Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 25.5.2016
§
6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7 Pöytäkirjan tarkastajat
8 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen
9 Määräalan kauppa tilasta Kesäime 4:677
10 Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille
11 Uuden koulun rakentaminen Tammijärvelle
12 Kiireelliset asiat
13 Ilmoitusasiat

Valitusosoitus


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 6 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 18.5.2016 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 18.5.2016.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 54 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä nimenhuudossa oli 14 valtuutettua, yksi poissa.

Käsiteltävät asiat § 6 - 13

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 7 §
.
                    Pöytäkirja tarkastetaan 26.5.2016.

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
                    
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Ahola ja Päivi Seppälä.


                    
KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKAS-SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

(Osa liitteistä salassa pidettäviä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 17-kohta ja 20-kohta)

Khall 49 §
18.4.2016
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n voimassaolevien yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräykset koskien yhtiön hallituksen kokoonpanoa

Luhangan kunta on liittyessään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön kunnanvaltuuston 26.5.2015 tekemän päätöksen mukaisesti 3.7.2015 hyväksynyt yhtiön yhtiöjärjestyksen (liite 1) ja osakassopimuksen (2) sekä liittynyt osakassopimukseen erillisellä liittymissopimuksella (liite 3).

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan ”yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä. Millään osakkaana olevalla kunnalla ei ole enempää kuin 1 hallituspaikka mukaan lukien varajäsenen paikka. Kolmella suurimmalla osakkaana olevalla kunnalla on aina varsinainen jäsen ja varajäsen hallituksessa”.

Yhtiön osakassopimuksen 8.1 kohdan mukaan ”Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä. Millään Osakkaalla ei ole enempää kuin yksi hallituspaikka (ml. varajäsenen paikka). Kolmella suurimmalla osakaskunnalla on aina varsinainen jäsen ja varajäsen”. Edelleen samassa kohdassa on sovittu hallituksen jäsenten valinnasta ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävien kierrosta toimikausittain omistajakuntien välillä.

Osakassopimuksen 8.2 kohdassa on sovittu yhtiön hallituksen päätöksenteosta kysymyksessä olevassa sopimuskohdassa määriteltyjen yhtiön kannalta merkittävien asioiden osalta siten, että ainakin nämä asiat ”tulee käsitellä hallituksen kokouksessa ja että niistä päättäminen (tai päätösehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle edellyttää), että vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä kannattaa päätöstä”.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajapohjan laajentumisesta johtuvat yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutostarpeet

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön on sen perustamisen ja edellä mainittujen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen tekemisen 27.5.2014 jälkeen liittynyt uusia kuntia seuraavasti: Pihtipudas 27.6.2014, Karstula 23.6.2015, Kivijärvi ja Luhanka 3.7.2015 sekä Petäjävesi 6.10.2015.

Yhtiöllä on nykyisin 10 omistajakuntaa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräykset yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja kierrosta eivät omistajakuntien lukumäärän kaksinkertaistuttua ole tarkoituksenmukaisia.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajakuntien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi yhtiön hallinnossa ja päätöksenteossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 25.2.2016 päättänyt (liite 4) tehdä varsinaiseen yhtiökokoukseen esityksen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta (liitteet 5 ja 6) siten, että jokaisella omistajakunnalla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja tälle henkilökohtainen varajäsen.

Edellä tarkoitetusta yhtiön hallituksen jäsenmäärän muutoksesta johtuen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimusta tulee muuttaa myös kohdassa 8.2 tarkoitetun määräenemmistövaatimuksen osalta liitteen 6 mukaisesti siten, että päätöksenteko kysymyksessä olevassa kohdassa tarkoitetuissa asioissa edellyttää, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) hallituksen jäsenistä kannattaa päätöstä.

Liitteet

1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys
2. SALASSA PIDETTÄVÄ: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus 27.5.2014
3. SALASSA PIDETTÄVÄ: Luhangan kunnan liittymissopimus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimukseen 3.7.2015
4. SALASSA PIDETTÄVÄ: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 25.2.2016
5. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys (luonnos)
6. SALASSA PIDETTÄVÄ: Muutossopimus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimukseen (luonnos)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteinä 5 ja 6 olevien asiakirjojen mukaisesti;
2. nimeää kunnan yhtiökokousedustajan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n kesäkuussa 2016 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen;
3. valtuuttaa nimetyn yhtiökokousedustajan tekemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätöksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti;
4. nimeää kunnan puolesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Martti Markkasen ja varajäseneksi Tuomo Kärnän;
5. valtuuttaa nimetyn yhtiökokousedustajan tekemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätöksen Martti Markkasen ja Tuomo Kärnän valitsemiseksi kunnan puolesta nimetyiksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------------------------------
Kvalt 8 § Päätös:

Päätöskohta 1. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan;

Päätöskohta 2. Kunnan yhtiökokousedustajaksi nimettiin kunnanjohtaja Reijo Urtti;

Päätöskohta 3. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan;

Päätöskohta 4. Nimettiin Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen varsinaiseksi
                    jäseneksi Martti Markkanen ja varajäseneksi Tuomo Kärnä;

Päätöskohta 5. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.


MÄÄRÄALAN KAUPPA TILASTA KESÄIME 4:677

Khall 63 §
16.5.2016
Kunta omistaa tilan Kesäime (435-402-4-677), josta Heikki Paananen haluaa ostaa lisämaata kiinteistön 435-402-4-607 Leveälahti 3 tontin laajentamiseksi. Tarkoituksena on laajentaa tonttia pienellä (495 neliömetriä) kolmiolla kunnan metsämaan puolelle. Tämä voidaan toteuttaa käytännössä yhden rajapyykin siirrolla.

Tontinomistajan mukaan tontin edustalla on runsaasti massiivisia pinnan alaisia kiviä koko tontin mitalla. Tontin hankinnan yhteydessä keväällä 1990 rannan kivisyyden tarkastelu ei ollut mahdollista. Lisämaan ostoa perustellaan myös sillä seikalla, että vakituisena asukkaana veneily kiinnostaisi merkittävästi enemmän kuin olosuhteet nyt sallii. Venepaikkaa joutuu muuttelemaan vedenkorkeuden mukaan ja vallitseva länsisuunnan tuuli estää usein liikennöinnin kivien välissä.

Liitekartan mukainen järjestely tarkoittaa arviolta noin 495 neliömetrin kolmiota raja-pyykin 25 metrin siirrolla. Lisämaa ei vaikuta tontin rakennusoikeuteen.

Lisämaan hankinnan hyötyinä mainitaan seuraavat seikat:
Mahdollisuus raivata suojavyöhykettä rakennuksille hevosmuurahaisten torjumiseksi.
Mahdollisuus kaataa nykytontilta joitakin jättimäntyjä lisäkolmion suuntaan.
Mahdollisuus toimivaan ja tuulensuojaiseen venepaikkaan luodon eteläpuolella.
Tontin muoto vastaamaan rakennuskannan oikeaa rintamasuuntaa

Liitteet:
Kiinteistörekisterin karttaote ja kuva kyseisestä rannan kohdasta.

Kunta on viimeksi myynyt Kesäimen tilasta määräalan v. 2015. Lisämaan myynnin yhteydessä noudatetaan samaa neliömetrihintaa. Lohkomiskuluista vastaa ostaja. Muut kaupanehdot on määritelty liitteenä olevassa luonnoskauppakirjassa.
Liite; luonnoskauppakirja

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan luonnoskauppakirjan Luhangan kunnan ja Heikki Paanasen välillä ja antaa kunnanhallitukselle valtuudet kauppakirjan allekirjoittamiseen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Karttaliite lisättiin luonnoskauppakirjaan.

---------------------------
Kvalt 9 § Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNTAPAIKKOJEN TARJOAMINEN OLESKELULUVAN SAANEILLE TURVAPAIKAN-HAKIJOILLE JA/TAI KIINTIÖPAKOLAISILLE

Khall 65 §
16.5.2016

Keski-Suomen ELY -keskus on lähettänyt 1.2.2016 kuntiin kirjeen, missä esitetään maakunnan kunnille kuntapaikkojen tarjoamista oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille (liite 1). Vastaus on pyydetty 31.5.2016 mennessä. Kirjeessä viitataan myös Työ- ja elinkeinoministeriön 21.9.2015 päivättyyn kirjeeseen..
.
Suomeen saapui vuoden 2015 aikana noin 32 500 turvapaikan hakijaa, joista arvion mukaan 35 % saanee myönteisen oleskeluluvan. Edellä olevan perusteella Keski-Suomen osuus olisi tästä noin 600 - 700 henkilöä. ELY -keskus on tehnyt laskelman Keski-Suomen kunnille kuntiin sijoittuvista kuntapaikoista. Alustavasti laaditussa kuntapaikkaharjoituslaskelmassa Luhangan kuntaan ei ole esitetty sijoitettavaksi turvapaikanhakijoita ja/tai kiintiöpakolaisia. ELY –keskuksesta on kuitenkin erikseen tiedusteltu kunnan kantaa asiaan. Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille on vapaaehtoista ja kuntien päätäntävallassa.


Valtio huolehtii turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluista ja vastaa niiden kustannuksista. Turvapaikanhakija asuu turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan vastaanottokeskuksessa ja, mikäli hän saa myönteisen oleskeluluvan, hän muuttaa valitsemaansa kuntaan joko itsenäisesti tai niin, että kunta ja ELY -keskus neuvottelevat henkilön kuntaan sijoittamisesta. Myös maahanmuuttajien itsenäinen kuntaan muutto on mahdollista. Oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien kuntaan siirtymisen tulee olla hallittua ja kunnan tulee varautua sijoittamaan olemassa olevia resurssejaan vastaava määrä oleskeluluvan saaneita henkilöitä kotoutumis-toimenpiteiden onnistumisen varmistamiseksi. Myönteisen päätöksen saatuaan turvapaikanhakija muuttaa kuntaan asukkaaksi ja kotoutumista tukevat palvelut käynnistyvät. Lapset ja nuoret jatkavat vastaanottokeskusvaiheessa alkanutta koulunkäyntiä ja aikuisille maahanmuuttajille laaditaan TE -toimistossa ja/tai kunnassa alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma, jossa sovitaan kielenopiskelusta ja muusta kotoutumiskoulutuksesta sekä työllistymisen tukitoimista kotouttamis-suunnitelman mukaisin toimenpitein. Mahdollisten yläkouluikäisten lasten koulunkäynti toteutuisi Joutsassa.
.
Kunnalla on vuonna 2010 laadittu Joutsan seutukunnan yhteinen kotouttamisohjelma, mikä vaatii ajantasaistamisen. Joutsan kunta on osaltaan laatinut vuosille 2015 - 2018 uuden kotouttamisohjelman.


Valtio tukee ELY -keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti. Kunnalle maksetaan laskennallista korvausta alle 7-vuotiaasta 6 845 euroa ja yli 7-vuotiaasta 2 300 euroa vuodessa kolmen vuoden ajan. Lisäksi valtion varoista korvataan todellisten kulujen mukaan toimeentulotuki, tulkkaus- ja käännöspalvelut ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksia. Lasten ja nuorten valmistavasta opetuksesta kunta saa erillisen korvauksen. Lisäksi uusista kuntalaisista maksetaan normaalit valtionosuudet. Edellytyksenä valtion tuelle on sopimus ELY -keskuksen kanssa ja ajantasainen kotouttamisohjelma.

Kotouttamisen onnistuminen edellyttää luonnollisesti kunnan palveluorganisaatiolta kykyä vastata uusien tilanteiden mukanaan tuomiin haasteisiin. Turvapaikanhakijoiden ja/tai kiintiöpakolaisten integroiminen kuntaan tulee kuitenkin toteutua olemassa olevien resurssien puitteissa. Noin 20 henkilön palvelujen erillinen resurssointi ei olisi linjassa myöskään kotouttamistavoitteiden kanssa.

Kuntapaikan saaneilla henkilöillä on samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muillakin kuntalaisilla, esimerkiksi oikeus Kelan etuuksiin ja palveluihin. Kunnalliset palvelut ja muiden viranomaisten palvelut järjestetään osana normaalia palvelujärjestelmää.

Luhangan kunnalla on tällä hetkellä vapaana kaksioita mm. Tammijärvellä, jotka soveltuvat sijainniltaan hyvin maahanmuuttajien asunnoiksi. Tammijärven koulu on kävelymatkan päässä. Tällä hetkellä vapaana oleviin As. Oy Luhangan Pintelin asuntoihin voidaan sijoittaa 20 asukasta. Koulun läheisyys huomioiden tarkoituksenmukaisinta on tarjota asuntoja lapsiperheille, joilla on alakouluikäisiä lapsia.

Pöytäkirjan liitteet:
1.
K-S Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirje 1.2.2016;
Pyyntö K-S alueen kunnille tarjota kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikan-hakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille
2.
Sisäministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton kirje 21.9.2015 kunta-päättäjille
3.
K-S Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esitys Keski-Suomen kuntapaikkojen jaosta
4.
Tietoa kunnille kansainvälistä suojelua hakevien ja oleskeluluvan saaneiden henkilöiden vastaanotosta (Infoliite: Työ- ja elin keinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto)


5.
K-S Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Sopimusmalli/ Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että;

1. se antaa perusturvalautakunnalle tehtäväksi ensi tilassa laatia ajantasainen Luhangan kunnan kotouttamisohjelma (vrt. Joutsan seudun kotouttamisohjelma 2010), sekä;
2. esittää kunnanvaltuustolle, että Luhangan kunta tarjoaa vuosina 2016 ja 2017 yhteensä enintään 20 kuntapaikkaa oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille, ensisijaisesti lapsiperheille. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään ELY -keskuksen kanssa tehtävän sopimuksen siinä vaiheessa, kun kunnan uusi kotouttamisohjelma on kunnassa hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------

Kvalt 10 § Päätös:

Keskustelun jälkeen Mirkka Tuominen esitti, että kunta tarjoaa enintään 10 kuntapaikkaa. Ari Ikonen kannatti Tuomisen ehdotusta.

Koska kunnanhallituksen ehdotukselle oli tehty vastaehdotus, päätettiin äänestää asiasta. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysehdotuksen: Kunnanhallituksen ehdotus JAA, valtuutettu Tuomisen ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: JAA 10 ääntä, EI 4 ääntä. (Pöytäkirjan liite §6)

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.


TAMMIJÄRVEN KOULUN SUUNNITTELU

Khall 30 §
7.3.2016

Aluearkkitehti on laatinut pvm 19.2.2016 koulun pohjapiirustuksen, julkisivukuvat, leikkauskuvat ja kattokuvan. Nämä on lähetetty valtuuston puheenjohtajille, kunnanhallitukselle, sivistystoimen lautakunnan puheenjohtajalle, rakennus-lautakunnan puheenjohtajalle sekä johtajaopettajalle alustavaa arviointia varten 22.2.2016. Aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna suunnitelmassa näkyy muutoksena koulurakennuksen siirto etelän suuntaan siten, että rakennus voidaan toteuttaa samassa tasossa ja siten säästetään kustannuksissa.

Laaditun suunnitelman osalta tulee arvioida rakennuksen toiminnallisuus ja tilojen käyttö, julkisivut ja tekniikan sijoittaminen kiinteistöön. Rakennettava kiinteistö tulee palvelemaan kuntalaisia kymmeniä vuosia ja näin ollen on erittäin tärkeää toteuttaa hanke sellaisena, että rakennuksesta saadaan tarkoitukseensa hyvin soveltuva, julkisivuiltaan tyylikäs ja toiminnallinen kokonaisuus. Mahdollisuudet tilajaon muunneltavuuteen tukevat osaltaan pitkän ajan toiminnallisia tavoitteista.

Alustavan aikataulun mukaan uuden koulurakennuksen tulisi olla valmis 1.8.2017. Kunnalla on tässä suhteessa kuitenkin joustovaraa, koska väistötiloja ei tarvitse erikseen järjestää, vaan opetus voi toteutua koulun vanhalla puolella niin pitkään kunnes uudet tilat ovat valmiit. Kun lopputuloksessa on kysymys hyvin pitkävaikutteisesta päätöksestä, tulee suunnitteluun kiinnittää erityistä huomiota, jotta käyttöön saadaan paras mahdollinen koulurakennus. Hankesuunnittelu edellyttää kuitenkin, että koulun valmistumiselle asetetaan tavoiteaika ja sellaisena voidaan edelleen pitää mainittua ajankohtaa elokuun alussa 2017. Hankkeen kilpailutus tulisi toteuttaa viimeistään elokuussa 2016 ja rakentamisen tulisi käynnistyä lokakuun alussa. Aloitusajankohta huomioon ottaen rakentaminen tulee toteuttaa Terve rakennus- periaatteella eli rakennuskohde suojataan hupulla vesikaton rakentamiseen saakka.

Uudisrakennuksen suunnittelun rinnalla laaditaan vertailulaskelma Tammijärven koulun peruskorjauksesta valtuuston 14.12.2015 / § 29 asettaman ponnen mukaisesti. Tarkennetut uudisrakennuksen ja peruskorjauksen kustannukset esitetään valtuustolle ennen hankkeiden kilpailutusta. Peruskorjauksen kustannukset laaditaan asiantuntijatyönä. Uudisrakennuksen suunnittelua varten perustetaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden muodostama työryhmä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee koulusuunnittelua varten työryhmän, johon kuuluu viran-haltijoita ja luottamushenkilöitä.

Päätös: Työryhmään valittiin Raila Helenius, Tuomo Kärnä (pj), Martti Markkanen,
                    Leila Qvist-Pettersson ja Risto Salonen.


---------------------------

UUDEN KOULUN RAKENTAMINEN TAMMIJÄRVELLE

Khall 61 §
16.5.2016
Kunnanvaltuuston päätökseen kvalt 29 § / 14.12.2015 liitetyn ponnen mukaisesti investointisuunnitelmassa esitetyt Tammijärven koulun uudisrakennus vaihtoehdon A sekä peruskorjausvaihtoehdon B tarkennetut kustannusarviot tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Wise Group Jyväskylä laatii Tammijärven koulun peruskorjausvaihtoehdon tarkennetun kustannusarvion v. 2014 suunnitelman perusteella. Arvio esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan liitteenä 1, Alustava kustannusarvio (peruskorjausvaihtoehto).

Aluearkkitehti on laatinut kunnanhallituksen asettaman työryhmän esityksen perusteella Tammijärven uuden koulun rakennussuunnitelmat, rakennusselosteen ja alustavan kustannusarvion.

Liitteet 2;
Rakennussuunnitelmat, pvm 10.5.2016
Rakennusseloste, pvm 10.5.2016
Alustava hinta-arvio pvm 10.5.2016

Kouluhankkeen kilpailutus on tarkoitus suorittaa kesän aikana siten, että uuden koulun rakentaminen voisi käynnistyä syksyn aikana ja koulu olisi valmis 1.8.2017.

Vuoden 2016 talousarviossa uudisrakennusvaihtoehdon A kustannuksiin on varattu 100 000 € ja 1 400 000 € vuodelle 2017. Uuden koulun rakentamisen mahdollisesti käynnistyessä jo alkusyksystä, kertyy hankkeesta kustannuksia enemmän vuodelle 2016 kuin mitä talousarvioon on merkitty. Kilpailutuksen jälkeen tiedetään hankkeen todelliset kustannukset ja urakkasopimuksen mukainen maksuaikataulu, jonka perusteella laaditaan vastaava lisätalousarvio vuodelle 2016 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Uuden koulun kalustamisesta laaditaan erillinen suunnitelma ja esitetään sen mukaiset kustannukset vuoden 2017 talousarviossa.

Mahdolliset avustukset selvitetään ennen hankkeen käynnistymistä.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se;

1. merkitsee tiedoksi Tammijärven koulun peruskorjauksen alustavan kustannus-arvion kokouksessa esitettävän liitteen 1 mukaisesti ja antaa nämä kustannukset edelleen vertailutietona kunnanvaltuustolle tiedoksi; sekä

2. hyväksyy työryhmän esityksen mukaisen suunnitelman (liitteet 2) uuden koulun rakentamiseksi Tammijärvelle ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy suunnitelman ja liitteessä 2.5. esitetyn alustavan hinta-arvion lisättynä siirrettävien väliseinien kustannuksella arvoltaan noin 50 000 €; sekä

3. esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle valtuudet hyväksyä laaditun suunnitelman perusteella kilpailutetun hankkeen tarjoukset.


Päätös:

Kunnanjohtaja esitti kokouksessa peruskorjausvaihtoehdon alustavan kustannusarvion (liite 1) sekä asetetun työryhmän esityksenä aluearkkitehdin laatimat uuden koulun rakennussuunnitelmat ja kustannusarvion sekä koulun nimeksi Luhangan koulu.

Keskustelun jälkeen Päivi Seppälä teki kunnanjohtajan esityksestä seuraavan poikkeavan esityksen: vanhan koulun peruskorjaukseen varataan 500 000 €, eikä uutta koulua rakenneta. Kimmo Laine kannatti Seppälän esitystä.

Koska kunnanjohtajan ehdotukselle oli tehty vastaehdotus, päätettiin äänestää asiasta. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysesityksen: kunnanjohtajan ehdotus JAA, Seppälän ehdotus EI.

Äänestyksen tulos:
JAA äänestivät Markkanen, Vilkman, Sievänen, Ahola ja Kärnä.
EI äänestivät Seppälä ja Laine.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen äänin viisi (5) puolesta ja kaksi (2) vastaan.

------------------------------

Kvalt 11 § Päätös:

Ennen asian päätöskäsittelyä aluearkkitehti Jukka S. Lehtonen esitteli uuden koulun rakennussuunnitelmat.


Keskustelun jälkeen Päivi Seppälä esitti, että uutta koulua ei rakenneta. Mervi Nicklen kannatti Seppälän ehdotusta.

Koska kunnanhallituksen ehdotukselle oli tehty vastaehdotus, päätettiin äänestää asiasta. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysehdotuksen: Kunnanhallituksen ehdotus JAA, valtuutettu Seppälän ehdotus EI.

Äänestyksen tulos: JAA 11 ääntä, EI 3 ääntä. (Pöytäkirjan liite §6)

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.


Mervi Nicklen ilmoitti eriävän mielipiteensä merkittäväksi pöytäkirjaan


KIIREELLISET ASIAT

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

                    
Kokouksessa puheenjohtaja kysyi valtuutetuilta otetaanko kiireellisenä asiana valtuuston käsiteltäväksi konserniohje kunnan edustajalle sairaanhoitopiirin valtuuston kokoukseen 3.6.2016.

Kvalt 12 § Päätös:

1. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti asian ottamisen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

2. Kunnanvaltuusto hyväksyi annettavan konserniohjeen, liite.


ILMOITUSASIAT

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 13 § Päätös:

Kunnanvaltuuston seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 21.6. klo 18.00. Asialistalla on mm. tilinpäätös 2015. Samalla puheenjohtaja ilmoitti esteestä osallistua seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen.

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
25.5.2016
                    23


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto