Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 29.8.2016
§
98 Uuden koulun rakentaminen Tammijärvelle
99 Kunnanhallitukselle saapunut posti


UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 80 §
27.6.2016
Kunnanvaltuusto on päätöksellään 25.5.2016 § 11 hyväksynyt uuden koulun rakentamisen Tammijärvelle esitettyjen suunnitelmien ja kustannusarvion mukaan.

Uuden koulun rakentamiseksi Tammijärvelle on käynnistetty valmistelevat toimet. Kilpailutusasiakirjat on laadittu asiantuntijayhteistyönä ja hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa viikolla 25. Tarjouspyyntöasiakirjoja toimitetaan 1.7.2016 lukien ja tarjousaika päättyy 15.8.2016 klo 12.00. Hankkeen työnimi on ”Luhangan koulu”.

Hanke toteutetaan KVR –urakkana ja tarjouskilpailuun osallistumisen ehdot on määritelty hankintailmoituksen yhteydessä. Tavoitteena on uuden koulun valmistuminen asetettuun määräaikaan 1.8.2017 mennessä. Alueen pohjatutkimukset tehdään viikolla 26.

Liitteenä Hilma-ilmoitus, muut kilpailutusasiakirjat esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy koulun rakentamisurakan kilpailutuksen valmistelun Hilma-ilmoituksen ja esitettävien kilpailutusasiakirjojen mukaisesti ja päättää jatkotoimenpiteistä kunnanvaltuuston päätöksen 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuus huomioon ottaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarjouspyyntöaineistoaineisto esitettiin kokouksessa ja siihen tehtiin muutamia tarkennuksia. (Aineisto liitettiin pöytäkirjaan).
Kunnanhallitukselle merkittiin tiedoksi, että kunnanvaltuuston päätöksen pvm 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuus varmistetaan ja pyydetään lainvoimaisuustodistus.

----------------------

UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 98 §
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut kunnanvaltuuston päätöksestä 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuustodistuksen päivämäärällä 5.8.2016. Lainvoimaisuustodistus liitetään pöytäkirjaan.


Tarjoukset pyydettiin alustavasti 15.8.2016 klo 12.00 mennessä. Tarjousten jättämisaikaa jatkettiin pyynnöstä 19.8.2016 klo 12.00 saakka. Tarjouskilpailuun ilmoittautuneille lähetetystä urakkaohjelmasta ilmenee toimittajaa koskevat vähimmäiskelpoisuusehdot, tarjousten avauksen periaatteet sekä tarjousten hylkääminen ja urakoitsijan valintaperusteet.

Tarjoukset on merkitty saapuneeksi 19.8.2016. Tarjousten avaus on suoritettu Wise Group Oy:n toimitiloissa Jyväskylässä 22.8.2016. Wise Group Oy:n edustajien lisäksi tilaisuuteen osallistuivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuomo Kärnä ja rakennustarkastaja Risto Salonen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ahti Weijo on ohjeistanut kunnan edustajia tarjousten käsittelyssä, liite.

Tarjousvertailu suoritetaan Wise Group Oy:n toimesta viikolla 34 ja tarjousvertailuun perustuva pöytäkirja esitetään kunnanhallituksen kokouksessa. Valintakriteerinä on halvin hinta vähimmäisvaatimukset täyttävistä tarjouksista.

Kunnanjohtaja ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee saapuneet tarjoukset laaditun tarjousvertailupöytäkirjan mukaan, jonka jälkeen kunnanjohtaja antaa päätösehdotuksen.

Tarjousten käsittely kokouksessa:
Tarjouspyyntöaineisto toimitettiin yhdeksälle yritykselle. Tarjouksen teki määräaikaan mennessä kaksi yritystä, jotka molemmat täyttivät tarjouspyynnössä mainitut vähimmäiskelpoisuusehdot. Tarjousten avauspöytäkirja esitettiin kokouksessa, liite.
Vähimmäiskelpoisuusehtojen lisäksi arvioitiin myös tarjousten tarjouspyynnön-mukaisuutta. Rakennuksen teknisen toteutuksen osalta tarjouspyyntöaineiston urakkaohjelmassa on todettu seuraavaa:
3.1. Tilaohjelma
Tilaohjelma oheisten piirustusluonnoksien mukaisesti.
Lähtökohtaisesti rakennus toteutetaan oheisten viitesuunnitelmien mukaisesti. Tarjoajan tulee toimittaa tarjouksensa liitteenä pohja- ja julkisivupiirustukset sekä leikkaukset ja päärakennetyypit tarjoamastaan rakennuksesta.

Edellä mainitun selostuksen jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:
1. Tarjouksen tehneiden yritysten kanssa pidetään tarjousten selonottotilaisuudet.
2. Selonottotilaisuuksien pöytäkirjat esitetään hallituksen seuraavassa kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 99 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 98, 99,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
29.8.2016
                    181


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto