Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 27.6.2016
§
79 Kunnanvaltuuston 21.6.2016 päätösten täytäntöönpano
80 Uuden koulun rakentaminen Tammijärvelle
81 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös
82 Sopimus Keski-Suomen kuntien sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelusta
83 Kunnanhallitukselle saapunut posti
84 Kunnanjohtajan palkan tarkistaminen


KUNNANVALTUUSTON 21.6.2016 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 79 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 21.6.2016 pöytäkirjan mukaan.


Kunnanhallitus voi panna kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöön siinä vaiheessa, kun päätös on saanut lainvoiman tai kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, jos kuntalain 96 §:n mukaista estettä täytäntöönpanolle ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.


Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 80 §

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 25.5.2016 § 11 hyväksynyt uuden koulun rakentamisen Tammijärvelle esitettyjen suunnitelmien ja kustannusarvion mukaan.

Uuden koulun rakentamiseksi Tammijärvelle on käynnistetty valmistelevat toimet. Kilpailutusasiakirjat on laadittu asiantuntijayhteistyönä ja hankintailmoitus on julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa viikolla 25. Tarjouspyyntöasiakirjoja toimitetaan 1.7.2016 lukien ja tarjousaika päättyy 15.8.2016 klo 12.00. Hankkeen työnimi on ”Luhangan koulu”.

Hanke toteutetaan KVR –urakkana ja tarjouskilpailuun osallistumisen ehdot on määritelty hankintailmoituksen yhteydessä. Tavoitteena on uuden koulun valmistuminen asetettuun määräaikaan 1.8.2017 mennessä. Alueen pohjatutkimukset tehdään viikolla 26.

Liitteenä Hilma-ilmoitus, muut kilpailutusasiakirjat esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy koulun rakentamisurakan kilpailutuksen valmistelun Hilma-ilmoituksen ja esitettävien kilpailutusasiakirjojen mukaisesti ja päättää jatkotoimenpiteistä kunnanvaltuuston päätöksen 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuus huomioon ottaen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarjouspyyntöaineistoaineisto esitettiin kokouksessa ja siihen tehtiin muutamia tarkennuksia. (Aineisto liitettiin pöytäkirjaan).

Kunnanhallitukselle merkittiin tiedoksi, että kunnanvaltuuston päätöksen pvm 25.5.2016 § 11 lainvoimaisuus varmistetaan ja pyydetään lainvoimaisuustodistus.


HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Khall 81 §

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksen pvm 14.6.2016 koskien kunnanvaltuuston päätöstä 14.12.2015 § 28. Päätöksessään hallinto-oikeus on hylännyt valittajien vaatimukset.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Päätös liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


SOPIMUS KESKI-SUOMEN SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUKSEN VALMISTELUSTA

Khall 82 §


Keski-Suomen Sote- ja aluehallintouudistuksen valmistelua varten on laadittu liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukainen valmisteltu organisaatiokaavio. Sen mukaan on määritelty päätöksenteon valmistelu, ohjaus- ja koordinointi sekä valmistelevat työryhmät ja niihin osittain integroidut työryhmät.

Sopimusluonnoksessa määritellään mm. valmisteluorganisaation rakenne ja tehtävät. Sopimuksen mukaan uudistuksen valmistelusta ja kuntien edunvalvonnasta sopimuskunnissa vastaa työvaliokunta. Työvaliokunnan tehtävinä on viedä uudistuksen jatkovalmistelua eteenpäin, koota ja koostaa uudistuksen valmistelun edellyttämää informaatiota keskitetysti ja valmistella sopimuskuntien yhteistä näkemystä uudistuksen sisällöstä ja toteuttamisesta. Sopimuksessa todetaan edelleen, että työvaliokunta voi nimetä työryhmiä valmistelemaan uudistuksen toteuttamisen kannalta olennaisia asiakokonaisuuksia ja että työvaliokunta päättää nimeämänsä työryhmän toimeksiannon sisällöstä. Sopimuksen perusteita on kuvattu erikseen kuntakirjeessä.
Liite; Kuntakirje 1/2016.
Liite; sopimusluonnos.

Asian valmisteluun liittyen merkitään tiedoksi myös liitteenä oleva Keski-Suomen liiton puheenjohtajiston kutsu sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua käsittelevään kokoukseen.
Liite

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Keski-Suomen sote- ja alue-hallintouudistuksen valmistelusta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 83 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


KUNNANJOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN


Khall 84 §
                    

Kunnanjohtaja oli jättänyt kunnanhallituksen puheenjohtajalle esityksen palkan tarkistamiseksi perusteena palkkakehityksen jälkeenjääneisyys verrokkiryhmässä (Kunnanjohtajien palkat 2015) sekä saavutetut tulokset kuntajohtajan työssä. Edellisen kerran on kunnanjohtajan tehtäväkohtaista peruspalkkaa tarkistettu kunnanhallituksessa v. 2010 ja kunnanjohtajan tehtäviin kuuluvan palkka-asiamiehen palkkiota v. 2012.

Kunnanjohtaja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Liite; sähköposti 24.6.2016
Liite; Kuntajohtajien palkat 2015


Kunnanhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen:

Kunnanjohtajan tehtäväkohtaista peruspalkkaa korotetaan 500 €:lla kuukaudessa 1.7.2016 lukien. Työkokemuslisä määräytyy korotetun peruspalkan mukaan.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.                    


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 79, 80, 81, 82, 83,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 84

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 84

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
27.6.2016
                    146


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto