Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 2.5.2016
§
53 Leasing –sopimuksen jatkaminen
54 Muutoksenhaku / palkka-asiamiehen päätös
55 Asfaltointitarjoukset / Hepoluhta
56 Jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelo vuodelle 2016
57 Avustushakemus / Luhangan sotaveteraanit ry
58 Puunostotarjoukset / Lempään sora-alue
59 Kunnanhallitukselle saapunut posti


LEASING –SOPIMUKSEN JATKAMINEN

Khall 53 §

Kunnalla on vuodelta 2013 laadittu leasing-sopimus kotipalveluautosta. Sopimus päättyy 30.6.2016. Kuntarahoitus Oyj:n kanssa on neuvoteltu jatkosopimus ajalle 1.7.2016 – 31.12.2018. Sopimuksen jatkamisen perusteena on uudet SOTE-alueet. Hallintokunnan toiminta siirtynee itsehallintouudistuksen myötä vuoden 2019 alusta uudelle toimijalle, joka tuosta ajankohdasta lukien päättää mm. kotihoidon tehtävien järjestelyistä ja siinä tarvittavasta kalustosta.

Leasing –sopimuksen jatkaminen laskee leasing –kustannuksia vastaavasti, kun vuokra lasketaan 30.6.2016 jäännösarvon perusteella.

Liite;
Leasing-sopimus 2013

Kunnanjohtajan ehdotus:

Uusi sopimus esitetään kokouksessa ja annetaan ehdotus sen hyväksymisestä

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus jatkaa leasing –sopimusta kokouksessa esitettyyn laskuun (liite) perustuvan leasing-sopimuksen mukaisesti ajalla 1.7.2016 - 31.12.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


MUUTOKSENHAKU / PALKKA-ASIAMIEHEN PÄÄTÖS
Khall 54 §
EI JULKINEN


ASFALTOINTITARJOUKSET / HEPOLUHTA
Khall 55 §
Tarjouspyyntö asfaltoinnista on julkaistu työ- ja elinkeino-ministeriön ylläpitämässä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 30.3.2016 ja toimitettu pyynnöstä asfaltointialan yrityksille. Tarjoukset tuli jättää tiistaina 26.4.2016 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta, joista on laadittu tarjoustenavauspöytäkirja päivämäärällä 27.4.2016.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Tarjoustenavauspöytäkirja esitetään kokouksessa ja annetaan päätösehdotus.
Tarjoustenavauspöytäkirja pvm 27.4.2016 ja saapuneet tarjoukset esitettiin kokouksessa. Todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Kokouksessa kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus hyväksyy edullisimpana tarjouksena NCC Roads Oy:n tarjouksen kokonaishinnaltaan 85 593 € alv. 0%.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


JÄTEHUOLTOMAKSUJEN MAKSUUNPANOLUETTELO VUODELLE 2016
Khall 56 §
                    
Jätehuoltomaksut vuodelle 2016 ovat vakinaisen asunnon osalta 72,75 €+ alv eli yhteensä 90,21 € sekä loma-asuntojen osalta 50,85 € + alv eli yhteensä 63,05 €.
Maksuunpanoluettelossa on vakituisten asukkaiden kiinteistöjä normaalein maksu-perustein 249 kpl. Vakituisten asukkaiden loma-asuntoja on luettelossa 71 kpl ja ulkopaikkakuntalaisten loma-asuntoja 767 kpl.
Maksuunpanoluettelo, mikä on ollut julkisesti nähtävänä ajalla 12.4. – 26.4.2016 esitetään kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy jätehuoltomaksujen maksuunpanoluettelon vuodelle 2016.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


AVUSTUSHAKEMUS / LUHANGAN SOTAVETERAANIT RY

Khall 57 §
                    
                    

Luhangan sotaveteraanit ry on osoittanut kunnalle liitteen mukaisen avustus-hakemuksen. Kunta haluaa kunnioittaa sotiemme veteraaneja ja käytännössä myös tukea veteraaneja tarkoituksen-mukaisimmalla tavalla veteraanien vuosittain esittämien käyttötarkoitusten mukaan.
                    
Liitteenä hakemus.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Luhangan sotaveteraanit ry:lle avustusta hakemuksen mukaisesti 600 euroa. Avustus maksetaan menokohdasta 031014 4740 Avustukset yhteisöille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


PUUNOSTOTARJOUKSET / LEMPÄÄN SORA-ALUE

Khall 58 §

Päijänteen metsänhoitoyhdistys asetti Lempään sora-alueelta laaditun leimikon valtuutuksensa mukaisesti myyntiin. Määräaikaan mennessä leimikosta saatiin kolme tarjousta.

Liite; tarjousvertailu 25.4.2016


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy parhaimpana tarjouksena Stora Enso Oyj:n tarjouksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI


Khall 59 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 59

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 55, 56, 57, 58,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 55, 56, 57, 58

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    54                    Valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
2.5.2016
                    100


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto