Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 5.9.2016
§
100 Uuden koulun rakentaminen Tammijärvelle
101 Työmaavalvojan valinta / uuden koulun rakentaminen
102 Maa-aineslupahakemus / Kalevi Talja kp
103 Luhangan kunnan kotouttamisohjelma vuosille 2016 -2018
104 Kunnanhallitukselle saapunut posti


UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 80 §
27.6.2016
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 25.5.2016 § 11 hyväksynyt uuden koulun rakentamisen Tammijärvelle esitettyjen suunnitelmien ja kustannusarvion mukaan.

Uuden koulun rakentamiseksi Tammijärvelle on käynnistetty valmistelevat toimet. Kilpailutusasiakirjat on laadittu asiantuntijayhteistyönä ja hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa viikolla 25. Tarjouspyyntöasiakirjoja toimitetaan 1.7.2016 lukien ja tarjousaika päättyy 15.8.2016 klo 12.00. Hankkeen työnimi on ”Luhangan koulu”.

Hanke toteutetaan KVR –urakkana ja tarjouskilpailuun osallistumisen ehdot on määritelty hankintailmoituksen yhteydessä. Tavoitteena on uuden koulun valmistuminen asetettuun määräaikaan 1.8.2017 mennessä. Alueen pohjatutkimukset tehdään viikolla 26.

Liitteenä Hilma-ilmoitus, muut kilpailutusasiakirjat esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy koulun rakentamisurakan kilpailutuksen valmistelun Hilma-ilmoituksen ja esitettävien kilpailutusasiakirjojen mukaisesti ja päättää jatkotoimenpiteistä kunnanvaltuuston päätöksen 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuus huomioon ottaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarjouspyyntöaineistoaineisto esitettiin kokouksessa ja siihen tehtiin muutamia tarkennuksia. (Aineisto liitettiin pöytäkirjaan).
Kunnanhallitukselle merkittiin tiedoksi, että kunnanvaltuuston päätöksen pvm 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuus varmistetaan ja pyydetään lainvoimaisuustodistus.

----------------------
UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 98 §
29.8.2016
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut kunnanvaltuuston päätöksestä 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuustodistuksen päivämäärällä 5.8.2016. Lainvoimaisuustodistus liitetään pöytäkirjaan.


Tarjoukset pyydettiin alustavasti 15.8.2016 klo 12.00 mennessä. Tarjousten jättämisaikaa jatkettiin pyynnöstä 19.8.2016 klo 12.00 saakka. Tarjouskilpailuun ilmoittautuneille lähetetystä urakkaohjelmasta ilmenee toimittajaa koskevat vähimmäiskelpoisuusehdot, tarjousten avauksen periaatteet sekä tarjousten hylkääminen ja urakoitsijan valintaperusteet.

Tarjoukset on merkitty saapuneeksi 19.8.2016. Tarjousten avaus on suoritettu Wise Group Oy:n toimitiloissa Jyväskylässä 22.8.2016. Wise Group Oy:n edustajien lisäksi tilaisuuteen osallistuivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä ja rakennustarkastaja Risto Salonen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ahti Weijo on ohjeistanut kunnan edustajia tarjousten käsittelyssä, liite.

Tarjousvertailu suoritetaan Wise Group Oy:n toimesta viikolla 34 ja tarjousvertailuun perustuva pöytäkirja esitetään kunnanhallituksen kokouksessa. Valintakriteerinä on halvin hinta vähimmäisvaatimukset täyttävistä tarjouksista.

Kunnanjohtaja ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee saapuneet tarjoukset laaditun tarjousvertailupöytäkirjan mukaan, jonka jälkeen kunnanjohtaja antaa päätösehdotuksen.

Tarjousten käsittely kokouksessa:
Tarjouspyyntöaineisto toimitettiin yhdeksälle yritykselle. Tarjouksen teki määräaikaan mennessä kaksi yritystä, jotka molemmat täyttivät tarjouspyynnössä mainitut vähimmäiskelpoisuusehdot. Tarjousten avauspöytäkirja esitettiin kokouksessa, liite.
Vähimmäiskelpoisuusehtojen lisäksi arvioitiin myös tarjousten tarjouspyynnön-mukaisuutta. Rakennuksen teknisen toteutuksen osalta tarjouspyyntöaineiston urakkaohjelmassa on todettu seuraavaa:
3.1. Tilaohjelma
Tilaohjelma oheisten piirustusluonnoksien mukaisesti.
Lähtökohtaisesti rakennus toteutetaan oheisten viitesuunnitelmien mukaisesti. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä pohja- ja julkisivupiirustukset sekä leikkaukset ja päärakennetyypit tarjoamastaan rakennuksesta.

Edellä mainitun selostuksen jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:
1. Tarjouksen tehneiden yritysten kanssa pidetään tarjousten selonottotilaisuudet.
2. Selonottotilaisuuksien pöytäkirjat esitetään hallituksen seuraavassa kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------------------------

UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 100 §

Tarjouksen tehneiden yritysten kanssa pidettiin tarjouksiin liittyvät selonotto-tilaisuudet keskiviikkona 31.8.2016.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Selonottotilaisuuksien pöytäkirjat esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Kokouksessa esitettiin selonottotilaisuuksien pöytäkirjat pvm 31.8.2016 (2 kpl). Todettiin, että valittava urakoitsija tulee toteuttamaan rakennustyön tilaajan viitesuunnitelmien mukaisesti selonottotilaisuuden pöytäkirjassa mainittu huomioon ottaen.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy edullisimpana tarjouksena Insinöörityö Hentinen Oy:n tarjouksen 1649000 € alv.0%, selonottotilaisuuden pöytäkirjassa pvm 31.8.2016 mainituin tarkennuksin.
Liitteet;
Tarjous (Insinöörityö Hentinen Oy) pvm 19.8.2016
Tarjousten avauspöytäkirja pvm 22.8.2016
Selonottotilaisuuden pöytäkirja pvm 31.8.2016

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TYÖMAAVALVOJAN VALINTA /KOULUN RAKENTAMINEN

Khall 101 §

Uuden koulun rakennustyömaan valvonnasta on pyydetty tarjoukset neljältä alan yritykseltä.

Työmaavalvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, että työ tehdään tilaajan ja urakoitsijan välisen sopimuksen mukaisesti, rakennustyön tekniset ja taloudelliset vaatimukset huomioon ottaen. Valvonnasta laaditaan suunnitelma ja raportit tehdyn valvonnan osalta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Tarjoukset esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Saapuneet esitettiin kokouksessa ja liitettiin pöytäkirjaan.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy edullisimpana tarjouksena Wise Group Oy:n tarjouksen 18 000 € alv, 0%. Tarjoushintaan sisältyy matkakulut.
Liite

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


MAA-AINESLUPAHAKEMUS / KALEVI TALJA KP

Khall 102 §

Kalevi Taljan kuolinpesä edustajanaan Jari Talja on jättänyt 20.4.2015 kuntaan lupahakemuksen sekä myöhemmin 11.3.2016 uuden tarkennetun hakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Mäntylä (435-405-11-3) sekä tiloilta Lisä Mansikkamäki (435-405-10-7) ja Rajaharju (435-405-7-2) näiden tilojen omistajien antamin suostumuksin. Ottamisalueiden pinta-alat ja tarkennetut massat ovat seuraavat:
Tila        pinta-ala        massa
11:3        4.18 ha        130000 m3
7:2          0.43              19800
10:7        0.16                1200
yht          4.77 ha        151000 m3

Lupahakemus on kuulutettu 20.5.2015 ja aineisto on ollut yleisesti nähtävillä 30 vrk ajan 21.5. – 22.6.2015. Naapureita on asian osalta kuultu ja lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ELY -keskukselta. Lausunto liitteenä.

Liite;
ELY -keskus Dnro KESELY /1321/2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkennetussa hakemuksessa (pvm 11.3.2016) kaivuusyvyydet vaihtelevat luoteis-kaakkosuunnassa (pohjois-etelä) tasossa +130.0 m N2000 – +126.0 m N2000 Maa-ainesoton kokonaismäärä on tarkennetun ottosuunnitelman mukaan yhteensä 151000 k-m3 ja otto tapahtuisi kymmenen vuoden aikana. Tilojen Lisä Mansikkamäki sekä Rajaharju osalta kysymyksessä on tilaan Mäntylä rajautuvien luiskien liittämisestä samaan hakemukseen. Vuotuiseksi otoksi on ilmoitettu 15100 m3.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti kymmeneksi (10) vuodeksi ajalle 1.10.2016 – 30.9.2026 kokonaisottomäärälle 151 000 k-m3 Luhangan kunnan Luhangan kylässä sijaitsevalle Kalevi Taljan kuolinpesän omistamalle tilalle Mäntylä (435-405-11-3) sekä omistajien suostumuksin ja suunnitelmassa mainituin tarkoituksin ottamistoiminnan niveltämiseksi mainitun tilan naapuritiloille Lisä Mansikkamäki (435-405-10-7) ja Rajaharju (435-405-7-2).

Päätöksen ehdot:

1. Päätöksen mukainen maa-ainesten otto tulee toteuttaa 11.3.2016 allekirjoitetussa hakemuksessa esitetyn tarkennetun ottamissuunnitelman mukaisesti. (Liite).


2. Ottamisalueen alueen turvallisuus tulee varmistaa ottotoiminnan aikana sekä sen päättymisen jälkeen tarpeellisin suoja-aidoin.

3. Ottamisalueelle tulee asentaa alinta ottotasoa osoittavat korkeusmerkit ja merkitä ottamis- ja kaivuualueen rajat selvästi maastoon.

4. Pohjaveden havaintoputket nro 46, nro 61 sekä nro 62 tulee selvästi merkitä maastoon.

5. Luvan hakijan tulee lisäksi noudattaa ELY -keskuksen lausunnossa Dnro KESELY /1321/2015 pvm 4.12.2015 mainittuja muita ohjeita.

6. Luvan hakijan tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista asettaa vakuus maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuuden suuruus on 3400 €/ha eli yhteensä 16 218 € hakemuksessa esitetyn pinta-alan mukaan. Lisäksi ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja vuosittaisesta valvonnasta tulee suorittaa tämän päätöksen liitteenä olevan alla mainitun maksutaksan mukaiset maksut.
(Viite; Luhangan kunta Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut; voimaantulo 1.1.2010)

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätös annetaan julkipanon jälkeen.


LUHANGAN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE SYKSY 2016- SYKSY 2020
Perustltk 61 §
30.8.2016
Luhangan kunta on päättänyt ottaa 20 maahanmuuttajaa kuntaan. Päätös tehtiin valtuuston kokouksessa 25.5.2016 (10 §)
Luhangan perusturva on päivittänyt 6.9.2010 hallituksessa hyväksytyn kotouttamisohjelman. Päivityksen on tehnyt perusturvajohtaja. Luhangan kuntaan perustetaan kotouttamistyöryhmä ja jokaiselle maahanmuuttajalle laaditaan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma.
Mahanmuuttoasioissa perusturvajohtaja on tehnyt yhteistyötä ELY-keskuksen koordinaattori Jaana Harmaisen kanssa.
Terveyspalvelujen maahanmuuttovastaavana toimii terveydenhoitaja Mari Kolu, joka toimii osastonhoitajana Keuruu-Multia alueella. Näin on sovittu yhdessä Seututerveyskeskuksen ylihoitaja Timo Vanhatalon kanssa elokuun 2016 alussa.
Liite 5 (Kotouttamisohjelma) ja 6 (Keski-Suomen turvapaikanhakija- ja kuntapaikkatilanne 17.8.2016)
Perusturvajohtajan ehdotus:
Keskustellaan asiasta ja hyväksytään kotouttamisohjelma ja siirretään se hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi. Kokous pidetään 12.9.2016.
Perusturvalautakunnan päätös:
Kotouttamisohjelma hyväksyttiin perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Kotouttamisohjelma siirretään hallituksen käsiteltäväksi.

LUHANGAN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2016- 2018
Khall 103 §
Perusturvalautakunta on laatinut kotouttamisohjelman vuosille 2016-2020. Sote- ja maakuntauudistuksen johdosta myös kotouttamista on arvioitava uudestaan mainittu uudistus huomioon ottaen v. 2019 alusta lukien.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen kunnan kotouttamis-ohjelmaksi siten muutettuna, että laadittu ohjelma on vuosille 2016 – 2018, liite.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI
Khall 104 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 103, 104

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 100, 101,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 100, 101,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät 102                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
5.9.2016
                    193


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto