Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 19.9.2016
§
105 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017
106 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2017
107 Koiravero vuonna 2017
108 Kunnanhallituksen edustajan valinta sivistystoimenlautakuntaan
109 Sopimus kansalaisopistotoiminnasta
110 Lainahakemus/ Tammijärven Marttayhdistys ry
111 Kunnanhallitukselle saapunut posti
112 Aluehallintoviraston päätös / Kirkonkylän koulun lakkauttaminen

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017


Khall 105 §
                    

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelylain 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta tuloveroprosentista ei ole tehty määräaikaan mennessä, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Luhangan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2000 - 2002 18,50 ja vuosina 2003 – 2015 19,00 sekä vuonna 2016 18,50.

Tilikauden 2015 tilityksen mukainen alustava kunnallisverokertymän mukainen las-kennallinen verotettavan tulon määrä oli 9 526 768 €. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 % . Alustavan ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto vuonna 2016 alenee – 2,5 %.
                    
Laskennallisen tuloveroprosentin määräämisen perusteeksi otetaan ko. varainhoitovuoden kunnallisverolla koottavaksi arvioitava määrä, joka jaetaan vastaavan vuoden tuloista arvioidulla verotettavan tulon määrällä.
                    
Kunnallisveron verotettavan tulon laskennallinen määrä arvioidaan tasolle 9 100 000 € vuonna 2017. Laskennallinen tuloveroprosentti: 1 680 000 : 9 100 000 = 18,50.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tulovero-prosentiksi 18,50.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017


Khall 106 §
                    

Vuoden 2016 kiinteistöverot ovat: vakituiset asunnot 0,50 ja yleinen kiinteistövero 1,20 sekä muut asuinrakennukset 1,30 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt 0,00. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei ole määrätty.

Kiinteistöverolain mukaiset veroprosenttien vaihteluvälit v. 2017 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,86– 1,80
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,39 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 0,80 – 1,55 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 1,00 ja enintään 4,00 prosenttia.
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 1,35
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,80 enintään 3,10.

Valtioneuvoston mahdolliset lisäkorotukset kiinteistöveroprosenttien alarajoihin eivät vaikuta pakottavasti kunnan päätöksentekoon asiassa.

Kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2016.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2017 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    ei määrätä

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KOIRAVERO VUONNA 2017


Khall 107 §
                    

Luhangassa ei ole peritty koiraveroa viime vuosina.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna
2017.
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA SIVISTYSTOIMENLAUTANKUNTAAN

Khall 108 §
                    

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus on valinnut sivistystoimenlautakuntaan edustajakseen Päivi Seppälän, joka on kunnanvaltuuston päätöksellä kvalt 2.1.2013 / § 12 valittu lautakunnan henkilökohtaiseksi varajäseneksi lautakunnasta eroa pyytäneelle Raila Heleniukselle. Eron myötä myös varajäsenyyden merkitys korostuu. Lautakunnassa ei voida myöskään olla kahdella valtuutuksella, joten kunnanhallituksen tulee vaihtaa edustajaansa sivistystoimenlautakunnassa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
                    
Kunnanhallitus valitsee uuden edustajan sivistystoimenlautakuntaan vaalikauden loppuun kestävälle ajalle.

Päätös:
                    
                    Kunnanhallituksen uudeksi edustajaksi sivistystoimenlautakuntaan valittiin Martti
                    Markkanen.


SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNASTA

Khall 109 §

Jyväskylän kansalaisopisto on laatinut uuden sopimusluonnoksen kansalais-opistotoiminnasta pvm 1.9.2016. Sopimus on laadittu toistaiseksi voimassaolevaksi. Aikaisempi sopimus on hyväksytty 23.8.2013. Uudessa sopimuksessa on tuntihintaa korotettu ja tehty eräitä tekstimuutoksia.

Liitteet;
Sopimusluonnos 1.9.2016
Sopimus 23.8.2013

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy uuden kansalaisopiston sopimuksen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAINAHAKEMUS / TAMMIJÄRVEN MARTTAYHDISTYS RY

Khall 110 §

Tammijärven Marttayhdistys hakee kunnalta väliaikaista rahoitusta liitteenä oleva hankepäätöksen mukaisen Leader –hankkeen rahoittamiseksi. Hakijan ilmoittama välirahoitustarve on 20 000 € ja yhdistys on ilmoittanut lainan takaisinmaksusta Keski-Suomen ELY –keskuksen maksatuserien mukaisesti ja lainaa haetaan korottomana lainana.

Liitteet;
Lainahakemus 1.9.2016
Päätös Keski-Suomen ELY –keskus 8.8.2016
Pöytäkirjaote Tammijärven Marttayhdistys ry/hallitus 1.9.2016

Vuoden 2016 talousarvion käsittelyn yhteydessä on hyväksytty kunnanhallituksen luotonmyöntövaltuudet alla mainitun hallituksen esityksen mukaisesti:

Kunnanhallituksen luotonmyöntövaltuudet vuodelle 2016

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle 40 000 €: n luotonmyöntövaltuudet sekä valtuudet näiden luottojen koron määrittelyyn kunnan taloyhtiöiden rahoitustarpeen turvaamiseksi, leader- hankkeiden sekä muiden hankkeiden lyhytaikaista (3 v.) rahoittamista varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää 20 000 euron lainan Tammijärven Marttayhdistys ry:lle hakemuksen mukaisesti. Laina on koroton ja takaisinmaksu tapahtuu esitetyn takaisinmaksuohjelman mukaisesti.

Päätös:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä jääväsi itsensä tämän asian kohdalla ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi Kimmo Laine.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 111 §

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


ILMOITUS KOULUN LAKKAUTTAMISESTA / ALUEHALLINTOVIRASTO


Khall 96 §
15.8.2016
Kunnanvaltuuston päätös § 28 / 14.12.2015 kirkonkylän koulun lakkauttamisesta 1.8.2016 lukien on lainvoimainen. Kunnanhallitus on tehnyt asiasta täytäntöönpanopäätöksen § 71 / 13.6.2016.

Kirkonkylän kouluun ei ole kohdistunut opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeita. Koulu on toiminut Kylätalon yhteydessä, mikä on osarahoitettu työllisyysperusteisella investointiavustuksella. Avustuspäätöksessä koulu on rajattu avustuksen ulkopuolelle ja siten avustukseen oikeuttavia kustannuksia on hyväksytty 78,6 % rakentamiskustannuksista. Koulun lakkauttamisesta on tarkoituksenmukaista antaa kuitenkin lakkautusilmoitus, jotta Aluehallintovirastolla on tiedossa Luhangan alakoulun tilanne kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa Aluehallintovirastolle ilmoituksen koulun lakkauttamisesta.
Liite; ilmoitus lakkauttamisesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------
ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS / KIRKONKYLÄN KOULUN LAKKAUTTAMINEN
Khall 112 §
Aluehallintovirasto on antanut päätöksen kunnan ilmoituksesta koulun lakkauttamisesta. Päätöksen mukaan, ”koska koulun rakentamiseen ja peruskorjaukseen ei ole saatu valtionosuutta- /avustusta, lakkautus ei aiheuta takaisinperintää”.
Liite; Päätös 13.9.2016 LSSAVI/3996/07.03.06/2016
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 105, 106, 107, 111, 112

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 108, 109, 110,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 108, 109, 110

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
19.9.2016
                    203


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto