Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 10.10.2016

§
22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23 Pöytäkirjan tarkastajat
24 Eronpyyntö luottamustehtävistä / Raila Helenius
25 Eronpyyntö luottamustehtävistä / Mervi Nicklen
26 Kunnanvaltuuston valtuutettujen lukumäärä
27 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017
28 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2017
29 Koiravero vuonna 2017
30 Kiireelliset asiat
31 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 22 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 3.10.2016 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 5.10.2016.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 54 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä nimenhuudossa oli yksitoista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Poissa oli neljä valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 22 - 31

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 23 § .
                    Pöytäkirja tarkastetaan 12.10.2016

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös
.
Valittiin Risto Ahola ja Risto Masalin.


                    


ERONPYYNTÖ SIVISTYLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN LUOTTAMUS-TEHTÄVÄSTÄ / RAILA HELENIUS

Khall 86 §

Raila Helenius anoo eroa sivistystoimenlautakunnan puheenjohtajan luottamus-tehtävästä 1.8.2016 lukien. Liitteenä anomus.

Kunnanvaltuusto on valinnut Raila Heleniuksen päätöksellään 2.1.2013 / § 12 sivistystoimenlautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi vuosille 2013-2016.

Ero luottamustoimesta voidaan myöntää pätevästä syystä kuntalain 70 §:n mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Raila Heleniukselle eron sivistystoimenlautakunnan puheenjohtajan tehtävästä; sekä

2.valitsee sivistystoimenlautakuntaan uuden puheenjohtajan Raila Heleniuksen tilalle.


Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen seuraavasti:

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / RAILA HELENIUS

1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Raila Heleniukselle eron sivistystoimenlautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä; sekä

2. valitsee sivistystoimenlautakuntaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan Raila Heleniuksen tilalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
---------------------
Kvalt 24 § Päätös:

Päätöskohta 1: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätöskohta 2: Sivistystoimen lautakunnan jäseneksi valittiin Heikki Kiviniemi ja puheenjohtajaksi valittiin Pertti Seimola.


ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MERVI NICKLEN

Khall 91 §
                    
Mervi Nicklen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisiin syihin vedoten, liite.

Mervi Nicklen on vuosille 2013-2016 valitussa kunnanvaltuustossa Keskustan valtuustoryhmän jäsen.

Mervi Nicklen on valittu luottamustehtäviin seuraavasti:

Kunnanvaltuusto 2.1.2013
Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinainen jäsen
Keskusvaalilautakunnan jäsen
Joutsan sivistyslautakunnan luhankalainen jäsen
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston henkilökohtainen varajäsen

Kunnanvaltuusto 13.11.2014
Perusturvalautakunnan jäsen ja puheenjohtaja

Kunnanvaltuusto 13.1.2015
Kunnanhallituksen henkilökohtainen varajäsen

Ero luottamustoimesta voidaan myöntää pätevästä syystä kuntalain 70 §:n mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Mervi Nicklenille eron kaikista luottamustehtävistä; sekä
2. valitsee kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan uuden varsinainen jäsenen; sekä
3. valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen; sekä
4. valitsee Joutsan sivistyslautakuntaan uuden luhankalaisen jäsenen; sekä
5. valitsee Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon uuden henkilökohtaisen varajäsenen; sekä
6. valitsee perusturvalautakuntaan uuden jäsenen ja samalla puheenjohtajan; sekä;
7. valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen; ja että
8. kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että Mervi Nicklenin tilalle valtuustoon tulee varavaltuutettu Hannu Inkeroinen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


----------------------------

Kvalt 25 § Päätös:

Päätöskohta 1: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöskohta 2: Valittiin suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Pirkko Vilkman.

Päätöskohta 3: Valittiin keskusvaalilautakunnan jäseneksi Markku Huuskola.

Päätöskohta 4: Valittiin Joutsan sivistyslautakunnan luhankalaiseksi jäseneksi Marjo Merivirta.

Päätöskohta 5: Valittiin Martti Markkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Pirkko Vilkman.

Päätöskohta 6: Valittiin perusturvalautakunnan jäseneksi Marja-Leena Nurminen ja puheenjohtajaksi Meeri Ruuti.

Päätöskohta 7: Valittiin Pirkko Sieväsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnan-hallitukseen Meeri Ruuti

Päätöskohta 8: Merkittiin tiedoksi.


KUNNANVALTUUSTON VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

Khall 93 §
15.8.2016
Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aikaisemman päätöksen muutoksesta on ilmoitettava vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valtuutettujen luku-määrästä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---------------------------

Kvalt 26 § Päätös:

Valtuutettu Heikki Kiviniemi esitti valtuutettujen lukumääräksi 15. Valtuutettu Pirkko Vilkman kannatti Kiviniemen ehdotusta.

Valtuutettu Martti Markkanen esitti valtuutettujen lukumääräksi 13. Markkasen esitystä ei kannatettu

Kunnanvaltuusto päätti valtuutettujen lukumääräksi 15.


TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017


Khall 105 §
                    
19.9.2016
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelylain 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta tuloveroprosentista ei ole tehty määräaikaan mennessä, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Luhangan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2000 - 2002 18,50 ja vuosina 2003 – 2015 19,00 sekä vuonna 2016 18,50.

Tilikauden 2015 tilityksen mukainen alustava kunnallisverokertymän mukainen las-kennallinen verotettavan tulon määrä oli 9 526 768 €. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 % . Alustavan ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto vuonna 2016 alenee – 2,5 %.
                    
Laskennallisen tuloveroprosentin määräämisen perusteeksi otetaan ko. varainhoitovuoden kunnallisverolla koottavaksi arvioitava määrä, joka jaetaan vastaavan vuoden tuloista arvioidulla verotettavan tulon määrällä.
                    
Kunnallisveron verotettavan tulon laskennallinen määrä arvioidaan tasolle 9 100 000 € vuonna 2017. Laskennallinen tuloveroprosentti: 1 680 000 : 9 100 000 = 18,50.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tulovero-prosentiksi 18,50.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------

Kvalt 27 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017

Khall 106 §
                    
19.9.2016
Vuoden 2016 kiinteistöverot ovat: vakituiset asunnot 0,50 ja yleinen kiinteistövero 1,20 sekä muut asuinrakennukset 1,30 ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöt 0,00. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei ole määrätty.

Kiinteistöverolain mukaiset veroprosenttien vaihteluvälit v. 2017 ovat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,86– 1,80
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,39 – 0,90
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä 0,80 – 1,55 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi.
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on määrättäessä vähintään 1,00 ja enintään 4,00 prosenttia.
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 ja enintään 1,35
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on määrättäessä vähintään 0,80 enintään 3,10.

Valtioneuvoston mahdolliset lisäkorotukset kiinteistöveroprosenttien alarajoihin eivät vaikuta pakottavasti kunnan päätöksentekoon asiassa.

Kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2016.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2017 seuraavat kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistöveroprosentti                    1,20                    
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    0,50
- muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti                    1,30                    
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti                    0,00
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti ei määrätä
(kiinteistöverolaki 12a §)
- voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti                    ei määrätä

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------------------
Kvalt 28 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KOIRAVERO VUONNA 2017


Khall 107 §
                    
19.9.2016
Luhangassa ei ole peritty koiraveroa viime vuosina.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että koiraveroa ei peritä vuonna
2017.
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------

Kvalt 29 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIIREELLISET ASIAT

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 30 § Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.


ILMOITUSASIAT

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 31 § Päätös:

Ilmoitettiin seuraavan valtuuston kokousajankohdaksi 24.11.2016 klo 18.00.

Ilmoitettiin luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden yhteisen joulupäivällisen ajankohdaksi 14.12.2016 klo 17.00.


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
10.10.2016
                    39


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto