Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 2.1.2017
§
1 Lokakuussa 2012 valitun kunnanvaltuuston sekä vaalikaudella 2013-2016 valittujen kunnan toimielinten toiminnan jatkuminen v. 2017.
2 Oikeusministeriön ohjeistus kunnan vaaliviranomaisten kelpoisuudesta.
3 Kuntavaalien äänestyspaikat v. 2017
4 Ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen.
5 Pöytäkirjanpitäjän ja ilmoitustaulunhoitajan määrääminen
6 Kunnanhallituksen kokoontuminen v. 2017
7 Maksumääräysoikeudesta päättäminen vuodelle 2017
8 Kunnanvaltuuston 14.12.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano
9 Luhangan historiikki –hankkeen toteuttaminen
10 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.12.2016
11 Kunnanhallitukselle saapunut posti


LOKAKUUSSA 2012 VALITUN KUNNANVALTUUSTON SEKÄ VAALIKAUDELLA 2013 – 2016 VALITTUJEN KUNNAN TOIMIELINTEN TOIMINNAN JATKUMINEN V. 2017

Khall 1 §
Kuntalain uudistuksen yhteydessä muutettiin samalla kuntavaaleja koskevaa säädöstä. Uuden kuntalain 15 §:n mukaan valtuuston toimikausi alkaa kesäkuussa. Tarkemmin kuntavaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998) sekä kuntarakennelaissa (1698/2009).

Edellä mainitusta muutoksesta johtuen kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. – 4.4.2017.

Kuntavaaliuudistuksesta johtuen kunnanvaltuuston toimikauden siirtyminen alkavaksi kesäkuussa vaikuttaa muutoksena vaalikaudelle 2013 – 2016 valitun valtuuston sekä sen valitsemien toimielinten toimikauteen. Lokakuussa 2012 valittu valtuusto jatkaa toimikauttaan 31.5.2017 saakka ja valtuuston sekä kunnanhallituksen valitsemat toimielimet jatkavat toimikauttaan siihen asti kunnes uudet toimielimet on valittu.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi, että kunnanvaltuuston toimikausi jatkuu 31.5.2017 saakka ja kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen valitsemien toimielinten toimikaudet jatkuvat siihen asti kunnes v. 2017 valittu kunnanvaltuusto ja sen alainen kunnanhallitus ovat valinneet uudet toimielimet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKEUSMINISTERIÖN OHJEISTUS KUNNAN VAALIVIRANOMAISTEN KELPOISUUDESTA

Khall 2 §
Oikeusministeriö on antanut vuoden 2017 kuntavaaleja koskevan yleisen ohjeen pvm 23.9.2016, jossa käsitellään myös vaaliviranomaisten kelpoisuutta ja esteellisyyttä. Vaalilain vaaliviranomaisia koskevaa kelpoisuus- ja esteellisyyssääntelyä on täsmennetty 1.6.2016 voimaan tulleella vaalilain muutoksella (361/2016). Ohjeen mukaan vuoden 2017 kuntavaaleissa säännöt ovat seuraavat:

Kunnan keskusvaalilautakunta

Vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston vuoden 2013 alussa asettama keskusvaalilautakunta.

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen, joka on ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskuslautakunnan työskentelyyn siitä lukien kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu lautakunnalle.

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.

Vaalilautakunta

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.


Vaalitoimikunta

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan kelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa. Tämä johtuu siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa kunnassa.

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi ja varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

Edellä mainitun lisäksi Oikeusministeriö on annetussa ohjeessa käsitellyt yleisen äänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijan sekä vaalipäivänä vaaliavustajana toimivan henkilön kelpoisuutta ja esteellisyyttä. Pääsääntö molempien osalta on, ettei ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa sisaruksensa tai vanhempansa eikä myöskään vajaavaltainen voi toimia mainituissa tehtävissä.

Kunnanvaltuuston v. 2013 valitsema ja myöhemmin täydentämä keskusvaali-lautakunta:

Puheenjohtaja Veli Koskinen, varapuheenjohtaja Tuomo Kärnä
Varsinaiset jäsenet
Mervi Nicklen Markku Huuskola
Eila Virtanen
Pirkko Hietanen
Varajäsenet
Kari Helenius
Pauli Sievänen
Pirkko Sievänen
Jukka Heinonen
Kaija Sipilä                    

Vuonna 2013 valittu keskusvaalilautakunta voi jatkaa toimintaansa, mikäli ennakkoon on tiedossa, että lautakunnan jäsenten kelpoisuusehdot täyttyvät lainvoimaisen päätösvallan osalta. Ne keskusvaalilautakunnan jäsenet, joiden osalta kelpoisuus ei täyty, pidättyvät lautakunnan toiminnasta.

Kunnanhallituksen tehtävänä on asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat vaalilain 15 § 1 mom mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja. Tämä voi tapahtua 28.2.2017 jälkeen, kun ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja ilmoitukset yhteislistoista on annettu keskusvaalilautakunnalle.

Oikeusministeriön antama ohjeistus on luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa uudet vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan kokouksessaan 6.3.2017, kun tiedossa on kuntavaalien ehdokasasettelu.

Annetun ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusvaali-lautakuntana toimii valtuuston vuoden 2013 alussa asettama keskusvaalilautakunta. Kunnanhallitus huolehtii siitä, että keskusvaalilautakunnassa on riittävästi lautakuntaan kelpoisia jäseniä ja tarvittaessa tekee kunnanvaltuustolle ehdotuksen keskusvaalilautakunnan täydentämiseksi lainvoimaisuus huomioon ottaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKAT V. 2017

Khall 3 §

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Vaalien ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017.

Vaalilain 9 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.

Kunnanhallituksen on määrättävä kunnallisvaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa ja ilmoitettava ne Väestörekisterikeskuksen pitämään äänestyspaikka-rekisteriin viimeistään perjantaina 13.1.2017 klo 12.00.

Aiemmissa vaaleissa ennakkoäänestyspaikkana on ollut kunnanvirasto osoitteessa Hakulintie 2. Äänestyspaikka on ollut avoinna kunnanviraston aukioloaikoina klo 9-15.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat olleet kirkonkylän äänestysalueella kunnanvirastossa sekä Tammijärven äänestysalueella Tammijärven koululla.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää seuraavaa:

1. Ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa, Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Äänestyspaikka on avoinna 29.-31.3. ja 3.– 4.4. klo 9-15. Laitosäänestys ja kotiäänestys toteutetaan annetun ohjeen mukaan.

2. Varsinaisen vaalipäivän (9.4.2017), äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:
                    I äänestysalue (Kirkonkylä): Luhangan kunnanvirasto, Hakulintie 2,
                    19950 Luhanka
                    II äänestysalue (Tammijärvi): Tammijärven koulu, Tammijärventie 316,
                    19910 Tammijärvi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOINA OLEVIEN SOSIAALIHUOLLON TOIMINTA-YKSIKÖIDEN MÄÄRÄÄMINEN


Khall 4 §
                    

Kunnan vanhainkoti on toiminut aikaisemmissa vaaleissa siellä asuvien henkilöiden ennakkoäänestyspaikkana. Nykyisin toimintayksikön nimenä on Palvelukeskus Tuuliharju.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus määrää Palvelukeskus Tuuliharjun siellä asuvien henkilöiden ennakkoäänestyspaikaksi.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN JA ILMOITUSTAULUNHOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 5 §
                    

Kunnanhallituksen asiat valmistelee ja esityslistan laatii kunnanjohtaja kunnanhallituksen johtosäännön 6 §:n mukaan. Kunnanvaltuuston esityslistan laatii kunnanjohtaja kunnanhallituksen päätösesitysten pohjalta. Kokouspöytäkirja laaditaan hallintosäännön 15 §:n mukaisesti.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä on toiminut vuoden 2016 aikana rakennustarkastaja.

Ilmoitustaulunhoitajana on toiminut kunnanjohtaja. Ilmoitustaulunhoitajan tehtäviin kuuluu kokousten kuuluttamisen lisäksi kaikki muut julkisen kuuluttamisen alaiset asiat.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että;
1. kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii
rakennustarkastaja sekä;
2. määrää kuulutusten hoitamista varten ilmoitustaulunhoitajan.

Päätös:

Kohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin
Kohta 2. Ilmoitustaulun hoitajaksi määrättiin kunnanjohtaja.


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONTUMINEN V.2017

Khall 6 §
                    

Kunnanhallitus on kokoontunut v. 2016 pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 18.00 alkaen. Heinäkuussa vuosilomien aikaan kunnanhallitus ei ole kokoon-tunut.

Kunnanhallitus kokoontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus kokoontuu v. 2017 kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 18.00 alkaen sekä muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2017

Khall 7 §
                    

Maksumääräysoikeus on perustunut kunnanhallituksen johtosäännön kohtaan 2 LUKU 3 § kohta 4 d. Maksumääräysoikeus on yleisesti ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla (kunnanjohtajan matkalaskut) ja kunnanjohtajalla. Perusturvan sosiaalihuollon asiat ovat myös edellyttäneet maksumääräysoikeutta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen johtosääntöön perustuen antaa maksu-määräysoikeuden vuodelle 2017 kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle (kunnanjohtajan matkalaskut) sekä perusturvajohtajalle sosiaalihuollon asioissa.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANVALTUUSTON 14.12.2016 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 8 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 14.12.2016 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


LUHANGAN HISTORIKKI – HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Khall 149 §
5.12.2016
Hankkeen toteuttamista varten pyydetään selvitys paikalliselta leader –toimintaryhmältä. Selvitys esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan saatuun selvitykseen perustuen kokouksessa.

Leader –ryhmän edustajan kanssa on konsultoitu asiassa ja päädytty sen mukaiseen ehdotukseen.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Hankkeesta tarjouksen jättäneen tahon kanssa käydään neuvottelu hankkeen toteuttamiseksi hankepäätöksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------

LUHANGAN HISTORIKKI – HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Khall 9 §
Jyväskylä yliopiston historian ja etnologian laitoksen kanssa on käyty tarkentava neuvottelu hankkeen toteuttamisesta hankepäätöksen mukaisesti. Neuvottelun perusteella on saatu tarkennettu tarjous hankkeesta.
Liite; historiikkitarjous 20.12.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanhallitus hyväksyy yliopiston tarjouksen ja sopimus yliopiston kanssa laaditaan hankepäätökseen ja annettuun tarjoukseen perustuen; sekä
2. nimeää historiatoimikuntaan tilaajan edustajina kolme jäsentä.

Päätös:
Kohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kohta 2. Historiatoimikuntaan nimettiin Aino Mönkölä, Markku Huuskola ja
                    Eino Polvela.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.12.2016


Khall 10 §
                    

Talousarvion alustava toteutumaraportti laaditaan 31.12.2016 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella ja esitetään kokouksessa.

Liite;
Liitetään pöytäkirjaan toteuma 31.12.2016


Kunnanjohtajan ehdotus

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.– 31.12.2016 esitellään kokouksessa ja kunnanhallitus käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Merkittiin alustava talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2016 tiedoksi ja todettiin, että toteuma on talousarviosuunnitteen mukainen, mutta vuodelle 2016 kirjautuu vielä toteumassa esitetyn lisäksi toimintamenoja ja verotuloja.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 11 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 9

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 9

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
2.1.2017
                    17


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto