Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 14.12.2016

§
39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40 Pöytäkirjan tarkastajat
41Omavelkainen takaus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Kuntarahoituksen välisestä johdannaisyleissopimuksesta sekä sen alla tehtävistä johdannaissopimuksista johtuville maksuvelvoitteille.
42 Kiireelliset asiat
43 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 39 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 8.12.2016 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 8.12.2016.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 valtuutettua, poissa neljä valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 39-43

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 40 § .
                    Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2016

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin Risto Ahola ja Heikki Kiviniemi.

                    

OMAVELKAINEN TAKAUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N JA KUNTARAHOITUKSEN JOHDANNAISSOPIMUKSESTA SEKÄ SEN ALLA TEHTÄVISTÄ JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVILLE MAKSUVELVOITTEILLE

Khall 152 §
Keski-Suomen Verkkoholding Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) on Yhtiön perustamisvaiheessa hallituksen päätöksellä 27.5.2014 hyväksynyt Yhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä (jäljempänä ”Kuntarahoitus”) otettavien lainojen korkoriskin suojaamiseksi johdannaisyleissopimuksen sekä siihen liittyvän koronvaihtosopimuksen solmimisen.

Yhtiön toimintaan ns. vanhoina kuntina osallistuneet Kannonkosken, Konneveden, Kyyjärven, Multian, Pihtiputaan ja Toivakan kunnat ovat takaussitoumuksin sitoutuneet omavelkaiseen takaukseen – valokuituverkon rakentamista varten Kuntarahoitukselta otettavan lainan lisäksi – yhtiön maksuvelvoitteista, jotka johtuvat 27.5.2014 johdannaisyleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista sekä valuutanvaihtosopimuksista, joihin johdannaisyleissopimusta sovelletaan.

Kuntarahoituksen tarjoamia johdannaissopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman lainaehtojen uudelleenneuvottelemista. Johdannaisyleissopimuksessa puolestaan sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan Kuntarahoituksen kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin, kuten koronvaihtosopimuksiin. Johdannaissopimusten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimusta. Edellä tarkoitettua johdannaisyleissopimusta 27.5.2014 ja koronvaihtosopimuksia ei ole tähän mennessä käytetty Yhtiön lainasalkun hoitoon liittyen.

Ottaen huomioon Yhtiön omistuspohjan laajentumisen Karstulan, Kivijärven, Luhangan ja Petäjäveden kuntien päätettyä vuonna 2015 osallistumisesta Yhtiön toimintaan, Kuntarahoitus on esittänyt Yhtiölle uuden johdannaisyleissopimuksen tekemistä.

Johdannaisyleissopimuksen tekemisen edellytykseksi Kuntarahoitus on asettanut kaikkien Yhtiön osakaskuntien johdannaisyleissopimukselle antaman omavelkaisen takauksen.

Yhtiön toimintaan osallistumista koskevissa kunnanvaltuustojen päätöksissä on edellytetty kaikkien omistajakuntien, mukaan lukien niin perustajakunnat kuin järjestelyyn myöhemmin liittyneet kunnat, yhdenvertaista kohtelua. Edelleen valtuustojen päätösten lähtökohtana on ollut se, että kunkin kunnan alkuperäinen valtuuston päätöksen mukainen vastuuasema pysyy samana.

Edellä mainitusta johtuen on perusteltua, että Kuntarahoituksen edellyttämä, kaikkien osakaskuntien omavelkainen takaus kattaisi yhdenvertaisesti ja omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, kuntien alkuperäistä vastuuasemaa muuttamatta, edellä tarkoitetun johdannaisyleissopimuksen siihen liittyvine koronvaihto- ym. johdannaissopimuksineen.

Koronvaihtosopimuksen suojatessa Yhtiötä lainan koron nousulta on sopimus, huomioiden sen positiivinen vaikutus velallisyhtiön talouteen ja velanmaksukykyyn rahoituskustannusten ennustettavuuden parantuessa, perusteltu kuntalain 129 §:ssä säädetty huomioiden myös lainalle omavelkaisen takauksen antaneelle kunnalle.

Kuntarahoituksen tarjoama sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (johdannaisyleissopimus) on liitteenä 1. Kunkin johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen ja vahvistetaan Kuntarahoituksen vahvistusmallien mukaisessa muodossa (liite 2). Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin sopijapuolten välisiin johdannaissopimuksiin, jollei vahvistuksessa toisin mainita. Vahvistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jonka sopijapuolet allekirjoittavat ja joka yhdessä yleissopimuksen kanssa muodostaa johdannaissopimuksen ehdot.

Euroopan komission hyväksymästä kuntien takauskeskuksesta annetusta laista johtuen Kuntarahoituksen luotonannon, mukaan lukien lainanottajaa suojaavat sopimukset, edellytyksiin kuntien omistamien yhtiöiden osalta kuuluu, että kunnalla tai kunnilla on määräysvalta yhtiössä, että kyseinen yhtiö harjoittaa kunnallista toimintaa ja että koko luotolle saadaan kunnan tai kuntien täysimääräinen takaus.

Laajakaistahankkeen, jonka rahoitukseen kysymyksessä olevat suojausinstrumentit liittyvät, katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan, koska hankealueelle ei ole saatavissa yksityistä toteuttajaa, mistä johtuen kyseisiä palveluja ei ole saatavilla alueella ilman rahoitusta. Viestintäviraston tekemän markkina-analyysin perusteella hankealueen tietoliikenneyhteydet eivät toteudu kaupallisesti. Hanke on tärkeä elinkeinopoliittisesti ja haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta niin kansalaisille kuin yrityksille. Paikalliset olosuhteet huomioiden toiminta on perusteltua eikä vääristä kilpailua.

Kunnan antaman omavelkaisen takauksen kohdistuessa kunnanvaltuuston päätöksessä 26.5.2015 § 12 tarkoitetun kunnan toimialaan kuuluvan toiminnan rahoittamiseen liittyvään suojausinstrumenttiin, ei kysymyksessä ole kielletty valtiontuki. Takauksen myöntämiseen ei myöskään liity merkittävää taloudellista riskiä.

Liitteet

1. Sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus, mallipohja) liitteineen
2. Koronvaihtosopimuksen vahvistus (mallipohja)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Luhangan kunnan omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksuvelvoitteista, jotka johtuvat johdannaisyleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista tai valuutanvaihtosopimuksista, joihin johdannais-yleissopimusta sovelletaan. Takauksella katetaan ainoastaan Luhangan kunnan omistusosuutta vastaava osuus ja kunnan takaaman lainaosuuden suojauksen edellyttämät johdannaisyleissopimuksesta ja sen perusteella tehtävistä johdannaissopimuksista johtuvat maksuvelvoitteet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

Kvalt 41 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIIREELLISET ASIAT

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 42 § Päätös:

                    Kiireellisiä asioita ei ollut.


ILMOITUSASIAT

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 43 § Päätös:

Ilmoitettiin kunnallisvaaliehdokkaiden esteellisyydestä vaalilautakunnissa. Kunnanhallitus käsittelee asian vielä kokouksessaan.
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
14.12.2016
                    63


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto