Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 18.4.2016
§
47 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2015
48 Poikkeamishakemus / Renlund Mauri
49 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen
50 Määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran perustaminen (työaika 50%) Luhangan perusturvan alaisuuteen.
51 Kunnanhallitukselle saapunut posti
52 Saaristoseminaari 2016


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2015

Khall 37 §
29.3.2016
Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan tilinpäätös osoittaa ylijäämää 753 893 €. Toimintakertomus sisältää ehdotuksen ylijäämän käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Toimintakertomus 2015, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot
Talousarvion toteutumavertailu

Konsernitilinpäätös valmistellaan hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2015 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toteuman vuodelta 2015. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä annetaan seuraavassa kokouksessa, kun hallituksen käsiteltävänä on myös konsernitilinpäätös.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------
Khall 43 §
4.4.2016
Konsernitilinpäätös vuodelta 2015 esitetään kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 753 893 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen:
Konsernitilinpäätöksen valmistelun johdosta asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------------------------------

TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2015

Khall 47 §

Konsernitilinpäätös vuodelta 2015 esitetään kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 753 893 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


POIKKEAMISHAKEMUS / RENLUND MAURI
Khall 48 §
Renlund Mauri hakee poikkeamislupaa kiinteistölle Koivurinne 435-401-1-395, Tammiselkä, Pilkanselkä, Avoselkä ja Kotkatselkä -rantaosayleiskaavan alueella osoitteessa Onkisalontie 65, 19950 Luhanka. Tarkoituksena on muuttaa v. 1996 rantaosayleiskaavassa vahvistettu ja RA –merkinnällä merkitty rakennuspaikka vapaa-ajan asunnosta ympärivuotisen asunnon rakennuspaikaksi. Tilan pinta-ala on 0,650 ha.
Naapurin kuuleminen suoritettu kunnan toimesta ja naapurilla ei ole ollut asian suhteen huomautettavaa.
Hakemus koskee poikkeamista MRL 43 §:n määräyksistä oikeusvaikutteisen ranta-yleiskaavan alueella. MRL 172 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa haitata kaavan toteuttamista. Poikkeaminen ei edellytä MRL 173 §:ssä mainittua lausuntoa.
Kunnalla on MRL 171 § mukainen oikeus myöntää poikkeus erityisiin syihin perustuen. Hakemuksessa on mainittu erityiset perustelut, joihin hakijat vetoavat poikkeamisen osalta ja mitkä voidaan katsoa riittäviksi perusteluiksi.
Hakemuksessa esitetyt vesihuollon järjestelyt ovat hyväksyttyjä ja rakennustarkastaja määrittelee erikseen rakennusluvassa vaatimukset ympärivuotisen asuinrakennuksen osalta.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen rantayleiskaavan määräyksistä hakemuksen mukaisena kiinteistölle Koivurinne 435-401-1-395 / hakijana Renlund Antero hakemuksessa mainittuihin erityisiin syihin perustuen. Poikkeaminen myönnetään MRL 171 §:ssä säädetyn poikkeamisvallan perusteella ja MRL 172 §:ssä mainitut poikkeamisen edellytykset huomioon ottaen.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
                     Päätös:                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKAS-SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

(Osa liitteistä salassa pidettäviä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 17-kohta ja 20-kohta)

Khall 49 §

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n voimassaolevien yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräykset koskien yhtiön hallituksen kokoonpanoa

Luhangan kunta on liittyessään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön kunnanvaltuuston 26.5.2015 tekemän päätöksen mukaisesti 3.7.2015 hyväksynyt yhtiön yhtiöjärjestyksen (liite 1) ja osakassopimuksen (2) sekä liittynyt osakassopimukseen erillisellä liittymissopimuksella (liite 3).

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan ”yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä. Millään osakkaana olevalla kunnalla ei ole enempää kuin 1 hallituspaikka mukaan lukien varajäsenen paikka. Kolmella suurimmalla osakkaana olevalla kunnalla on aina varsinainen jäsen ja varajäsen hallituksessa”.

Yhtiön osakassopimuksen 8.1 kohdan mukaan ”Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu 5 varsinaista jäsentä ja 5 henkilökohtaista varajäsentä. Millään Osakkaalla ei ole enempää kuin yksi hallituspaikka (ml. varajäsenen paikka). Kolmella suurimmalla osakaskunnalla on aina varsinainen jäsen ja varajäsen”. Edelleen samassa kohdassa on sovittu hallituksen jäsenten valinnasta ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tehtävien kierrosta toimikausittain omistajakuntien välillä.

Osakassopimuksen 8.2 kohdassa on sovittu yhtiön hallituksen päätöksenteosta kysymyksessä olevassa sopimuskohdassa määriteltyjen yhtiön kannalta merkittävien asioiden osalta siten, että ainakin nämä asiat ”tulee käsitellä hallituksen kokouksessa ja että niistä päättäminen (tai päätösehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle edellyttää), että vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä kannattaa päätöstä”.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajapohjan laajentumisesta johtuvat yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutostarpeet

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön on sen perustamisen ja edellä mainittujen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen tekemisen 27.5.2014 jälkeen liittynyt uusia kuntia seuraavasti: Pihtipudas 27.6.2014, Karstula 23.6.2015, Kivijärvi ja Luhanka 3.7.2015 sekä Petäjävesi 6.10.2015.

Yhtiöllä on nykyisin 10 omistajakuntaa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräykset yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja kierrosta eivät omistajakuntien lukumäärän kaksinkertaistuttua ole tarkoituksenmukaisia.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n omistajakuntien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi yhtiön hallinnossa ja päätöksenteossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 25.2.2016 päättänyt (liite 4) tehdä varsinaiseen yhtiökokoukseen esityksen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta (liitteet 5 ja 6) siten, että jokaisella omistajakunnalla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja tälle henkilökohtainen varajäsen.

Edellä tarkoitetusta yhtiön hallituksen jäsenmäärän muutoksesta johtuen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimusta tulee muuttaa myös kohdassa 8.2 tarkoitetun määräenemmistövaatimuksen osalta liitteen 6 mukaisesti siten, että päätöksenteko kysymyksessä olevassa kohdassa tarkoitetuissa asioissa edellyttää, että vähintään neljä viidesosaa (4/5) hallituksen jäsenistä kannattaa päätöstä.

Liitteet

1. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys
2. SALASSA PIDETTÄVÄ: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimus 27.5.2014
3. SALASSA PIDETTÄVÄ: Luhangan kunnan liittymissopimus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimukseen 3.7.2015
4. SALASSA PIDETTÄVÄ: Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 25.2.2016
5. Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestys (luonnos)
6. SALASSA PIDETTÄVÄ: Muutossopimus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakassopimukseen (luonnos)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteinä 5 ja 6 olevien asiakirjojen mukaisesti;
2. nimeää kunnan yhtiökokousedustajan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n kesäkuussa 2016 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen;
3. valtuuttaa nimetyn yhtiökokousedustajan tekemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätöksen Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti;
4. nimeää kunnan puolesta Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Martti Markkasen ja varajäseneksi Tuomo Kärnän;
5. valtuuttaa nimetyn yhtiökokousedustajan tekemään Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa päätöksen Martti Markkasen ja Tuomo Kärnän valitsemiseksi kunnan puolesta nimetyiksi Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN (TYÖAIKA 50 %) LUHANGAN PERUSTURVAN ALAISUUTEEN

Perustltk 20 §
17.3.2016

Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tekstissä vastuutyöntekijä tarkoittaa samaa kuin vastaava työntekijä lakitekstissä.
Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008. Lastensuojelulakiin tehtiin muutoksia yli 40 §:ään ja ne tulivat voimaan 1.3.2010.
Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus.
Luhangan kunnan nykyinen lastensuojelun vastaava työntekijänä on toiminut perusturvajohtaja Petäjäveden kunnasta. Hän on ilmoittanut, että päättää yhteistyön helmikuun 2016 lopussa. Syynä yhteistyön päättymiseen ovat oman työn työkiireet. Myöhemmin sovittiin, että hän jatkaa vastaavana työntekijänä maaliskuun 2016 loppuun.
Petäjäveden perusturvajohtaja on toiminut Luhangan kunnan vastaavana työntekijänä lastensuojeluasioissa, mutta häntä on voinut konsultoida myös muihin lapsiperheiden asioihin liittyen. Tällaisia asioita ovat olleet esim. lastenvalvojan tehtävät jotka ovat myös sosiaalityöntekijöiden tehtäväaluetta.
Ostopalveluna yhteistyö ei onnistu, koska työparina pitää olla kunnan työntekijä ja heidän työnsä ei mahdollista ”äkkilähtöjä” eikä lastensuojeluselvitykseen liittyvää kiireellistä aikataulua muualla kuin omassa kunnassa.

Luhangan kunnassa tarvitaan lain ja laadukkaan sosiaalityön työn toteuttamiseksi sosiaalityöntekijä. Työajaksi riittää 50 % kokotyöajasta. Kokotyöaika on 7 h 25min/pv eli 37 h/vko. Työaika olisi järkevä toteuttaa niin , että joka toinen viikko sosiaalityöntekijä olisi töissä kolme kokoaikaista päivää ja joka toinen viikko 2 kokoaikaista päivää.
Luhangan kunnan talousarviossa vuodelle 2016 on huomioitu sosiaalityöntekijän palkkakustannuksia (50 %) yht. 20,000 euroa ( sis. kuel –maksut) Kokoaikaisen sosiaalityöntekijän peruspalkka kuukaudessa vaihtelee välillä 2600- 3000 eur. /kk. Lasten ja perheiden asioissa työskentelevän sosiaalityöntekijän palkka on hieman suurempi kuin aikuissosiaalityötä tekevän. Liite 1.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin Luhangassa sisältyisivät ainakin seuraavat tehtävät: lastensuojelu (ehkäisevä, kuntouttava, sijaishuolto, yhteistyö), lastenvalvojan tehtävät (isyysselvitykset, huolto- ja tapaamissopimukset, elatusasiat) koulukuraattorin tehtävät, perussosiaalityö ( toimeentulotuki: lapsiperheet, aikuiset, palvelutarpeen arvioinnit). Työnkuva tarkennetaan myöhemmin. Tehtävät delegoidaan johtosäännössä. Toimenkuva tullaan laatimaan.

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta esittää hallitukselle pääasiassa lasten ja perheiden sosiaalityöstä vastaavan työntekijän viran perustamista Luhangan kuntaan ja että kyseinen sosiaalityöntekijän virka laitettaisiin auki mahdollisimman pian. Virkaan vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen pätevyys.

Perusturvajohtajan muutosehdotus, annettu kokouksessa 17.3.2016

Perusturvalautakunta esittää hallitukselle pääasiassa lasten ja perheiden sosiaalityöstä vastaavan työntekijän määräaikaisen viran perustamista Luhangan kuntaan (työaika 50%) ja että kyseinen määräaikainen virka laitettaisiin auki mahdollisimman pian. Määräaikaisuus kestäisi 31.12.2016 asti, jolloin tilanne arvioidaan uudelleen. Virkaan vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 3 §:n mukainen pätevyys.

Perusturvalautakunnan päätös:

Päätettiin, että hyväksytään perusturvajohtajan muutosehdotus ja toimitaan sen mukaisesti.

-----------------------------------

MÄÄRÄAIKAIKAISEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN (TYÖAIKA 50 %) LUHANGAN PERUSTURVAN ALAISUUTEEN
Khall 50 §
Talousarviossa on varauduttu 50% - viran perustamiseen. Viran täytön osalta tulee varautua myös yhteistyöhön lähikuntien kanssa tai vastaavasti viran perustamista esityksen mukaisesti ja talousarviomäärärahat huomioon ottaen.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouksessa kunnanjohtaja esitti, että kunnanhallitus hyväksyy perusturva-lautakunnan esityksen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI


Khall 51 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


SAARISTOSEMINAARI 2016

Khall 52 §
                    

Saaristoseminaari pidetään 6.- 7.6.2016 Kolilla, Lieksassa. Vuosittain seminaarissa on ollut edustajat myös Luhangan kunnasta. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 2.5.2016 mennessä. Osallistumismaksua ei enää ole, vaan seminaarin ruokailut (35 €) maksetaan suoraan Sokos Hotel Kolille. Tämän lisäksi kunta maksaa osallistujien majoitus- ja matkakulut. Majoituskapasiteettia on varattu 1.5.2016. saakka Sokos Hotel Kolilta, osoite Ylä.-Kolintie 39, p. 020 1234 662 sekä Koli Spa Lotuksen loma-asunnoista Laajalahdentie 2, Koli p. 353 443 000 040. Kokouspaikka: Kolin luontokeskus Ukko os. Ylä-Kolintie 39. Lieksa.

Liite, kokouskutsu ja ohjelma

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee edustajansa Saaristoseminaariin.

Päätös:

Seminaariin osallistuvat Heikki Kiviniemi, Eino Polvela, Tuomo Kärnä.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 47, 49, 51,
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 50, 52

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 50, 52

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät 48                    Valitusaika 30 pv

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
18.4.2016
                    90


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto