Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 3.10.2016
§
113 Avustusanomus / Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry
114 Uuden koulun rakentaminen / suunnitelmat
115 Juhlatoimikunta / Suomi 100 –vuotta, Luhangan kunta 150-vuotta
116 Hakemus aravarajoituksista vapauttamiseen / Asunto Oy Luhangan Luhangansato
117 Hakemus aravarajoituksista vapauttamiseen / Asunto Oy Luhangan Kilpala
118 Kunnanhallitukselle saapunut posti


AVUSTUSHAKEMUS / JOUTSAN PÄIVÄKESKUSYHDISTYS RY

Khall 113

Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry on lähettänyt avustusanomuksen kuntarahoitus-osuudesta ESR-hankkeeseen, mikä on tarkoitus toteuttaa ajalla 1.2.2017 – 30.9.2019. Hankkeella on tarkoitus työllistää yksi henkilö kokoaikaisesti. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat esitetyn suunnitelman mukaan 161 550 €, josta kuntien rahoitusosuus olisi 47 500 €. Kuntarahoitusosuus jakaantuisi suunnitelmassa Joutsan ja Luhangan kuntien kesken sen mukaan kuinka monta henkilöä eri kunnista tulisi toimintaan mukaan.

Liitteet;
Anomus pvm saapunut 27.9.2016
Hankesuunnitelma osio 6.3. – 8.2. pvm 11.6.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että Luhangan kunta ei osallistu hankkeeseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 100 §
5.9.2016
Tarjouksen tehneiden yritysten kanssa pidettiin tarjouksiin liittyvät selonotto-tilaisuudet keskiviikkona 31.8.2016.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Selonottotilaisuuksien pöytäkirjat esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Kokouksessa esitettiin selonottotilaisuuksien pöytäkirjat pvm 31.8.2016 (2 kpl). Todettiin, että valittava urakoitsija tulee toteuttamaan rakennustyön tilaajan viitesuunnitelmien mukaisesti selonottotilaisuuden pöytäkirjassa mainittu huomioon ottaen.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy edullisimpana tarjouksena Insinöörityö Hentinen Oy:n tarjouksen 1649000 € alv.0%, selonottotilaisuuden pöytäkirjassa pvm 31.8.2016 mainituin tarkennuksin.
Liitteet;
Tarjous (Insinöörityö Hentinen Oy) pvm 19.8.2016
Tarjousten avauspöytäkirja pvm 22.8.2016
Selonottotilaisuuden pöytäkirja pvm 31.8.2016

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------

UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN / SUUNNITELMAT

Khall 114 §

Tarjouspyyntöaineiston urakkaohjelmassa mainitaan, että rakennus toteutetaan esitettyjen viitesuunnitelmien mukaisesti. Tämä ilmenee myös päätöspöytäkirjan liitteenä olevasta selonottotilaisuuden pöytäkirjasta. Edellä olevaan perustuen urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle viitesuunnitelmiin perustuvat pohja- ja julkisivupiirustukset sekä leikkaukset ja päärakennetyypit tarjoamastaan rakennuksesta.


Insinöörityö Hentinen Oy:n edustajien kanssa käytiin neuvottelu uuden koulun suunnitelmista 28.9.2016. Urakoitsija esitteli 3D-mallinnuksena suunnitellun koulurakennuksen. Merkittiin suunnitelman poikkeamat tarjouspyynnön viitesuunnitelmiin verrattuna. Päätettiin, että urakoitsija toimittaa kunnalle viitesuunnitelmiin perustuvat havainnekuvat julkisivuista 3.10.2016 klo 12.00 mennessä. Viitesuunnitelmien mukaiset havainnekuvat esitetään kunnanhallituksen kokouksessa. Hankintaan liittyvä urakkasopimus on tarkoitus allekirjoittaa siinä vaiheessa, kun koulun julkisivukuvat on hyväksytty.
Urakkasopimus liitteenä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee koulusta laaditut viitesuunnitelmien havainnekuvat ja päättää urakkasopimuksen allekirjoittamisesta.

Ennen asian käsittelyä toimitusjohtaja Ilkka Hentinen ja tekninen johtaja Tuukka Hentinen esittelivät koulun suunnitelmien luonnokset (pvm 30.9.2016).

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti liitteenä olevat koulun suunnitelmaluonnokset (pvm 30.9.2016) ja päätti, että urakkasopimus allekirjoitetaan 4.10.2016 pidettävän suunnittelukokouksen yhteydessä.


Siv.toim.ltk.
§ 56 JUHLATOIMIKUNTA
13.9.2016

Sivistystoimenlautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se valitsee
kunnan 150-vuotisjuhlavuoden juhlatoimikunnan. Sivistystoimenlautakunta esittää yhdeksi juhlatoimikunnan jäseneksi Leila Qvist-Petterssonia

--------------------------

JUHLATOIMIKUNTA / SUOMI 100 -VUOTTA, LUHANGAN KUNTA 150-VUOTTA

Khall 115 §

Luhangan kunta täyttää 150 –vuotta v. 2017. Juhlavuoden aikana kunta järjestää erilaisia tilaisuuksia ja vuosi huipentuu syksyllä pidettävään kunnan 150 –vuotisjuhlaan. Vuosi 2017 on myös itsenäisen Suomen 100-vuotis juhlavuosi ja näin kunnan sekä itsenäisen Suomen juhlavuoden tapahtumia voidaan viedä läpivuoden eri teemoin yhteen sovitettuna. Sivistystoimenlautakunta esittää yhdeksi juhlatoimikunnan jäseneksi johtajaopettajaa.

Edellä olevan mukaan juhlatoimikunnan tehtäväksi tulee kunnan ja itsenäisen Suomen juhlatapahtumien järjestäminen kunnassa tulevan vuoden aikana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää juhlavuoden 2017 juhlatapahtumien järjestämistä varten toimikunnan ja valitsee siihen sivistystoimenlautakunnan esityksen mukaisesti johtajaopettaja Leila Qvist-Petterssonin sekä muita jäseniä sekä valitsee toimikunnalle puheenjohtajan.

Päätös:

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja ehdotti, että juhlatoimikunnan muodostaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja sekä johtajaopettaja valmistelevat vuoden 2017 juhlaohjelman kunnanhallituksen hyväksyttäväksi kuluvan vuoden aikana.


Kunnanjohtajan kokouksessa antama ehdotus hyväksyttiin.


HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEEN / ASUNTO OY LUHANGAN LUHANGANSATO

Khall 116 §
As. Oy Luhangan Luhangansato on maksanut taloyhtiön aravalainan pois kokonaisuudessaan ja yhtiön velkojia ovat kunta ja vähäisiltä osin myös eräät vakuutusyhtiöt. Kunta omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Yhtiön osakekirjoihin on tehty seuraava merkintä:
Osakkeenomistajien oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnasta on voimassa, mitä asuntotuotanto-lainsäädännössä on säädetty.

Asunto Oy Luhangan Luhangansadon asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita ja siinä olevia asuntoja koskevat asuntotuotantolain nojalla asunto-osakeyhtiötalon rakentamista varten 12.6.1991 myönnetystä asuntolainasta johtuvat, mainitun lain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä 15-15 e §:ssä säädetyt rajoitukset tämän merkinnän tekemisestä 45 vuoden ajan.
Jyväskylässä 14. päivänä kesäkuuta 1991


Asuntorahastolle voidaan tehdä hakemus osakekirjaan merkitystä rajoituksesta vapautumiseksi, kun rajoituksessa mainittu asuntolaina on maksettu ja muut edellytykset rajoituksista vapautumiselle täyttyvät. Muita edellytyksiä ovat mm. kunnan asuntomarkkinatilanne eli vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta.
Liite; Hakemus aravarajoitusasiassa

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hakea Asunto Oy Luhangan Luhangansadon osakkeille vapautusta osakekirjassa mainituista rajoituksista ja esittää hakemuksen perusteluksi seuraavaa:
Luhangan kunnassa on pitkään jatkunut tilanne, jossa kunnalla on ollut tyhjiä vuokra-asuntoja vuosittain vaihdellen keskimäärin 5 – 10 asuntoa. Huomioon ottaen kunnan omistama koko asunto-osakeyhtiömuotoinen asuntokanta (viisi yhtiötä ja 29 asuntoa), on tyhjillään olevien asuntojen osuus koko asuntokannasta ollut erittäin merkittävä. Tyhjät asunnot aiheuttavat kustannuksia kunnalle ja saamatta jäävät vuokratulot vaikeuttavat asuntokannan asianmukaista ylläpitoa. Asuntomarkkinatilanteen tervehdyttämiseksi kunta tarvitsee vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Aravarajoitusten vapautuessa kunta voi harkintansa mukaan myydä tai vuokrata näitä kohteita.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEEN / ASUNTO OY LUHANGAN KILPALA

Khall 117 §
As. Oy Luhangan Kilpala on maksanut taloyhtiön aravalainan pois kokonaisuudessaan ja yhtiön velkojia ovat kunta ja vähäisiltä osin myös eräät vakuutusyhtiöt. Kunta omistaa yhtiön kaikki osakkeet.

Yhtiön osakekirjoihin on tehty seuraava merkintä:
Osakkeenomistajien oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnasta on voimassa, mitä asuntotuotanto-lainsäädännössä on säädetty.

Yhtiön omistaman asuntolainoitetun vuokratalon, asuntojen ja yhtiön osakkeiden käyttöön ja luovutukseen kohdistuvat asuntotuotantolain muuttamisesta 4 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain (459/79) 6, sekä 15-15 e §:ssä säädetyt käyttöä ja luovutusta rajoitukset.
Rajoitusaika alkaa alla mainitulla lainalla lainoitetun rakennuksen osalta merkinnän tekemisestä lukien ja on voimassa 45 vuotta.
Asuntolaina myönnetty 11.11.1987 Merkintä tehty 14.4.1988.

Asuntorahastolle voidaan tehdä hakemus osakekirjaan merkitystä rajoituksesta vapautumiseksi, kun rajoituksessa mainittu asuntolaina on maksettu ja muut edellytykset rajoituksista vapautumiselle täyttyvät. Muita edellytyksiä ovat mm. kunnan asuntomarkkinatilanne eli vuokra-asuntojen kysyntä ja tarjonta.
Liite; Hakemus aravarajoitusasiassa

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää hakea Asunto Oy Luhangan Kilpalan osakkeille vapautusta osakekirjassa mainituista rajoituksista ja esittää hakemuksen perusteluksi seuraavaa:

Luhangan kunnassa on pitkään jatkunut tilanne, jossa kunnalla on ollut tyhjiä vuokra-asuntoja vuosittain vaihdellen keskimäärin 5 – 10 asuntoa. Huomioon ottaen kunnan omistama koko asunto-osakeyhtiömuotoinen asuntokanta (viisi yhtiötä ja 29 asuntoa), on tyhjillään olevien asuntojen osuus koko asuntokannasta ollut erittäin merkittävä. Tyhjät asunnot aiheuttavat kustannuksia kunnalle ja saamatta jäävät vuokratulot vaikeuttavat asuntokannan asianmukaista ylläpitoa. Asuntomarkkinatilanteen tervehdyttämiseksi kunta tarvitsee vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Aravarajoitusten vapautuessa kunta voi harkintansa mukaan myydä tai vuokrata näitä kohteita.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 118 §

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 114, 115, 116, 117, 118

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 113

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 113

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
3.10.2016
                    209


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto