Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 21.6.2016
§
14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15 Pöytäkirjan tarkastajat
16 Määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2015
17 Esitys tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
18 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015
19 Arava –lainan takaisinmaksu / As. Oy Luhangan Luhangansato
20 Kiireelliset asiat
21 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 14 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 14.6.2016 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 15.6.2016.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 54 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä nimenhuudossa oli yhdeksän valtuutettua ja kolme varavaltuutettua. Poissa oli kuusi valtuutettua.

Käsiteltävät asiat § 14 – 21

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 15 § .
                    Pöytäkirja tarkastetaan 22.6.2016

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Leena Nurminen ja Risto Masalin.


                    
MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2015

Khall 36 §
                    
29.3.2016
Tilikauden vuosikate on positiivinen 946 704,18 € . Käyttötalouden toteutuma oli vuoden 2015 talousarvioon verrattuna yhteensä 92,2 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    101,3 %
Perusturvalautakunta                    90,7
Sivistystoimenlautakunta 96,4
Rakennuslautakunta                    90,9
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta                    
                    
Käyttötalousmenot toteutuivat reilusti alle suunnitelma-arvion. Kustannuspaikoittain toteutui eräitä menolajikohtaisia ylityksiä, jotka olivat kuitenkin kunnan palvelujen toteuttamiseksi välttämättömiä.
                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta ja niitä on katettu rahoituksella (vrt. talousarvion toteutuma) seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    99,9 %
Verotulot                    112,1 %
Toiminnan rahoitus yhteensä 105, 1%

Satunnaisia tuottoja kertyi 5 588,82 € (netto).

Liitteenä koonti ylitykset/alitukset.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2015 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------------
Kvalt 16 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanjohtajan esityksestä excel –taulukossa kohdissa 011013 sekä 042311 ilmenneet virheet korjattiin.
Liite; korjattu taulukko.


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2015

Khall 37 §
29.3.2016
Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan tilinpäätös osoittaa ylijäämää 753 893 €. Toimintakertomus sisältää ehdotuksen ylijäämän käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Toimintakertomus 2015, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot
Talousarvion toteutumavertailu

Konsernitilinpäätös valmistellaan hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2015 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toteuman vuodelta 2015. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä annetaan seuraavassa kokouksessa, kun hallituksen käsiteltävänä on myös konsernitilinpäätös.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------
Khall 43 §
4.4.2016
Konsernitilinpäätös vuodelta 2015 esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:


Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 753 893 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen:
Konsernitilinpäätöksen valmistelun johdosta asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------------------------------

TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2015

Khall 47 §
18.4.2016
Konsernitilinpäätös vuodelta 2015 esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 753 893 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


--------------------------------------------


ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDESTA

Tark.ltk. 5 §
16.5.2016

Tilinpäätös on lähetetty kokouskutsun mukana lautakunnan jäsenille. Kuntatarkastajien Oy Clavis / Mika Mikkonen on suorittanut Luhangan kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen pvm. 16.5.2016.

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,
- esittää kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2015
                    
Päätös:
                    
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

-------------------------------

ESITYS TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDESTA

Tark.ltk. 11 §
13.6.2016
Tilinpäätös on lähetetty 16.5.2016 pidetyn kokouksen kutsun mukana lautakunnan jäsenille. Kuntatarkastajien Oy Clavis / Mika Mikkonen on suorittanut Luhangan kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen tarkastuksen 16.5.2016 ja antanut tilintarkastus-kertomuksen pvm 6.6.2016.

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,
- esittää kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2015
                    
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.                    
                    


---------------------------------

Kvalt 17 § Päätös:

1) Valtuusto käsitteli ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikau-
delta 1.1. – 31.12.2015. Tasekirja 2015 ja tilintarkastuskertomus merkittiin
tiedoksi (liitteet).
2) Valtuusto myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.
                    


TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015


Tark.ltk. 6 §
16.5.2016

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2015.

Lautakunnan puheenjohtajan ehdotus:

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2015 valtuuston käsiteltäväksi, liite.

Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


-------------------------------

Kvalt 18 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAINAN MYÖNTÄMINEN AS.OY LUHANGAN LUHANGANSADOLLE

Khall 38 §
29.3.2016
Asunto Oy Luhangan Luhangansato hakee kunnalta 13 000 euron lainaa, jolla huolehditaan Valtiokonttorin lainan lyhennyksistä. Lainojen lyhennysohjelmana mukaisesti yhtiöllä ei ole ollut mahdollista korottaa vuokria tai maksuja luotonmaksukyvyn vahvistamiseksi.

Aikaisempien päätösten yhteydessä on todettu, että taloyhtiön luottoja tullaan järjestelemään uudelleen. Tavoitteena on tilanne, jossa on mahdollista myydä vapaasti yhtiön osakkeita. Tästä annetaan esitys myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Luottojärjestelystä ei ole kunnan talousasemaan mitään vaikutusta, koska taloyhtiön luotot näkyvät joka tapauksessa konsernitaseessa ja ovat siten kunnan vastattavia luottoja.

Kunnanvaltuusto on päätöksellään Kvalt 29 § /14.12.2015 hyväksynyt kunnanhallitukselle alla mainitun päätösesityksen mukaiset luotonmyöntövaltuudet:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle 40 000 €: n luotonmyöntövaltuudet sekä valtuudet näiden luottojen koron määrittelyyn kunnan taloyhtiöiden rahoitustarpeen turvaamiseksi, leader- hankkeiden sekä muiden hankkeiden lyhytaikaista (3 v.) rahoittamista varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää As. Oy Luhangan Luhangansadolle lainaa 13 000 euroa. Laina on 10 vuoden kertaeräinen laina, mikä maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Lainan korko on 4 %.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------

ARAVA -LAINAN TAKAISINMAKSU / AS.OY LUHANGAN LUHANGANSATO

Khall 78 §
Kunnanhallituksen 29.3.2016 antaman päätöksen yhteydessä on viitattu As. Oy Luhangan Luhangansadon luottojärjestelyihin. Taloyhtiö pyytää loppulaskun


Valtiokonttorilta asunto-osakeyhtiön ARAVA -lainan pääomasta ja korosta. Valtionlaina maksetaan pois kokonaisuudessaan, jonka jälkeen voidaan anoa Valtiokonttorilta vapautusta yhtiön osakkeiden myyntirajoituksista ja toimenpide mahdollistaa myös vuokratason määräämisen käyttökulujen mukaan. Jäljellä oleva lainan pääoma on 57 066,17 € ja se voidaan korkoineen maksaa kassavaroilla. Lopullinen laskun summa määräytyy lainan loppulaskun eräpäivään laskettavien korkojen mukaan. Kunnan täysin omistaman taloyhtiön lainanhoito-ohjelmasta poikkeaminen edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyntää.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet suorittaa kunnan täysin omistamalle As. Oy Luhangan Luhangansadon taloyhtiölle ARAVA -lainan luotto-ohjelmasta poikkeavan kertaeräisen takaisinmaksun, pääoma on 57 066,18 € siihen lisättävine korkoineen myöhemmin määräytyvän eräpäivän mukaan. Lainan takaisinmaksu suoritetaan käytettävissä olevilla kassavaroilla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


-------------------------------

Kvalt 19 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KIIREELLISET ASIAT

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 20 § Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
                    


ILMOITUSASIAT

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 21 § Päätös: Ilmoitusasioita ei ollut.


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
21.6.2016
                    30


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto