Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 16.5.2016
§
60 Kunnan edustajat kutsuntoihin v. 2016
61 Uuden koulun rakentaminen Tammijärvelle
62 Avustushakemus / Luhangan kotiseutuyhdistys ry
63 Määräalan kauppa tilasta Kesäime 4:677
64 Luokanopettajan irtisanoutuminen
65 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille
66 Joukkoliikenteen pysäköintikatosten hankkiminen
67 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 29.2.2016
68 Kunnanviraston kesäaukiolo ja vuosilomat
69 Kunnanhallitukselle saapunut posti


Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus


KUNNAN EDUSTAJAT KUTSUNTOIHIN VUONNA 2016


Khall 60 §
                    

Länsi-Suomen sotilasläänin Keski-Suomen aluetoimisto pyytää nimeämään kunnan edustajan kutsuntalautakunnan jäseneksi sekä tälle varahenkilön. Kutsunnat pidetään tiistaina 22.11.2016 klo 09.00 alkaen Joutsassa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja varajäsenen.

Päätös:

Kutsuntalautakunnan varsinaiseksi valittiin Heikki Kiviniemi ja varajäseneksi Kimmo Laine.


TAMMIJÄRVEN KOULUN SUUNNITTELU

Khall 30 §
7.3.2016

Aluearkkitehti on laatinut pvm 19.2.2016 koulun pohjapiirustuksen, julkisivukuvat, leikkauskuvat ja kattokuvan. Nämä on lähetetty valtuuston puheenjohtajille, kunnanhallitukselle, sivistystoimen lautakunnan puheenjohtajalle, rakennus-lautakunnan puheenjohtajalle sekä johtajaopettajalle alustavaa arviointia varten 22.2.2016. Aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna suunnitelmassa näkyy muutoksena koulurakennuksen siirto etelän suuntaan siten, että rakennus voidaan toteuttaa samassa tasossa ja siten säästetään kustannuksissa.

Laaditun suunnitelman osalta tulee arvioida rakennuksen toiminnallisuus ja tilojen käyttö, julkisivut ja tekniikan sijoittaminen kiinteistöön. Rakennettava kiinteistö tulee palvelemaan kuntalaisia kymmeniä vuosia ja näin ollen on erittäin tärkeää toteuttaa hanke sellaisena, että rakennuksesta saadaan tarkoitukseensa hyvin soveltuva, julkisivuiltaan tyylikäs ja toiminnallinen kokonaisuus. Mahdollisuudet tilajaon muunneltavuuteen tukevat osaltaan pitkän ajan toiminnallisia tavoitteista.

Alustavan aikataulun mukaan uuden koulurakennuksen tulisi olla valmis 1.8.2017. Kunnalla on tässä suhteessa kuitenkin joustovaraa, koska väistötiloja ei tarvitse erikseen järjestää, vaan opetus voi toteutua koulun vanhalla puolella niin pitkään kunnes uudet tilat ovat valmiit. Kun lopputuloksessa on kysymys hyvin pitkävaikutteisesta päätöksestä, tulee suunnitteluun kiinnittää erityistä huomiota, jotta käyttöön saadaan paras mahdollinen koulurakennus. Hankesuunnittelu edellyttää kuitenkin, että koulun valmistumiselle asetetaan tavoiteaika ja sellaisena voidaan edelleen pitää mainittua ajankohtaa elokuun alussa 2017. Hankkeen kilpailutus tulisi toteuttaa viimeistään elokuussa 2016 ja rakentamisen tulisi käynnistyä lokakuun alussa. Aloitusajankohta huomioon ottaen rakentaminen tulee toteuttaa Terve rakennus- periaatteella eli rakennuskohde suojataan hupulla vesikaton rakentamiseen saakka.

Uudisrakennuksen suunnittelun rinnalla laaditaan vertailulaskelma Tammijärven koulun peruskorjauksesta valtuuston 14.12.2015 / § 29 asettaman ponnen mukaisesti. Tarkennetut uudisrakennuksen ja peruskorjauksen kustannukset esitetään valtuustolle ennen hankkeiden kilpailutusta. Peruskorjauksen kustannukset laaditaan asiantuntijatyönä. Uudisrakennuksen suunnittelua varten perustetaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden muodostama työryhmä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee koulusuunnittelua varten työryhmän, johon kuuluu viran-haltijoita ja luottamushenkilöitä.

Päätös: Työryhmään valittiin Raila Helenius, Tuomo Kärnä (pj), Martti Markkanen,
                    Leila Qvist-Pettersson ja Risto Salonen.


---------------------------


UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 61 §

Kunnanvaltuuston päätökseen kvalt 29 § / 14.12.2015 liitetyn ponnen mukaisesti investointisuunnitelmassa esitetyt Tammijärven koulun uudisrakennus vaihtoehdon A sekä peruskorjausvaihtoehdon B tarkennetut kustannusarviot tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Wise Group Jyväskylä laatii Tammijärven koulun peruskorjausvaihtoehdon tarkennetun kustannusarvion v. 2014 suunnitelman perusteella. Arvio esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan liitteenä 1, Alustava kustannusarvio (peruskorjausvaihtoehto).

Aluearkkitehti on laatinut kunnanhallituksen asettaman työryhmän esityksen perusteella Tammijärven uuden koulun rakennussuunnitelmat, rakennusselosteen ja alustavan kustannusarvion.

Liitteet 2;
Rakennussuunnitelmat, pvm 10.5.2016
Rakennusseloste, pvm 10.5.2016
Alustava hinta-arvio pvm 10.5.2016

Kouluhankkeen kilpailutus on tarkoitus suorittaa kesän aikana siten, että uuden koulun rakentaminen voisi käynnistyä syksyn aikana ja koulu olisi valmis 1.8.2017.

Vuoden 2016 talousarviossa uudisrakennusvaihtoehdon A kustannuksiin on varattu 100 000 € ja 1 400 000 € vuodelle 2017. Uuden koulun rakentamisen mahdollisesti käynnistyessä jo alkusyksystä, kertyy hankkeesta kustannuksia enemmän vuodelle 2016 kuin mitä talousarvioon on merkitty. Kilpailutuksen jälkeen tiedetään hankkeen todelliset kustannukset ja urakkasopimuksen mukainen maksuaikataulu, jonka perusteella laaditaan vastaava lisätalousarvio vuodelle 2016 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.


Uuden koulun kalustamisesta laaditaan erillinen suunnitelma ja esitetään sen mukaiset kustannukset vuoden 2017 talousarviossa.

Mahdolliset avustukset selvitetään ennen hankkeen käynnistymistä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se;

1. merkitsee tiedoksi Tammijärven koulun peruskorjauksen alustavan kustannus-arvion kokouksessa esitettävän liitteen 1 mukaisesti ja antaa nämä kustannukset edelleen vertailutietona kunnanvaltuustolle tiedoksi; sekä

2. hyväksyy työryhmän esityksen mukaisen suunnitelman (liitteet 2) uuden koulun rakentamiseksi Tammijärvelle ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelman ja liitteessä 2.5. esitetyn alustavan hinta-arvion lisättynä siirrettävien väliseinien kustannuksella arvoltaan noin 50 000 €; sekä

3. esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet hyväksyä laaditun suunnitelman perusteella kilpailutetun hankkeen tarjoukset.

Päätös:

Kunnanjohtaja esitti kokouksessa peruskorjausvaihtoehdon alustavan kustannusarvion (liite 1) sekä asetetun työryhmän esityksenä aluearkkitehdin laatimat uuden koulun rakennussuunnitelmat ja kustannusarvion sekä koulun nimeksi Luhangan koulu.

Keskustelun jälkeen Päivi Seppälä teki kunnanjohtajan esityksestä seuraavan poikkeavan esityksen: vanhan koulun peruskorjaukseen varataan 500 000 €, eikä uutta koulua rakenneta. Kimmo Laine kannatti Seppälän esitystä.

Koska kunnanjohtajan ehdotukselle oli tehty vastaehdotus, päätettiin äänestää asiasta. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus JAA, Seppälän ehdotus EI.

Äänestyksen tulos:
JAA äänestivät Markkanen, Vilkman, Sievänen, Ahola ja Kärnä.
EI äänestivät Seppälä ja Laine.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin viisi (5) puolesta ja kaksi (2) vastaan.


AVUSTUSHAKEMUS / LUHANGAN KOTISEUTUYHDISTYS RY

Khall 62 §
                    

Luhangan Kotiseutuyhdistys ry hakee vuosiavustusta. Liitteenä kunnanhallitukselle osoitettu anomus.                    
                    
Kunnanhallitus voi myöntää avustuksia talousarvion avustusmäärärahojen mukaan kohdasta Avustukset yhteisöille sekä muilta kustannuspaikoilta harkinnan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Luhangan Kotiseutuyhdistys ry:lle avustusta hakemuksen mukaisesti 1000 €. Avustus maksetaan menokohdasta 031014 4740 Avustukset.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


MÄÄRÄALAN KAUPPA TILASTA KESÄIME 4:677

Khall 63 §

Kunta omistaa tilan Kesäime (435-402-4-677), josta Heikki Paananen haluaa ostaa lisämaata kiinteistön 435-402-4-607 Leveälahti 3 tontin laajentamiseksi. Tarkoituksena on laajentaa tonttia pienellä (495 neliömetriä) kolmiolla kunnan metsämaan puolelle. Tämä voidaan toteuttaa käytännössä yhden rajapyykin siirrolla.

Tontinomistajan mukaan tontin edustalla on runsaasti massiivisia pinnan alaisia kiviä koko tontin mitalla. Tontin hankinnan yhteydessä keväällä 1990 rannan kivisyyden tarkastelu ei ollut mahdollista. Lisämaan ostoa perustellaan myös sillä seikalla, että vakituisena asukkaana veneily kiinnostaisi merkittävästi enemmän kuin olosuhteet nyt sallii. Venepaikkaa joutuu muuttelemaan vedenkorkeuden mukaan ja vallitseva länsisuunnan tuuli estää usein liikennöinnin kivien välissä.

Liitekartan mukainen järjestely tarkoittaa arviolta noin 495 neliömetrin kolmiota raja-pyykin 25 metrin siirrolla. Lisämaa ei vaikuta tontin rakennusoikeuteen.

Lisämaan hankinnan hyötyinä mainitaan seuraavat seikat:
Mahdollisuus raivata suojavyöhykettä rakennuksille hevosmuurahaisten torjumiseksi.
Mahdollisuus kaataa nykytontilta joitakin jättimäntyjä lisäkolmion suuntaan.
Mahdollisuus toimivaan ja tuulensuojaiseen venepaikkaan luodon eteläpuolella.
Tontin muoto vastaamaan rakennuskannan oikeaa rintamasuuntaa

Liitteet:
Kiinteistörekisterin karttaote ja kuva kyseisestä rannan kohdasta.

Kunta on viimeksi myynyt Kesäimen tilasta määräalan v. 2015. Lisämaan myynnin yhteydessä noudatetaan samaa neliömetrihintaa. Lohkomiskuluista vastaa ostaja. Muut kaupanehdot on määritelty liitteenä olevassa luonnoskauppakirjassa.
Liite; luonnoskauppakirja

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoskauppakirjan Luhangan kunnan ja Heikki Paanasen välillä ja antaa kunnanhallitukselle valtuudet kauppakirjan allekirjoittamiseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Karttaliite lisättiin luonnoskauppakirjaan.


LUOKANOPETTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Khall 64 §
                    


Luokanopettaja Tuomo Rantanen on jättänyt kunnanhallitukselle liitteen mukaisen irtisanomisilmoituksen luokanopettajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Liite;
Virkasuhteen irtisanominen pvm 26.4.2016

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy irtisanoutumisen ilmoituksen mukaisesti sekä kiittää Tuomo Rantasta kunnan ja kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä.
                    
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
                    


KUNTAPAIKKOJEN TARJOAMINEN OLESKELULUVAN SAANEILLE TURVAPAIKAN-HAKIJOILLE JA/TAI KIINTIÖPAKOLAISILLE

Khall 65 §


Keski-Suomen ELY -keskus on lähettänyt 1.2.2016 kuntiin kirjeen, missä esitetään maakunnan kunnille kuntapaikkojen tarjoamista oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille (liite 1). Vastaus on pyydetty 31.5.2016 mennessä. Kirjeessä viitataan myös Työ- ja elinkeinoministeriön 21.9.2015 päivättyyn kirjeeseen..
.
Suomeen saapui vuoden 2015 aikana noin 32 500 turvapaikan hakijaa, joista arvion mukaan 35 % saanee myönteisen oleskeluluvan. Edellä olevan perusteella Keski-Suomen osuus olisi tästä noin 600 - 700 henkilöä. ELY -keskus on tehnyt laskelman Keski-Suomen kunnille kuntiin sijoittuvista kuntapaikoista. Alustavasti laaditussa kuntapaikkaharjoituslaskelmassa Luhangan kuntaan ei ole esitetty sijoitettavaksi turvapaikanhakijoita ja/tai kiintiöpakolaisia. ELY –keskuksesta on kuitenkin erikseen tiedusteltu kunnan kantaa asiaan. Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille on vapaaehtoista ja kuntien päätäntävallassa.


Valtio huolehtii turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluista ja vastaa niiden kustannuksista. Turvapaikanhakija asuu turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan vastaanottokeskuksessa ja, mikäli hän saa myönteisen oleskeluluvan, hän muuttaa valitsemaansa kuntaan joko itsenäisesti tai niin, että kunta ja ELY -keskus neuvottelevat henkilön kuntaan sijoittamisesta. Myös maahanmuuttajien itsenäinen kuntaan muutto on mahdollista. Oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien kuntaan siirtymisen tulee olla hallittua ja kunnan tulee varautua sijoittamaan olemassa olevia resurssejaan vastaava määrä oleskeluluvan saaneita henkilöitä kotoutumis-toimenpiteiden onnistumisen varmistamiseksi. Myönteisen päätöksen saatuaan turvapaikanhakija muuttaa kuntaan asukkaaksi ja kotoutumista tukevat palvelut käynnistyvät. Lapset ja nuoret jatkavat vastaanottokeskusvaiheessa alkanutta koulunkäyntiä ja aikuisille maahanmuuttajille laaditaan TE -toimistossa ja/tai kunnassa alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan kielenopiskelusta ja muusta kotoutumiskoulutuksesta sekä työllistymisen tukitoimista kotouttamis-suunnitelman mukaisin toimenpitein. Mahdollisten yläkouluikäisten lasten koulunkäynti toteutuisi Joutsassa.
.
Kunnalla on vuonna 2010 laadittu Joutsan seutukunnan yhteinen kotouttamisohjelma, mikä vaatii ajantasaistamisen. Joutsan kunta on osaltaan laatinut vuosille 2015 - 2018 uuden kotouttamisohjelman.

Valtio tukee ELY -keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti. Kunnalle maksetaan laskennallista korvausta alle 7-vuotiaasta 6 845 euroa ja yli 7-vuotiaasta 2 300 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Lisäksi valtion varoista korvataan todellisten kulujen mukaan toimeentulotuki, tulkkaus- ja käännöspalvelut ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia. Lasten ja nuorten valmistavasta opetuksesta kunta saa erillisen korvauksen. Lisäksi uusista kuntalaisista maksetaan normaalit valtionosuudet. Edellytyksenä valtion tuelle on sopimus ELY -keskuksen kanssa ja ajantasainen kotouttamisohjelma.

Kotouttamisen onnistuminen edellyttää luonnollisesti kunnan palveluorganisaatiolta kykyä vastata uusien tilanteiden mukanaan tuomiin haasteisiin. Turvapaikanhakijoiden ja/tai kiintiöpakolaisten integroiminen kuntaan tulee kuitenkin toteutua olemassa olevien resurssien puitteissa. Noin 20 henkilön palvelujen erillinen resurssointi ei olisi linjassa myöskään kotouttamistavoitteiden kanssa.

Kuntapaikan saaneilla henkilöillä on samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muillakin kuntalaisilla, esimerkiksi oikeus Kelan etuuksiin ja palveluihin. Kunnalliset palvelut ja muiden viranomaisten palvelut järjestetään osana normaalia palvelujärjestelmää.

Luhangan kunnalla on tällä hetkellä vapaana kaksioita mm. Tammijärvellä, jotka soveltuvat sijainniltaan hyvin maahanmuuttajien asunnoiksi. Tammijärven koulu on kävelymatkan päässä. Tällä hetkellä vapaana oleviin As. Oy Luhangan Pintelin asuntoihin voidaan sijoittaa 20 asukasta. Koulun läheisyys huomioiden tarkoituksenmukaisinta on tarjota asuntoja lapsiperheille, joilla on alakouluikäisiä lapsia.

Pöytäkirjan liitteet:
1.
K-S Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirje 1.2.2016;
Pyyntö K-S alueen kunnille tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikan-hakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille
2.
Sisäministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton kirje 21.9.2015 kunta-päättäjille
3.
K-S Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esitys Keski-Suomen kuntapaikkojen jaosta
4.
Tietoa kunnille kansainvälistä suojelua hakevien ja oleskeluluvan saaneiden henkilöiden vastaanotosta (Infoliite: Työ- ja elin keinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto)


5.
K-S Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Sopimusmalli/ Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että;

1. se antaa perusturvalautakunnalle tehtäväksi ensi tilassa laatia ajantasainen Luhangan kunnan kotouttamisohjelma (vrt. Joutsan seudun kotouttamisohjelma 2010), sekä;
2. esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta tarjoaa vuosina 2016 ja 2017 yhteensä enintään 20 kuntapaikkaa oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille, ensisijaisesti lapsiperheille. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään ELY -keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen siinä vaiheessa, kun kunnan uusi kotouttamisohjelma on kunnassa hyväksytty.


Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


JOUKKOLIIKENTEEN PYSÄKÖINTIKATOSTEN HANKKIMINEN

Khall 66 §

Kunnan linja-autoliikenne toteutuu pääosin kirkonkylän ja Tammijärven välillä. Joukkoliikenteen käyttöolosuhteita kunnassa voidaan parantaa suurimman käytön alaisilla pysäkeillä, joissa kuljetuksen odottamista tapahtuu. Erityisesti aamuisin kouluun lähtevien lasten ja nuorten koulumatka muuttuisi tältä osin mukavammaksi, kun kuljetusta ei tarvitse odottaa pysäkillä esim. pimeässä syyssateessa.

ELY –keskus ei rakenna tarvittavia katoksia, mutta antanee kunnalle luvan sijoittaa katoksia erikseen esitettävän suunnitelman mukaisesti tarvittaviin paikkoihin. Todettakoon, että kunta on osallistunut tienpitäjän kustannuksiin aikaisemminkin asfaltoimalla Tammijärven kevyen liikenteen väylän sekä rakentamalla katuvaloja mt 610 –tielle Tammijärvellä.

Alustavasti on kartoitettu mt 610 ja mt 612 varren pysäkit, joista on tulostettu kartat Paikkatietoikkunasta ja karttatasoksi on valittu liikenneverkot->joukkoliikenteen pysäkit.

Tarkoituksena ei ole sijoittaa katoksia jokaiselle pysäkille, vaan harkiten niille pysäkeille, joissa on aktiivista liikennettä ja kuljetusten odottamista tapahtuu enemmän. Alkuvaiheessa voitaisiin harkita 10-15 katoksen hankkimista.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se pyytää tarjouksen 10-15 pysäkkikatoksen hankinnasta ja sijoittamisesta ELY –keskuksen luvalla mt 610 ja mt 612 teiden varsilla oleville pysäkeille. Hankinnasta aiheutuvat kustannukset esitetään hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle vuodelle 2016 laadittavassa lisätalousarviossa.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 29.2.2016


Khall 67 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 28.2.2016 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella.

Liite;
Toteumaraportti

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 29.2.2016 ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANVIRASTON KESÄAJAN AUKIOLO JA VUOSILOMAT


Khall 68 §
                    

Kunnanvirasto oli suljettu kesällä 2015 kahden viikon ajan. Viraston sulkeminen helpottaa osaltaan vuosilomien sovittamista lomakauden ajalle.

Viraston vuosilomat on merkitty taulukkoon, joka liitetään pöytäkirjaan ja on määrätty siten, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 11. - 22.7.2016 välisen ajan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitukselle merkitään tiedoksi, että;

1) kunnanvirasto pidetään suljettuna kahden viikon ajan 11.- 22.7.2016
ja, että;
2) viraston vuosilomat pidetään kokouksessa esitettävän liiteasiakirjan mukaisesti.


                    Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 69 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 60, 62,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 60, 62,

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
16.5.2016
                    121


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto