Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 7.11.2016
§
129Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 31.8.2016
130 Lisätalousarvio vuodelle 2016
131 Talousarvioehdotus vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019.
132 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta sekä niihin liittyvistä laeista
133 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä
134 Kiinteistönhoito vuonna 2017
135 Kylätalon käyttö ja vuokraus
136 Päätös tuesta kehittämishankkeeseen / Luhangan historiikki
137 Kunnanhallitukselle saapunut posti
138 Kunnan vaakunan käyttöoikeus / isännänviiri
139 Poistoluettelo

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 31.8.2016


Khall 129 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu pvm 31.8.2016 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella. Talousarvion toimintakuluista on toteutunut 62,5 % ja toimintatuotoista 62,8 % tarkastelujakson loppuun mennessä. Kokonaisarviossa toteuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä esiintyy.

Liite; toteuma 1.1. -31.8.2016

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 31.8.2016 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2016

Khall 130 §

Uuden koulun rakentamisesta saatiin KVR -urakkatarjous arvoltaan 1 649 000 € ja urakkasopimus allekirjoitettiin 4.10.2016. Sopimuksen mukaiset työt ovat käynnistyneet ja urakan maksatus toteutuu työvaiheisiin perustuvan maksuerätaulukon mukaisesti.

Koulurakennuksen rahoitussuunnitelma perustuu 33,3 %:n omarahoitusosuuteen ja 66,7 %:n lainarahoitusosuuteen. Suunnitelman mukaan hankkeesta jätetään lainahakemus vuoden 2016 lopulla 1,1 M€:n lainasta. Lainan takaisinmaksuaika on 22 vuotta.

Työvaiheiden edistymiseen perustuvan maksuerätaulukon mukaan maksetaan rakentamisesta aiheutuvia laskuja vuosien 2016-2017 aikana. Tässä lisätalousarviossa esitetään arvio kertyvistä laskuista v. 2016. Rahoitus tapahtuu omarahoituksena, kunnan kassavaroja käyttäen.

Koulun rakentamisesta arvioidaan vuodelle 2016 kertyvän kustannuksia 500 000 €. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 100 000 €:n määräraha koulun rakentamisen aloittamista varten. Lisätalousarvion suuruus on investointien osalta 400 000 €.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy koulun rakentamista varten investointimenoja ja sitä vastaavan rahoituksen vuodelle 2016 seuraavan lisätalousarvion mukaisesti:

Menot
                    
TA 2016, investoinnit                    100 000 €
LTA 2016                    400 000 €
Investointimenot (koulu) yhteensä                    500 000 €                    

Rahoitus

TA2016                    100 000 €
LTA 2016, kassavarat                    400 000 €
Investointimenojen rahoitus (koulu) yhteensä v.2016                    500 000 €

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2018 JA 2019

Khall 87 §
1.8.2016
Kunnan tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen tilikaudella 2015. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti reilusti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2016 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan. Satunnaiset tuotot ylittävät suunnitelma-arvion.

Vuoden 2017 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2017. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2018-2019 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen. Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen alakoulun järjestäminen yhdessä koulussa Tammijärvellä 1.8.2016 lukien huomioidaan sivistystoimen talousarviosuunnittelussa.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 17.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 11.10. Johtoryhmä ohjeistaa talousarvion laatimista siten, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely voi toteutua annetun määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään maanantaina 12.9.2016 klo 12.00 alkaen Kylätalolla.
--------------------------------


Khall 120 §
17.10.2016
Valtuustoseminaari pidettiin 12.9.2016 ja siitä on laadittu liitteenä oleva muistio. Lautakunnissa valmisteltujen talousarvioehdotusten pohjalta on laadittu liitteen mukainen alustava talousarvioehdotus kunnanhallituksen käsittelyä varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee lautakuntien talousarvioehdotukset, jonka jälkeen kunnanjohtaja antaa päätösehdotuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen alustavasti ja teki kunnanjohtajan esityksestä siihen eräitä tarkennuksia. Kokouksessa jaettiin muistio valtuustoseminaarista (pvm 12.9.2016).

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

--------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2018 JA 2019

Khall 131 §
7.11.2016
Talousarvioehdotus vuodelle 2017 on laadittu käyttötalousmenojen osalta lauta-kuntien ehdotusten pohjalta. Investointiohjelman suurimpana yksittäisenä kohteena on uuden koulun rakentaminen Tammijärvelle. Kunnan toimintakulut v. 2017 ovat 6 424 578 €, jossa on kasvua vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 2,0 %. Vuosikate on positiivinen 297 091€ ja ennakoitu tilikauden ylijäämä on 101 071€. Verotuloennuste on vuoden 2016 tasolla, valtionosuudet vähenevät hieman ja investoinnit kokonaisuudessaan ovat 1 374 000 €.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019.

Kokouksessa kunnanjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:


067511 Kiinteistönhoitopalvelut

Vähennetään
Muiden palvelujen ostot
4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito                    - 30 000,00

Lisätään
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat                    22 800,00
4100 KuEL-maksut                    3 850,00
4101 Eläkemenoperusteinen maksuosuus                    2 530,00
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                    500,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksu                    228,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksu                    92,00

Henkilöstökulut yhteensä                    + 30 000,00


Investointiohjelma 2017

Lisätään
8. Pysäkkikatokset                    + 40 000,00

                    
Päätös:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019 kokouksessa annetun muutosehdotuksen mukaisena.


LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISUUDISTUKSESTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ LAEISTA.

Khall 125 §
17.10.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta. Lausunnot on pyydetään 9.11.2016 klo 16.15 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi uusille maakunnille on tarkoitus osoittaa myös muita tehtäviä kuten työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja
pelastustoimi.


Liitteet:
Lausuntopyynnön aineisto:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016

Sähköinen kysely:
http://www.webropolsurveys.com/S/4AE74008A6E14B22.par


Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös
Kunnanjohtajan esityksestä tämä asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

-------------------------

Khall 132 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin, liitteenä lausunto.


LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISESTÄ


Khall 126 §
17.10.2016
Sisäministeriö on pyytänyt 1.9.2016 (SM016:00/2015) lausuntoa koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Lausunto pyydetään toimittamaan ministeriölle viimeistään 11.11.2016.

Pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden maakunnan tehtäväksi. Luhangan kunnan ja Keski-Suomen maakunnan näkökulmasta tämä tarkoittaisi pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä Pohjois-Savon maakunnalle. Jatkossa mm. pelastustoimen palvelutasosta päättäisi Pohjois-Savon maakunnan valtuusto yhteistoiminta-alueen maakuntia kuultuaan.

Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta on antanut 4.10.2016/36
lausunnon, joka vastaa Luhangan kunnan näkemystä pelastustoimen järjestämisestä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös
Kunnanjohtajan esityksestä tämä asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

----------------------------

Khall 133 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin, liitteenä kokouksessa esitetty lausunto.


KIINTEISTÖNHOITO VUONNA 2017

Khall 134 §

Kunnanhallitus on hyväksynyt päätöksellään §5 / 4.1.2016 sopimuksen kiinteistön-hoidon palveluista ajalle 1.1. – 31.12.2016 sekä mahdollisen option vuodelle 2017.

Kiinteistöhoidon kohteista ja sisällöstä on laadittu asiakirja pvm 9.10.2015. Kiinteistönhoidon toteutumista vuoden 2016 aikana on arvioitu sopimuksen sisällössä määriteltyjen tehtävien ja saadun palautteen perusteella. Asiaa on käsitelty myös eri lautakunnissa.

Lähtökohtaisesti tiedossa on ollut, että kilpailutetun ostopalvelusopimuksen perusteella toteutuva kiinteistönhoito poikkeaa olennaisesti työsopimussuhteisesta kiinteistönhoidosta.

Saatu palaute huomioon ottaen yrittäjän kanssa on neuvoteltu mahdollisuuksista käyttää tilaajan optiota vuonna 2017. Samalla on ilmoitettu, että kunta ei käytä optiota nykymuotoisen (sisältöasiakirja pvm 9.10.2015) sopimuksen jatkamiseksi.

Optioperiaate voidaan kuitenkin toteuttaa tilanteessa, jolloin hinta ei muutu, mutta sopimuksen sisältöasiakirja laaditaan eri osa-alueiden painopistettä muuttaen paremmin palvelutarvetta vastaavaksi. Tämä edellyttää, että sopimusosapuolet hyväksyvät vuodelle 2017 laaditun Kiinteistönhoidon kohteet ja sisältö 2017 –asiakirjan, jossa palvelutarve on huomioitu tilaajan edellyttämällä tavalla.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus kiinteistönhoidon järjestämisestä v. 2017 annetaan kokouksessa.

                    Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että
1. se ei käytä kiinteistönhoidon ostopalvelusopimukseen liittyvää optiota vuonna 2017; ja
2. julistaa kiinteistönhoitajan työsopimussuhteen avoimeksi 1.1.2017 alkaen. Avoimesta työpaikasta ilmoitetaan TE –toimiston Avoimet työpaikat –palvelussa ja julkaistaan työpaikkailmoitus Joutsan Seutu –lehdessä. Hakemukset kunnanhallitukselle osoitettuna pyydetään 5.12.2016 klo 14.00 mennessä.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KYLÄTALON KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

Khall 135 §

Kylätalosta on vapautunut koulun käytössä olleita tiloja ja kunnanhallitus on jo tehnyt vuokrasopimuksen mm. huonetilasta, joka on aikaisemmin ollut koulun käytössä. Vastaavanlaisia muita tiloja talossa on muutamia, joita voidaan vuokrata yritystoimintaan. Taloon jää runsaasti tiloja myös vapaan kansalaistoiminnan käyttöön ja niiden osalta myös arkipäivän tilakäyttö on mahdollista.

Talon käyttäjiä voivat olla siis yritykset, yksityishenkilöt, yhdistykset ja ryhmät. Vuokrauksessa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan talon käytöstä luhankalaisten yhdistysten ja ryhmien yleishyödyllisiin tarkoituksiin ei peritä korvausta. Yrityksille voidaan tehdä vuokrasopimuksia ja yksityisistä tilaisuuksista sekä erilaisista kaupallisista esittelytilaisuuksista peritään voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Kylätalon käyttöasteen nostamiseksi kunta voi tarkistaa hinnoittelua. Käytöstä ja vuokrauksesta laaditaan uusi hinnasto, mikä esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa tehdyin täydennyksin kunnanjohtajan ehdotuksen Kylätalon käytöstä ja vuokrauksesta laadituksi hinnastoksi.
Liite


KUNNAN HISTORIIKIN TILAAMINEN

Khall 39 §
29.3.2016
Luhangan kunta täyttää 150 –vuotta vuonna 2017. Kunnan ensimmäisen varsinaisen historiikin, Luhangan kirjan, on toimittanut Keijo K. Kulha v. 1964. Teos käsittelee Luhangan historiaa varhaisemmilta vuosisadoilta sekä kunnallisen toiminnan käynnistymistä ja kunnan elinkeinoelämää ja kansalaistoimintaa kuvaten vuodesta 1867 vuoteen 1964 saakka. Viimeisiä vuosikymmeniä kunnan ja kuntalaisten toiminnasta 1960 –luvulta 2000-luvulle ei ole kootusti kuvattu, joskin yksittäisiä teemallisia teoksia on julkaistu

Juhlavuoden kunniaksi on perusteltua laatia historiikki –teos, joka voidaan toteuttaa joko ns. jatko-osana aikaisemmin laaditulle historiikille tai laatia kokonaan uusi historiikki kunnallisen toiminnan synnystä aina nykypäiviin saakka. Viime mainitussa vaihtoehdossa voidaan historiikissa aikaisempaan teokseen verrattuna arvioida painotuksia ja näkökulmaa uudella tavalla.

Alustavan arvion mukaan historiikin kustannukset kokonaisuudessaan olisivat noin 30 000 €. Siitä painatuskustannukset ovat arvion mukaan 8000 – 10000 € painos-määrästä riippuen.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se pyytää tarjoukset kunnan historiikin laatimisesta. Historiikin tulee olla valmis viimeistään 30.9.2017. Kunnanhallitus esittää vuoden 2017 talousarvioon 30 000 €.:n määrärahavarauksen historiikin laatimista varten

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------------------------------

LUHANGAN HISTORIIKKI –HANKE

Khall 76 §
13.6.2016
Kunnan 150 –vuotis historiikista on pyydetty budjettitarjous erikseen käsikirjoituksen ja painatuksen/taiton osalta. Tarkoitus on toteuttaa Luhangan historiikin käsikirjoitustyö leader -hankkeena ja painatus/taitto kunnan omana hankintana. Leader –hankkeesta laadittava hankehakemus liitteineen esitetään kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa hankehakemuksen esittelyn jälkeen.

Päätös:

Kokouksessa kunnanjohtaja esitteli hankehakemuksen liitteineen ja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää jättää Maaseutukehitys ry:lle liiteaineiston mukaisen hanke-hakemuksen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------


PÄÄTÖS TUESTA KEHITTÄMISHANKKEESEEN / LUHANGAN HISTORIIKKI

Khall 136 §

Keski-Suomen ELY -keskus on antanut päätöksen tuesta Leader-kehittämis-hankkeeseen pvm 10.10.2016. Hankepäätöksen mukaisesti hankkeesta on julkaistu hankintailmoitus työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 26.10.2016 ja tarjoukset on pyydetty 15.11.2016 klo 14.00 mennessä. Päätös hankkeen toteuttajasta tehdään tarjouskilpailun perusteella. Hankerahoituksesta 50% on merkitty vuoden 2017 talousarvioon ja 50% on tarkoitus merkitä vuoden 2018 talousarvioon. Hankkeen toteutusaika on päätöksen mukaisesti 17.6.2016 – 30.6.2018.

Liitteet liitetään pöytäkirjaan;
ELY -keskus, Päätös 10.10.2016/97822/30780
Hilma –ilmoitus 26.10.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätös tuesta kehittämishankkeeseen merkitään tässä vaiheessa kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 137 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUS / ISÄNNÄNVIIRI

Khall 138 §


Lions Club Luhanka suunnittelee isännänviiriä, johon tulisi kunnan vaakuna. Hanke sopii hyvin myös kunnan juhlavuoteen ja kuntien vaakunoita on myös käytetty isännänviireissä. Vaakunan käyttöoikeudesta eri tarkoituksiin päättää kunnanhallitus.

Kunnan juhlavuotta varten, kunta voi myös hankkia viirejä kunnan omiin lipputankoihin. Alustavasti hinnaksi on esitetty 60 €/kpl.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kunnan vaakunan käytön Lions Club Luhangan suunnitte-lemassa isännänviirissä.

Kunnanhallitus hankkii viirejä kunnan lipputankoihin (10 kpl).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


POISTOLUETTELO

Khall 139 §

Arkistosäännön mukaan on laadittu arkistoaineiston ja käytöstä poistettujen toimistokoneiden ja laitteiden poistoluettelo pvm 31.10.2016. Kunnanhallituksen hyväksyttyä poistoluettelon arkistoaineisto sekä toimistokoneet ja laitteet hävitetään asianmukaisesti.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy poistoluettelon pvm 31.10.2016, liite.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 129, 130, 131, 132, 133, 136,137, 138, 139

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 134, 135,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 134, 135,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
                    7.11.2016
                    248


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto