6. – 4.8.2017. Asiointiliikenteestä julkaistaan ilmoitus aikatauluineen Joutsan Seutu –lehdessä 18.1.2017

2. Tarjous asiointiliikenteestä esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus tarjouksen hyväksymisestä.

Autoilija Tapio Kivistöltä on saatu puhelimessa (16.1.2017 Kivistö/Urtti) annettu tarjous asiointiliikenteen hoitamisesta välillä Luhanka-Joutsa –Luhanka vuoden 2016 taksalla. Lisäksi Kivistö ilmoittaa hoitavansa liikennettä vain heinäkuun 2017 loppuun saakka, joten sopimukseen liittyvä viimeinen ajokerta on perjantaina 22.7.2017.

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa uuden ehdotuksen seuraavasti:

Asiointiliikenne järjestetään talviaikaan ajanjaksoilla 20.1. – 31.5.2017 perjantaisin joka kuukauden 2. ja 4.viikko. Tammikuussa poikkeuksellisesti kuitenkin kuukauden 3. ja 4. perjantai. Lisäksi kesäaikaan perjantaisin kerran viikossa ajanjaksolla 9.6. – 22.7.2017. Kuljetus pysähtyy Pappisissa. Joutsan kunta maksaa osuutenaan


kuljetuksesta 50 €/ajokerta. Asiointiliikenteestä julkaistaan ilmoitus aikatauluineen Joutsan Seutu –lehdessä 18.1.2017.

Kunnanhallitus hyväksyy autoilija Tapio Kivistön tarjouksen 130 €/ ajokerta + alv. 10%

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Risto Ahola jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn kohdalla.


ICT –TUKIPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN

Khall 14 §

Kunta on järjestänyt laajakaistayhteydet Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n laajakaistaverkon kautta joulukuun 2016 aikana toimipaikkakohtaisesti ja sen aikataulun mukaan kuinka ao. toimipaikan edellytykset tähän muutokseen ovat sen mahdollistaneet. Eräiden huoltoyhteyksien johdosta on lisäksi tarvittu kiinteät ip-osoitteet muutamille toimipaikoille. Samassa yhteydessä on irtisanottu aikaisemman operaattorin palveluyhteydet.

Uusi laajakaistaverkko tarjoaa lähtökohtaisesti aivan uudenlaiset edellytykset myös operatiivisen toiminnan käytössä olevien ICT –järjestelmien luotettavalle hoidolle. Tämä tarkoittaa ylläpidon ja hallinnoinnin sekä tukipalvelujen järjestämistä uudelleen ICT-järjestelmien laaja kokonaisuus keskitetysti huomioon ottaen. Tällöin sisällöt voivat muodostua mm. ympärivuorokautisesta valvonnasta, päivystyspalvelusta, järjestelmähankinnoista ja asiantuntijapalveluista. ICT-palvelujen kokonais-arkkitehtuuri voi sisältää myös palvelimien ulkoistamisen ja kaiken perustana olevan ICT-laitteiden ja –ympäristöjen dokumentoinnin. Tavoitteena on järjestelmien jatkuva moitteeton toimintakyky ja täydellinen muutostilanteiden hallinta.

ICT-järjestelmien ylläpidon ja hallinnan piirissä tulisi olla keskitetysti ainakin seuraavat asiat:
- Tietoliikennelaitteet (reitittimet, kytkimet)
- Palvelinlaitteet (laitetaso, käyttöjärjestelmätaso)
- Palomuurit
- Tietokannat ja niiden varmuuskopioinnit
- Levyjärjestelmät
- Windows-toimialueen hallinnointi
- Sähköpostipalvelut ja mahdolliset ryhmätyöympäristöt
- Käyttäjien työasemat
- Kirjoittimet ja monitoimilaitteet

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy tarjoaa tietoliikennepalvelujen lisäksi ICT-tukipalveluja, jotka voidaan toteuttaa integroidusti uutta laajakaistaverkkoa hyödyntäen. Kunta omistaa yhtiöstä osuuden, joka vastaa yhtiön Luhangan verkkoinvestoinnin kokoa suhteessa muihin kuntaomistajiin. Kun yhtiö toimii kunnan tietoliikennepalvelujen (nopean laajakaistayhteyden) palvelutuottajana, on tarkoituksenmukaista harkita myös ICT-tukipalvelujen järjestämistä Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n kautta.


Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ltä on pyydetty Luhangan kuntaan liittyvä palvelukuvaus, joka voisi toimi puitesopimuksena. Tältä pohjalta voidaan laatia tarkempi palvelukuvaus ja pyytää sen mukainen tarkennettu tarjous ICT-tukipalvelujen kokonaisuudesta. Palvelukuvauksessa mahdollisesti esitettävät yksikköhinnat mahdollistavat sellaisenaan yksittäisten palvelutoimenpiteiden tilaamisen yhtiöltä heti myös ilman tarjousta ICT-kokonaisarkkitehtuurista.

Tällä hetkellä kunnan ict -palvelut toteutuvat ilmenevän palvelutarpeen mukaan ja eri palvelutuottajien toimesta.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kokouksessa esitetään palvelukuvaus ICT-palvelujen järjestämisestä kunnassa ja annetaan päätösehdotus.

ICT-palvelukuvaus esitettiin kokouksessa, jonka jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

ICT-palvelukuvaus merkitään alustavasti kunnanhallitukselle tiedoksi ja käynnistetään tarkentavat neuvottelut kunnan ICT –järjestelmien ylläpidon ja hallinnoinnin järjestämiseksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n kanssa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTO KESKI-SUOMEN ELY-KESKUKSEN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO-MÄÄRITTELYSTÄ

Khall 15 §

Keski-Suomen ELY -keskus pyytää kunnan lausuntoa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä. palvelutasomäärittely sisältää nykytilan kuvauksen sekä ehdotetut kehittämistoimet.

Kunnalta erityisesti kysytään onko raportissa huomioitu kunnan asukkaiden merkittävimmät liikkumistarpeet, onko palvelutason määrittely tehty oikein ja vastaavatko kuntaan esitetyt kehittämistoimet kunnan tarpeita.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Palvelutasomäärittelyssä Luhangan kunta on huomioitu lähinnä tausta-aineistona tilastollisessa nykytilan kuvauksessa. Kehittämistarpeita kunnan kohdalla ei ole tunnistettu. Yleisesti voidaan todeta, että laadittu palvelutasomäärittely painottuu enemmän varsin yleisluonteiseen kuvaukseen joukkoliikenteen palvelutasosta ja sen tarpeista kuin konkreettisina ratkaisuina erityisesti haja-asutusalueella ilmeneville joukkoliikenteen ongelmille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 16 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 14, 15, 16

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 12, 13,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 12,13,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
16.1.2017
                    28


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto