Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 15.8.2016
§
92 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus
93 Kunnanvaltuuston valtuutettujen lukumäärä
94 Sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän jäsenen ja varajäsenen valitseminen
95 Työterveyshuollon yhtiöittäminen
96 Ilmoitus koulun lakkauttamisesta / Aluehallintovirasto
97 Kunnanhallitukselle saapunut posti


PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUSTAVA KAAVALUONNOS

Kaavatmk 12 §
5.8.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut rantaosayleiskaavan alustavan kaavaluonnoksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee alustavan kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella ja päättää sen nähtäville asettamisesta.

Päätös:

Käsiteltiin kaavoittajan esittelemänä alustava kaavaluonnos.
Kaavaluonnos tuodaan tarkennusten jälkeen uudestaan kaavatoimikuntaan ja päätetään luonnoksen nähtäville asettamisesta.

-------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS JA KAAVA-MÄÄRÄYKSET

Kaavatmk 16 §
7.11.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja kaavamääräykset.

Nab Labs Oy Ambiotica on laatinut rantaosayleiskaavan tausta-aineistoksi Luhangan liito-oravaselvityksen (Tutkimusraportti 116/2014 Kirsi Järvisalo, Janne Ruuth, Henna Toivanen) sekä raportin Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksestä sekä Natura-arvioinnin tarveharkinnasta. (Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth).

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella kaavaluonnoksen, kaavamääräykset sekä kaavoitusta varten laaditut selvitykset sekä tekee kunnan-hallitukselle ehdotuksen kaavaluonnoksen ja sen liiteaineistojen nähtäville asettamisesta.


Kokouksessa käsiteltiin kaavoittajan esityksestä kaavaluonnos ja muu valmistelu-aineisto sekä tehtiin näihin eräitä tarkennuksia.

Kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston yleisesti nähtäville osallisten mielipiteiden kuulemista varten. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 27.11. - 31.12.2014. Lisäksi kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Mielipiteet ja kannanotot kaavaluonnoksesta tai muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 31.12.2014 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS

Kaavatmk 3 §
23.6.2015
Kaavaluonnos ja kaavan muu valmisteluaineisto asetettiin yleisesti nähtäville 27.11. - 31.12.2014 väliseksi ajaksi. Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Kaavaluonnoksesta jätettiin runsaasti mielipiteitä, joiden tutkiminen on ollut kaavoittajan tehtävänä.

Kaavasta järjestettiin kunnan ja Keski-Suomen Ely -keskuksen välinen työneuvottelu 5.3.2015, jossa pohdittiin kaavatyön jatkoa.

Kaavoittaja on työstänyt neuvottelussa esiin tulleita yksityiskohtia kaava-asiakirjoihin ja esittää, että kaavan valmistelua jatketaan asettamalla kaavaluonnos uudelleen yleisesti nähtäville. Kaavaluonnoksen uutta nähtävillepanoa puoltaa kaavarajauksen muutokset ja emätilaselvitykseen lisätyt nykyiset toteutuneet rakennuspaikat.

Kaavoittaja esittelee uuden kaavaluonnoksen sisältöä kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn pohjalta ja päättää, että kaavaluonnos asetetaan uudestaan yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 25.6. – 7.8.2015. Nähtäville asettamisessa huomioidaan, että kunnanvirasto on suljettu kahden viikon ajan 6. – 17.7.2015. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet-sivuilla 24.6.2015.

Päätös:

Kaavasuunnittelija esitteli kokouksessa kaavaluonnoksen ja tarkennetun emätilataulukon.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 2.KAAVALUONNOS

Kaavatmk 5 §
12.10.2015
Toisesta kaavaluonnoksesta pyydettiin mielipiteet nähtävillä oloaikana eli viimeistään 7.8.2015 mennessä. Edellisestä kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. ELY -keskus on antanut 2. kaavaluonnoksesta lausunnon pvm. 10.9.2015.
Liite;
ELY -keskuksen lausunto.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavoittajan esittelemänä 2. kaavaluonnoksen perusteella jätetyt sekä edellisestä luonnoksesta huomioon otettavat mielipiteet, ELY –keskuksen lausunnon sekä päättää tämän jälkeen kaavaehdotuksesta ja sen nähtäville asettami-sesta.

Päätös:

Hyväksyttiin kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin ja ELY -keskuksen lausuntoon ja päätettiin esittää suunnittelutarvealueen muodostamista Kesäimen tilalle. Edellä mainituin perustein tarkennettu kaavaehdotus esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja asetettavaksi edelleen julkisesti nähtäville.


-----------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 10 §
18.1.2016
Kaavasuunnittelija on laatinut kaavaehdotuksen pvm 1.1.2016. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen. Aineisto on ladattavissa kaavasuunnittelijan antamasta linkistä erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 28.1. – 29.2.2016. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla 27.1.2016. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta ja muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 29.2.2016 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Päätös:

Ennen asian käsittelyä kunnanhallituksen jäsenet Risto Ahola, Martti Markkanen, Pirkko Vilkman sekä valtuuston puheenjohtaja Ahti Weijo ja valtuuston I varapuheenjohtaja Eino Polvela poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta.

Kaavoittaja Jari Lämsä esitteli kaavaehdotuksen ja muun nähtäville asetettavan kaava-aineiston ennen päätöksentekoa.


Päätösehdotus hyväksyttiin


-------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Kaavatmk 3 §
28.4.2016

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ajalla 28.1. – 29.2.2016. Kaava-suunnittelijalle on toimitettu saapuneet muistutukset ja viranomaislausunnot.
Liite; ELY -keskuksen lausunto pvm 8.4.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavasuunnittelijan esittelemänä saapuneet muistutukset ja viranomaislausunnot sekä päättää sen jälkeen kaavoituksen jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kaavatoimikunta käsitteli ELY –keskuksen lausunnon pvm 8.4.2016 ja hyväksyi kaavasuunnittelijan laatiman vastineen lausunnon johdosta. Kaavasuunnittelija vastaa erikseen niille, jotka olivat jättäneet määräaikaan mennessä kaavaehdotuksesta muistutuksen.

Kaavatoimikunta käsitteli kaavaehdotukseen merkityn rakennuspaikan siirtoa Kesäniemessä sekä päätti linnustoselvityksen teettämisestä sekä kaavoituksen jatkamisesta ja kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamisesta kaavaehdotukseen tehtyjen täydennysten ja tarkennusten jälkeen.

-----------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 92 §
15.8.2016
Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan ehdotus asetettiin yleisesti nähtäville 28.1. – 29.2.2016. Asiakirjat pidettiin yleisesti nähtävillä Luhangan kunnantoimistossa sekä sähköisenä internetissä osoitteessa www.rantakaava.fi/luhanka.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla oli mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallinen muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydettiin toimittamaan kirjallisena Luhangan kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana.
Ely-keskus ehdottaa kaavan jatkotoimenpiteiksi lausunnossaan mm. seuraavaa:
Lainsäädäntöä on muutettu vanhan yleiskaavan ja siihen liittyvien selvitysten laadinnan jälkeen, eivätkä ne sisällöllisesti monin osin vastaa enää nykyisiä vaatimuksia, eivätkä siihen tulevat muutokset kaikilta osin ole myöskään merkitykseltään vähäisiä, jotta voitaisiin puhua pelkästään vanhan kaavan päivittämisestä. Tämän ja muun lausunnossa esitetyn johdosta kaavan tausta-aineistoa ja selvityksiä täydennetään mm. rakennusinventoinnilla sekä linnustoselvityksellä ja laaditaan ympäristöarvoja kuvaava teemakartta. Näiden perusteella arvioidaan muun muassa, onko em. selvityksillä vaikutuksia kaavan mitoitusvyöhykkeisiin ottaen huomioon kaavan kokonaismitoitus, yhdyskuntarakenne, kunnallistekniset verkostot ja asutusrakenne. Arviointiin liittyen esitetään kaavaratkaisulle MRL:n mukaiset

hyväksyttävät perustelut ja täydennetään muiltakin osin keskeneräinen kaavaselostus ja siihen kuuluva vaikutusten arviointi. Tarvittaessa kaavasta voidaan järjestää vielä työneuvottelu.
Asiaa valmisteltiin kaavatoimikunnassa 28.4.2016. Tämän jälkeen kaavoittaja on pyytänyt linnustoselvityksen tekemisestä esitystä NabLabs Oy:ltä, joka on laatinut kaavan muut luontoselvitykset ja heillä olisi näin ollut kaavan pohjatiedot valmiiksi hallussaan. Lisäselvitysten teettäminen ja varsinkin laajan uuden linnustoselvityksen teettäminen ei ollut enää aikataulullisesti mahdollista keväällä 2016. Mikäli uusi linnustoselvitys teetetään, tämä tarkoittaisi selvityksen tilaamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja selvitys valmistuisi tällöin kesällä 2017.
Kaavan laatija saapuu kokoukseen esittelemään asiaa. Maanomistajien muistutuksiin annettavat vastausehdotukset jaetaan kokouksessa.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee muistutukset ja kaavalausunnot kaavanlaatijan esittelystä ja päättää kaavoituksen jatkotoimenpiteistä.
Lisäksi tarkistetaan kunnan omistamien maiden osalta lopullinen kaavoitusratkaisu.
Ennen asian käsittelyä kunnanhallituksen jäsenet Risto Ahola, Martti Markkanen ja Pirkko Vilkman poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta.

Päätös:
Kunnanhallitus käsitteli kaavoittaja Jari Lämsän kokouksessa suorittaman esittelyn pohjalta saapuneet muistutukset ja ehdotukset sekä päätti seuraavasti;
1. kunnanhallitus antaa ELY –keskuksen lausuntoon liitteen 1 mukaisen vastineen;
2. kunnanhallitus antaa kaavaehdotuksesta muistutuksen tehneille vastineet liitteen 2 mukaan;
3. kaavaehdotukseen siirrettäväksi merkitty rakennuspaikka Syrjäjärvellä palautetaan nykyisin voimassa olevan kaavan mukaiseksi;
4. kaavaehdotuksesta käydään viranomaisneuvottelu, jonka jälkeen kaavaehdotus tuodaan kunnanhallitukseen hyväksymiskäsittelyn valmistelua varten.


KUNNANVALTUUSTON VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ

Khall 93 §

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aikaisemman päätöksen muutoksesta on ilmoitettava vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valtuutettujen luku-määrästä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN

Khall 94 §

Poliittisten piirijärjestöjen maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous on laatinut ehdotuksen kunnille ohjausryhmän kokoonpanoksi.
Liitteet;
Muistio 2.8.2016
Osallistujat 2.8.2016
Ohjausryhmä, periaatteet ja kokoonpano
Piirijärjestöjen neuvottelutulos 2.8.2016

Neuvottelutuloksen mukainen ehdotus on, että Luhangan kunta valitsee ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi kokoomuslaisen miehen ja varajäseneksi kokoomuslaisen naisen. Liiteaineistossa on erikseen korostettu ohjausryhmän jäsenten asemaa kunnallisessa päätöksenteossa sekä myös päättäjinä seutu- ja maakuntatasolla. Kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaisesti, jokainen kunta kuitenkin päättää itsenäisesti omista ehdokkaistaan.
Veli Koskinen ilmoitti (pvm 8.8.2016) Luhangan Kokoomuksen ehdokkaat ohjausryhmään: varsinainen jäsen Ahti Weijo, varajäsen Päivi Seppälä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus valitsee sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Ahti Weijon ja varajäseneksi Päivi Seppälän.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMINEN

Khall 95 §

Kuntalain muutos edellyttää työterveyshuoltopalveluiden yhtiöittämistä, mikäli tuotetaan sairaanhoidon palveluita. Siirtymäaika umpeutuu vuoden 2016 lopussa.

Jyväskylän kaupungin ja Työterveyshuollon toimesta on kartoitettu mahdollisen yhteisen inhouse -yhtiön perustamismahdollisuutta Jyten ja Seututerveyskeskuksen kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Lisäksi Äänekoski on ilmoittanut toiveestaan olla selvityksessä mukana.

Mahdollisen yhtiöittämisen käsittely alkaa Jyväskylässä syyskuussa ja 26.9.2016 asia on kaupunginvaltuuston päätettävänä.

Kaikilta julkisen sektorin organisaatioilta, jotka ovat halukkaita tulemaan tähän yhteistyöhön mukaan omistajiksi , on pyydetty edellä mainittua käsittelyä varten alustava sitoumus elokuun 2016 loppuun mennessä niiltä.

KPMG:n tekemän yhtiöittämisselvityksen mukaan omistuspohjan tulisi olla rahoitusjärjestelyjen vuoksi sellainen, että Jyväskylän kaupunki omistaa yhtiöstä yli puolet. Tällöin myös osakkuuksien hinta säilyisi varsin kohtuullisena ja perustuisi kunkin osakkaan oman henkilökunnan volyymiin.

Liitteenä on KPMG:n raportin rahoitussuunnitelmasta yksi sivu, jossa on suunnitelma tähän.

Tämän hetkisen lainsäädännön mukaan sairaanhoidon palveluita inhouse -yhtiönä voidaan tarjota vain omistajien työntekijöille. In house –yhtiö ei toimi vapaassa markkinassa, vaan tuottaa palvelujaan ensisijaisesti omistajayhteisöjen henkilöstölle.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se antaa alustavan sitoumuksen kunnan osallistumiselle työterveyshuollon in house –yhtiön perustamiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


ILMOITUS KOULUN LAKKAUTTAMISESTA / ALUEHALLINTOVIRASTO


Khall 96 §

Kunnanvaltuuston päätös § 28 / 14.12.2015 kirkonkylän koulun lakkauttamisesta 1.8.2016 lukien on lainvoimainen. Kunnanhallitus on tehnyt asiasta täytäntöönpanopäätöksen § 71 / 13.6.2016.

Kirkonkylän kouluun ei ole kohdistunut opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeita. Koulu on toiminut Kylätalon yhteydessä, mikä on osarahoitettu työllisyysperusteisella investointiavustuksella. Avustuspäätöksessä koulu on rajattu avustuksen ulkopuolelle ja siten avustukseen oikeuttavia kustannuksia on hyväksytty 78,6 % rakentamiskustannuksista. Koulun lakkauttamisesta on tarkoituksenmukaista antaa kuitenkin lakkautusilmoitus, jotta Aluehallintovirastolla on tiedossa Luhangan alakoulun tilanne kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa Aluehallintovirastolle ilmoituksen koulun lakkauttamisesta.
Liite; ilmoitus lakkauttamisesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 97 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 92, 93, 94, 95, 96, 97

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
15.8.2016
                    174


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto