Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 5.12.2016
§
145 Kunnanvaltuuston päätösten 24.11.2016 täytäntöönpano
146 Kiinteistönhoitajan valinta
147 Tarjouspyyntö talousarviolainasta
148 Juhlavuoden ohjelmasuunnittelu
149 Luhangan Historiikki- hankkeen toteuttaminen
150 Asunto Oy Luhangan Luhangansadon vuokramaksun määrääminen
151 Asunto Oy Luhangan Kilpalan vuokramaksun määrääminen
152 Omavelkainen takaus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ja Kuntarahoituksen välisestä johdannaisyleissopimuksesta sekä sen alla tehtävistä johdannaissopimuksista johtuville maksuvelvoitteille.
153 Kunnanhallitukselle saapunut posti
154 Kunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien OYL 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaiseen päätöksentekoon pääomalainaa koskevassa asiassa.


KUNNANVALTUUSTON 24.11.2016 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 145 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 24.11.2016 pöytäkirjan mukaan.


Kunnanhallitus voi panna kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöön siinä vaiheessa, kun päätös on saanut lainvoiman tai kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, jos kuntalain 96 §:n mukaista estettä täytäntöönpanolle ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.


Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIINTEISTÖNHOITO VUONNA 2017

Khall 134 §
7.11.2016
Kunnanhallitus on hyväksynyt päätöksellään §5 / 4.1.2016 sopimuksen kiinteistön-hoidon palveluista ajalle 1.1. – 31.12.2016 sekä mahdollisen option vuodelle 2017.

Kiinteistöhoidon kohteista ja sisällöstä on laadittu asiakirja pvm 9.10.2015. Kiinteistönhoidon toteutumista vuoden 2016 aikana on arvioitu sopimuksen sisällössä määriteltyjen tehtävien ja saadun palautteen perusteella. Asiaa on käsitelty myös eri lautakunnissa.

Lähtökohtaisesti tiedossa on ollut, että kilpailutetun ostopalvelusopimuksen perusteella toteutuva kiinteistönhoito poikkeaa olennaisesti työsopimussuhteisesta kiinteistönhoidosta.

Saatu palaute huomioon ottaen yrittäjän kanssa on neuvoteltu mahdollisuuksista käyttää tilaajan optiota vuonna 2017. Samalla on ilmoitettu, että kunta ei käytä optiota nykymuotoisen (sisältöasiakirja pvm 9.10.2015) sopimuksen jatkamiseksi.

Optioperiaate voidaan kuitenkin toteuttaa tilanteessa, jolloin hinta ei muutu, mutta sopimuksen sisältöasiakirja laaditaan eri osa-alueiden painopistettä muuttaen paremmin palvelutarvetta vastaavaksi. Tämä edellyttää, että sopimusosapuolet hyväksyvät vuodelle 2017 laaditun Kiinteistönhoidon kohteet ja sisältö 2017 –asiakirjan, jossa palvelutarve on huomioitu tilaajan edellyttämällä tavalla.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus kiinteistönhoidon järjestämisestä v. 2017 annetaan kokouksessa.

                    Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että
1. se ei käytä kiinteistönhoidon ostopalvelusopimukseen liittyvää optiota vuonna 2017; ja
2. julistaa kiinteistönhoitajan työsopimussuhteen avoimeksi 1.1.2017 alkaen. Avoimesta työpaikasta ilmoitetaan TE –toimiston Avoimet työpaikat –palvelussa ja julkaistaan työpaikkailmoitus Joutsan Seutu –lehdessä. Hakemukset kunnanhallitukselle osoitettuna pyydetään 5.12.2016 klo 14.00 mennessä.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


----------------------

KIINTEISTÖNHOITAJAN VALINTA

Khall 146 §


Hakemukset kiinteistönhoitajan tehtävään on pyydetty 5.12.2016 klo 14.00. Hakijoista laaditaan yhteenveto. Hakemukset ja laadittu yhteenveto esitetään kokouksessa. Tavoitteena on, että kiinteistönhoitaja voi aloittaa tehtävässään vuoden 2017 alusta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus kiinteistönhoitajan valinnasta annetaan kokouksessa.

Määräaikaan mennessä saapui 18 hakemusta.

Kokouksessa esiteltiin kaikki hakijat saapuneiden hakemusten mukaisesti.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kiinteistönhoitajaksi valitaan Pasi Länsivuori Luhangasta, tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Päätös.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa antaman ehdotuksen.

Päivi Seppälä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Päivi Seppälän tilalle hallitukseen tämän asian kohdalle tuli Kari Helenius.


TARJOUSPYYNTÖ TALOUSARVIOLAINASTA

Khall 147 §

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019 (kvalt §35/24.11.2016). Talousarvion investointiohjelman rahoitukseen liittyy 1,1 M€ lainarahoitusosuus. Hyväksyessään talousarvion kunnanvaltuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen nostamaan talousarviolainan. Kunnan pääasiallisin luotottaja on Kuntarahoitus Oyj, jolle tarjouspyyntö tehdään liitteen mukaisella hakemuslomakkeella.

Kuntarahoitus Oyj antaa tarjouspyynnön perusteella lainatarjouksen ja alustavan tiedon mukaan laina-aika tulisi olemaan 22 vuotta. Laina voidaan nostaa siinä vaiheessa, kun kunnanvaltuuston päätös talousarviosta on saanut lainvoiman. Tarjouspyyntö lainasta on tarkoituksenmukaista jättää ensi tilassa ja ilmoittaa hakemuksen yhteydessä lainan nostoajankohta, lainvoimaisuus huomioon ottaen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus pyytää Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjousta talousarviolainasta liitteenä olevan lainahakemuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Siv.toim.ltk.
§ 56 JUHLATOIMIKUNTA
13.9.2016

Sivistystoimenlautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee
kunnan 150-vuotisjuhlavuoden juhlatoimikunnan. Sivistystoimenlautakunta esittää yhdeksi juhlatoimikunnan jäseneksi Leila Qvist-Petterssonia

--------------------------

JUHLATOIMIKUNTA / SUOMI 100 -VUOTTA, LUHANGAN KUNTA 150-VUOTTA

Khall 115 §

Luhangan kunta täyttää 150 –vuotta v. 2017. Juhlavuoden aikana kunta järjestää erilaisia tilaisuuksia ja vuosi huipentuu syksyllä pidettävään kunnan 150 –vuotisjuhlaan. Vuosi 2017 on myös itsenäisen Suomen 100-vuotis juhlavuosi ja näin kunnan sekä itsenäisen Suomen juhlavuoden tapahtumia voidaan viedä läpivuoden eri teemoin yhteen sovitettuna. Sivistystoimenlautakunta esittää yhdeksi juhlatoimikunnan jäseneksi johtajaopettajaa.

Edellä olevan mukaan juhlatoimikunnan tehtäväksi tulee kunnan ja itsenäisen Suomen juhlatapahtumien järjestäminen kunnassa tulevan vuoden aikana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää juhlavuoden 2017 juhlatapahtumien järjestämistä varten toimikunnan ja valitsee siihen sivistystoimenlautakunnan esityksen mukaisesti johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin sekä muita jäseniä sekä valitsee toimikunnalle puheenjohtajan.

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja ehdotti, että juhlatoimikunnan muodostaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja sekä johtajaopettaja valmistelevat vuoden 2017 juhlaohjelman kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kuluvan vuoden aikana.


Kunnanjohtajan kokouksessa antama ehdotus hyväksyttiin.

---------------------------------


JUHLAVUODEN OHJELMASUUNNITTELU

Khall 148 §

Kunnanhallituksen toimeksiannon mukaisesti on valmisteltu juhlavuoden 2017 ohjelmaa. Kunnan ja sen hallintokuntien lisäksi juhlavuoden ohjelman valmisteluun kutsutaan kaikki kunnan toimijatahot. Läpi vuoden kulkeva juhlateema huipentuu itsenäisyyspäivän juhlaan ja kunnan 150-vuotis juhlaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitukselle esitetään alustava suunnitelma juhlavuoden ohjelmakokonai-suuden laatimiseksi.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi juhlavuoden suunnitelman laatimisen seuraavien linjausten mukaisena. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisen sekä Luhangan kunnan 150-vuotisen juhlavuoden ohjelma rakennetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kunta kokoaa paikalliset toimijat yhteiseen suunnittelupalaveriin vuoden alussa. Läpi juhlavuoden kantavana teemana on yhdessä suunniteltu paikallinen toteutus, jota täydennetään soveltuvin osin myös kunnan ulkopuolisilla esiintyjillä. Ohjelman keskeinen tavoite on juhlavuoden näkyminen kunnassa läpi vuoden kaikkien toimijoiden toiminnassa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN HISTORIIKIN TILAAMINEN

Khall 39 §
29.3.2016
Luhangan kunta täyttää 150 –vuotta vuonna 2017. Kunnan ensimmäisen varsinaisen historiikin, Luhangan kirjan, on toimittanut Keijo K. Kulha v. 1964. Teos käsittelee Luhangan historiaa varhaisemmilta vuosisadoilta sekä kunnallisen toiminnan käynnistymistä ja kunnan elinkeinoelämää ja kansalaistoimintaa kuvaten vuodesta 1867 vuoteen 1964 saakka. Viimeisiä vuosikymmeniä kunnan ja kuntalaisten toiminnasta 1960 –luvulta 2000-luvulle ei ole kootusti kuvattu, joskin yksittäisiä teemallisia teoksia on julkaistu

Juhlavuoden kunniaksi on perusteltua laatia historiikki –teos, joka voidaan toteuttaa joko ns. jatko-osana aikaisemmin laaditulle historiikille tai laatia kokonaan uusi historiikki kunnallisen toiminnan synnystä aina nykypäiviin saakka. Viime mainitussa vaihtoehdossa voidaan historiikissa aikaisempaan teokseen verrattuna arvioida painotuksia ja näkökulmaa uudella tavalla.

Alustavan arvion mukaan historiikin kustannukset kokonaisuudessaan olisivat noin 30 000 €. Siitä painatuskustannukset ovat arvion mukaan 8000 – 10000 € painos-määrästä riippuen.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se pyytää tarjoukset kunnan historiikin laatimisesta. Historiikin tulee olla valmis viimeistään 30.9.2017. Kunnanhallitus esittää vuoden 2017 talousarvioon 30 000 €.:n määrärahavarauksen historiikin laatimista varten

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------------------------------

LUHANGAN HISTORIIKKI –HANKE

Khall 76 §
13.6.2016
Kunnan 150 –vuotis historiikista on pyydetty budjettitarjous erikseen käsikirjoituksen ja painatuksen/taiton osalta. Tarkoitus on toteuttaa Luhangan historiikin käsikirjoitustyö leader -hankkeena ja painatus/taitto kunnan omana hankintana. Leader –hankkeesta laadittava hankehakemus liitteineen esitetään kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa hankehakemuksen esittelyn jälkeen.

Päätös:

Kokouksessa kunnanjohtaja esitteli hankehakemuksen liitteineen ja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää jättää Maaseutukehitys ry:lle liiteaineiston mukaisen hanke-hakemuksen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------

PÄÄTÖS TUESTA KEHITTÄMISHANKKEESEEN / LUHANGAN HISTORIIKKI

Khall 136 §
7.11.2016
Keski-Suomen ELY -keskus on antanut päätöksen tuesta Leader-kehittämis-hankkeeseen pvm 10.10.2016. Hankepäätöksen mukaisesti hankkeesta on julkaistu hankintailmoitus työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 26.10.2016 ja tarjoukset on pyydetty 15.11.2016 klo 14.00 mennessä. Päätös hankkeen toteuttajasta tehdään tarjouskilpailun perusteella. Hankerahoituksesta 50% on merkitty vuoden 2017 talousarvioon ja 50% on tarkoitus merkitä vuoden 2018 talousarvioon. Hankkeen toteutusaika on päätöksen mukaisesti 17.6.2016 – 30.6.2018.

Liitteet liitetään pöytäkirjaan;
ELY -keskus, Päätös 10.10.2016/97822/30780
Hilma –ilmoitus 26.10.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätös tuesta kehittämishankkeeseen merkitään tässä vaiheessa kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------------------

LUHANGAN HISTORIIKKI –HANKE / TARJOUKSET

Khall 141 §
24.11.2016
Hankintailmoitus on ollut työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ajalla 26.10. – 15.11.2016 ja tarjoukset on pyydetty 15.11.2016 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous.

ELY –keskuksen hankepäätös ohjaa keskeisesti hanketoimijan valintaa, koska hankkeen kustannusten ja rahoituksen tulee toteutua päätöksen mukaisesti. Ennen päätösehdotusta tehdään edellä mainituilta osin arvio tarjouksen ja hankepäätöksen yhdenmukaisuuden kesken.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saapunut tarjous, liite.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja ehdotti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa antaman päätösehdotuksen.


---------------------------------

LUHANGAN HISTORIKKI – HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Khall 149 §

Hankkeen toteuttamista varten pyydetään selvitys paikalliselta leader –toimintaryhmältä. Selvitys esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan saatuun selvitykseen perustuen kokouksessa.

Leader –ryhmän edustajan kanssa on konsultoitu asiassa ja päädytty sen mukaiseen ehdotukseen.


Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Hankkeesta tarjouksen jättäneen tahon kanssa käydään neuvottelu hankkeen toteuttamiseksi hankepäätöksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ASUNTO OY LUHANGAN LUHANGANSADON VUOKRAMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 150 §

As. Oy Luhangan Luhangansato on maksanut taloyhtiön aravalainan pois kokonaisuudessaan ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut päätöksen aravarajoituksista vapauttamiseksi.

Asunto-osakeyhtiön vuokrataso on määräytynyt aikaisemmin hoito- ja rahoituskulujen perusteella ja yhtiön isännöitsijätoimisto on lähettänyt vuokramaksuista tilisiirtolomakkeet vuosittain talon asukkaille.

Vuoden 2017 alusta lukien kunta määrittelee vuokrien suuruuden huomioon ottaen hoitokulut sekä varautumisen mahdollisiin vuosikorjauksiin ja laskuttaa asukkaita näin määräytyvällä vuokramaksulla.

Käyttökorvaukset; kylmävesi, lämminvesi ja autopaikka määräytyvät yhtiökokouksen 24.11.2016 tekemän päätöksen mukaan.

Taloyhtiöön on hankittu laajakaistaliittymä ja talon asukkaat tekevät tähän liittyvän, oman käyttötarpeensa mukaisen palvelusopimuksen verkkoyhtiön kanssa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus Asunto Oy Luhangan Luhangansadon vuokramaksusta €/m2 vuodelle 2017 annetaan kokouksessa.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Asunto Oy Luhangan Luhangansadon vuokramaksuksi määrätään 1.1.2017 lukien 7,70 €/ m2.
Liite; huoneistokohtainen vuokramaksutaulukko.


Käyttökorvaukset määräytyvät 24.11.2016 pidetyn syysyhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Vuokran määrää tarkistetaan vuosittain.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ASUNTO OY LUHANGAN KILPALAN VUOKRAMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 151 §

As. Oy Luhangan Kilpala on maksanut taloyhtiön aravalainan pois kokonaisuudessaan ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut päätöksen aravarajoituksista vapauttamiseksi.

Asunto-osakeyhtiön vuokrataso on määräytynyt aikaisemmin hoito- ja rahoituskulujen perusteella ja yhtiön isännöitsijätoimisto on lähettänyt vuokramaksuista tilisiirtolomakkeet vuosittain talon asukkaille.

Vuoden 2017 alusta lukien kunta määrittelee vuokrien suuruuden huomioon ottaen hoitokulut sekä varautumisen mahdollisiin vuosikorjauksiin ja laskuttaa asukkaita näin määräytyvällä vuokramaksulla.

Käyttökorvaukset; vesimaksu ja autopaikka määräytyvät yhtiökokouksen 24.11.2016 tekemän päätöksen mukaan.

Taloyhtiöön on hankittu laajakaistaliittymä ja talon asukkaat tekevät tähän liittyvän, oman käyttötarpeensa mukaisen palvelusopimuksen verkkoyhtiön kanssa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus Asunto Oy Luhangan Kilapalan vuokramaksusta €/m2 vuodelle 2017 annetaan kokouksessa.

Asunto Oy Luhangan Kilpalan vuokramaksuksi määrätään 1.1.2017 lukien 7,70 €/m2.
Liite; huoneistokohtainen vuokramaksutaulukko.

Käyttökorvaukset määräytyvät 24.11.2016 pidetyn syysyhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Vuokran määrää tarkistetaan vuosittain.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OMAVELKAINEN TAKAUS KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N JA KUNTARAHOITUKSEN JOHDANNAISSOPIMUKSESTA SEKÄ SEN ALLA TEHTÄVISTÄ JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVILLE MAKSUVELVOITTEILLE

Khall 152 §
Keski-Suomen Verkkoholding Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) on Yhtiön perustamisvaiheessa hallituksen päätöksellä 27.5.2014 hyväksynyt Yhtiön Kuntarahoitus Oyj:ltä (jäljempänä ”Kuntarahoitus”) otettavien lainojen korkoriskin suojaamiseksi johdannaisyleissopimuksen sekä siihen liittyvän koronvaihtosopimuksen solmimisen.

Yhtiön toimintaan ns. vanhoina kuntina osallistuneet Kannonkosken, Konneveden, Kyyjärven, Multian, Pihtiputaan ja Toivakan kunnat ovat takaussitoumuksin sitoutuneet omavelkaiseen takaukseen – valokuituverkon rakentamista varten Kuntarahoitukselta otettavan lainan lisäksi – yhtiön maksuvelvoitteista, jotka johtuvat 27.5.2014 johdannaisyleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista sekä valuutanvaihtosopimuksista, joihin johdannaisyleissopimusta sovelletaan.

Kuntarahoituksen tarjoamia johdannaissopimuksia voidaan käyttää esimerkiksi olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen ilman lainaehtojen uudelleenneuvottelemista. Johdannaisyleissopimuksessa puolestaan sovitaan niistä yleisistä ehdoista, joita sovelletaan Kuntarahoituksen kanssa tehtäviin johdannaissopimuksiin, kuten koronvaihtosopimuksiin. Johdannaissopimusten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimusta. Edellä tarkoitettua johdannaisyleissopimusta 27.5.2014 ja koronvaihtosopimuksia ei ole tähän mennessä käytetty Yhtiön lainasalkun hoitoon liittyen.

Ottaen huomioon Yhtiön omistuspohjan laajentumisen Karstulan, Kivijärven, Luhangan ja Petäjäveden kuntien päätettyä vuonna 2015 osallistumisesta Yhtiön toimintaan, Kuntarahoitus on esittänyt Yhtiölle uuden johdannaisyleissopimuksen tekemistä.

Johdannaisyleissopimuksen tekemisen edellytykseksi Kuntarahoitus on asettanut kaikkien Yhtiön osakaskuntien johdannaisyleissopimukselle antaman omavelkaisen takauksen.

Yhtiön toimintaan osallistumista koskevissa kunnanvaltuustojen päätöksissä on edellytetty kaikkien omistajakuntien, mukaan lukien niin perustajakunnat kuin järjestelyyn myöhemmin liittyneet kunnat, yhdenvertaista kohtelua. Edelleen valtuustojen päätösten lähtökohtana on ollut se, että kunkin kunnan alkuperäinen valtuuston päätöksen mukainen vastuuasema pysyy samana.

Edellä mainitusta johtuen on perusteltua, että Kuntarahoituksen edellyttämä, kaikkien osakaskuntien omavelkainen takaus kattaisi yhdenvertaisesti ja omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, kuntien alkuperäistä vastuuasemaa muuttamatta, edellä tarkoitetun johdannaisyleissopimuksen siihen liittyvine koronvaihto- ym. johdannaissopimuksineen.

Koronvaihtosopimuksen suojatessa Yhtiötä lainan koron nousulta on sopimus, huomioiden sen positiivinen vaikutus velallisyhtiön talouteen ja velanmaksukykyyn rahoituskustannusten ennustettavuuden parantuessa, perusteltu kuntalain 129 §:ssä säädetty huomioiden myös lainalle omavelkaisen takauksen antaneelle kunnalle.

Kuntarahoituksen tarjoama sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (johdannaisyleissopimus) on liitteenä 1. Kunkin johdannaissopimuksen tarkemmat ehdot sovitaan erikseen ja vahvistetaan Kuntarahoituksen vahvistusmallien mukaisessa muodossa (liite 2). Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin sopijapuolten välisiin johdannaissopimuksiin, jollei vahvistuksessa toisin mainita. Vahvistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jonka sopijapuolet allekirjoittavat ja joka yhdessä yleissopimuksen kanssa muodostaa johdannaissopimuksen ehdot.

Euroopan komission hyväksymästä kuntien takauskeskuksesta annetusta laista johtuen Kuntarahoituksen luotonannon, mukaan lukien lainanottajaa suojaavat sopimukset, edellytyksiin kuntien omistamien yhtiöiden osalta kuuluu, että kunnalla tai kunnilla on määräysvalta yhtiössä, että kyseinen yhtiö harjoittaa kunnallista toimintaa ja että koko luotolle saadaan kunnan tai kuntien täysimääräinen takaus.

Laajakaistahankkeen, jonka rahoitukseen kysymyksessä olevat suojausinstrumentit liittyvät, katsotaan kuuluvan kunnan toimialaan, koska hankealueelle ei ole saatavissa yksityistä toteuttajaa, mistä johtuen kyseisiä palveluja ei ole saatavilla alueella ilman rahoitusta. Viestintäviraston tekemän markkina-analyysin perusteella hankealueen tietoliikenneyhteydet eivät toteudu kaupallisesti. Hanke on tärkeä elinkeinopoliittisesti ja haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta niin kansalaisille kuin yrityksille. Paikalliset olosuhteet huomioiden toiminta on perusteltua eikä vääristä kilpailua.

Kunnan antaman omavelkaisen takauksen kohdistuessa kunnanvaltuuston päätöksessä 26.5.2015 § 12 tarkoitetun kunnan toimialaan kuuluvan toiminnan rahoittamiseen liittyvään suojausinstrumenttiin, ei kysymyksessä ole kielletty valtiontuki. Takauksen myöntämiseen ei myöskään liity merkittävää taloudellista riskiä.

Liitteet

1. Sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista (yleissopimus, mallipohja) liitteineen
2. Koronvaihtosopimuksen vahvistus (mallipohja)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Luhangan kunnan omavelkaisen takauksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n maksuvelvoitteista, jotka johtuvat johdannaisyleissopimuksesta ja niistä koronvaihto-, korkokatto- ja korkolattiasopimuksista tai valuutanvaihtosopimuksista, joihin johdannais-yleissopimusta sovelletaan. Takauksella katetaan ainoastaan Luhangan kunnan omistusosuutta vastaava osuus ja kunnan takaaman lainaosuuden suojauksen edellyttämät johdannaisyleissopimuksesta ja sen perusteella tehtävistä johdannaissopimuksista johtuvat maksuvelvoitteet.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 153 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN OYL 5 LUVUN 2 §:N 1 MOMENTIN MUKAISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON PÄÄOMALAINAA KOSKEVASSA ASIASSA


Khall 154 §

Keski-Suomen Verkkoholding on antanut yhteensä 26.692.500 euron suuruisen pääomalainan Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle yhtiön omistajakuntien alueen valokuituverkkohankkeen toteuttamiseksi. Rahoitusjärjestely, jossa Keski-Suomen Verkkoholding Oy lainaa kuntien takaaman, laajakaistahankkeen toteuttamista varten Kuntarahoitukselta otetun lainan edelleen Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle pääomalainana, on toteutettu Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoitusjärjestelyä koskevassa 12.12.2013 Eduskunnassa järjestetyssä neuvottelussa sovitulla tavalla.

Viestintäviraston Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n tukihakemusten käsittelyn yhteydessä esittämän tulkinnan mukaan pääomalainan on sen OYL 12 luvun mukaisten erityispiirteiden vuoksi lähtökohtaisesti katsottava olevan valtionavustuslain tarkoittamaa julkista tukea, minkä vuoksi pääomalaina tulee otettavaksi huomioon Viestintäviraston Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle maksamien tukien määrässä.

Viestintäviraston täysimääräisen tuen saamiseksi tulee Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n nostamasta pääomalainasta Viestintäviraston edellyttämällä tavalla 1.000.000 euron suuruinen osuus muuttaa vieraan pääoman ehtoiseksi lainaksi ja jäljelle jäävä osuus sijoitukseksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n vapaaseen omaan pääomaan.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimuksen kohdan 8.3 mukaan ainakin mm. yhtiön omaa pääomaa koskevat asiat tulee käsitellä yhtiökokouksessa ja niistä päättäminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä, mistä johtuen on perusteltua, että asia, joka koskee pääomalainan muuttamista oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, käsitellään ja päätetään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti.

Asian käsitteleminen ja päättäminen edellä tarkoitetulla tavalla edellyttää, että kunta nimeää edustajan päätöksentekoon Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja valtuuttaa nimetyn edustajan tekemään edellä tarkoitetun osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus
1. nimeää kunnan edustajan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien OYL 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaiseen päätöksentekoon koskien Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle annetun pääomalainan muuttamista sijoitukseksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n vapaaseen pääomaan; ja
2. valtuuttaa nimetyn edustajan tekemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen edellä tarkoitetussa asiassa.


Päätös:

Päätöskohta 1. Kunnan edustajaksi nimettiin kunnanjohtaja Reijo Urtti

Päätöskohta 2. Kunnanjohtaja Reijo Urtille myönnettiin valtuutus päätöskohdan
                    1 mukaisessa asiassa.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 145, 147, 148, 149, 152, 153, 154

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 146, 150, 151,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 146, 150, 151,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    5.12.2016
                    267


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto