Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 1.8.2016
§
85 Vuokrasopimus / TNA - Fysio
86 Eronpyyntö sivistyslautakunnan puheenjohtajan luottamustehtävästä / Raila Helenius
87 Talousarvion laatiminen vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019
88 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2016
89 Kunnan www-sivuston uudistaminen
90 Kunnanhallitukselle saapunut posti
91 Eronpyyntö luottamustehtävistä / Mervi Nicklen


VUOKRASOPIMUS / TNA-FYSIO

Khall 85 §
                    

Kirkonkylän koulu siirtyy kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti Tammijärvelle 1.8.2016 lukien ja siitä johtuen Kylätalosta vapautuu koulun käytössä olleet tilat. Näiden osalta kunnanhallitus voi päättää tilojen käytöstä. TNA-Fysion kanssa on neuvoteltu liitteen mukainen vuokrasopimus ja sen mukaan yritys siirtyy kunnan omistamasta huoltotilarakennuksesta Kylätalolle 15.8.2016. Yritys voi sopimuksen mukaisesti käyttää myös Kylätalon kuntosalia asiakkaiden kuntoutukseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy laaditun vuokrasopimuksen, liite.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


ERONPYYNTÖ SIVISTYLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN LUOTTAMUS-TEHTÄVÄSTÄ / RAILA HELENIUS

Khall 86 §

Raila Helenius anoo eroa sivistystoimenlautakunnan puheenjohtajan luottamus-tehtävästä 1.8.2016 lukien. Liitteenä anomus.

Kunnanvaltuusto on valinnut Raila Heleniuksen päätöksellään 2.1.2013 / § 12 sivistystoimenlautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi vuosille 2013-2016.

Ero luottamustoimesta voidaan myöntää pätevästä syystä kuntalain 70 §:n mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1.Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Raila Heleniukselle eron sivistystoimenlautakunnan puheenjohtajan tehtävästä; sekä

2.valitsee sivistystoimenlautakuntaan uuden puheenjohtajan Raila Heleniuksen tilalle.


Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen seuraavasti:

ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / RAILA HELENIUS

1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Raila Heleniukselle eron sivistystoimenlautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä; sekä

2. valitsee sivistystoimenlautakuntaan uuden jäsenen ja puheenjohtajan Raila Heleniuksen tilalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2018 JA 2019

Khall 87 §
Kunnan tilinpäätös oli reilusti ylijäämäinen tilikaudella 2015. Vuosikate oli positiivinen ja ylitti reilusti poistojen määrän. Käyttötalousmenojen kehitys vuoden 2016 alkupuoliskolla on ollut kokonaisarviona suunnitelman mukaista. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviosuunnitteen mukaan. Satunnaiset tuotot ylittävät suunnitelma-arvion.

Vuoden 2017 verotuloennuste annetaan syksyllä aikaisemman käytännön mukaisesti viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukaan. Valtionosuuksien määrästä annetaan arvio myöhemmin syksyllä, kun tiedossa on valtionosuuksien lopulliset kuntakohtaiset arviot vuodelle 2017. Toimintatuottojen määrä noudattelee aikaisempien vuosien toiminnan volyymiä.

Aikaisempaa talousarviokäytäntöä täydentäen suunnitelmavuosien 2018-2019 osalta talousarvio laaditaan kustannuspaikkakohtaisesti todellisina vuosiarvioina siten, että niistä voidaan entistä paremmin johtaa tilinpäätösennuste myös suunnitelmavuosille. Mahdolliset muutokset palveluissa ja oman toiminnan suhde niihin sekä lähikuntayhteistyöhön huomioidaan erikseen. Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen alakoulun järjestäminen yhdessä koulussa Tammijärvellä 1.8.2016 lukien huomioidaan sivistystoimen talousarviosuunnittelussa.
                    
Palvelut järjestetään kuntalaisille omana palveluna, lähikuntayhteistyönä ja yhteis-toiminta-alueiden kautta. Keskeinen talouden tavoite on poistot kattava vuosikate myös vuonna 2017. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden rahoituksen toteutuminen kuntien keskimääräisellä tai sitä alemmalla veroasteella.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Lautakuntien talousarvioesitykset pyydetään kunnanhallituksen 17.10. pidettävään kokoukseen, joten esitykset tulee toimittaa keskushallinnon valmistelevaa käsittelyä varten viimeistään tiistaina 11.10. Johtoryhmä ohjeistaa talousarvion laatimista siten, että talousarvioehdotuksen lautakuntakäsittely voi toteutua annetun määräajan mukaisesti. Kunnanhallitus päättää valtuustoseminaarin ajankohdasta.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin. Valtuustoseminaari pidetään maanantaina 12.9.2016 klo 12.00 alkaen Kylätalolla.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.6.2016


Khall 88 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti laaditaan 30.6.2016 mennessä kertyneiden käyttö-taloustietojen perusteella.

Toteumaraportti esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.6.2016 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN WWW-SIVUSTON UUDISTAMINEN

Khall 89 §

Kunnalla on ollut käytössä nykyiset www-sivut lähes kymmenen vuotta. Sivusto on palvellut tarkoitustaan tyydyttävästi ajan myötä tapahtuneesta kehityksestä ja sen mukaisesta palvelutarpeen muutoksesta huolimatta. Kohtuullisin aikajaksoin sivustot tulee kuitenkin uudistaa vastaaman entistä paremmin niitä tarpeita, joita www-sivustoihin tänä päivänä ja tulevina vuosina liitetään. Vuosi 2017 on kunnan 150-vuotis juhlavuosi ja tältäkin osin on perusteltua, että juhlavuoden kunniaksi kunnan ilme myös www-sivuilla uudistetaan

Dataseed Oy on laatinut nykyiset www-sivut ja alustavasti on pyydetty tarjous sivujen uudistamisesta samalta toimittajalta. Nykyisellä toimittajalla on aikaisempaan asiakas-suhteeseen perustuva ns. suhteellinen etu, joka mahdollistaa myös taloudellisen ratkaisun. Laadun varmistamiseksi olemassa oleva referenssi on riittävä.

Pöytäkirjojen hallinta voidaan toteuttaa uudistuvien sivujen puitteissa tai siihen voidaan hankkia erillinen hallintaosio. Näiltä osin on pyydetty tarkennusta tarjoukseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Esitys www- sivujen uudistamiseksi annetaan kokouksessa.

Kokouksessa kunnanjohtaja esitti, että tämän asian käsittely siirretään kunnan-hallituksen 5.9. pidettävään kokoukseen.

Päätös:

Kunnanjohtajan siirtoehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 90 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


ERONPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MERVI NICKLEN

Khall 91 §
                    
Mervi Nicklen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisiin syihin vedoten, liite.

Mervi Nicklen on vuosille 2013-2016 valitussa kunnanvaltuustossa Keskustan valtuustoryhmän jäsen.

Mervi Nicklen on valittu luottamustehtäviin seuraavasti:

Kunnanvaltuusto 2.1.2013
Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinainen jäsen
Keskusvaalilautakunnan jäsen
Joutsan sivistyslautakunnan luhankalainen jäsen
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston henkilökohtainen varajäsen

Kunnanvaltuusto 13.11.2014
Perusturvalautakunnan jäsen ja puheenjohtaja

Kunnanvaltuusto 13.1.2015
Kunnanhallituksen henkilökohtainen varajäsen

Ero luottamustoimesta voidaan myöntää pätevästä syystä kuntalain 70 §:n mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Mervi Nicklenille eron kaikista luottamustehtävistä; sekä
2. valitsee kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan uuden varsinainen jäsenen; sekä
3. valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen; sekä
4. valitsee Joutsan sivistyslautakuntaan uuden luhankalaisen jäsenen; sekä
5. valitsee Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon uuden henkilökohtaisen varajäsenen; sekä
6. valitsee perusturvalautakuntaan uuden jäsenen ja samalla puheenjohtajan; sekä;
7. valitsee kunnanhallitukseen uuden varajäsenen; ja että
8. kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että Mervi Nicklenin tilalle valtuustoon tulee varavaltuutettu Hannu Inkeroinen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 86, 87, 88, 89, 90, 91,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 85

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 85

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
1.8.2016
                    156


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto