Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 24.11.2016

§
32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
33 Pöytäkirjan tarkastajat
34 Lisätalousarvio vuodelle 2016
35 Talousarvioehdotus vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019.
36 Jätetaksa
37 Kiireelliset asiat
38 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 32 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 16.11.2016 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 16.11.2016.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 94 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 valtuutettua, poissa kaksi valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 32-38

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 33 § .
                    Pöytäkirja tarkastetaan 25.11.2016

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin Heikki Kiviniemi ja Pertti Seimola.

                    

LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2016

Khall 130 §

Uuden koulun rakentamisesta saatiin KVR -urakkatarjous arvoltaan 1 649 000 € ja urakkasopimus allekirjoitettiin 4.10.2016. Sopimuksen mukaiset työt ovat käynnistyneet ja urakan maksatus toteutuu työvaiheisiin perustuvan maksuerätaulukon mukaisesti.

Koulurakennuksen rahoitussuunnitelma perustuu 33,3 %:n omarahoitusosuuteen ja 66,7 %:n lainarahoitusosuuteen. Suunnitelman mukaan hankkeesta jätetään lainahakemus vuoden 2016 lopulla 1,1 M€:n lainasta. Lainan takaisinmaksuaika on 22 vuotta.

Työvaiheiden edistymiseen perustuvan maksuerätaulukon mukaan maksetaan rakentamisesta aiheutuvia laskuja vuosien 2016-2017 aikana. Tässä lisätalousarviossa esitetään arvio kertyvistä laskuista v. 2016. Rahoitus tapahtuu omarahoituksena, kunnan kassavaroja käyttäen.

Koulun rakentamisesta arvioidaan vuodelle 2016 kertyvän kustannuksia 500 000 €. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 100 000 €:n määräraha koulun rakentamisen aloittamista varten. Lisätalousarvion suuruus on investointien osalta 400 000 €.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy koulun rakentamista varten investointimenoja ja sitä vastaavan rahoituksen vuodelle 2016 seuraavan lisätalousarvion mukaisesti:

Menot
                    
TA 2016, investoinnit                    100 000 €
LTA 2016                    400 000 €
Investointimenot (koulu) yhteensä                    500 000 €                    

Rahoitus

TA2016                    100 000 €
LTA 2016, kassavarat                    400 000 €
Investointimenojen rahoitus (koulu) yhteensä v.2016                    500 000 €

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------------

Kvalt 34 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2018 JA 2019

Khall 87 §
1.8.2016
Kunnan tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen tilikaudella 2015. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti reilusti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2016 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan. Satunnaiset tuotot ylittävät suunnitelma-arvion.

Vuoden 2017 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2017. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2018-2019 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen. Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen alakoulun järjestäminen yhdessä koulussa Tammijärvellä 1.8.2016 lukien huomioidaan sivistystoimen talousarviosuunnittelussa.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 17.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 11.10. Johtoryhmä ohjeistaa talousarvion laatimista siten, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely voi toteutua annetun määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään maanantaina 12.9.2016 klo 12.00 alkaen Kylätalolla.
--------------------------------


Khall 120 §
17.10.2016
Valtuustoseminaari pidettiin 12.9.2016 ja siitä on laadittu liitteenä oleva muistio. Lautakunnissa valmisteltujen talousarvioehdotusten pohjalta on laadittu liitteen mukainen alustava talousarvioehdotus kunnanhallituksen käsittelyä varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee lautakuntien talousarvioehdotukset, jonka jälkeen kunnanjohtaja antaa päätösehdotuksen.

Päätös:

Kunnanhallitus käsitteli talousarvioehdotuksen alustavasti ja teki kunnanjohtajan esityksestä siihen eräitä tarkennuksia. Kokouksessa jaettiin muistio valtuustoseminaarista (pvm 12.9.2016).

Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

--------------------

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2018 JA 2019

Khall 131 §
7.11.2016
Talousarvioehdotus vuodelle 2017 on laadittu käyttötalousmenojen osalta lauta-kuntien ehdotusten pohjalta. Investointiohjelman suurimpana yksittäisenä kohteena on uuden koulun rakentaminen Tammijärvelle. Kunnan toimintakulut v. 2017 ovat 6 424 578 €, jossa on kasvua vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 2,0 %. Vuosikate on positiivinen 297 091€ ja ennakoitu tilikauden ylijäämä on 101 071€. Verotuloennuste on vuoden 2016 tasolla, valtionosuudet vähenevät hieman ja investoinnit kokonaisuudessaan ovat 1 374 000 €.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019.

Kokouksessa kunnanjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:


067511 Kiinteistönhoitopalvelut

Vähennetään
Muiden palvelujen ostot
4390 Rakennusten ja alueiden kunnossapito                    - 30 000,00

Lisätään
4003 Työsuhteisten kuukausipalkat                    22 800,00
4100 KuEL-maksut                    3 850,00
4101 Eläkemenoperusteinen maksuosuus                    2 530,00
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut                    500,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksu                    228,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksu                    92,00

Henkilöstökulut yhteensä                    + 30 000,00


Investointiohjelma 2017

Lisätään
8. Pysäkkikatokset                    + 40 000,00

                    
Päätös:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 ja 2019 kokouksessa annetun muutosehdotuksen mukaisena.

--------------------------

Kvalt 35 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


JÄTETAKSA
25.8.2016 Rak.ltk. 24 §
                    
Luhangan kunnassa on voimassa kunnanvaltuuston päättämä jätemaksutaksa. Taksa on tullut voimaan 1.1.2014. Jätemaksutaksassa ei ole määrätty erillistä perusmaksua. Jätelain mukaan jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksut tulevat kaikille kiinteistöille, joilla on yksi tai useampia asuinhuoneistoja sekä vapaa-ajan asunnoille.
                    Liitteenä (4) ehdotus jätetaksasta, johon on lisätty perusmaksu.
                    Asian valmistelija: ympäristötarkastaja p. 040 347 9209

Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisen päivitetyn jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2017.

Lautakunnan keskusteltua asiasta rakennustarkastajan antoi kokouksessa uuden ehdotuksen:
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.


Rak.ltk 49 §
6.10.2016

Kokouksessa esitellään uusi ehdotus jätetaksaksi.

Rakennustarkastajan ehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Rakennustarkastajan kokouksessa antama ehdotus:

Kokouksessa esitettyjen perustelujen johdosta lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn jätetaksan ja ehdottaa kunnanhallitukselle, että se esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi päivitetyn jätetaksan, joka astuu voimaan 1.1.2017.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aino Mönkölä jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi, Susanna Nurmi kutsuttiin puheenjohtajaksi.

----------------------------

JÄTETAKSA

Khall 123 §

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan ehdotuksen.
Liite

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------

Kvalt 36 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIIREELLISET ASIAT

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 37 § Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.


ILMOITUSASIAT

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 38 § Päätös:

Ilmoitettiin kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisestä joulu-päivällisestä, mikä pidetään Kylätalolla keskiviikkona 14.12. klo 17.00 alkaen.

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
24.11.2016
                    51


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto