Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 17.10.2016
§
119 Kunnanvaltuuston 10.10.2016 päätösten täytäntöönpano
120 Talousarvioehdotus vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019.
121 Sopimus sosiaalityöntekijän palveluista
122 Tonttivaraus / Hepoluhta kortteli 119
123 Jätetaksa
124 Lausunto taksilupakiintiöiden vahvistamiseksi
125 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta sekä niihin liittyvistä laeista
126 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä
127 Kunnanhallitukselle saapunut posti
128 Ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä / Suur-Savon Sähkö Oy

KUNNANVALTUUSTON 10.10.2016 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 119 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 10.10.2016 pöytäkirjan mukaan.


Kunnanhallitus voi panna kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöön siinä vaiheessa, kun päätös on saanut lainvoiman tai kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, jos kuntalain 96 §:n mukaista estettä täytäntöönpanolle ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.


Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2018 JA 2019

Khall 87 §
1.8.2016
Kunnan tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen tilikaudella 2015. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti reilusti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2016 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan. Satunnaiset tuotot ylittävät suunnitelma-arvion.

Vuoden 2017 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2017. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2018-2019 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen. Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen alakoulun järjestäminen yhdessä koulussa Tammijärvellä 1.8.2016 lukien huomioidaan sivistystoimen talousarviosuunnittelussa.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 17.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 11.10. Johtoryhmä ohjeistaa talousarvion laatimista siten, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely voi toteutua annetun määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään maanantaina 12.9.2016 klo 12.00 alkaen Kylätalolla.
--------------------------------

Khall 120 §

Valtuustoseminaari pidettiin 12.9.2016 ja siitä on laadittu liitteenä oleva muistio. Lautakunnissa valmisteltujen talousarvioehdotusten pohjalta on laadittu liitteen mukainen alustava talousarvioehdotus kunnanhallituksen käsittelyä varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee lautakuntien talousarvioehdotukset, jonka jälkeen kunnanjohtaja antaa päätösehdotuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen alustavasti ja teki kunnanjohtajan esityksestä siihen eräitä tarkennuksia. Kokouksessa jaettiin muistio valtuustoseminaarista (pvm 12.9.2016).

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.


SOPIMUS SOSIAALITYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

Khall 121 §

Joutsan kunta on laatinut luonnosehdotuksen sosiaalityöntekijän ostopalveluista. Alustavasti on keskusteltu Luhangan kunnan mahdollisuudesta hankkia sosiaalityöntekijän palveluja ostopalveluna erikseen määritellyin perustein ja palvelutarpein.

Liite; sopimusluonnos

Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen sosiaalityöntekijän palveluista kokouksessa esitetyn tarkennetun sopimusluonnoksen mukaisesti.
Liite; sopimusluonnos pvm 17.10.2016

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TONTTIVARAUS /HEPOLUHTA KORTTELI 119

Khall 122 §

Hepoluhdan asemakaava-alueelta on käydyn neuvottelun perusteella alustavasti varattu korttelin 119 tontit nro 1 ja 2 liiteasiakirjan mukaisesti huhtikuun 2017 loppuun saakka.

Kunnanvaltuusto on päätöksellään kvalt 38 § / 18.9.2008 antanut kunnanhallitukselle valtuudet myydä Hepoluhdan alueen AO -rakennuspaikat liitteen mukaisin kauppahinnoin ja että kunnanhallitus laatii asianmukaiset kauppakirjat ja päättää rakennuspaikkojen varausehdoista sekä edelleen valtuuttaa kunnanhallituksen myymään liitteessä mainitut Hepoluhdan alueen AP –rakennuspaikat kunnanhallituksen määrittelemään hintaan kunnanhallituksen laatimin kauppakirja- ja varausehdoin.

Valtuuston päätöksessä mainitun liitteen mukaiset tonttihinnat ovat rantatonttien osalta tonttikohtaisia hintoja ja muiden AO-tonttien kohdalla 6 €/m2. AP-tonttien kohdalla kunnanvaltuusto on antanut kunnanhallitukselle valtuudet rakennuspaikan hinnan määrittelemiseen.

AP-tonttien varauksessa viitehintana on käytetty valtuuston päätöksen mukaista AO -tonttien hintaa. AO -tonttien hinta €/m2 on kahdeksan vuotta vanha, mutta sitä voitaneen käyttää myös AP-tonttien viitehintana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus varaa korttelin 119 tontit nro 1 ja 2 ao. toimijalle (liite) huhtikuun 2017 loppuun saakka ja hyväksyy tonttien hinnaksi 6 €/m2.
Varausmaksua ei peritä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


JÄTETAKSA
25.8.2016 Rak.ltk. 24 §
                    
Luhangan kunnassa on voimassa kunnanvaltuuston päättämä jätemaksutaksa. Taksa on tullut voimaan 1.1.2014. Jätemaksutaksassa ei ole määrätty erillistä perusmaksua. Jätelain mukaan jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksut tulevat kaikille kiinteistöille, joilla on yksi tai useampia asuinhuoneistoja sekä vapaa-ajan asunnoille.
                    Liitteenä (4) ehdotus jätetaksasta, johon on lisätty perusmaksu.
                    Asian valmistelija: ympäristötarkastaja p. 040 347 9209

Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen päivitetyn jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2017.

Lautakunnan keskusteltua asiasta rakennustarkastajan antoi kokouksessa uuden ehdotuksen:
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.


Rak.ltk 49 §
6.10.2016

Kokouksessa esitellään uusi ehdotus jätetaksaksi.

Rakennustarkastajan ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama ehdotus:

Kokouksessa esitettyjen perustelujen johdosta lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn jätetaksan ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2017.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aino Mönkölä jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi, Susanna Nurmi kutsuttiin puheenjohtajaksi.

----------------------------

JÄTETAKSA

Khall 123 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan ehdotuksen.
Liite

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISEKSI

Khall 124 §


ELY-keskuksen tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Taksilupien enimmäismäärät tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että taksien saatavuus voidaan turvata kaikkina aikoina ja samalla säilytetään palvelujen laatutaso korkeana.

Pohjois-Savon ELY -keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta pyydetään erityisesti huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Myös kunnan kuljetuspalveluja koskevasta viimeisestä tarjouskilpailusta pyydetään antamaan arvio (mm. tarjoajien määrä/kohde) sekä missä määrin avointa joukkoliikennettä on hyödynnetty kuntien henkilökuljetuksissa.

Liite;
lausuntopyyntö (liitetään pöytäkirjaan)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Taksimäärä on Luhangan kunnassa sopivalla tasolla ja siinä on myös huomioitu vanhusväestön ja erityisryhmien tarpeet.

Lausuntoon liitetään lausuntopyynnön liitteen mukaiset tiedot

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Risto Ahola poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.


LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISUUDISTUKSESTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ LAEISTA.

Khall 125 §


Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta. Lausunnot on pyydetään 9.11.2016 klo 16.15 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi uusille maakunnille on tarkoitus osoittaa myös muita tehtäviä kuten työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja
pelastustoimi.


Liitteet:
Lausuntopyynnön aineisto:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016

Sähköinen kysely:
http://www.webropolsurveys.com/S/4AE74008A6E14B22.par


Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös
Kunnanjohtajan esityksestä tämä asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.


LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISESTÄ


Khall 126 §

Sisäministeriö on pyytänyt 1.9.2016 (SM016:00/2015) lausuntoa koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi pelastustoimen järjestämisestä. Lausunto pyydetään toimittamaan ministeriölle viimeistään 11.11.2016.

Pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden maakunnan tehtäväksi. Luhangan kunnan ja Keski-Suomen maakunnan näkökulmasta tämä tarkoittaisi pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä Pohjois-Savon maakunnalle. Jatkossa mm. pelastustoimen palvelutasosta päättäisi Pohjois-Savon maakunnan valtuusto yhteistoiminta-alueen maakuntia kuultuaan.

Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta on antanut 4.10.2016/36
lausunnon, joka vastaa Luhangan kunnan näkemystä pelastustoimen järjestämisestä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös
Kunnanjohtajan esityksestä tämä asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 127 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


ILMOITUS OSAKKEIDEN SIIRTYMISESTÄ JA LUNASTUSMENETTELYSTÄ /
SUUR-SAVON SÄHKÖ OY


Khall 128 §

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus ilmoittaa 22.9.2016 päivätyllä kirjeellään, että hallitus on saanut 19.9.2016 ilmoituksen, jonka mukaan Vapo Oy on myynyt ilmoituksessa mainitut 2045 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita Etelä-Savon Energia Oy:lle. Kauppahinta on 3 750 €/kpl eli yhteensä 7 668 750 €.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 31.10.2016. Yhtiöjärjestyksen mukaan lunastajan on tarjouduttava lunastamaan kaikki siirtyvät osakkeet.

Edellä olevan ilmoituksen johdosta vireille on noussut mahdollisuus kuntien yhteisestä lunastuksesta mainittujen osakkeiden osalta. Yhteisen lunastuksen mahdollisuutta on selvittänyt asianajaja, varatuomari Antti Vainio, jonka laatima muistio liitetään pöytäkirjaan. Selvityksen mukaan yhtiössä lunastusoikeuden omaavat kunnat voivat tehdä yhdessä lunastusvaatimuksen ja sopia keskenään osakkeiden jakamisesta. Alustavasti Luhangan kunnan puolesta on ilmoitettu mahdollisuudesta osallistua yhteiseen lunastukseen 15 osakkeen lunastamisella arvoltaan yhteensä 56 250 €.

Liitteet;
Ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä.
Muistio; Vapo Oy:n Etelä-Savon Energia Oy:lle luovuttamien Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden lunastaminen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitukselle annetaan tiedoksi liitteen mukainen ilmoitus Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä.

Kunnanhallitus päättää käyttää yhtiöjärjestyksen 13 § mukaista lunastusoikeuttaan liittymällä muiden kuntien lunastusvaatimukseen Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen pvm 22.9.2016 ilmoittamassa osakekaupassa Vapo Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n välillä ja antaa kunnanjohtajalle valtuudet liittyä yhteiseen lunastukseen 15 kpl osuudella, arvoltaan 56 250 €.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 121, 124, 128

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 121, 124, 128

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
17.10.2016
                    232


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto