Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 13.6.2016
§
70 Kunnanvaltuuston 25.5.2016 päätösten täytäntöönpano
71 Kunnan esi- ja perusopetuksen järjestäminen 1.8.2016 lukien / täytäntöönpano
72 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
73 Lähdeperän soramaa-alue / Muutoshakemus
74 Hepoluhdan kunnallistekniikan takuutyöt
75 Vaasan hallinto-oikeuden päätös
76 Luhangan historiikki -hanke
77 Kunnanhallitukselle saapunut posti
78 Arava –lainan takaisinmaksu / As. Luhangan Luhangansato


KUNNANVALTUUSTON 25.5.2016 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 70 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 25.5.2016 pöytäkirjan mukaan.


Kunnanhallitus voi panna kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöön siinä vaiheessa, kun päätös on saanut lainvoiman tai kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, jos kuntalain 96 §:n mukaista estettä täytäntöönpanolle ei ole.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen tai kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

2. Kunnanhallitus panee kunnanvaltuuston tekemän päätöksen § 8 / Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen täytäntöön kuntalain 143 §:n mukaisesti ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Kuntalain 96 §:n mukaista estettä täytäntöönpanolle ei ole ja päätös on kunnan edun mukainen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2016 LUKIEN / TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 29 §
7.3.2016
Kunnanvaltuusto on päätöksellään kvalt § 28 kohta 3 / 14.12.2015 hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen, jonka mukaan esi- ja perusopetus siirretään kirkonkylän koulusta Tammijärven kouluun 1.8.2016 lukien, mikäli kirkonkylän koulun oppilasmäärän ennakoidaan olevan 1.8.2016 lukien vähemmän kuin 10 oppilasta. Kouluun ilmoittautumisajankohtaan 3.2.2016 mennessä kirkonkylän kouluun ei ole ilmoittautunut yhtään uutta oppilasta ja näin ollen kirkonkylän koulussa olisi viisi oppilasta syksystä 2016 alkaen. Kunnanvaltuuston päätöksestä on jätetty vallitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on kohdistunut kunnanvaltuuston päätöksen §28:n kohtaan 3 eli mainitun päätöksen kohtien 1 ja 2 aikaistamiseen yhdellä vuodella.

Perusopetuslain 2 §:n mukaan opetuksen tulee toteutua yhdenvertaisena. Lain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään esi- ja perusopetuksen kunnassa ja lain 6 §:n mukaan ”Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (23.12.1999/1288)”

Kunnalla on siis velvollisuus yhdenvertaisen opetuksen järjestämiseen ja oikeus osoittaa opetusta saavalle hänen koulunsa. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön perusopetuslain 29 §:n mukaisesti. Oppilasturvallisuuden edellytyksenä on riittävä henkilöstömäärä (perusopetuslaki 37§).

Esi- ja perusopetuksen järjestäminen erikseen viidelle oppilaalle edellä oleva huomioon ottaen ei ole kunnan talouden kannalta tarkoituksenmukaista eikä tässä tilanteessa opetuksen yhdenvertaisuuden ja opetusturvallisuuden voida katsoa toteutuvan siten, kuin perusopetuslain arvioidaan edellyttävän.

Kunta on 1.8.2016 lukien tilanteessa, jossa sen tulee huolehtia esi- ja perusopetuksen järjestämisestä perusopetuslain säädökset huomioon ottaen, riippumatta siitä, onko valtuuston päätös esi- ja perusopetuksen siirtämisestä yhteen kouluun lainvoimainen vai ei.

Valmistelut esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi Tammijärven koulussa 1.8.2016 lukien tulee aloittaa ensi tilassa. Tämä tarkoittaa, että kunta ilmoittaa opetusta saaville lapsille, mikä on heidän koulunsa 1.8.2016 lukien sekä järjestää tarpeellisen opetus-henkilöstön Tammijärven koulussa vastaavasta päivämäärästä lukien tiedossa olevan oppilasmäärän mukaan. Samalla kunta suorittaa koulun tarpeelliset opetustarvikkeiden hankinnat sekä oppilaiden ruokahuollon, kuljetuksen ja muut järjestelyt tämän lähtökohdan mukaan.

Kunnan vakinaisen opetushenkilöstön määrä huomioon ottaen varsinaisia yt-neuvotteluja ei ole tarpeellista käydä. Opetuksen järjestämisen muutoksista neuvotellaan kuitenkin henkilöstön kanssa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanhallitus päättää alustavasti, että se panee täytäntöön valituksesta huoli-matta valtuuston päätöksen §28/14.12.2015 esi- ja perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2016 lukien Tammijärven koulussa perusopetuslain säädöksiin vedoten, mikäli lainvoimaisuuspäätöstä ei saada 6.6.2016 mennessä; sekä

2. antaa johtajaopettajalle tehtäväksi ensi tilassa alustavasti ilmoittaa opetusta saavien lasten huoltajille heidän lastensa koulu 1. kohdan mukaisesti ja suorittaa koulun tarpeelliset opetustarvikkeiden hankinnat sekä oppilaiden ruokahuollon, oppilaskuljetukset ja muut järjestelyt tästä lähtökohdasta; ja

3. kunnanhallitus päättää järjestää kevään 2016 aikana neuvottelun koulun henkilöstön kanssa edellä esitetyn muutoksen johdosta; ja

4. kunnanhallitus päättää, että kohdassa 1 ja 2 mainitut toimet esitetään lopullisena täytäntöönpanopäätöksenä kunnanvaltuuston päätöksen §28/14.12.2015 lain-voimaisuuden tullen, kuitenkin viimeistään 6.6.2016.

Kunnanhallitus perustelee päätöstä sillä seikalla, että kirkonkylän koulun oppilasmäärä olisi 3.2.2016 kouluun ilmoittautumisen perusteella alle kymmenen oppilasta 1.8.2016 lukien. Perusopetuslaissa mainitut opetuksen yhdenvertaisuus ja oppilasturvallisuus eivät voi lain edellyttämällä tavalla täysimääräisesti toteutua hyvin pieneksi muodostuvissa opetusryhmissä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa perusteluina kunnanvaltuuston päätöksen yhteydessä aikaisemmin esitetyt muut perustelut kunnan esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päivi Seppälä ilmoitti kokouksessa eriävästä mielipiteestä, liite.

----------------------------------

KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2016 LUKIEN / TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 71 §

Kunnanvaltuuston päätöksestä §28/14.12.2015 on valitettu hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei ole antanut asiassa päätöstä. Kunnanhallitus voi panna kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöön lainvoimaisuudesta huolimatta kuntalain 143 §:n mukaisesti. Kuntalain 96 §:n mukaista estettä täytäntöönpanolle ei ole, eikä valitusviranomainen (hallinto-oikeus) ole erikseen kieltänyt päätöksen täytäntöönpanoa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että kunnanvaltuuston päätös §28/14.12.2015 pannaan täytäntöön kuntalain 143 §:n perusteella lainvoimaisuudesta huolimatta ja siten kunnan esi- ja perusopetus järjestetään 1.8.2016 lukien Tammijärven koulussa.

Päätöksen perustelut:

Kunnanvaltuuston päätöksen §28/14.12.2015 kohdassa 3 todetaan ”mikäli kirkonkylän koulun oppilasmäärän ennakoidaan olevan 1.8.2016 lukien vähemmän kuin 10 oppilasta toteutetaan kohdan 1 ja 2 toimenpiteet 1.8.2016”.

Kirkonkylän koulun oppilasmäärä olisi 3.2.2016 kouluun ilmoittautumisen perusteella alle kymmenen oppilasta 1.8.2016 lukien. Perusopetuslaissa mainitut opetuksen yhdenvertaisuus ja oppilasturvallisuus eivät voi lain edellyttämällä tavalla täysimääräisesti toteutua hyvin pieneksi muodostuvissa opetusryhmissä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa perusteluina kunnanvaltuuston päätöksen yhteydessä aikaisemmin esitetyt muut perustelut kunnan esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi.

Kunnanhallituksen on välttämätöntä päättää esi- ja perusopetuksen järjestämisestä ilman valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta, jotta alakoululaisille oppilaille voidaan ilmoittaa heidän koulunsa 1.8.2016 lukien.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

Rak.ltk. 6 §
26.3.2015

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Asian valmistelija: Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 205 §:n mukaan ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä voidaan periä maksu. Vastaava säännös on vesilaissa (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009) sekä jätelaissa (646/2011). Ympäristönsuojelulain mukaan maksu voidaan periä myös kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi tehdyistä tarkastuksista.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksujen perusteen tulee säädösten mukaan soveltuvilta osin vastata valtion maksuperustelakia (150/1992), jonka mukaan perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo).
Päätösliite: Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja määrää sen tulemaan voimaan 1.6.2015. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että taksaa noudatetaan mahdollisesta valituksesta huolimatta.
Päätös:

Rakennuslautakunta on käsitellyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan

--------------------------------

Khall 72 §
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan ehdotuksen. Taksan voimaantulon päivämääräksi päätetään 1.7.2016.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


LÄHDEPERÄN SORAMAA-ALUE / MUUTOSHAKEMUS

Khall 73 §

Kunnalle on osoitettu liitteen mukainen muutoshakemus, jossa haetaan siirtymäaikaa soramaan maisemointiin kiinteistölle 435-402-4- 613.

Kiinteistöllä on tapahtunut omistajanvaihdos ja maa-ainesten ottamislupa on päättynyt v. 2014. Lupaan liittyvistä velvoitteista vastaa alkuperäinen luvanhaltija. Päättyneen luvan osalta ei voida hakea muutosta omistajanvaihdostilanteessa alkuperäisen luvanhaltijan puolesta ja tämän velvoitteiden täyttämiseksi. Lupaa, joka ei ole enää voimassa, ei voida siirtää toiselle. Päättyneen luvan maisemointivelvoitteiden täyttämiseksi kunnan tulee ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Liite;
Muutoshakemus pvm 23.5.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hylkää muutoshakemuksen ja ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin Lähdeperän soramaa-alueen päättyneen maa-ainesluvan maisemointivelvoitteiden osalta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


HEPOLUHDAN KUNNALLISTEKNIIKAN TAKUUTYÖT

Khall 74 §

Hepoluhdan takuutöitä käsittelevän kokouksen pöytäkirjan pvm 19.9.2013 mukaan päätettiin Hepoluhdan kunnallistekniikan eräiden takuutöiden suorittamisesta v. 2015 – 2016 tuolloin toteutettavan verkoston kuvauksen ja siitä laadittavien kuvauspöytäkirjojen perusteella. Kuvaukset alueella on suoritettu 19.5. ja 31.5.2016. Urakoitsijan kanssa on käyty neuvottelu 6.6.2016 saadun kuvausaineiston perusteella ja tilaajan vaatimus esitettiin samassa yhteydessä. Takuutöiden suorittamisesta on esitetty tarkennettu vaatimus 8.6.2016. Siinä todetaan aikataulun osalta, että töiden tulee olla valmiina viimeistään 15.8.2016, jotta alueen päällystystyöt voidaan aloittaa.

Hepoluhdan kunnallistekniikan takuutöiden sopimus esitetään kokouksessa, kun on saatu urakoitsijan vastaus tarkennettuun tilaajan esitykseen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Kokouksessa kunnanjohtaja esitteli urakoitsijan kanssa sovitut toimet Hepoluhdan kunnallistekniikan takuutöiden suorittamiseksi neuvottelumuistion 8.6.2016 mukaan.
(Liite; neuvottelumuistio 8.6.2016).

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy Hepoluhdan kunnallistekniikan takuutyöt tehtäväksi neuvottelumuistion (8.6.2016) mukaisesti.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

Khall 75 §

Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen pvm 19.5.2016 koskien muutoksenhakijoiden tekemää valitusta Latamäen tuulivoimapuiston melumittausten suorittamisesta. Päätöksessä hallinto-oikeus on pääosin hylännyt valittajien vaatimukset.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Päätös liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN HISTORIIKIN TILAAMINEN

Khall 39 §
29.3.2016
Luhangan kunta täyttää 150 –vuotta vuonna 2017. Kunnan ensimmäisen varsinaisen historiikin, Luhangan kirjan, on toimittanut Keijo K. Kulha v. 1964. Teos käsittelee Luhangan historiaa varhaisemmilta vuosisadoilta sekä kunnallisen toiminnan käynnistymistä ja kunnan elinkeinoelämää ja kansalaistoimintaa kuvaten vuodesta 1867 vuoteen 1964 saakka. Viimeisiä vuosikymmeniä kunnan ja kuntalaisten toiminnasta 1960 –luvulta 2000-luvulle ei ole kootusti kuvattu, joskin yksittäisiä teemallisia teoksia on julkaistu

Juhlavuoden kunniaksi on perusteltua laatia historiikki –teos, joka voidaan toteuttaa joko ns. jatko-osana aikaisemmin laaditulle historiikille tai laatia kokonaan uusi historiikki kunnallisen toiminnan synnystä aina nykypäiviin saakka. Viime mainitussa vaihtoehdossa voidaan historiikissa aikaisempaan teokseen verrattuna arvioida painotuksia ja näkökulmaa uudella tavalla.

Alustavan arvion mukaan historiikin kustannukset kokonaisuudessaan olisivat noin 30 000 €. Siitä painatuskustannukset ovat arvion mukaan 8000 – 10000 € painos-määrästä riippuen.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se pyytää tarjoukset kunnan historiikin laatimisesta. Historiikin tulee olla valmis viimeistään 30.9.2017. Kunnanhallitus esittää vuoden 2017 talousarvioon 30 000 €.:n määrärahavarauksen historiikin laatimista varten

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

----------------------------------

LUHANGAN HISTORIIKKI –HANKE

Khall 76 §

Kunnan 150 –vuotis historiikista on pyydetty budjettitarjous erikseen käsikirjoituksen ja painatuksen/taiton osalta. Tarkoitus on toteuttaa Luhangan historiikin käsikirjoitustyö leader -hankkeena ja painatus/taitto kunnan omana hankintana. Leader –hankkeesta laadittava hankehakemus liitteineen esitetään kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa hankehakemuksen esittelyn jälkeen.

Päätös:

Kokouksessa kunnanjohtaja esitteli hankehakemuksen liitteineen ja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää jättää Maaseutukehitys ry:lle liiteaineiston mukaisen hanke-hakemuksen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 77 §

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


LAINAN MYÖNTÄMINEN AS.OY LUHANGAN LUHANGANSADOLLE

Khall 38 §
29.3.2016
Asunto Oy Luhangan Luhangansato hakee kunnalta 13 000 euron lainaa, jolla huolehditaan Valtiokonttorin lainan lyhennyksistä. Lainojen lyhennysohjelmana mukaisesti yhtiöllä ei ole ollut mahdollista korottaa vuokria tai maksuja luotonmaksukyvyn vahvistamiseksi.

Aikaisempien päätösten yhteydessä on todettu, että taloyhtiön luottoja tullaan järjestelemään uudelleen. Tavoitteena on tilanne, jossa on mahdollista myydä vapaasti yhtiön osakkeita. Tästä annetaan esitys myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Luottojärjestelystä ei ole kunnan talousasemaan mitään vaikutusta, koska taloyhtiön luotot näkyvät joka tapauksessa konsernitaseessa ja ovat siten kunnan vastattavia luottoja.

kunnanhallitukselle alla mainitun päätösesityksen mukaiset luotonmyöntövaltuudet:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle 40 000 €: n luotonmyöntövaltuudet sekä valtuudet näiden luottojen koron määrittelyyn kunnan taloyhtiöiden rahoitustarpeen turvaamiseksi, leader- hankkeiden sekä muiden hankkeiden lyhytaikaista (3 v.) rahoittamista varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää As. Oy Luhangan Luhangansadolle lainaa 13 000 euroa. Laina on 10 vuoden kertaeräinen laina, mikä maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Lainan korko on 4 %.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------

ARAVA -LAINAN TAKAISINMAKSU / AS.OY LUHANGAN LUHANGANSATO

Khall 78 §


Kunnanhallituksen 29.3.2016 antaman päätöksen yhteydessä on viitattu As. Oy Luhangan Luhangansadon luottojärjestelyihin. Taloyhtiö pyytää loppulaskun

Valtiokonttorilta asunto-osakeyhtiön ARAVA -lainan pääomasta ja korosta. Valtionlaina maksetaan pois kokonaisuudessaan, jonka jälkeen voidaan anoa Valtiokonttorilta vapautusta yhtiön osakkeiden myyntirajoituksista ja toimenpide mahdollistaa myös vuokratason määräämisen käyttökulujen mukaan. Jäljellä oleva lainan pääoma on 57 066,17 € ja se voidaan korkoineen maksaa kassavaroilla. Lopullinen laskun summa määräytyy lainan loppulaskun eräpäivään laskettavien korkojen mukaan. Kunnan täysin omistaman taloyhtiön lainanhoito-ohjelmasta poikkeaminen edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyntää.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet suorittaa kunnan täysin omistamalle As. Oy Luhangan Luhangansadon taloyhtiölle ARAVA-lainan luotto-ohjelmasta poikkeavan kertaeräisen takaisinmaksun, pääoma on 57 066,18 € siihen lisättävine korkoineen myöhemmin määräytyvän eräpäivän mukaan. Lainan takaisinmaksu suoritetaan käytettävissä olevilla kassavaroilla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 70, 71, 75, 76, 77, 78

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 72, 73, 74,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 72, 73, 74

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
13.6.2016
                    135


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto