Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 24.11.2016
§
140 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.- 30.9.2016
141 Luhangan historiikki –hanke /Tarjoukset
142 Päätös aravalain mukaisista rajoituksista / Asunto Oy Luhangan Luhangansato
143 Päätös aravalain mukaisista rajoituksista / Asunto Oy Luhangan Kilpala
144 Kunnanhallitukselle saapunut posti


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2016


Khall 140 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu pvm 30.9.2016 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella. Talousarvion toimintakuluista on toteutunut 68,7 % ja toimintatuotoista 68,2 % tarkastelujakson loppuun mennessä. Rahoituksen toteutuminen: verotulot 78,1 %, valtionosuudet 74,4 %. Toteutuma on talousarvio-suunnitelman mukainen. Kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä esiintyy.

Liite; toteutuma 1.1. – 30.9.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.9.2016 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN HISTORIIKIN TILAAMINEN

Khall 39 §
29.3.2016
Luhangan kunta täyttää 150 –vuotta vuonna 2017. Kunnan ensimmäisen varsinaisen historiikin, Luhangan kirjan, on toimittanut Keijo K. Kulha v. 1964. Teos käsittelee Luhangan historiaa varhaisemmilta vuosisadoilta sekä kunnallisen toiminnan käynnistymistä ja kunnan elinkeinoelämää ja kansalaistoimintaa kuvaten vuodesta 1867 vuoteen 1964 saakka. Viimeisiä vuosikymmeniä kunnan ja kuntalaisten toiminnasta 1960 –luvulta 2000-luvulle ei ole kootusti kuvattu, joskin yksittäisiä teemallisia teoksia on julkaistu

Juhlavuoden kunniaksi on perusteltua laatia historiikki –teos, joka voidaan toteuttaa joko ns. jatko-osana aikaisemmin laaditulle historiikille tai laatia kokonaan uusi historiikki kunnallisen toiminnan synnystä aina nykypäiviin saakka. Viime mainitussa vaihtoehdossa voidaan historiikissa aikaisempaan teokseen verrattuna arvioida painotuksia ja näkökulmaa uudella tavalla.

Alustavan arvion mukaan historiikin kustannukset kokonaisuudessaan olisivat noin 30 000 €. Siitä painatuskustannukset ovat arvion mukaan 8000 – 10000 € painos-määrästä riippuen.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se pyytää tarjoukset kunnan historiikin laatimisesta. Historiikin tulee olla valmis viimeistään 30.9.2017. Kunnanhallitus esittää vuoden 2017 talousarvioon 30 000 €.:n määrärahavarauksen historiikin laatimista varten

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------------------------------

LUHANGAN HISTORIIKKI –HANKE

Khall 76 §
13.6.2016
Kunnan 150 –vuotis historiikista on pyydetty budjettitarjous erikseen käsikirjoituksen ja painatuksen/taiton osalta. Tarkoitus on toteuttaa Luhangan historiikin käsikirjoitustyö leader -hankkeena ja painatus/taitto kunnan omana hankintana. Leader –hankkeesta laadittava hankehakemus liitteineen esitetään kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa hankehakemuksen esittelyn jälkeen.

Päätös:

Kokouksessa kunnanjohtaja esitteli hankehakemuksen liitteineen ja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää jättää Maaseutukehitys ry:lle liiteaineiston mukaisen hanke-hakemuksen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------

PÄÄTÖS TUESTA KEHITTÄMISHANKKEESEEN / LUHANGAN HISTORIIKKI

Khall 136 §
7.11.2016
Keski-Suomen ELY -keskus on antanut päätöksen tuesta Leader-kehittämis-hankkeeseen pvm 10.10.2016. Hankepäätöksen mukaisesti hankkeesta on julkaistu hankintailmoitus työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 26.10.2016 ja tarjoukset on pyydetty 15.11.2016 klo 14.00 mennessä. Päätös hankkeen toteuttajasta tehdään tarjouskilpailun perusteella. Hankerahoituksesta 50% on merkitty vuoden 2017 talousarvioon ja 50% on tarkoitus merkitä vuoden 2018 talousarvioon. Hankkeen toteutusaika on päätöksen mukaisesti 17.6.2016 – 30.6.2018.

Liitteet liitetään pöytäkirjaan;
ELY -keskus, Päätös 10.10.2016/97822/30780
Hilma –ilmoitus 26.10.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätös tuesta kehittämishankkeeseen merkitään tässä vaiheessa kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------------------

LUHANGAN HISTORIIKKI –HANKE / TARJOUKSET

Khall 141 §

Hankintailmoitus on ollut työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa ajalla 26.10. – 15.11.2016 ja tarjoukset on pyydetty 15.11.2016 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous.

ELY –keskuksen hankepäätös ohjaa keskeisesti hanketoimijan valintaa, koska hankkeen kustannusten ja rahoituksen tulee toteutua päätöksen mukaisesti. Ennen päätösehdotusta tehdään edellä mainituilta osin arvio tarjouksen ja hankepäätöksen yhdenmukaisuudesta kesken.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saapunut tarjous, liite.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja ehdotti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kokouksessa antaman päätösehdotuksen.


HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEEN / ASUNTO OY LUHANGAN LUHANGANSATO

Khall 116 §
3.10.2016
As. Oy Luhangan Luhangansato on maksanut taloyhtiön aravalainan pois kokonaisuudessaan ja yhtiön velkojia ovat kunta ja vähäisiltä osin myös eräät vakuutusyhtiöt. Kunta omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Yhtiön osakekirjoihin on tehty seuraava merkintä:
Osakkeenomistajien oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnasta on voimassa, mitä asuntotuotanto-lainsäädännössä on säädetty.

Asunto Oy Luhangan Luhangansadon asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita ja siinä olevia asuntoja koskevat asuntotuotantolain nojalla asunto-osakeyhtiötalon rakentamista varten 12.6.1991 myönnetystä asuntolainasta johtuvat, mainitun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 15-15 e §:ssä säädetyt rajoitukset tämän merkinnän tekemisestä 45 vuoden ajan.
Jyväskylässä 14. päivänä kesäkuuta 1991


Asuntorahastolle voidaan tehdä hakemus osakekirjaan merkitystä rajoituksesta vapautumiseksi, kun rajoituksessa mainittu asuntolaina on maksettu ja muut edellytykset rajoituksista vapautumiselle täyttyvät. Muita edellytyksiä ovat mm. kunnan asuntomarkkinatilanne eli vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta.
Liite; Hakemus aravarajoitusasiassa

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hakea Asunto Oy Luhangan Luhangansadon osakkeille vapautusta osakekirjassa mainituista rajoituksista ja esittää hakemuksen perusteluksi seuraavaa:
Luhangan kunnassa on pitkään jatkunut tilanne, jossa kunnalla on ollut tyhjiä vuokra-asuntoja vuosittain vaihdellen keskimäärin 5 – 10 asuntoa. Huomioon ottaen kunnan omistama koko asunto-osakeyhtiömuotoinen asuntokanta (viisi yhtiötä ja 29 asuntoa), on tyhjillään olevien asuntojen osuus koko asuntokannasta ollut erittäin merkittävä. Tyhjät asunnot aiheuttavat kustannuksia kunnalle ja saamatta jäävät vuokratulot vaikeuttavat asuntokannan asianmukaista ylläpitoa. Asuntomarkkinatilanteen tervehdyttämiseksi kunta tarvitsee vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Aravarajoitusten vapautuessa kunta voi harkintansa mukaan myydä tai vuokrata näitä kohteita.


Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
------------------------------

PÄÄTÖS ARAVALAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA / ASUNTO OY LUHANGAN LUHANGANSATO

Khall 142 §
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut päätöksen aravarajoituksista vapauttamiseksi. Päätöksen mukaan rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää päätöksessä mainituilla perusteilla ja paikkakunnan asuntomarkkinatilanne huomioon ottaen Asunto Oy Luhangan Luhangansadolle kokonaan vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista.

Liite; ARA Päätös pvm 16.11.2016 Dnro 22519/644/16

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätös merkitään kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEEN / ASUNTO OY LUHANGAN KILPALA

Khall 117 §
3.10.2016
As. Oy Luhangan Kilpala on maksanut taloyhtiön aravalainan pois kokonaisuudessaan ja yhtiön velkojia ovat kunta ja vähäisiltä osin myös eräät vakuutusyhtiöt. Kunta omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Yhtiön osakekirjoihin on tehty seuraava merkintä:
Osakkeenomistajien oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnasta on voimassa, mitä asuntotuotanto-lainsäädännössä on säädetty.

Yhtiön omistaman asuntolainoitetun vuokratalon, asuntojen ja yhtiön osakkeiden käyttöön ja luovutukseen kohdistuvat asuntotuotantolain muuttamisesta 4 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain (459/79) 6, sekä 15-15 e §:ssä säädetyt käyttöä ja luovutusta rajoitukset.
Rajoitusaika alkaa alla mainitulla lainalla lainoitetun rakennuksen osalta merkinnän tekemisestä lukien ja on voimassa 45 vuotta.
Asuntolaina myönnetty 11.11.1987 Merkintä tehty 14.4.1988.

Asuntorahastolle voidaan tehdä hakemus osakekirjaan merkitystä rajoituksesta vapautumiseksi, kun rajoituksessa mainittu asuntolaina on maksettu ja muut edellytykset rajoituksista vapautumiselle täyttyvät. Muita edellytyksiä ovat mm. kunnan asuntomarkkinatilanne eli vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta.
Liite; Hakemus aravarajoitusasiassa

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hakea Asunto Oy Luhangan Kilpalan osakkeille vapautusta osakekirjassa mainituista rajoituksista ja esittää hakemuksen perusteluksi seuraavaa:

Luhangan kunnassa on pitkään jatkunut tilanne, jossa kunnalla on ollut tyhjiä vuokra-asuntoja vuosittain vaihdellen keskimäärin 5 – 10 asuntoa. Huomioon ottaen kunnan omistama koko asunto-osakeyhtiömuotoinen asuntokanta (viisi yhtiötä ja 29 asuntoa), on tyhjillään olevien asuntojen osuus koko asuntokannasta ollut erittäin merkittävä. Tyhjät asunnot aiheuttavat kustannuksia kunnalle ja saamatta jäävät vuokratulot vaikeuttavat asuntokannan asianmukaista ylläpitoa. Asuntomarkkinatilanteen tervehdyttämiseksi kunta tarvitsee vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Aravarajoitusten vapautuessa kunta voi harkintansa mukaan myydä tai vuokrata näitä kohteita.


Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------------

PÄÄTÖS ARAVALAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA / ASUNTO OY LUHANGAN KILPALA

Khall 143 §

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on antanut päätöksen aravarajoituksista vapauttamiseksi. Päätöksen mukaan rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää päätöksessä mainituilla perusteilla ja paikkakunnan asuntomarkkinatilanne huomioon ottaen Asunto Oy Luhangan Kilpalalle kokonaan vapautuksen aravarajoituslain mukaisista rajoituksista.

Liite; ARA Päätös pvm 16.11.2016 Dnro 22520/644/16

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätös merkitään kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 144 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 140, 141, 142, 143, 144

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    24.11.2016
                    260


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto